Wybierz kategorię

Archiwum regulaminów

Rok 2020 - Kwartał II

1. Regulamin Promocji „30% na wszystko" (01.04.2020-19.04.2020)

2. Regulamin Promocji „-10% extra na produkty przecenione" (11.04.2020-15.04.2020)

3. Regulamin Promocji „-20% na nieprzecenione produkty" (11.04.2020-15.04.2020)

4. Regulamin Promocji „-30% na nieprzecenione torby oraz -20% na nieprzecenione buty sportowe i półbuty" (16.04.2020-20.04.2020)

5. Regulamin Promocji „RABAT 20% - na WSZYSTKO" (21.04.2020-26.04.2020)

6. Regulamin Promocji „RABAT 20% - na WSZYSTKO" (27.04.2020-03.05.2020)

7. Regulamin Promocji „Maseczka za 1zł do każdej pary butów marki Gino Rossi" (27.04.2020-30.04.2020)

8. Regulamin Promocji „-20% na nieprzecenione produkty" (04.05.2020-10.05.2020)

9. Regulamin Promocji „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt" (04.05.2020-09.05.2020)

10. Regulamin Promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO" (04.05.2020-09.05.2020)

11. Regulamin Promocji „-30% na produkty nieprzecenione dla użytkowników PayPal" (06.05.2020-10.05.2020)

12. Regulamin Promocji „-30% na nieprzecenione produkty marki Gino Rossi oraz -10% extra na produkty przecenione marki Gino Rossi" (07.05.2020-17.05.2020)

13. Regulamin Promocji „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt" (11.05.2020-16.05.2020)

14. Regulamin Promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO" (11.05.2020-16.05.2020)

15. Regulamin Promocji „-20% na nieprzecenione produkty" (11.05.2020-17.05.2020)

16. Regulamin Serwisu do 27.05.2020

17. Polityka Prywatności do 27.05.2020

18. Regulamin akcji "Wydłużony termin zwrotu produktów" (14.03.2020-07.05.2020)

19. Regulamin konkursu „Let’s dance with CCC shoes” (02.05.2020-20.05.2020)

20. Regulamin promocji "-30% na przecenione i nieprzecenione produkty" (18.05.2020-31.05.2020)

21. Regulamin promocji "-40% na torebki damskie" (21.05.2020-26.05.2020) (w sklepie internetowym)

22. Regulamin promocji „- 40% na TOREBKI DAMSKIE” (21.05.2020-26.05.2020) (w sklepach stacjonarnych)

23. Regulamin promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO” (25.05.2020-30.05.2020)

24. Regulamin promocji "-20% przy zakupie 2 nieprzecenionych produktów marki Jenny Fairy, DeeZee, Lasocki" (17.05.2020-18.05.2020)

25. Regulamin promocji "-30% na nieprzecenione produkty marki Gino Rossi" (20.06.2020-22.06.2020)

26. Regulamin promocji "-25% przy zakupie minimum 2 nieprzecenionych produktów" (25.05.2020-29.05.2020)

27. Regulamin promocji „Rabat 50% na drugi tańszy produkt albo trzeci najtańszy za grosz” (26.06.2020-28.06.2020)

28. Warunki promocji „RABAT 30% na produkty GINO ROSSI” (29.06.2020 - 05.07.2020)

29. Warunki promocji „RABAT 50% na drugą parę Crocs” (29.06.2020 - 05.07.2020)

30. Regulamin promocji "Rabat 5% na jeden produkt – 18.05.2020r." (18.05.2020-14.11.2020)

31. Regulamin promocji „Rabat 10% na jeden produkt" (16.06.2020-31.12.2020)


1. Regulamin promocji "30% na wszystko"


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „30% na wszystko" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „30% na wszystko” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć wybrani Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 30% rabatu na wszystko (przecenione i nieprzecenione) (dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

4. Promocja obowiązuje od 01.04.2020 do 19.04.2020 godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy otrzymany w wiadomości SMS w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

8. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o  30% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.

10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

11. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

12. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-30-na-wszystko-01-04

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

2. Regulamin promocji "-10% extra na produkty przecenione"


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-10% extra na produkty przecenione” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „-10% extra na produkty przecenione” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https;//ccc.eu/pl (dalej również: "Serwis Internetowy"),w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również: "Aplikacja Mobilna")

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej dodatkowe 10% rabatu na Produkty przecenione. (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Promocja obejmuje wszystkie Produkty przecenione (tj. Produkty, których Cena została już objęta obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi). z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

4. Promocja obowiązuje od 11.04.2020 godz. 00:01 do 15.04.2020 godz 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz akcjami promocyjnymi które obowiązują w Serwisie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji lub akcji promocyjnych stanowią inaczej.

8. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty przecenione zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 10%, liczonego od aktualnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów, rabat naliczany jest od łącznej ceny Produktów objętych Promocją.

10. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

11. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

12. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

13. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym,w tym w Aplikacji Mobilnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji

14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2020 r.


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-10-extra-na-produkty-przecenione-11-04.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


3. Regulamin promocji "-20% na nieprzecenione produkty"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: -20% na nieprzecenione produkty" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji -20% na nieprzecenione produkty (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 20% rabatu na Produkty nieprzecenione(dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja nie obejmuje Kart podarunkowych i Produktów UNICEF.

3. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

4. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

5. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena jest obniżona, lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi).

6. Promocja obowiązuje od 11.04.2020 godz. 00:01 do 15.04.2020 godz 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy "CCC20" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

10. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o  20% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.

12. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

14. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

15. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2020 r.III Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-20-na-nieprzecenione-produkty-11-04.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

4. Regulamin promocji "-30% na nieprzecenione torby oraz -20% na nieprzecenione buty sportowe i półbuty"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-30% na nieprzecenione torby oraz -20% na nieprzecenione buty sportowe i półbuty" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „-30% na nieprzecenione torby oraz -20% na nieprzecenione buty sportowe i półbuty" (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 30% rabatu na nieprzecenione Produkty kategorii TORBY oraz 20% rabatu na Produkty z kategorii SPORTOWE i PÓŁBUTY(dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja nie obejmuje Kart podarunkowych i Produktów UNICEF.

3. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

4. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

5. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena jest obniżona, lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi).

6. Promocja obowiązuje od 16.04.2020 godz. 00:01 do 20.04.2020 godz 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy "APRIL" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

10. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 30% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktów z kategorii TORBY oraz 20% liczonego od pełnej, regulanej Ceny Produktów z kategorii SPORTOWE i PÓŁBUTY. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.

12. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

14. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

15. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2020 r.III Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-30-na-torby-oraz-20-na-sportowe-i-polbuty-16-04.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

5. Regulamin promocji "RABAT 20% - na WSZYSTKO"


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „RABAT 20% - na WSZYSTKO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „RABAT 20% - na WSZYSTKO” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego CCC, dostępnego pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/ (dalej również: „Serwis Internetowy”) oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC.

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego i sklepów stacjonarnych CCCII. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 20% rabatu na każde Zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 21-04-2020 do 26-04-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w dowolnym sklepie stacjonarnym CCC

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym oraz sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

7. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym albo sklepie stacjonarnym CCC zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 20%, liczonego od Ceny Produktu (W przypadku zawarcia Umowy Rezerwacji lub zakupu w Serwisie Internetowym w Koszyku będzie prezentowana Cena uwzględniająca 20% rabat, co oznacza, iż przy zawarciu Umowy Sprzedaży nie będzie on naliczany ponownie). Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

9. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

10. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym albo sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika PromocjiIII. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: http://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-rabat-20-na-wszystko-21-04.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

6. Regulamin promocji "RABAT 20% - na WSZYSTKO"


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „RABAT 20% - na WSZYSTKO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „RABAT 20% - na WSZYSTKO” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego CCC, dostępnego pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/ (dalej również: „Serwis Internetowy”) oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC.

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego i sklepów stacjonarnych CCCII. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 20% rabatu na każde Zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 27-04-2020 do 03-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w dowolnym sklepie stacjonarnym CCC

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym oraz sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

7. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym albo sklepie stacjonarnym CCC zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 20%, liczonego od Ceny Produktu (W przypadku zawarcia Umowy Rezerwacji lub zakupu w Serwisie Internetowym w Koszyku będzie prezentowana Cena uwzględniająca 20% rabat, co oznacza, iż przy zawarciu Umowy Sprzedaży nie będzie on naliczany ponownie). Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

9. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

10. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym albo sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: http://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-rabat-20-na-wszystko-27-04.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

7. Regulamin promocji "Maseczka za 1zł do każdej pary butów marki Gino Rossi”


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Maseczka za 1zł do każdej pary butów marki Gino Rossi" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „Maseczka za 1zł do każdej pary butów marki Gino Rossi" (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej każdorazowe obniżenie ceny jednej sztuki produktu z kategorii "MASECZKI" do kwoty 1,00 zł brutto, przy zakupie jednej pary butów marki "GINO ROSSI" (dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

4. Promocja obowiązuje od 27.04.2020 godz. 14:00 do 30.04.2020 godz. 23:59 lub do odwołania w związku z wyczerpaniem stanu zapasów maseczek (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy "SAFE" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

8. W ramach Promocji regularna Cena za jeden Produkt objęty Promocją zostanie pomniejszona do ceny objętej Przedmiotem Promocji, tj. 1,00 zł brutto przy zakupie jednej pary butów marki "GINO ROSSI". Ilość Produktów objętych Promocją jest uzależniona od ilości zakupionych przez Uczestnika Promocji w trakcie obowiązywania Promocji par butów marki "GINO ROSSI". Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.


Przykład dla zakupu 1 pary butów Gino Rossi i 1 maseczki

Produkt

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

Buty Gino Rossi

249,99 zł

249,99 zł

Maseczka

14,99 zł

1,00 zł


Przykład dla zakupu 1 pary butów Gino Rossi i 2 maseczek

Produkt

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

Buty Gino Rossi

249,99 zł

249,99 zł

Maseczka

14,99 zł

1,00 zł

Maseczka

14,99 zł

14,99 zł


Przykład dla zakupu 2 par butów Gino Rossi i 1 maseczki

Produkt

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

Buty Gino Rossi

249,99 zł

249,99 zł

Buty Gino Rossi

249,99 zł

249,99 zł

Maseczka

14,99 zł

1,00 zł


Przykład dla zakupu 2 par butów Gino Rossi i 2 maseczek

Produkt

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

Buty Gino Rossi

249,99 zł

249,99 zł

Buty Gino Rossi

249,99 zł

249,99 zł

Maseczka

14,99 zł

1,00 zł

Maseczka

14,99 zł

1,00 zł


9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.

10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać wielokrotnie w ramach jednego Zamówienia.

11. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

12. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 godz. 14:00 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-maseczka-za-1zl-do-kazdej-pary-butow-marki-gino-rossi.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

8. Regulamin promocji "-20% na nieprzecenione produkty"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: -20% na nieprzecenione produkty" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji -20% na nieprzecenione produkty (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 20% rabatu na Produkty nieprzecenione(dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja nie obejmuje Kart podarunkowych i Produktów UNICEF.

3. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

4. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

5. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena jest obniżona, lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi).

6. Promocja obowiązuje od 04.05.2020 godz. 10:00 do 10.05.2020 godz 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy "HELLO" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

10. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o  20% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.

12. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

14. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

15. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r. godz. 10:00.III Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-20-na-nieprzecenione-produkty-04-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

9. Regulamin promocji "Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt"


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest tylko w wybranych sklepach stacjonarnych CCC wg listy:

CCC 2395 Aleksandrów Kujawski

CCC 2524 Aleksandrów Łódzki

CCC 2196 Łódź Galeria Andrespol

CCC 1437 Augustów Galeria Marion

CCC 1687 Barlinek

CCC 1825 Bartoszyce INBAG

CCC 1499 Bełchatów Galeria Olimpia

CCC 1852 Biała Podlaska Rywal

CCC 2351 Biała Podlaska Park Handlowy

CCC 3770 Siedlce Stop Shop

CCC 1865 Białogard Galeria Hosso

CCC 2387 Białystok PKS

CCC 131 Białystok Auchan (Produkcyjna)

CCC 341 Białystok Galeria Zielone Wzgórze

CCC 379 Białystok Outlet Białystok

CCC 387 Białystok Galeria Biała

CCC 1036 Białystok Galeria Alfa

CCC 1063 Białystok Auchan (Hetmańska)

