CCC

Regulamin Programu Poleceń

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO CCC.EU/PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem Programu Poleceń jest Refericon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w Polsce.

1.2. Niniejszy Program Poleceń skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://ccc.eu/pl z wykorzystaniem Aplikacji Refericon.II.DEFINICJE


2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. APLIKACJA REFERICON - aplikacja służąca do marketingu referencyjnego dostarczana przez REFERICON Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w Polsce i umożliwiająca Organizatorowi oraz Uczestnikom korzystanie z Programu Poleceń w Sklepie Internetowym. Aplikacja prezentowana jest na stronie Sklepu Internetowego w postaci charakterystycznej ikony oraz widgetu umożliwiającego przesłanie Polecenia.

2.1.2. POLECAJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Poleceń poprzez przesłanie Polecenia Sklepu Internetowego Poleconemu.

2.1.3. POLECONY – wskazana przez Polecającego (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - której Polecający przesłał Polecenie Sklepu Internetowego.

2.1.4. POLECENIE – przesłanie Poleconemu przez Polecającego informacji o Sklepie Internetowym za pomocą Aplikacji Refericon.

2.2. ORGANIZATOR - Refericon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000668107, NIP 7831755621, REGON 366778428, adres do doręczeń ul. Wielka 18/12, 61-775 Poznań, Polska,adres poczty, numer telefonu: 537 435 435

2.2.1. PROGRAM POLECEŃ – program poleceń organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.2.2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Poleceń.

2.2.3. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://ccc.eu/pl, prowadzony i administrowany na przez CCC.EU SP.ZOO z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Sądzie dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy 9, pod numerem KRS 0000506139, PIN 5020110639, REGON 022395487, adres e-mail: [email protected] , telefon: (+48) 422 144 22, 801 002 222 (stawka standardowa wg cennika właściwego operatora).III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ


3.1. Uczestnikiem Programu Poleceń może być każdy Polecający. Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny.

3.2. Udział w Programie Poleceń wymaga akceptacji postanowień Regulaminu, udostępnienia adresu e-mail Poleconego i Polecającego,  oraz upoważnienia Organizatora do wysyłki w jego imieniu na adres e-mail Poleconego kodu rabatowego, o którym mowa pkt. IV.6. z jednoczesnym wyrażeniem zgody na posłużenie się adresem e-mail Poleconego jako podmiotu będącego nadawcą wiadomości skierowanej do Poleconego.  

3.3. Polecający może przystąpić do Programu Poleceń udzielając odpowiednich zgód i wyrażając chęć przystąpienia do Programu Poleceń, Polecenia za pomocą Aplikacji Refericon dostępnej na stronie Sklepu Internetowego wybranemu przez siebie Poleconemu.

3.4. Polecający uczestniczący w Programie Poleceń obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.5. Polecający obowiązany jest uczestniczyć w Programie Poleceń w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, Poleconych oraz innych osób trzecich. Polecającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Poleconych i danych nieistniejących podmiotów jako Poleconych.IV. WARUNKI PROGRAMU POLECEŃ


4.1. Program Poleceń obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega możliwość przerwania programu w dowolnym momencie.

4.2. Polecenie może nastąpić jedynie prawdziwemu Poleconemu. Polecający nie może wykorzystywać Programu Poleceń do wysyłania Poleceń z wykorzystaniem fałszywych danych Poleconych lub faktycznie nieistniejącym podmiotom jako Poleconym.

4.3. Polecający może przesłać nieograniczoną ilość Poleceń.

4.4. Polecający może przesłać danemu Poleconemu jedynie jedno Polecenie.

4.5. Polecającemu biorącemu udział w Programie przyznawany jest jednorazowy kod rabatowy uprawniający go do otrzymania rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym. Rabat jest przyznawany w wysokości 10% i obejmuje wszystkie produkty w sklepie internetowym. Kod rabatowy obniża cenę jednego produktu w jednej sztuce o największej wartości w koszyku.  Kod rabatowy 10%  jest liczony od ceny produktu w w koszyku. Promocje nie łączą się. Rabat działa jedynie w witrynie WWW pod adresem https://ccc.eu/pl i nie obejmuje aplikacji mobilnej CCC Kod rabatowy Polecający otrzymuje na swój podany podczas przesłania Polecenia adres po dokonaniu zakupu przez osobę, do której zostało wysłane polecenie.

4.6. Poleconemu w ramach Programu Poleceń przyznawany jest jednorazowy kod rabatowy uprawniający go do otrzymania rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym. Rabat jest przyznawany w wysokości 10% i obejmuje wszystkie produkty w sklepie internetowym. Kod rabatowy obniża cenę jednego produktu w jednej sztuce o największej wartości w koszyku. Kod rabatowy 10% jest  liczony od ceny produktu w koszyku. Promocje nie łączą się. Rabat działa jedynie w witrynie WWW pod adresem https://ccc.eu/pl i nie obejmuje aplikacji mobilnej CCC. Kod rabatowy Polecony otrzymuje na podany przez Polecającego adres email niezwłocznie po przesłaniu Polecenia.

4.7. Kod rabatowy jest ważny przez 3 dni od dnia jego otrzymania za pomocą wiadomości, przesłanej na podany adres e-mail lub numer telefonu, przez co należy rozumieć wprowadzenia informacji o kodzie rabatowym do środka komunikacji w taki sposób, że Polecony mógł zapoznać się z jej treścią (chwila wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej).

4.8. Aby zrealizować kod rabatowy należy w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w polu „Dodaj kod lub kartę Klubu CCC” wpisać otrzymany kod oraz kliknąć pole „Zastosuj”.

4.9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu, o którym mowa w Regulaminie.V. DANE OSOBOWE


5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych jak adres e-mail niezbędnych do skorzystania z Programu Poleceń skutkuje odmową udziału w nim.

5.2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest realizacja Programu Poleceń.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której osoba jest stroną lub podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem lub uzasadniony interes administratora.

5.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo dostępu do danych, ,  ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu w sytuacjach określonych w przepisach prawa.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Administratora: ul. Wielka 18/12 61-775 Poznań. Polecający może złożyć także swoje żądanie na adres poczty elektronicznej Aplikacji Refericon: [email protected]

5.6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawierają klauzule informacyjne przekazywane Poleconemu i Polecającemu.VI. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU POLECEŃ


6.1. Polecający może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Poleceń poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład pisemnie na adres: ul. Wielka 18/12 61-775 Poznań. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Polecający może złożyć także swoje żądanie rezygnacji z uczestnictwa w Programie Poleceń na adres poczty elektronicznej Aplikacji Refericon: [email protected]VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


7.1. Reklamacje związane z Programem Poleceń można składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Polecający może złożyć także swoją reklamację na adres poczty elektronicznej Aplikacji Refericon: [email protected]

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


Poprzedni regulamin: https://ccc.eu/pl/regulamin-programu-polecen