CCC 1945 Białystok Galeria Jurowiecka

CCC 54 Wrocław Auchan

CCC 337 Wrocław Park Handlowy Bielany

CCC 3654 Bielawa Park Handlowy Bielawa

CCC 2088 Bielsk Podlaski Vendo Park

CCC 1151 Bielsko-Biała Gemini Park

CCC 1215 Bielsko-Biała Galeria Sfera

CCC 1352 Bielsko-Biała Auchan

CCC 2334 Biłgoraj Galeria Natura

CCC 1440 Biskupiec Karuzela Park

CCC 2340 Błonie Park Handlowy

CCC 1461 Bochnia Rondo

CCC 2360 Bolesławiec Park Handlowy

CCC 1496 Bolesławiec City Center

CCC 3586 Braniewo

CCC 1808 Brodnica Dekada

CCC 1214 Brzeg Galeria Piast

CCC 3659 Brzeg Dolny Park Handlowy

CCC 1809 Busko-Zdrój

CCC 31 Bydgoszcz Galeria Pomorska

CCC 71 Bydgoszcz Rondo

CCC 444 Bydgoszcz Focus Mall

CCC 2084 Bydgoszcz Zielone Arkady

CCC 2408 Bydgoszcz Outlet Center

CCC 104 Bytom Plejada

CCC 1313 Bytom Agora

CCC 1494 Bytom M1

CCC 3102 Bytów Park Handlowy Bytów

CCC 3766 Chełm Galeria Chełm

CCC 3227 Chełmno Pasaż Chełmiński

CCC 2480 Chodzież Vendo Park

CCC 2132 Chojnice

CCC 102 Chorzów AKS

CCC 1243 Chrzanów CH Max

CCC 1950 Czarnków

CCC 1663 Czechowice-Dziedzice Stara Kablownia

CCC 110 Czeladź M1

CCC 1067 Częstochowa

CCC 100 Częstochowa M1

CCC 1221 Częstochowa Galeria Jurajska

CCC 1050 Dąbrowa Górnicza Pogoria

CCC 1637 Dąbrowa Tarnowska Dąbrowiak

CCC 1459 Dębica Galeria Dębicka

CCC 1460 Dębica Galeria Raj

CCC 2116 Dęblin Multibox

CCC 3101 Drawsko Pomorskie HOSSO

CCC 2291 Dynów Park Handlowy

CCC 2482 Działdowo

CCC 2350 Dzierżoniów A-Centrum

CCC 33 Elbląg Ogrody

CCC 1810 Ełk Brama Mazur

CCC 1800 Garwolin

CCC 53 Gdańsk Manhattan

CCC 68 Gdańsk Osowa

CCC 81 Gdańsk Alfa

CCC 90 Gdańsk Madison

CCC 171 Gdańsk Auchan

CCC 277 Gdańsk Matarnia

CCC 299 Gdańsk Morena

CCC 328 Gdańsk Galeria Bałtycka

CCC 1118 Gdańsk Przymorze

CCC 2392 Gdańsk Forum Gdańsk

CCC 39 Gdynia Centrum Riviera

CCC 63 Gdynia Batory

CCC 1395 Gdynia Galeria Szperk

CCC 2405 Gdynia Klif

CCC 2251 Giżycko

CCC 164 Gliwice Arena

CCC 214 Gliwice Forum

CCC 1475 Gliwice Europa Centralna

CCC 220 Głogów Galeria Głogów

CCC 3768 Głogów Multibox

CCC 1867 Głowno

CCC 101 Gniezno Galeria Gniezno

CCC 2390 Gniezno Galeria Piastova

CCC 1416 Goleniów Galeria Mini Park

CCC 3109 Gorlice PARK HANDLOWY Gorlice

CCC 229 Gorzów Wielkopolski Galeria Askana

CCC 1126 Gorzów Wielkopolski Nova Park

CCC 2070 Gorzów Wielkopolski Feeria

CCC 3587 Gostynin

CCC 2379 Gostyń

CCC 2354 Grajewo Park Handlowy

CCC 2216 Grodzisk Mazowiecki

CCC 1686 Grójec Galeria Dekada

CCC 168 Grudziądz Galeria Grudziądzka

CCC 1420 Grudziądz Galeria Alfa

CCC 1069 Gryfice Hosso

CCC 1405 Gryfino

CCC 2486 Gubin

CCC 1864 Hajnówka

CCC 2290 Hrubieszów MAX

CCC 1153 Iława Galeria Jeziorak

CCC 1632 Inowrocław Galeria Solna

CCC 2489 Jarocin Multishop Jarocin

CCC 1464 Jasło Galeria Jasło

CCC 1179 Jastrzębie Zdrój Galeria Zdrój

CCC 1289 Jastrzębie Zdrój Galeria Jastrzębie

CCC 2104 Jaworzno Galeria Galena

CCC 1886 Jelenia Góra Galeria Sudecka

CCC 1594 Jędrzejów

CCC 2141 Józefów

CCC 129 Kalisz Galeria Kalisz

CCC 1388 Kalisz Galeria Tęcza

CCC 1731 Kalisz Galeria Amber

CCC 2071 Kamienna Góra

CCC 2221 Kartuzy

CCC 126 Katowice Silesia

CCC 158 Katowice Supersam

CCC 174 Katowice Dąbrówka

CCC 1639 Katowice Galeria Katowicka

CCC 2481 Katowice Libero

CCC 1484 Kędzierzyn Koźle Ogrody Odrzańskie

CCC 1773 Kętrzyn Stop Shop

CCC 2331 Kęty Park Handlowy

CCC 1423 Kielce Korona

CCC 1445 Kielce Echo

CCC 1446 Kielce Pasaż Świętokrzyski

CCC 1474 Kluczbork Galeria Miodowa

CCC 2231 Kłobuck Tęcza

CCC 1133 Kłodzko Twierdza

CCC 2402 Kolbuszowa Galeria nad Nilem

CCC 2403 Kolno

CCC 2409 Koło

CCC 1881 Kołobrzeg Galeria Hosso

CCC 1573 Konin Galeria Nad Jeziorem

CCC 3735 Końskie A-Centrum

CCC 1888 Kostrzyn nad Odrą

CCC 1310 Koszalin Forum

CCC 1387 Kościan

CCC 1874 Kościerzyna Galeria Wybickiego

CCC 2250 Kozienice

CCC 1174 Kraków Bonarka City Center

CCC 1227 Kraków Tesco

CCC 1228 Kraków Galeria Kazimierz

CCC 1230 Kraków Galeria Krakowska

CCC 1390 Kraków Tesco

CCC 1463 Kraków Nowe Czyżyny

CCC 1662 Kraków Galeria Zakopianka

CCC 1702 Kraków Galeria Bronowice

CCC 2307 Kraków Galeria Serenada

CCC 1458 Rzeszów Krasne Auchan

CCC 1728 Kraśnik Galeria Julia & Szymon

CCC 2332 Krosno Galeria Vivo

CCC 1427 Krotoszyn Galeria Krotoszyńska

CCC 1725 Kutno MMG Centers

CCC 2117 Kwidzyn Liwa

CCC 2217 Legionowo Galeria Legionowo

CCC 455 Legnica Auchan

CCC 457 Legnica Carrefour

CCC 1122 Legnica Galeria Piastów

CCC 2292 Lesko Park Handlowy

CCC 1361 Leszno Galeria Leszno

CCC 1770 Lębork Retail Park

CCC 2485 Limanowa

CCC 1690 Chojnice Galeria Brama Pomorza

CCC 2488 Lipno

CCC 1805 Lubliniec Karuzela

CCC 2225 Lubań Inbag

CCC 2091 Lubartów Topaz

CCC 1146 Lubin Cuprum Arena

CCC 125 Lublin Olimp 4

CCC 218 Lublin Plaza

CCC 1556 Lublin Leclerc

CCC 1711 Lublin Felicity

CCC 1884 Lublin Vivo!

CCC 2176 Lubsko

CCC 2087 Łask Multibox

CCC 1528 Warszawa Galeria Łomianki

CCC 1611 Łomża Galeria Veneda

CCC 2523 Łomża Aleja Park Łomża

CCC 2491 Łowicz Premium Park

CCC 57 Łódź Tulipan

CCC 58 Łódź Galeria Łódzka

CCC 60 Łódź Tesco

CCC 66 Łódź Guliwer

CCC 144 Łódź Manufaktura

CCC 1209 Łódź Pasaż Łódzki

CCC 1276 Łódź Port

CCC 1946 Łódź Sukcesja

CCC 1478 Łuków

CCC 2111 Malbork Dekada

CCC 3100 Miechów A-Centrum

CCC 2224 Mielec Galeria Navigator

CCC 1409 Międzyrzec Podlaski Galeria Międzyrzec

CCC 2220 Międzyrzecz

CCC 151 Mikołów Pik

CCC 165 Mińsk Mazowiecki Olimp

CCC 1349 Mińsk Mazowiecki - Stojadła Partner

CCC 1772 Mława Stop Shop

CCC 1355 Kraków Futura Park

CCC 3729 Mogilno A-Centrum

CCC 2348 Mońki Park Handlowy

CCC 1625 Mrągowo Fabryka

CCC 1401 Myszków

CCC 1949 Myślenice Galeria Myślenicka

CCC 1811 Namysłów Retail Park

CCC 2327 Nisko Park Handlowy

CCC 1587 Nowa Ruda

CCC 1812 Nowa Sól Retail Park

CCC 1110 Częstochowa Auchan

CCC 2484 Nowe Babice

CCC 2275 Nowe Miasto Lubawskie

CCC 1951 Nowogard Galeria Hosso

CCC 2188 Nowy Dwór Mazowiecki HIT

CCC 1469 Nowy Sącz Galeria Sandecja

CCC 1688 Nowy Sącz Galeria Trzy Korony

CCC 1736 Nowy Targ Dekada

CCC 2115 Nowy Tomyśl Multibox

CCC 1691 Nysa Galeria Vendo Park

CCC 1847 Oborniki

CCC 2478 Olecko

CCC 86 Olkusz Atrium

CCC 1216 Olsztyn Aura

CCC 1813 Olsztyn Galeria Warmińska

CCC 1495 Ciechanów MMG Centers

CCC 1635 Opoczno

CCC 74 Opole Real

CCC 1247 Opole Solaris

CCC 1441 Opole Karolinka

CCC 1793 Ostrołęka Galeria Bursztynowa

CCC 2069 Ostrowiec Świętokrzyski

CCC 153 Ostróda Galeria Mazurska

CCC 1826 Ostrów Wielkopolski Multibox

CCC 1371 Ostrów Wielkopolski Galeria Ostrovia

CCC 1848 Ostrzeszów

CCC 1398 Oświęcim Galeria Niwa

CCC 2223 Oświęcim Park Shop

CCC 3573 Otwock Galeria Kupiecka

CCC 3133 Pabianice Tkalnia Pabianice

CCC 3574 Parczew S1

CCC 1288 Warszawa Piaseczno Auchan

CCC 1868 Piekary Śląskie

CCC 1836 Piła Galeria Vivo

CCC 1198 Piotrków Trybunalski Focus Mall

CCC 1613 Pisz Piskie CH

CCC 1771 Pleszew Galeria Zamkowa

CCC 36 Płock Auchan

CCC 1147 Płock Galeria Mosty

CCC 1271 Płock Mazovia

CCC 3115 Płock Wisła Płock

CCC 2359 Płońsk Arena

CCC 2380 Police Galeria Hosso

CCC 2525 Polkowice Park Handlowy

CCC 1255 Poznań Panorama

CCC 1257 Poznań Auchan

CCC 1565 Poznań Galeria Malta

CCC 2209 Poznań Posnania

CCC 1254 Poznań Tesco

CCC 1256 Poznań Plaza

CCC 1258 Poznań Tesco (Opieńskiego)

CCC 1488 Poznań Galeria Pestka

CCC 1433 Poznań Avenida

CCC 1580 Poznań Marcelin

CCC 1259 Poznań Swadzim Auchan

CCC 1862 Pruszcz Gdański

CCC 2487 Pruszków Nowa Stacja

CCC 2353 Przasnysz Stokrotka

CCC 1312 Przemyśl Galeria Sanowa

CCC 2410 Przeworsk

CCC 2228 Puck

CCC 170 Puławy Galeria Zielona

CCC 3249 Pułtusk Vendo Park

CCC 1824 Racibórz Park Handlowy

CCC 2345 Racibórz Park Handlowy

CCC 1 Radom M1

CCC 154 Radom Leclerc

CCC 1354 Radom Galeria Słoneczna

CCC 1498 Radom Galeria Gama

CCC 1629 Radomsko Era Park

CCC 2210 Radomsko

CCC 2248 Radzionków Cydr

CCC 2404 Radzymin Nowa Mleczarnia

CCC 2389 Radzyń Podlaski

CCC 2490 Rawicz

CCC 5 Ruda Śląska Plaza

CCC 386 Rumia Auchan

CCC 2152 Głogów Galeria Glogovia

CCC 169 Rybnik Galeria Śląska

CCC 178 Rybnik Plaza

CCC 217 Rybnik Focus Park

CCC 1846 Rypin

CCC 1452 Rzeszów Plaza

CCC 1453 Rzeszów Millenium Hall

CCC 1564 Rzeszów Galeria Rzeszów

CCC 2129 Łódź Ptak (Outlet)

CCC 1449 Sandomierz Galeria

CCC 1885 Sanok

CCC 1738 Siedlce Galeria Siedlce

CCC 1870 Siemianowice Śląskie

CCC 1022 Sieradz Galeria Sieradzka

CCC 3231 Sieradz Dekada

CCC 2219 Skarżysko-Kamienna

CCC 2305 Skawina Park Handlowy

CCC 2391 Skierniewice

CCC 1023 Słubice Galeria Prima

CCC 3240 Słupca A-Centrum

CCC 1748 Słupsk Pod Semaforem

CCC 1040 Słupsk Jantar

CCC 1057 Słupsk Galeria Słupsk

CCC 1689 Sochaczew Multishop

CCC 2276 Sokołów Podlaski Topaz

CCC 2774 Sokółka Park Handlowy Sokółka

CCC 80 Sosnowiec Plejada

CCC 179 Sosnowiec Plaza

CCC 1730 Oleśnica Pogodne Centrum

CCC 2101 Stalowa Wola Galeria Vivo

CCC 2761 Stalowa Wola

CCC 1835 Starachowice Galeria Galardia

CCC 1534 Konin Ferio

CCC 1384 Stargard Galeria Tęcza

CCC 1889 Starogard Gdański Galeria Neptun

CCC 1767 Staszów

CCC 2232 Strzegom Quick Park

CCC 3258 Strzelce Krajeńskie

CCC 450 Strzelce Opolskie

CCC 1296 Suwałki Plaza

CCC 3643 Suwałki Multi Shop

CCC 1410 Swarzędz ETC

CCC 2090 Szamotuły Inbag

CCC 459 Szczawno Zdrój Tesco

CCC 50 Szczecin Galaxy

CCC 69 Szczecin Molo

CCC 385 Szczecin Galeria Gryf

CCC 1054 Szczecin Auchan

CCC 1068 Szczecin Stara Cegielnia

CCC 1363 Szczecin Galeria Kaskada

CCC 1413 Szczecin Turzyn

CCC 2092 Szczecin Outlet Park

CCC 1218 Szczecinek Hosso

CCC 2173 Szczytno Stop Shop

CCC 2170 Srem

CCC 1788 Środa Śląska

CCC 2401 Środa Wielkopolska A-Centrum

CCC 458 Świdnica Tesco

CCC 1415 Świdnica Galeria Świdnicka

CCC 1419 Świdnik Galeria Venus

CCC 2356 Świdwin Galeria Hosso

CCC 213 Świebodzin Tesco

CCC 1418 Świecie MultiBox

CCC 1943 Świnoujście Galeria Świnoujście

CCC 2153 Tarnobrzeg

CCC 1393 Tarnowskie Góry Park Handlowy

CCC 2105 Tarnów

CCC 1455 Tarnów Galeria Tarnovia

CCC 1457 Tarnów Gemini Park

CCC 1438 Tczew Galeria Kociewska

CCC 2138 Tomaszów Lubelski Galeria Rynek

CCC 2222 Tomaszów Mazowiecki Galeria Tomaszów

CCC 67 Toruń Nowe Bielawy

CCC 87 Toruń Kometa

CCC 130 Toruń Copernicus

CCC 1612 Toruń Plaza

CCC 2328 Trzcianka Park Handlowy

CCC 2336 Trzebinia Park Handlowy

CCC 1786 Turek Karuzela

CCC 2372 Tychy Gemini Park

CCC 2333 Wadowice Park Handlowy Błonie

CCC 1071 Wałbrzych Auchan

CCC 1304 Wałbrzych Victoria

CCC 1439 Wałcz Orion

CCC 82 Warszawa Bemowo

CCC 1492 Warszawa Tesco

CCC 3117 Warszawa Galeria Młociny

CCC 78 Warszawa Arkadia

CCC 97 Warszawa Atrium Targówek

CCC 443 Warszawa Galeria Renova

CCC 1661 Warszawa Annopol (Outlet)

CCC 1679 Warszawa Homepark Targówek

CCC 55 Warszawa Blue City

CCC 137 Warszawa Sadyba

CCC 388 Warszawa Skorosze

CCC 2230 Warszawa Galeria Mokotów

CCC 2303 Warszawa Park Handlowy

CCC 21 Warszawa Wileńska

CCC 155 Warszawa Złote Tarasy

CCC 1295 Warszawa Tesco

CCC 2085 Warszawa Ferio Wawer

CCC 2373 Warszawa Wars Sawa Junior

CCC 3104 Warszawa ATRIUM PROMENADA

CCC 1729 Wągrowiec Polomarket

CCC 1328 Wejherowo Kaszuby

CCC 1887 Wieluń Era Park

CCC 2520 Wieruszów Turbina

CCC 2357 Wisła Metro Park

CCC 1526 Włocławek Wzorcownia

CCC 1527 Włocławek Newbridge Włocławek

CCC 2349 Włodawa Park Handlowy

CCC 2150 Włoszczowa

CCC 1716 Wodzisław Śląski Galeria Karuzela

CCC 2151 Wolsztyn

CCC 2171 Wołomin Galeria Wołomin

CCC 1737 Wrocław Factoria Park

CCC 2330 Wrocław Galeria Wroclavia

CCC 157 Wrocław Borek

CCC 167 Wrocław Korona

CCC 180 Wrocław Pasaż Grunwaldzki

CCC 181 Wrocław Arkady Wrocławskie

CCC 338 Wrocław Magnolia Park

CCC 1344 Wrocław Galeria Renoma

CCC 2177 Września Karuzela

CCC 3236 Wysokie Mazowieckie Park Handlowy

CCC 2083 Wyszków Galeo

CCC 13 Zabrze M1

CCC 49 Zabrze Platan

CCC 1470 Zakopane

CCC 1627 Zambrów Galeria BEM

CCC 1483 Zamość Twierdza

CCC 1341 Opole Turawa Park

CCC 2355 Zawiercie DL Center Point

CCC 2329 Ząbkowice Śląskie Park Handlowy

CCC 2187 Zduńska Wola Galeria E

CCC 451 Zgorzelec Galeria Słowiańska

CCC 8 Zielona Góra

CCC 344 Zielona Góra Tesco

CCC 1034 Zielona Góra Focus Mall

CCC 1574 Zielona Góra Auchan

CCC 3585 Złotów Aura Park

CCC 467 Żagań

CCC 1866 Żary Stop Shop

CCC 3244 Żory Retail Park

CCC 1476 Żuromin Żuromskie CH

CCC 1402 Żyrardów Stara Garbarnia

CCC 484 Żywiec Lider

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klubowicze CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 20% ceny pierwszego produktu, 30% ceny drugiego, tańszego produktu, 50% ceny trzeciego, najtańszego produktu (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 04-05-2020 do 09-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w dowolnym sklepie stacjonarnym CCC.

6. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 20% liczonej od rzeczywistej Ceny pierwszego Produktu, o 30% od rzeczywistej Ceny w przypadku zakupu drugiego tańszego produktu i o 50% od rzeczywistej Ceny w przypadku zakupu trzeciego najtańszego produktu (w kolejności od najwyższej do najniższej ceny).

7. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

8. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

9. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika PromocjiIII. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

5. Zwrot może dotyczyć wyłącznie całego paragonu, a kwota podlegająca zwrotowi dotyczy ceny produktów w dniu sprzedaży, tj. widoczna na paragonie.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-20-na-pierwszy-30-na-drugi-50-na-trzeci.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 04.05.2020

10. Regulamin promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO”


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „RABAT 30% - na WSZYSTKO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak

3. Promocja prowadzona jest w wybranych sklepach stacjonarnych CCC:

CCC 1051 Bielsko-Biała Sarni Stok

CCC 2314 Bogatynia Milo Park

CCC 2358 Cieszyn Galeria Stela

CCC 91 Elbląg Zielone Tarasy

CCC 111 Warszawa Janki

CCC 3107 Jarosław Stara Ujeżdżalnia

CCC 2103 Jelenia Góra Nowy Rynek

CCC 123 Katowice Trzy Stawy

CCC 1187 Kołobrzeg Albatros

CCC 2249 Koszalin Emka

CCC 1408 Kraków M1

CCC 1053 Krasnystaw Galeria Krasnystaw

CCC 132 Lublin Orkana

CCC 2352 Lublin Skende Shopping

CCC 442 Łódź M1

CCC 2229 Mysłowice Quick Park

CCC 2376 Oława Quick Park

CCC 1448 Ostrowiec Świętokrzyski Galeria Ostrowiec

CCC 1072 Piła Kasztanowa

CCC 1626 Podkowa Leśna Galeria Podkowa

CCC 1260 Poznań M1

CCC 393 Poznań Stary Browar

CCC 98 Szczecin Ster

CCC 310 Warszawa Wola Park

CCC 2301 Warszawa Galeria Północna

CCC 96 Warszawa Reduta

CCC 150 Warszawa King Cross

CCC 1042 Wrocław Marino

CCC 1685 Wrocław Galeria Dominikańska

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 30% rabatu na całe zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie Produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 04-05-2020 do 09-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w wybranym sklepie stacjonarnym CCC;

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

7. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/warunki-promocji-rabat-30-na-wszystko-04-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 04.05.2020

11. Regulamin promocji "-30% na produkty nieprzecenione dla użytkowników PayPal"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-30% na produkty nieprzecenione dla użytkowników PayPal" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji -30% na produkty nieprzecenione dla użytkowników PayPal" (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 30% rabatu na nieprzecenione produkty  (dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

4. Promocja obejmuje wszystkie nieprzecenione Produkty, z wyłączeniem Produktów marki UNICEF.

5. Promocja obowiązuje od 06.05.2020 godz. 00:01 do 10.05.2020 godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

6. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena jest obniżona, lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi).

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać otrzymany kod rabatowy "PayPal30" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

10. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty nieprzecenione zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o  30% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, rabat naliczany jest od łącznej ceny Produktów objętych promocją.

12. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

14. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

15. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2020 r.III Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-30-na-produkty-nieprzecenione-dla-uzytkownikow-paypal-06-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

12. Regulamin promocji "-30% na nieprzecenione produkty marki Gino Rossi oraz -10% extra na produkty przecenione marki Gino Rossi"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-30% na nieprzecenione produkty marki Gino Rossi oraz -10% extra na produkty przecenione marki Gino Rossi" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „-30% na nieprzecenione produkty marki Gino Rossi oraz -10% extra na produkty przecenione marki Gino Rossi" (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 30% rabatu na nieprzecenione produkty marki GINO ROSSI i 10% rabatu na przecenione produktu marki GINO ROSSI (dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

4. Promocja obejmuje wszystkie Produkty marki GINO ROSSI.

5. Promocja obowiązuje od 07.05.2020 godz. 00:01 do 17.05.2020 godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

6. Promocja obejmuje Produkty przecenione (tj. Produkty, których Cena jest obniżona) i nieprzecenione.

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy "GINO" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

10. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty marki GINO ROSSI zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o  30% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu albo 10% liczonego od przecenionej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, rabat naliczany jest od łącznej ceny Produktów objętych promocją.

12. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

14. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

15. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2020 r.III Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-30-na-nieprzecenione-i-extra-10-na-przecenione-gino-rossi-07-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

13. Regulamin promocji „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt”


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „Rabat 20% na pierwszy produkt, 30% na drugi tańszy produkt, 50% na trzeci najtańszy produkt” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest tylko w wybranych sklepach stacjonarnych CCC wg listy:

CCC 1040 Słupsk Jantar

CCC 144 Łódź Manufaktura

CCC 338 Wrocław Magnolia Park

CCC 1355 Kraków Futura Park

CCC 130 Toruń Copernicus

CCC 50 Szczecin Galaxy

CCC 1221 Częstochowa Galeria Jurajska

CCC 1580 Poznań Marcelin

CCC 2171 Wołomin Galeria Wołomin

CCC 1441 Opole Karolinka

CCC 2330 Wrocław Galeria Wroclavia

CCC 1146 Lubin Cuprum Arena

CCC 2373 Warszawa Wars Sawa Junior

CCC 78 Warszawa Arkadia

CCC 1813 Olsztyn Galeria Warmińska

CCC 2307 Kraków Galeria Serenada

CCC 1215 Bielsko-Biała Galeria Sfera

CCC 1230 Kraków Galeria Krakowska

CCC 1564 Rzeszów Galeria Rzeszów

CCC 2230 Warszawa Galeria Mokotów

CCC 1416 Goleniów Galeria Mini Park

CCC 1384 Stargard Galeria Tęcza

CCC 2489 Jarocin Multishop Jarocin

CCC 1328 Wejherowo Kaszuby

CCC 110 Czeladź M1

CCC 67 Toruń Nowe Bielawy

CCC 5 Ruda Śląska Plaza

CCC 2409 Koło

CCC 1632 Inowrocław Galeria Solna

CCC 1527 Włocławek Newbridge Włocławek

CCC 102 Chorzów AKS

CCC 1786 Turek Karuzela

CCC 3133 Pabianice Tkalnia Pabianice

CCC 1147 Płock Galeria Mosty

CCC 1711 Lublin Felicity

CCC 2092 Szczecin Outlet Park

CCC 1889 Starogard Gdański Galeria Neptun

CCC 80 Sosnowiec Plejada

CCC 33 Elbląg Ogrody

CCC 1393 Tarnowskie Góry Park Handlowy

CCC 1730 Oleśnica Pogodne Centrum

CCC 1349 Mińsk Mazowiecki - Stojadła Partner

CCC 1691 Nysa Galeria Vendo Park

CCC 2345 Racibórz Park Handlowy

CCC 1122 Legnica Galeria Piastów

CCC 1534 Konin Ferio

CCC 2217 Legionowo Galeria Legionowo

CCC 100 Częstochowa M1

CCC 451 Zgorzelec Galeria Słowiańska

CCC 2333 Wadowice Park Handlowy Błonie

CCC 2332 Krosno Galeria Vivo

CCC 2111 Malbork Dekada

CCC 1793 Ostrołęka Galeria Bursztynowa

CCC 1483 Zamość Twierdza

CCC 386 Rumia Auchan

CCC 3231 Sieradz Dekada

CCC 3244 Żory Retail Park

CCC 1689 Sochaczew Multishop

CCC 60 Łódź Tesco

CCC 1438 Tczew Galeria Kociewska

CCC 2188 Nowy Dwór Mazowiecki HIT

CCC 1686 Grójec Galeria Dekada

CCC 2351 Biała Podlaska Park Handlowy

CCC 1886 Jelenia Góra Galeria Sudecka

CCC 2104 Jaworzno Galeria Galena

CCC 455 Legnica Auchan

CCC 1420 Grudziądz Galeria Alfa

CCC 1153 Iława Galeria Jeziorak

CCC 1690 Chojnice Galeria Brama Pomorza

CCC 2389 Radzyń Podlaski

CCC 21 Warszawa Wileńska

CCC 1868 Piekary Śląskie

CCC 1526 Włocławek Wzorcownia

CCC 1495 Ciechanów MMG Centers

CCC 1738 Siedlce Galeria Siedlce

CCC 1805 Lubliniec Karuzela

CCC 1218 Szczecinek Hosso

CCC 66 Łódź Guliwer

CCC 1 Radom M1

CCC 1474 Kluczbork Galeria Miodowa

CCC 1864 Hajnówka

CCC 2224 Mielec Galeria Navigator

CCC 58 Łódź Galeria Łódzka

CCC 1413 Szczecin Turzyn

CCC 1341 Opole Turawa Park

CCC 1881 Kołobrzeg Galeria Hosso

CCC 2331 Kęty Park Handlowy

CCC 2221 Kartuzy

CCC 1405 Gryfino

CCC 2115 Nowy Tomyśl Multibox

CCC 1445 Kielce Echo

CCC 1811 Namysłów Retail Park

CCC 2069 Ostrowiec Świętokrzyski

CCC 1836 Piła Galeria Vivo

CCC 170 Puławy Galeria Zielona

CCC 2170 Srem

CCC 1410 Swarzędz ETC

CCC 1022 Sieradz Galeria Sieradzka

CCC 31 Bydgoszcz Galeria Pomorska

CCC 171 Gdańsk Auchan

CCC 1419 Świdnik Galeria Venus

CCC 131 Białystok Auchan (Produkcyjna)

CCC 3573 Otwock Galeria Kupiecka

CCC 49 Zabrze Platan

CCC 1427 Krotoszyn Galeria Krotoszyńska

CCC 1810 Ełk Brama Mazur

CCC 86 Olkusz Atrium

CCC 1874 Kościerzyna Galeria Wybickiego

CCC 459 Szczawno Zdrój Tesco

CCC 1371 Ostrów Wielkopolski Galeria Ostrovia

CCC 1418 Świecie MultiBox

CCC 69 Szczecin Molo

CCC 1835 Starachowice Galeria Galardia

CCC 2083 Wyszków Galeo

CCC 129 Kalisz Galeria Kalisz

CCC 154 Radom Leclerc

CCC 1767 Staszów

CCC 1612 Toruń Plaza

CCC 2187 Zduńska Wola Galeria E

CCC 1770 Lębork Retail Park

CCC 13 Zabrze M1

CCC 3643 Suwałki Multi Shop

CCC 1209 Łódź Pasaż Łódzki

CCC 2071 Kamienna Góra

CCC 57 Łódź Tulipan

CCC 2216 Grodzisk Mazowiecki

CCC 36 Płock Auchan

CCC 39 Gdynia Centrum Riviera

CCC 1446 Kielce Pasaż Świętokrzyski

CCC 126 Katowice Silesia

CCC 2334 Biłgoraj Galeria Natura

CCC 1254 Poznań Tesco

CCC 1728 Kraśnik Galeria Julia & Szymon

CCC 1460 Dębica Galeria Raj

CCC 2359 Płońsk Arena

CCC 1812 Nowa Sól Retail Park

CCC 1729 Wągrowiec Polomarket

CCC 3585 Złotów Aura Park

CCC 1276 Łódź Port

CCC 1484 Kędzierzyn Koźle Ogrody Odrzańskie

CCC 1458 Rzeszów Krasne Auchan

CCC 3109 Gorlice PARK HANDLOWY Gorlice

CCC 1464 Jasło Galeria Jasło

CCC 344 Zielona Góra Tesco

CCC 1808 Brodnica Dekada

CCC 3236 Wysokie Mazowieckie Park Handlowy

CCC 1452 Rzeszów Plaza

CCC 299 Gdańsk Morena

CCC 2485 Limanowa

CCC 3766 Chełm Galeria Chełm

CCC 2520 Wieruszów Turbina

CCC 1069 Gryfice Hosso

CCC 2390 Gniezno Galeria Piastova

CCC 1499 Bełchatów Galeria Olimpia

CCC 1352 Bielsko-Biała Auchan

CCC 2761 Stalowa Wola

CCC 1395 Gdynia Galeria Szperk

CCC 1731 Kalisz Galeria Amber

CCC 229 Gorzów Wielkopolski Galeria Askana

CCC 2117 Kwidzyn Liwa

CCC 1259 Poznań Swadzim Auchan

CCC 2353 Przasnysz Stokrotka

CCC 2070 Gorzów Wielkopolski Feeria

CCC 1243 Chrzanów CH Max

CCC 2360 Bolesławiec Park Handlowy

CCC 1415 Świdnica Galeria Świdnicka

CCC 1174 Kraków Bonarka City Center

CCC 2101 Stalowa Wola Galeria Vivo

CCC 2482 Działdowo

CCC 1629 Radomsko Era Park

CCC 1296 Suwałki Plaza

CCC 1057 Słupsk Galeria Słupsk

CCC 1271 Płock Mazovia

CCC 1034 Zielona Góra Focus Mall

CCC 2152 Głogów Galeria Glogovia

CCC 1387 Kościan

CCC 1402 Żyrardów Stara Garbarnia

CCC 2090 Szamotuły Inbag

CCC 1528 Warszawa Galeria Łomianki

CCC 2408 Bydgoszcz Outlet Center

CCC 388 Warszawa Skorosze

CCC 1110 Częstochowa Auchan

CCC 337 Wrocław Park Handlowy Bielany

CCC 2275 Nowe Miasto Lubawskie

CCC 1118 Gdańsk Przymorze

CCC 87 Toruń Kometa

CCC 213 Świebodzin Tesco

CCC 1627 Zambrów Galeria BEM

CCC 3100 Miechów A-Centrum

CCC 1556 Lublin Leclerc

CCC 1884 Lublin Vivo!

CCC 1469 Nowy Sącz Galeria Sandecja

CCC 1463 Kraków Nowe Czyżyny

CCC 1255 Poznań Panorama

CCC 1439 Wałcz Orion

CCC 164 Gliwice Arena

CCC 2223 Oświęcim Park Shop

CCC 2490 Rawicz

CCC 1679 Warszawa Homepark Targówek

CCC 1409 Międzyrzec Podlaski Galeria Międzyrzec

CCC 3102 Bytów Park Handlowy Bytów

CCC 277 Gdańsk Matarnia

CCC 2219 Skarżysko-Kamienna

CCC 1943 Świnoujście Galeria Świnoujście

CCC 8 Zielona Góra

CCC 2290 Hrubieszów MAX

CCC 1304 Wałbrzych Victoria

CCC 1772 Mława Stop Shop

CCC 2177 Września Karuzela

CCC 1071 Wałbrzych Auchan

CCC 457 Legnica Carrefour

CCC 1457 Tarnów Gemini Park

CCC 1949 Myślenice Galeria Myślenicka

CCC 1216 Olsztyn Aura

CCC 3587 Gostynin

CCC 2380 Police Galeria Hosso

CCC 2209 Poznań Posnania

CCC 385 Szczecin Galeria Gryf

CCC 2251 Giżycko

CCC 174 Katowice Dąbrówka

CCC 1063 Białystok Auchan (Hetmańska)

CCC 2084 Bydgoszcz Zielone Arkady

CCC 3729 Mogilno A-Centrum

CCC 1023 Słubice Galeria Prima

CCC 387 Białystok Galeria Biała

CCC 379 Białystok Outlet Białystok

CCC 1887 Wieluń Era Park

CCC 2138 Tomaszów Lubelski Galeria Rynek

CCC 68 Gdańsk Osowa

CCC 2088 Bielsk Podlaski Vendo Park

CCC 1257 Poznań Auchan

CCC 3104 Warszawa ATRIUM PROMENADA

CCC 168 Grudziądz Galeria Grudziądzka

CCC 1848 Ostrzeszów

CCC 220 Głogów Galeria Głogów

CCC 1475 Gliwice Europa Centralna

CCC 104 Bytom Plejada

CCC 2525 Polkowice Park Handlowy

CCC 1068 Szczecin Stara Cegielnia

CCC 74 Opole Real

CCC 1773 Kętrzyn Stop Shop

CCC 1888 Kostrzyn nad Odrą

CCC 1809 Busko-Zdrój

CCC 2231 Kłobuck Tęcza

CCC 1398 Oświęcim Galeria Niwa

CCC 180 Wrocław Pasaż Grunwaldzki

CCC 2220 Międzyrzecz

CCC 2410 Przeworsk

CCC 1573 Konin Galeria Nad Jeziorem

CCC 54 Wrocław Auchan

CCC 3249 Pułtusk Vendo Park

CCC 1151 Bielsko-Biała Gemini Park

CCC 2151 Wolsztyn

CCC 3735 Końskie A-Centrum

CCC 218 Lublin Plaza

CCC 1587 Nowa Ruda

CCC 2523 Łomża Aleja Park Łomża

CCC 3240 Słupca A-Centrum

CCC 2405 Gdynia Klif

CCC 157 Wrocław Borek

CCC 1866 Żary Stop Shop

CCC 1594 Jędrzejów

CCC 2085 Warszawa Ferio Wawer

CCC 2091 Lubartów Topaz

CCC 2350 Dzierżoniów A-Centrum

CCC 1476 Żuromin Żuromskie CH

CCC 2228 Puck

CCC 1826 Ostrów Wielkopolski Multibox

CCC 1635 Opoczno

CCC 2354 Grajewo Park Handlowy

CCC 1687 Barlinek

CCC 484 Żywiec Lider

CCC 2210 Radomsko

CCC 2173 Szczytno Stop Shop

CCC 2402 Kolbuszowa Galeria nad Nilem

CCC 3659 Brzeg Dolny Park Handlowy

CCC 328 Gdańsk Galeria Bałtycka

CCC 2355 Zawiercie DL Center Point

CCC 1748 Słupsk Pod Semaforem

CCC 1289 Jastrzębie Zdrój Galeria Jastrzębie

CCC 1390 Kraków Tesco

CCC 2401 Środa Wielkopolska A-Centrum

CCC 1179 Jastrzębie Zdrój Galeria Zdrój

CCC 2480 Chodzież Vendo Park

CCC 2481 Katowice Libero

CCC 1492 Warszawa Tesco

CCC 1945 Białystok Galeria Jurowiecka

CCC 1214 Brzeg Galeria Piast

CCC 1247 Opole Solaris

CCC 2276 Sokołów Podlaski Topaz

CCC 179 Sosnowiec Plaza

CCC 2395 Aleksandrów Kujawski

CCC 2488 Lipno

CCC 2116 Dęblin Multibox

CCC 2379 Gostyń

CCC 2491 Łowicz Premium Park

CCC 1437 Augustów Galeria Marion

CCC 2291 Dynów Park Handlowy

CCC 3101 Drawsko Pomorskie HOSSO

CCC 1433 Poznań Avenida

CCC 1613 Pisz Piskie CH

CCC 2329 Ząbkowice Śląskie Park Handlowy

CCC 2336 Trzebinia Park Handlowy

CCC 2487 Pruszków Nowa Stacja

CCC 2153 Tarnobrzeg

CCC 1054 Szczecin Auchan

CCC 2250 Kozienice

CCC 53 Gdańsk Manhattan

CCC 341 Białystok Galeria Zielone Wzgórze

CCC 3574 Parczew S1

CCC 63 Gdynia Batory

CCC 1867 Głowno

CCC 217 Rybnik Focus Park

CCC 3654 Bielawa Park Handlowy Bielawa

CCC 2141 Józefów

CCC 1363 Szczecin Galeria Kaskada

CCC 2484 Nowe Babice

CCC 1312 Przemyśl Galeria Sanowa

CCC 1846 Rypin

CCC 1771 Pleszew Galeria Zamkowa

CCC 1258 Poznań Tesco (Opieńskiego)

CCC 1625 Mrągowo Fabryka

CCC 2248 Radzionków Cydr

CCC 2356 Świdwin Galeria Hosso

CCC 1661 Warszawa Annopol (Outlet)

CCC 2150 Włoszczowa

CCC 3117 Warszawa Galeria Młociny

CCC 1865 Białogard Galeria Hosso

CCC 1702 Kraków Galeria Bronowice

CCC 2232 Strzegom Quick Park

CCC 3770 Siedlce Stop Shop

CCC 1036 Białystok Galeria Alfa

CCC 1847 Oborniki

CCC 2478 Olecko

CCC 2340 Błonie Park Handlowy

CCC 450 Strzelce Opolskie

CCC 2349 Włodawa Park Handlowy

CCC 3768 Głogów Multibox

CCC 1565 Poznań Galeria Malta

CCC 467 Żagań

CCC 1611 Łomża Galeria Veneda

CCC 2087 Łask Multibox

CCC 1256 Poznań Plaza

CCC 443 Warszawa Galeria Renova

CCC 2105 Tarnów

CCC 2196 Łódź Galeria Andrespol

CCC 458 Świdnica Tesco

CCC 1496 Bolesławiec City Center

CCC 1288 Warszawa Piaseczno Auchan

CCC 181 Wrocław Arkady Wrocławskie

CCC 1946 Łódź Sukcesja

CCC 2129 Łódź Ptak (Outlet)

CCC 1885 Sanok

CCC 1440 Biskupiec Karuzela Park

CCC 82 Warszawa Bemowo

CCC 2305 Skawina Park Handlowy

CCC 1951 Nowogard Galeria Hosso

CCC 1295 Warszawa Tesco

CCC 169 Rybnik Galeria Śląska

CCC 1637 Dąbrowa Tarnowska Dąbrowiak

CCC 2403 Kolno

CCC 3586 Braniewo

CCC 1788 Środa Śląska

CCC 1950 Czarnków

CCC 1639 Katowice Galeria Katowicka

CCC 2348 Mońki Park Handlowy

CCC 1494 Bytom M1

CCC 165 Mińsk Mazowiecki Olimp

CCC 2486 Gubin

CCC 1067 Częstochowa

CCC 2357 Wisła Metro Park

CCC 55 Warszawa Blue City

CCC 151 Mikołów Pik

CCC 137 Warszawa Sadyba

CCC 1470 Zakopane

CCC 2292 Lesko Park Handlowy

CCC 1478 Łuków

CCC 1228 Kraków Galeria Kazimierz

CCC 1662 Kraków Galeria Zakopianka

CCC 1401 Myszków

CCC 3115 Płock Wisła Płock

CCC 1388 Kalisz Galeria Tęcza

CCC 3258 Strzelce Krajeńskie

CCC 3647 Rawa Mazowiecka Green Park

CCC 153 Ostróda Galeria Mazurska

CCC 2774 Sokółka Park Handlowy Sokółka

CCC 1736 Nowy Targ Dekada

CCC 3108 Zgierz Park Handlowy Zgierz

CCC 1455 Tarnów Galeria Tarnovia

CCC 1423 Kielce Korona

CCC 1725 Kutno MMG Centers

CCC 214 Gliwice Forum

CCC 1361 Leszno Galeria Leszno

CCC 1133 Kłodzko Twierdza

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 20% ceny pierwszego produktu, 30% ceny drugiego, tańszego produktu, 50% ceny trzeciego, najtańszego produktu (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 11-05-2020 do 16-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w dowolnym sklepie stacjonarnym CCC.

6. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 20% liczonej od rzeczywistej Ceny pierwszego Produktu, o 30% od rzeczywistej Ceny w przypadku zakupu drugiego tańszego produktu i o 50% od rzeczywistej Ceny w przypadku zakupu trzeciego najtańszego produktu (w kolejności od najwyższej do najniższej ceny).

7. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

8. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

9. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika PromocjiIII. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

5. Zwrot może dotyczyć wyłącznie całego paragonu, a kwota podlegająca zwrotowi dotyczy ceny produktów w dniu sprzedaży, tj. widoczna na paragonie.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-20-na-pierwszy-30-na-drugi-50-na-trzeci-11-05-2020.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 11.05.2020

14. Regulamin promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO”


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „RABAT 30% - na WSZYSTKO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak

3. Promocja prowadzona jest w wybranych sklepach stacjonarnych CCC:

CCC 2328 Trzcianka Park Handlowy

CCC 2327 Nisko Park Handlowy

CCC 2303 Warszawa Park Handlowy

CCC 2132 Chojnice

CCC 1408 Kraków M1

CCC 2392 Gdańsk Forum Gdańsk

CCC 2376 Oława Quick Park

CCC 2229 Mysłowice Quick Park

CCC 3107 Jarosław Stara Ujeżdżalnia

CCC 91 Elbląg Zielone Tarasy

CCC 1626 Podkowa Leśna Galeria Podkowa

CCC 1260 Poznań M1

CCC 132 Lublin Orkana

CCC 98 Szczecin Ster

CCC 1072 Piła Kasztanowa

CCC 1042 Wrocław Marino

CCC 1051 Bielsko-Biała Sarni Stok

CCC 1448 Ostrowiec Świętokrzyski Galeria Ostrowiec

CCC 111 Warszawa Janki

CCC 2249 Koszalin Emka

CCC 2301 Warszawa Galeria Północna

CCC 2352 Lublin Skende Shopping

CCC 1286 Skarżysko-Kamienna Hermes

CCC 2314 Bogatynia Milo Park

CCC 2358 Cieszyn Galeria Stela

CCC 2103 Jelenia Góra Nowy Rynek

CCC 1685 Wrocław Galeria Dominikańska

CCC 123 Katowice Trzy Stawy

CCC 1187 Kołobrzeg Albatros

CCC 442 Łódź M1

CCC 310 Warszawa Wola Park

CCC 1053 Krasnystaw Galeria Krasnystaw

CCC 2524 Aleksandrów Łódzki

CCC 1126 Gorzów Wielkopolski Nova Park

CCC 393 Poznań Stary Browar

CCC 150 Warszawa King Cross

CCC 96 Warszawa Reduta

CCC 2391 Skierniewice

CCC 1488 Poznań Galeria Pestka

CCC 2225 Lubań Inbag

CCC 3227 Chełmno Pasaż Chełmiński

CCC 1663 Czechowice-Dziedzice Stara Kablownia

CCC 1737 Wrocław Factoria Park

CCC 2176 Lubsko

CCC 125 Lublin Olimp 4

CCC 101 Gniezno Galeria Gniezno

CCC 1824 Racibórz Park Handlowy

CCC 1574 Zielona Góra Auchan

CCC 2387 Białystok PKS

CCC 1852 Biała Podlaska Rywal

CCC 1870 Siemianowice Śląskie

CCC 81 Gdańsk Alfa

CCC 2404 Radzymin Nowa Mleczarnia

CCC 90 Gdańsk Madison

CCC 158 Katowice Supersam

CCC 155 Warszawa Złote Tarasy

CCC 1344 Wrocław Galeria Renoma

CCC 1050 Dąbrowa Górnicza Pogoria

CCC 1310 Koszalin Forum

CCC 1198 Piotrków Trybunalski Focus Mall

CCC 178 Rybnik Plaza

CCC 1313 Bytom Agora

CCC 2372 Tychy Gemini Park

CCC 1354 Radom Galeria Słoneczna

CCC 1453 Rzeszów Millenium Hall

CCC 2222 Tomaszów Mazowiecki Galeria Tomaszów

CCC 1716 Wodzisław Śląski Galeria Karuzela

CCC 1800 Garwolin

CCC 444 Bydgoszcz Focus Mall

CCC 71 Bydgoszcz Rondo

CCC 167 Wrocław Korona

CCC 1498 Radom Galeria Gama

CCC 1688 Nowy Sącz Galeria Trzy Korony

CCC 1461 Bochnia Rondo

CCC 97 Warszawa Atrium Targówek

CCC 1449 Sandomierz Galeria

CCC 1459 Dębica Galeria Dębicka

CCC 1825 Bartoszyce INBAG

CCC 1227 Kraków Tesco

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 30% rabatu na całe zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie Produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 11-05-2020 do 16-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w wybranym sklepie stacjonarnym CCC;

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

7. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-rabat-30-na-wszystko-11-05-2020.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 11.05.2020

15. Regulamin promocji "-20% na nieprzecenione produkty"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: -20% na nieprzecenione produkty" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji -20% na nieprzecenione produkty (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 20% rabatu na Produkty nieprzecenione(dalej również „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja nie obejmuje Kart podarunkowych i Produktów UNICEF.

3. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

4. Promocja nie obowiązuje w przypadku wybrania metody dostawy w formie rezerwacji w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC.

5. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena jest obniżona, lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi).

6. Promocja obowiązuje od 11.05.2020 godz. 00:01 do 17.05.2020 godz 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy "MAJ20" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym, w tym Aplikacji Mobilnej.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

10. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o  20% liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.

12. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

13. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ramach jednego Zamówienia.

14. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

15. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r. godz. 00:01.III Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-20-na-nieprzecenione-produkty-11-05-20.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

16. Regulamin serwisu do 27.05.2020


I. Postanowienia ogólne


1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ccc.eu/pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek) prowadzony jest na rzecz CCC przez spółkę CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000506139, NIP 5020110639, REGON 022395487, o kapitale zakładowym 2 0050 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 422 144 22, 801 002 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).


2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.


3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).


4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Rezerwacji lub Zamówienia.


5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania Rezerwacji / Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Rezerwacji / Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez CCC do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.


6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:


a) APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez CCC, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z części funkcjonalności Serwisu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Aplikacji stosowane będą od momentu udostępnienia przez CCC Aplikacji w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu oraz zależnie od jej dalszej dostępności i rozwijanych funkcjonalności.

b) BOK – Biuro Obsługi Klienta CCC, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Serwisu Internetowego, Sklepów Stacjonarnych, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze w godzinach od 9 do 17 pod numerami telefonu 422 144 22, 801 002 222, pod adresem e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w zakładce „Wsparcie i Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora;

c) CCC – spółka CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora). Adres do doręczeń Produktów zwracanych w ramach reklamacji lub wykonania prawa odstąpienia od umowy: CCC S.A., magazyn Novita, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra;

d) CCC Klub – program lojalnościowy CCC, którego specyfikę i zasady określa Regulamin CCC Klubu, dostępny w Serwisie Internetowym. CCC Klub jest organizowany i zarządzany przez CCC w celu promocji i reklam CCC. CCC Klub ma na celu promocję i reklamę CCC, w tym zwiększenie popularności, zachęcanie do zakupu produktów i korzystania z usług CCC. Żadne Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej;

e) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego CCC tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

f) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

g) DZIEŃ ROBOCZY HANDLOWY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli w którym wybrany, dany sklep stacjonarny sieci CCC jest otwarty dla klientów;

h) HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). CCC udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła;

i) KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/ Umowy Rezerwacji, Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie CCC; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

j) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

k) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

l) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym CCC, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień i Rezerwacji, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji, oraz innych usług udostępnianych przez CCC;

m) KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów Koszyk gromadzi składane przez Klienta Rezerwacje i oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednej Rezerwacji / Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

n) LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;

o) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od CCC cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Newslettera stosowane będą od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez CCC.

p) PARTNER CCC – osoba fizyczna lub prawna powiązana gospodarczo, organizacyjnie lub kapitałowo z CCC;

q) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a CCC, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe;

r) PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez CCC w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

s) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez CCC za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i CCC. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

t) REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji, określające rodzaj i liczbę Produktu/ów oraz inne treści przewidziane prawem i Regulaminem. Rezerwacja nie stanowi dla CCC, Klienta ani osób trzecich (w tym Partnerów CCC) zobowiązania do zawarcia Umowy Rezerwacji ani Umowy Sprzedaży;

u) SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie Rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez CCC, prowadzona przez CCC, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.ccc.eu/pl, a także za pośrednictwem Aplikacji;

v) SKLEP STACJONARNY – każdy stacjonarny punkt sprzedaży CCC znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

w) TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio CCC, kontrahentów CCC, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;

x) UMOWA REZERWACJI – umowa zawarta pomiędzy CCC a Klientem, na podstawie której CCC zobowiązuje się do potwierdzenia dostępności Produktu/ów wskazanych przez Klienta w ramach złożonej Rezerwacji, a Klient zobowiązuje się do odbioru Produktu/ów w czasie i Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Klienta spośród przedstawionych przez CCC w toku Rezerwacji spośród Sklepów Stacjonarnych, w których Produkt/y jest/są dostępne w chwili dokonywania Rezerwacji. Umowa Rezerwacji nie stanowi Umowy Sprzedaży, ani nie zobowiązuje CCC, Klienta ani osób trzecich (w tym Partnerów CCC) do jej zawarcia;

y) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez CCC lub Partnera CCC prowadzącego Sklep Stacjonarny na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu lub w Umowie Rezerwacji, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana w Sklepie Stacjonarnym lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

z) USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez CCC na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z CCC, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

aa) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

bb) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się CCC, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku składania Rezerwacji drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Zamówienie lub Rezerwację, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

cc) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez CCC oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.II. Usługi elektroniczne w serwisie internetowym i aplikacja


1. CCC świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a) Konto;

b) umożliwianie Klientom składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji oraz zawierania Umów Sprzedaży i Umów Rezerwacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Klientów stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;

f) Newsletter (w zależności od jego dostępności);

g) w przypadku Klientów Aplikacji (poniższe postanowienia mogą dotyczyć Usług Elektronicznych aktualnych lub wprowadzanych w przyszłości – możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżącej funkcjonalności Aplikacji) oraz jej dostępności w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu. W miarę rozwoju Aplikacji, może ona obejmować w szczególności:

− skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych produktów w celu możliwości porównania przez Klienta ich Cen i przyspieszenia wyników wyszukiwania;

− prezentacja Produktów w Serwisie Internetowym na podstawie wgranych przez Klienta zdjęć wybranych produktów;

− wyszukiwanie za pośrednictwem lokalizacji Sklepu Stacjonarnego CCC lub określonego punktu odbioru przesyłki;

− ograniczenie prezentowanych Produktów lub Promocji np. do wskazanego przez Klienta rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do wskazanej przez Klienta kategorii (np. Produkty męskie/damskie/dziecięce);

− prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”);

− możliwość przystąpienia do CCC Klub lub dodania do Konta informacji o karcie członkowskiej CCC Klub, o której mowa w regulaminie CCC Klub;

− tworzenie list ulubionych lub odkrytych Produktów.


2. CCC dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub – po wprowadzeniu takiej funkcjonalności – Aplikacji);

b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.


3. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj”.


4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu.


5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez CCC na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do CCC, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie lub dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego.


6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.


7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.


8. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez CCC na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących z CCC lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z CCC. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS poprzez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego oraz zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w ramach Serwisu Internetowego.


9. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez CCC). Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do CCC, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice.


10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób niezakłócający funkcjonowania CCC, Serwisu Internetowego lub Aplikacji;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla CCC;

f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g) niepodejmowania działań takich jak:

− rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;

− modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez CCC, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów Produktów;

h) pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł enumeratywnie wskazanych przez CCC w ust. 14 poniżej;

i) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i CCC kosztów w pełnej wysokości;

j) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.


11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, Aplikacją lub Umową Rezerwacji można składać na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]


12. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez CCC. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez CCC następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.


14. CCC umożliwi Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta z następujących sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi:

a) Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

b) Google Play/ Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.


15. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 14 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.


16. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 14 powyżej i zaakceptować je, oraz

b) pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 14 powyżej, oraz

c) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 14 powyżej.


17. Aplikacja łączy się z Serwisem Internetowym za pomocą Internetu.


18. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez CCC Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Klientowi korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zapoznanie się z Treściami i Produktami.


19. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Serwis Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.


20. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 1 lit. g powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do aparatu fotograficznego lub usługi geolokalizacji w urządzeniu mobilnym Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie CCC informacji o preferencjach Klienta.


21. Klient w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 20 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.


22. W sytuacjach określonych w pkt II ust. 10 g i V ust. 4 CCC ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Klientami niebędącymi Konsumentami CCC nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wcześniej wymienionych.


23. CCC każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.


24. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.III. Warunki zawierania umowy rezerwacji


1. CCC umożliwia dokonywanie Rezerwacji Produktów w następujący sposób:

a) w Serwisie Internetowym.


2. W ramach rozwoju świadczonych usług, CCC może wprowadzać kolejne sposoby dokonywania Rezerwacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.


3. Zawarcie Umowy Rezerwacji między Klientem a CCC następuje po uprzednim dokonaniu przez Klienta Rezerwacji.


4. CCC umożliwia Klientowi dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje maksymalnie trzy wybrane Produkty do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Rezerwacji.

b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Rezerwacji aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Rezerwacji w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko osoby odbierającej przedmiot Rezerwacji, adres email i numer telefonu Klienta oraz danych dotyczących Umowy Rezerwacji: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, Sklep Stacjonarny, w którym ma nastąpić odbiór Produktu/ów (wybrany spośród Sklepów Stacjonarnych, w których Produkt/y jest/są dostępne w chwili dokonywania Rezerwacji). W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy.

c) Klient przesyła CCC Rezerwację (składa ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: “Zarezerwuj produkty”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

d) W trakcie dokonywania Rezerwacji, do momentu naciśnięcia przycisku “Zarezerwuj produkty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.


5. W przypadku zawierania Umowy Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) CCC wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Rezerwacji.

b) Klient przesyła CCC Rezerwację za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej.

c) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.


6. Po zweryfikowaniu Rezerwacji, bez nieuzasadnionego opóźnienia, CCC wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert zawarcia Umowy Rezerwacji na Produkty, złożonych w ramach Rezerwacji i potwierdzeniem zawarcia Umowy Rezerwacji (akceptacja Rezerwacji w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości).


7. Umowa Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ww. ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. CCC przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.


8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Rezerwacji ofert, CCC skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Rezerwacji ofert zawarcia Umowy Rezerwacji; albo

b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Rezerwacji w części, w jakiej CCC zgodziła się przyjąć oferty zawarcia Umowy Rezerwacji. Wówczas Klient może anulować w całości złożoną Rezerwację (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Rezerwacji przez Klienta zwalnia CCC z obowiązku realizacji Umowy Rezerwacji.


9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y zawarcia Umowy Rezerwacji złożonych w ramach Rezerwacji, Umowa Rezerwacji w zakresie wskazanych przez CCC Produktów nie zostaje zawarta.


10. Niezależnie, CCC może informować Klienta o statusie Rezerwacji wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail lub kontaktując się telefonicznie.


11. CCC dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Rezerwacji. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego.


12. Umowa Rezerwacji obowiązuje od potwierdzenia Rezerwacji do końca następnego Dnia Roboczego Handlowego dla wybranego sklepu CCC (w zależności od dni otwarcia wybranego Sklepu Stacjonarnego), licząc od chwili potwierdzenia Rezerwacji. W okresie obowiązywania Umowy Rezerwacji Klient i CCC mogą zawrzeć w Sklepie Stacjonarnym (wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji) Umowę Sprzedaży Produktu objętego Umową Rezerwacji. Lista Sklepów Stacjonarnych dostępna jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/sklepy W danym czasie z danym Klientem mogą obowiązywać maksymalnie dwie Umowy Rezerwacji.


13. Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym może zostać zawarta pomimo wygaśnięcia Umowy Rezerwacji. Ww. możliwość jest zależna od dostępności danego Produktu/ów w danym Sklepie Stacjonarnym.


14. Podstawą do odbioru w Sklepie Stacjonarnym Produktu objętego Umową Rezerwacji jest numer Rezerwacji wskazany w wiadomości email, o której mowa w powyższym ust. 6.


15. Klient może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy Rezerwacji (anulować Rezerwację) w szczególności poprzez:

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], w treści, której Klient wskazuje numer Rezerwacji, która ma zostać anulowana lub

b) kontakt telefoniczny z BOK pod nr. +48 422 144 222 lub +48 801 002 222.


16. Umowa Rezerwacji nie stanowi zobowiązania CCC ani żadnego z Partnerów CCC do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny. Zapłata ceny następuje w Sklepie Stacjonarnym z wykorzystaniem dostępnej w nim metody płatności. Klient nie może dokonać zapłaty ceny za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W przypadku, gdy cena obowiązująca w Sklepie Stacjonarnym w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży będzie wyższa od Ceny prezentowanej w Serwisie Internetowym w chwili zawarcia przez Klienta Umowy Rezerwacji, podmiot prowadzący Sklep Stacjonarny udzieli temu Klientowi dedykowany rabat, obniżając cenę Produktu objętego Umową Rezerwacji do Ceny prezentowanej w Serwisie Internetowym w chwili zawarcia tej Umowy Rezerwacji. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania w przypadku, gdy różnica wynika ze skorzystania przez Klienta z Promocji dla uczestników CCC Klubu, która to Promocja obowiązywała w chwili zawarcia Umowy Rezerwacji, a nie obowiązuje już w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.


17. Umowa Sprzedaży zawierana w Sklepie Stacjonarnym nie stanowi umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przewidziane w ww. ustawie.


18. Ewentualne zwroty i reklamacje Produktów rozpatrywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie Stacjonarnym, w którym zawarta została Umowa Sprzedaży.


19. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży


1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.


2. CCC umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:

a) w Serwisie Internetowym.


3. W ramach rozwoju świadczonych usług, CCC może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.


4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a CCC następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.


5. CCC umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

aKlient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez CCC sposobów dostawy.

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e) Klient przesyła CCC Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Zamów i zapłać”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.


6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) CCC wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b) Klient przesyła CCC Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,

c) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.


7. CCC w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.


8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, CCC wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w pkt V ust. 4 poniżej (brak płatności).


9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. CCC przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.


10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

bpotwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej CCC zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia CCC z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.


11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a CCC niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt IX ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.


12. Niezależnie, CCC może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.


13. CCC dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.


14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. CCC może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


15. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.V. Sposoby i terminy płatności za produkt


1. CCC udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt II ust. 22, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:

a) za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b) przelewem na rachunek bankowy CCC;

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu Internetowego.


2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.


4. W przypadku nieotrzymania przez CCC płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 10 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z CCC przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.


5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.VI. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu


1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.


2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. CCC udostępnia Klientowi co do zasady, z zastrzeżeniem postanowienia pkt II ust. 22 w szczególności następujące sposoby dostawy Produktu:

a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;

b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

c) Paczkomaty InPost.


3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.


4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez CCC oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.


5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.


6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez CCC jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego CCC - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.


7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym.VII. Reklamacja produktu (dotyczy produktów zakupionych online. Dla produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych zasady składania reklamacji znajdziesz w Regulaminie reklamacji)


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności CCC względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.


2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.


3. CCC obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.


4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: CCC S.A., magazyn Novita, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie CCC razem z żądaniem, w celu umożliwienia CCC zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez CCC sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.


5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że CCC niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. CCC jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.


6. Klient może zamiast zaproponowanego przez CCC usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CCC. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez CCC. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


8. CCC ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a CCC nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez CCC do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do CCC, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt CCC na adres CCC S.A., ul. Dekoracyjna 3, magazyn Novita, 65-155 Zielona Góra, z dopiskiem „Reklamacja” lub wydać Produkt upoważnionej przez CCC osobie w Sklepie Stacjonarnym. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez CCC sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do CCC znajdują się w Serwisie Internetowym w zakładce „Reklamacje”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie CCC, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


10. CCC odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (ADR)


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.


2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Rezerwacji,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a CCC.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a CCC, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.IX. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia Klientom niebędącym Konsumentami). Klient będący w czasie zawarcia Umowy Sprzedaży uczestnikiem CCC Klub może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od jej zawarcia na zasadach, o których mowa w niniejszym pkt IX (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia Klientom). Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia CCC przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: CCC S.A., magazyn Novita, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra;

b) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.


3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


5. CCC ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).


6. CCC dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli CCC nie zaproponowało, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt CCC osobie upoważnionej do odbioru Produktu w Sklepie Stacjonarnym, chyba że CCC zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Osoby w Sklepach Stacjonarnych nie są upoważnione do odbioru Produktów noszących ślady użycia. Do zachowania terminu zwrócenia Produktu (w tym noszącego ślady użycia) wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu na adres: CCC S.A., ul. Dekoracyjna 3, magazyn Novita, 65-155 Zielona Góra. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. CCC może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych Produktów, przez CCC od Klienta.


10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli CCC wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CCC utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi CCC nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi CCC nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby CCC do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli CCC świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez CCC o utracie prawa odstąpienia od umowy.X. Licencja


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez CCC lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują CCC lub podmiotom, z którymi CCC zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.


2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu Internetowego udziela niniejszym CCC niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Rezerwacji lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla CCC takie odpowiednie licencje.


3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych CCC. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, CCC udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.


4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.XI. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez CCC jako administratora danych osobowych.


2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji.


3. CCC stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.


4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Serwisu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie i w Sklepach Stacjonarnych, lub uzyskane za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez CCC w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.


5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.


6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.XII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu


1. CCC może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CCC lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.


2. CCC swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Rezerwacji, a w przypadku, jeśli CCC nie dysponuje adresem e-mail Klienta - w ramach powiadomień w Aplikacji.


3. CCC może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) oraz dokonywania Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j Regulaminu.


4. CCC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (i w konsekwencji usunięcia Konta) w przypadku, gdy Konto Klienta pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej 3 lat.


5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać z Serwisu Internetowego po uprzednim kontakcie ze CCC (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody CCC na dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego.


6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.


7. CCC może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CCC lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.


8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli CCC nie dysponuje adresem e-mail Klienta – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi w ramach powiadomień w Aplikacji.


9. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów o Świadczenie Usług, Umów Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i CCC przed zmianą Regulaminu.XIII. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.


2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami CCC może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.


3. CCC przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do CCC.


4. Ani CCC ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.


5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności CCC, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.


6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy CCC, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CCC.


7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami CCC może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.XIV. Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2019


2. Umowy zawierane przez CCC zawierane są w języku polskim.


3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.


4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.


5. CCC zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.


6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL ccc.eu/pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk, a także w ramach Aplikacji.


7. CCC informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Rezerwacji, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.


8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy CCC a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat :

CCC S.A., magazyn Novita, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić

17. Polityka prywatności do 27.05.2020


Pliki cookies – informacja skrócona


Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.


Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia).


Prywatność a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (np. naszym pełnoletnim Klubowiczem lub Klientem, który założy konto na naszej stronie www), a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką CCC dane są zaszyfrowane, dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.


Profilowanie

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi rekomendacje i reklamy dopasowane do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz spośród dostępnych ofert, przedstawiać przede wszystkim takie – które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego bieżącą aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.


Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe, w tym należące do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Dlatego wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.


Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w pkt. 8.14 poniżej. Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online - podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do użytkowników.

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.


Usuwanie / blokowanie plików „cookies” 

Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików cookies będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES GRUPY CCC1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, Aplikacji (aplikacji mobilnej) oraz CCC Klubu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klienta  Serwisu Internetowego lub Aplikacji, Klubowicza lub Licencjodawcy (w rozumieniu pkt. 1.7 poniżej). Polityka nie stanowi również źródła obowiązków użytkowników.


1.2. Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas ich pozyskiwania. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.


1.3. Administratorem danych osobowych:

- zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii), lub innych kanałów komunikacji z Klientem lub Klubowiczem;

- zbieranych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do CCC Klubu oraz innych danych zbieranych w związku z członkostwem w CCC Klubie, w tym danych o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty;

- uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta lub Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub sklepach stacjonarnych Grupy CCC;

- przekazanych przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com i innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych znakami towarowymi Instagram i Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), lub poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii;

- danych dotyczących lokalizacji;

jest spółka CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609, o kapitale zakładowym 4 116 400,00 zł wpłaconym w całości (kontakt pod ww. adresem lub adresem e-mail: [email protected]) - zwana dalej „Administratorem". W przypadku wyrażenia na to zgody, administratorami uzyskanych danych osobowych Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy (np. uzyskanych na podstawie aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak np. cookies) mogą być również Partnerzy CCC wskazani poniżej w pkt. 8.15.


1.4. Pod danymi kontaktowymi z pkt. 1.3. można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.


1.5. Dane osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis Internetowy, CCC Klub, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Programu Lojalnościowego CCC Klub lub Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC (wszystkie regulaminy dostępne na stronach Serwisu Internetowego [https://ccc.eu/pl]). Na wypadek, gdyby wspominane dokumenty posługiwały się tym samym słowem, wyrażeniem lub skrótem w odmiennym znaczeniu, postanowienia niniejszej Polityki w tym zakresie należy czytać zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Programu Lojalnościowego CCC Klub albo w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, albo odnosić je do wszystkich tych znaczeń łącznie, adekwatnie do kontekstu użycia w Polityce danego słowa, wyrażenia lub skrótu.2. CEL, PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 


2.1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta dana osoba. Przykładowo: (I) Administrator przetwarza inny katalog danych w zależności od tego, czy Klient jest jednocześnie Klubowiczem; (II) wyłącznie Dane Osobowe Klubowicza mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, dostosowanych do preferencji jego osoby (niedostępne dla osób, które nie są Klubowiczami).


2.2. Cel i zakres danych wynika również ze zgody Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym, Aplikacji lub w ramach Klubu CCC. Przykładowo, jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych.


2.3. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora to w szczególności:

a. zawarcie i realizacja danej umowy, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy przed jej zawarciem, w tym:

- zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – dane przetwarzamy w celu prowadzenia Konta, aby Klient mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania udzielonymi zgodami w Serwisie Internetowym oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie www;

- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem - dane osobowe są nam potrzebne do odebrania Zamówienia / Rezerwacji, w szczególności do potwierdzenia jego złożenia, oraz wykonania zawartej umowy – np. zarezerwowania lub wysłania do wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie;

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

- przeprowadzanie konkursów, w szczególności wyłanianie zwycięzców oraz realizacja nagród;

b. prezentowanie Klientowi lub Klubowiczowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców. Przez podmioty z Grupy CCC rozumiane są podmioty każdorazowo wskazane w załączonej liście podmiotów;

c. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych ofert, czy Promocji (rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC), przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje, analiza rynkowa oraz statystyczna;

d. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich;

e. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;

f. prowadzenie korespondencji z Klientami, Klubowiczami i Licencjodawcami, w tym w ramach formularzy i ankiet.


2.4. W przypadku pełnoletnich Klubowiczów Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach:

a. prezentowanie ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klubowicza (profilowanie);

b. prezentowanie, tworzenie, przyznanie, i realizacja dedykowanych Klubowiczowi reklam, ofert, czy rabatów (w tym Promocji i Prezentów) dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC (niedostępnych dla osób, które nie są Klubowiczami), dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w tym w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


2.5. W przypadku Licencjodawców Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu rozpowszechniania Utworów, przedstawiania wizerunku Licencjodawcy oraz wizerunku osób trzecich, w stosunku do których jest upoważniony do wyrażenia zgody na jego wykorzystanie.


2.6. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy jest przede wszystkim konieczność do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Serwisie Internetowym lub Aplikacji, oraz Formularzu Zgłoszeniowym do CCC Klubu, a w przypadku Licencjodawców, Danych Osobowych przekazanych w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com lub poprzez ich wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii.


2.7. Konieczność do wykonania umowy jest również podstawą przetwarzania Danych Osobowych w celu prezentowania reklam, ofert czy rabatów dostosowywanych do zainteresowań Klubowicza, jak również ich tworzenia, przyznania i realizacji w wersji dedykowanej dla Klubowicza. Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klubowiczów.


2.8. W przypadku pozostałych operacji przetwarzania w celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez podmioty z Grupy CCC (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


2.9. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy mogą być przetwarzane na podstawie:

a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b. obowiązujących przepisów prawa - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO).


2.10. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe:

a. Klientów korzystających z Serwisu Internetowego lub Aplikacji:

- Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Serwisie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, Sklep Stacjonarny wybrany do realizacji Rezerwacji, adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji;

- Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach, korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane podczas przyjmowania reklamacji;

- inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta lub Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub Sklepach Stacjonarnych Grupy CCC, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Aplikacji lub innych kanałów komunikacji z Klientem lub Klubowiczem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

b. Klubowiczów:

- Dane Osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym do CCC Klubu (w szczególności: imię i nazwisko, polski numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail) oraz pozostałe dane zebrane w związku z członkostwem w CCC Klubie, w tym o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty;

c. Licencjodawców:

- Dane Osobowe przekazane w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, w tym w ramach zdjęć lub opinii przekazanych z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com lub poprzez ich wprowadzenie za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiających ich dodawanie;


2.11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), dokonania Rezerwacji, rejestracji Konta, a w przypadku Klubowicza oraz Licencjodawcy odpowiednio, do dołączenia do CCC Klubu oraz do udzielenia Licencji na rzecz Administratora.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Serwisie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności) lub w ramach innych kanałów komunikacji.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.


2.12. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, przeznaczonych dla wszystkich Klientów CCC, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego użytkownika lub pełnoletniego Klubowicza, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza on Serwis Internetowy, czy i jakie produkty kupuje w Sklepach Stacjonarnych Grupy CCC. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta lub Klubowicza oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient lub Klubowicz będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.


2.13. W przypadku pełnoletnich Klubowiczów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu i realizacji dostosowanych do nich reklam, ofert, czy rabatów dedykowanych Klubowiczowi (niedostępnych dla osób, które nie są Klubowiczami). Im częściej dany Klubowicz korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane. Brak uczestnictwa w CCC Klubie uniemożliwi takie działanie Administratorowi.


2.14. W celu umożliwienia Licencjodawcy przekazania za pośrednictwem Aplikacji odpowiednich treści w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów #yesCCC, przede wszystkim w postaci wgranych przez Licencjodawcę zdjęć wybranych produktów, Administrator może uzyskiwać, w tym za zgodą Licencjodawcy, dostęp do następujących obszarów jego urządzenia mobilnego:

a. aparat fotograficzny;

b. galeria.3. ODBIORCY DANYCH


3.1. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Klient lub Klubowicz.


3.2. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta lub Klubowicza, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym, Aplikacji lub w ramach Klubu CCC.


3.3. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział Partnerzy CCC, w szczególności ci, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Serwis Internetowy, Aplikację lub CCC Klub, np. dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, czy prowadzą Sklepy Stacjonarne, w których można wykorzystywać otrzymane w CCC Klub korzyści oraz nabywać zarezerwowane Produkty, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.


3.4. Każdorazowo Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjobiorcy mogą być przekazane spółkom z Grupy CCC.


3.5. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt. 8.14. niniejszej Polityki.4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 


4.1. Każdemu Klientowi, Klubowiczowi lub Licencjodawcy przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).


4.2. Każdy Klient, Klubowicz lub Licencjodawca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta, Klubowicza lub Licencjobiorcy).


4.3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO


5.1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.


5.2. Ponadto, Dane Osobowe przekazane przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie w rozpowszechniania utworów #yesCCC, mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ przekazanie danych jest konieczne dla zapewniania obsługi współpracy pomiędzy Administratorem i Licencjodawcą przez dostawców usług informatycznych.


5.3. Klient, Klubowicz i Licencjodawca ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z Administratorem.6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


6.1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Serwisu Internetowego, Aplikacji lub uczestnictwa w CCC Klubie, przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności danej osoby w ramach Serwisu Internetowego, Aplikacji lub CCC Klubie, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.


6.2. W przypadku Danych Osobowych przekazanych zgodnie z Regulaminem rozpowszechniania utworów #yesCCC, mogą być one przechowywane przez okres trwania współpracy pomiędzy Administratorem i Licencjodawcą na zasadach w nim określonych (np. do wypowiedzenia licencji), chyba że przepisy prawa (np. podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.


6.3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.


6.4. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Klient, Klubowicz lub Licencjodawca miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich.


6.5. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres czasu.


6.6. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.7.INFORMACJE HANDLOWE


7.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem, Klubowiczem lub Licencjodawcą na odległość (np. wiadomość e-mail).


7.2. Informacje handlowe dotyczące produktów lub usług Administratora lub podmiotów z Grupy CCC mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcę zgodą. Niekiedy wyrażenie takiej zgody może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy – np. w przypadku przystępowania do CCC Klubu.8. PLIKI COOKIES


8.1. W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis Internetowy lub Aplikację, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, które korzystają z Serwisu Internetowego lub Aplikacji niezależnie, czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty lub posiadają Konto), Klubowiczami lub Licencjodawcami (dalej również „Użytkownik”).


8.2. W Serwisie Internetowym i Aplikacji wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika w Internecie.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.


8.3. Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis Internetowy lub Aplikacja może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu Internetowego lub Aplikacji, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Użytkownika. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Użytkownika, umożliwia działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Użytkownika. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Użytkownika do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Serwis Internetowy w wersji językowej zaproponowanej przez CCC lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.


8.4. Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego lub Aplikacji stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Serwisie Internetowym - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.


8.5. Stosowane „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do preferencji Użytkownika. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn Serwisu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert, czy rabatów dedykowanych danemu Użytkownikowi zgodnie z jego zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona jednocześnie Klubowiczem).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Serwisie Internetowym i Aplikacji możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika - np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza Serwis Internetowy, czy jakie produkty kupuje w Sklepach Stacjonarnych Grupy CCC. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Użytkownikom reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowania dla Użytkowników będących Klubowiczami lepszych promocji i niespodzianek.

W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Serwis Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie ze stron internetowych należących do innych dostawców usług internetowych.


8.6. Użytkownik niebędący Klubowiczem może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celach opisanym w pkt. 8.5. powyżej, gdy ich podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią. W przypadku Użytkowników będących Klubowiczami, przetwarzanie danych w tych celach jest niezbędne do wykonania umowy, którą dana osoba zawiera przystępując do CCC Klubu.


8.7. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Serwisu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacji co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w pkt 8.17 – 8.20. niniejszej Polityki).

Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora - jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Użytkowników oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub jego partnerów. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda), a dla Klubowiczów – konieczność do wykonania umowy.. W przypadku wycofania ww. zgody przez Klubowicza nie będziemy mogli zapewnić świadczenia usług w ramach CCC Klubu w pełnym zakresie.


8.8. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Szczegółowa informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym.


8.9. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Serwisie Internetowym i Aplikacji używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.


8.10. W zależności od tego, czy zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczą Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, mogą one być przechowywane zgodnie z pkt. 6 niniejszej Polityki.


8.11. Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, który nie jest Klientem Serwisu Internetowego (nie składał Zamówienia, nie rezerwował Produktu, nie posiada Konta) i nie pozostaje Klubowiczem lub Licencjodawcą, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator każdorazowo usunie Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.


8.12. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.


8.13. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


8.14. Przykładowe pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym:


8.15. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić efektywną realizację założenia prezentowania Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom – w ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika atrakcyjniejsze niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkowników.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookie:

1. Google AdWords

2. Google Analytics

3. Google DoubleClick

4. Hotjar

5. Facebook

6. AdForm

7. Awin AG

8. RTB House

9. Synerise

10. QuarticOn


8.16. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane podmioty znajduje się w stosowanych przez nie politykach prywatności.


8.17. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub Aplikację, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w ramach Serwisu Internetowego lub w ramach przeglądarki lub Aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.


8.18. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.


8.19. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.


8.20. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.


8.21. Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień przeglądrarki).9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


9.1. W każdej chwili istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy pod numerem telefonu lub pod adresem mailowym, wskazanym na wstępie Polityki.


9.2. Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.


9.3. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.10. ZABEZPIECZENIA


10.1. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.


10.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

b. Certyfikat SSL na stronach Serwisu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.

c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Serwisu Internetowego.

d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.


11.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.


11.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu Internetowego i w Aplikacji informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.


11.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami lub informacjami przekazanymi przez Administratora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych (np. pod formularzem rejestracyjnym w Serwisie Internetowym), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, a informacją, którą podmiot danych powinien się kierować, jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).


11.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 29.05.2019.

18. Regulamin akcji "Wydłużony termin zwrotu produktów"


I  Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Akcji pod nazwą: „Wydłużony termin zwrotu produktów” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Akcji zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Akcji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Akcji”).

2. Organizatorem Akcji „Wydłużony termin zwrotu produktów” (dalej również: „Akcja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https;//ccc.eu/pl (dalej również: „Sklep Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również: „Aplikacja Mobilna”) oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC (dalej również: „Sklepy CCC”)

4. W Akcji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej lub w Sklepie CCC (dalej również: „Uczestnik Akcji”).

5. Akcja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej oraz w ramach sklepów stacjonarnych CCC.II Przedmiot Akcji i warunki skorzystania z Akcji


1. Przedmiotem Akcji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z Akcji na zasadach określonych w Warunkach Akcji obejmującej możliwość zwrotu zakupionych Produktów w terminie 60 dni od dnia dokonania zakupu po dniu 13 lutego 2020 r. włącznie. W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych CCC, jeśli termin 60 dni upłynie przed datą zniesienia ograniczeń prowadzenia działalności handlowej w związku ze stanem epidemii albo stanu epidemicznego, zwrot będzie możliwy w ciągu kolejnych 10 dni następujących po dniu zniesienia ograniczeń wskazanych powyżej (dalej: „Przedmiot Akcji”). 

2. Uczestnikiem może zostać każdy Klient, w tym Klienci, którzy są członkami programu lojalnościowego CCC Klub, którego regulamin uczestnictwa jest dostępny pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-klub-ccc.

3. Akcja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz w sklepach stacjonarnych CCC.

4. Akcja obowiązuje od dnia 14 marca 2020 r. do czasu jej odwołania i dotyczy zakupionych Produktów po dniu 13 lutego 2020 r. włącznie  (dalej również: „Czas trwania Akcji”).

5. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zwrot Produktów w ramach Akcji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Akcji dodatkowych kosztów poza kosztami związanymi ze zwrotem produktów w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej, które Uczestnik Akcji ponosi w pełnej kwocie, w przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy niepełnego zamówienia).

6. W ramach Akcji termin zwrotu produktów zakupionych przez Uczestnika Akcji w Serwisie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej lub Sklepie CCC po dniu 13 lutego 2020 r. (włącznie) zostanie wydłużony do czasu 60 dni, liczonego od daty zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej lub w Sklepie CCC. W przypadku produktów zakupionych przez Uczestnika Akcji w sklepach stacjonarnych CCC, jeśli termin 60 dni upłynie przed datą zniesienia ograniczeń prowadzenia działalności handlowej w związku ze stanem epidemii albo stanu epidemicznego, zwrot będzie możliwy w ciągu kolejnych 10 dni następujących po dniu zniesienia ograniczeń wskazanych powyżej.

7. Uczestnik Akcji który dokonał zakupu Produktów w Serwisie Internetowym lub Sklepach CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Akcji na korzyść Uczestnika Akcji

8. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.ccc.eu/plIII Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, Uczestnicy Akcji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Akcji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Akcji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Akcji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-akcji-wydluzony-termin-zwrotu-produktow.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Akcji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”) oraz w regulaminie zwrotu produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych CCC dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-towaru.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Akcji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Akcji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Akcji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Akcji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Akcji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Akcji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Akcji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

19. Regulamin konkursu „Let’s dance with CCC shoes”


§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Let’s dance with CCC shoes.” (zwany dalej: „Konkursem”).  

2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia. Naruszanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym do odmowy wydania Nagrody. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.  

 

§ 2

[Organizator]

1. Organizatorem Konkursu jest CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 6, zwany dalej Organizatorem, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000506139, NIP: 502-01-10-639.

2. Fundatorem Nagród jest Organizator, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wydaje poszczególnym zwycięzcom Nagrody.  

 

§ 3

[Uczestnicy]

1. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności: posiadają adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są osobami pełnoletnimi oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Operatora Konkursu biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzca Konkursu tylko raz.  

 

§ 4

[Zasady Konkursu]

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Konkurs trwa od 2 maja 2020 roku do 20 maja 2020  roku, do godziny 23:59.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta na portalu społecznościowym Instagram, wykonanie zadania konkursowego oraz jego opublikowanie na portalu społecznościowym Instagram Uczestnika Konkursu (na feedzie lub też na instagram stories, w skrócie „insta stories”.  

4. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe winno być autorską i samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach. Zadanie Konkursowe naruszające postanowienia zdania poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.  

5. Zadanie konkursowe zgodnie z założeniami konkursowymi stanowić powinno krótki filmik (autorstwa Uczestnika) przedstawiające Uczestnika tańczącego.  

6. Relacja instastories lub post na feedzie Instagrama Uczestnika musi być oznaczona hasztagiem #letsdancewithccc i #cccdancechallenge, a także musi zawierać oznaczenie profilu Organizatora @cccshoesandbags oraz hashtag marki #jennyfairy lub #lasocki lub #sprandi.  

7. Każdy Uczestnik, może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz.  

8. Spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe, jury konkursowe wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi w każdej turze konkursowej.  

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31.05 w relacji insta stories na profilu instagramowym Organizatora @cccshoesandbags, poprzez oznaczenie instagramowych profilów zwycięzców (dzięki czemu otrzymają oni specjalne powiadomienia w aplikacji i nie przegapią tej wiadomości).

10. Organizator oświadcza, że po zakończeniu konkursu zostanie stworzony klip wideo podsumowujący konkurs, zawierający najciekawsze konkursowe relacje instastories. W związku z powyższym każdy Uczestnik akceptujący Regulamin Konkursu, wyraża zgodę na publikację jego wizerunku we wskazanym powyżej klipie, a także udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na wykorzystywanie konkursowej relacji instastories w całości lub we fragmencie w celu stworzenia klipu wideo i wyraża zgodę na wyświetlanie klipu wideo zawierającego relację instastories lub post na feedzie instagramoym Uczestnika w sieci Internet, a w szczególności na wszystkich profilach Organizatora w mediach społecznościowych.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w Konkursie zgłoszeń, które w jakikolwiek sposób będą:

a) naruszały obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego;

b) wzywały do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

c) zawierały treści pornograficzne;

d) propagowały przemoc, faszyzm, nazizm i komunizm;

e) obrażały uczucia religijne;

f) zawierały wulgaryzmy lub inne jakiekolwiek obraźliwe sformułowania;

g) naruszały prawa osób trzecich.

 

§ 5

[Jury Konkursowe]

1. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursowe, składające się z 5 członków. Posiedzenia Jury Konkursowego są tajne, a werdykty ostateczne.

2. Kryteriami wyboru zwycięskich zgłoszeń będą: oryginalność, nietuzinkowość, pomysłowość, kreatywność.

3. Każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony indywidualnie o wygranej za pośrednictwem portalu Instagram w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

 

§ 6

[Nagrody]

1. Po zakończeniu Konkursu wyłonionych zostanie 3 Zwycięzców Nagrody I Stopnia oraz 7 Zwycięzców Nagrody II Stopnia.

2. Nagrodę I Stopnia będzie stanowił bon o wartości 1000 złotych, który może zostać zrealizowany w trakcie zakupów w sklepach Organizatora. Poza opisanym powyżej bonem, o wartości 1000 złotych netto, w skład nagrody konkursowej będzie wchodziła dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych.  Łączna wartość Nagrody I Stopnia stanowi 1100 złotych brutto.

3. Nagrodę II Stopnia będzie stanowił bon o wartości 300 złotych, który może zostać zrealizowany w trakcie zakupów w sklepach Organizatora. Poza opisanym powyżej bonem, o wartości 30 złotych netto, w skład nagrody konkursowej będzie wchodziła dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 30 złotych.  Łączna wartość Nagrody II Stopnia stanowi 330 złotych brutto.

4. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana Zwycięzcom, lecz potrącona przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Zwycięzców.  

5. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się przed odebraniem Narody przekazać Organizatorowi Konkursu prawidłowe i kompletne dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej                 z należnym podatkiem.  

6. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa powyżej, Zwycięzca Nagrody upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

7. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§ 7

[Wydanie Nagrody]

1. Każdy ze Zwycięzców, za pośrednictwem portalu Instagram, zostanie poproszony o podanie adresu do korespondencji, na który zostanie wysłana Nagroda.

2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości Zwycięzcy.

3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej z danymi kontaktowymi Zwycięzcy.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres. W przypadku zwrotu przesyłki zaadresowanej zgodnie z danymi podanymi przez Zwycięzcę, Nagroda ulega przepadkowi i pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

5. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwa ich wysyłka poza granice kraju.

 

§ 8

[Dane osobowe]

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w Konkursie jest Organizator.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane także w celu wysyłki Nagród oraz w celach podatkowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

5. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 9

[Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.  

3. Reklamacja powinna zawierać datę, dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji), opis przedmiotu reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie.

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację  w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji litem poleconym.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, przy czym Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.  

 

§ 10

[Postanowienia końcowe]

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu, który został opublikowany na profilu Organizatora Konkursu.  

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszelkie warunki określony w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązującego prawa. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem profilu Organizatora Konkursu.  

5. Organizator zapewnia, że wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Konkursem będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

20. Regulamin promocji "-30% na przecenione i nieprzecenione produkty"


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-30% na przecenione i nieprzecenione produkty” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „-30% na przecenione i nieprzecenione produkty” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 30% rabatu na każde Zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 18-05-2020 godz. 9:00 do 31-05-2020 godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym w Aplikacji Mobilnej.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

7. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 30%, liczonego od Ceny Produktu (W przypadku zawarcia Umowy Rezerwacji lub zakupu w Serwisie Internetowym w Koszyku będzie prezentowana Cena uwzględniająca 30% rabat, co oznacza, iż przy zawarciu Umowy Sprzedaży nie będzie on naliczany ponownie). Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

9. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

10. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym albo sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-30-na-przecenione-i-nieprzecenione-produkty-18-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

21. Regulamin promocji "-40% na torebki damskie" (w sklepie internetowym)


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-40% na torebki damskie” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „-40% na torebki damskie” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl (dalej również „Serwis Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również „Aplikacja Mobilna”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci CCC (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 40% rabatu na Produkty z kategorii TORBY DAMSKIE (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obowiązuje od 21-05-2020 godz. 10:00 do 26-05-2020 godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym w Aplikacji Mobilnej.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

6. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty z kategorii TORBY DAMSKIE zakupione przez Uczestnika Promocji zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 40%, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu (W przypadku zawarcia Umowy Rezerwacji lub zakupu w Serwisie Internetowym w Koszyku będzie prezentowana Cena uwzględniająca 40% rabat, co oznacza, iż przy zawarciu Umowy Sprzedaży nie będzie on naliczany ponownie). Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

8. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

9. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym albo sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2020r. godz. 10:00.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-40-na-torebki-damskie-21-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

22. Regulamin promocji „- 40% na TOREBKI DAMSKIE” (w sklepach stacjonarnych)


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „- 40% na TOREBKI DAMSKIE” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „ - 40% - na TOREBKI DAMSKIE” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC.

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach w sklepów stacjonarnych CCC.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 40% rabatu na produkty z kategorii TORBY DAMSKIE (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie torebki damskie (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 21-05-2020 do 26-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w wybranym sklepie stacjonarnym CCC;

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, akcją likwidacja – 30 %, które obowiązują w sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

6. W ramach Promocji Cena za Produkt lub Produkty z kategorii TORBY DAMSKIE zakupione  przez Uczestnika Promocji zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 40%,   liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu).

7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów  Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

8. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URLhttps://ccc.eu/pl/warunki-promocji-40-na-torebki-damskie-21-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

23. Regulamin promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO”


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „RABAT 30% - na WSZYSTKO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „RABAT 30% - na WSZYSTKO” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC.

4. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach w sklepów stacjonarnych CCC.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 30% rabatu na całe zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obejmuje wszystkie Produkty (przecenione i nieprzecenione) CCC z wyłączeniem produktów, „UNICEF” oraz kart podarunkowych.

3. Promocja obowiązuje od 25-05-2020 do 30-05-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. Zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w wybranym sklepie stacjonarnym CCC.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

7. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

5. Nieuszkodzone  i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni  dla Klubowiczów CCC a dla pozostałych uczestników 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady obejmować musi wszystkie Produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (jeden paragon). Zwrot niektórych Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) pod warunkiem równoczesnego przekazania wszystkich produktów nabytych w ramach promocji i objętych paragonem.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-rabat-30-na-wszystko-25-05.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

24. Regulamin promocji "-20% przy zakupie 2 nieprzecenionych produktów marki Jenny Fairy, DeeZee, Lasocki"


I Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: "-20% przy zakupie 2 nieprzecenionych produktów marki Jenny Fairy, DeeZee, Lasocki" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji "-20% przy zakupie 2 nieprzecenionych produktów marki Jenny Fairy, DeeZee, Lasocki" (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected].eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC udostępnionej w ramach serwisu internetowego CCC, dostępnego pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/ (dalej również: „Serwis Internetowy”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy w okresie jej trwania posiadają zainstalowaną Aplikację Mobilną (dostępną na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również: „Aplikacja Mobilna”).

5. Promocja ogłaszana jest w ramach Aplikacji Mobilnej.II Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 20% rabatu na Produkty nieprzecenione marek Jenny Fairy, DeeZee, Lasocki, Lasocki Comfort, Lasocki for men, Lasocki Kids, Lasocki Young przy zakupie co najmniej dwóch nieprzecenionych Produktów tych marek. (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena jest obniżona, lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi).

3. Promocja dotyczy zakupu dokonanego wyłącznie poprzez Aplikację Mobilną.

4. Promocja nie dotyczy zakupu dokonanego w Serwisie Internetowym oraz w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC (dalej również „Sklep