Wybierz kategorię

Regulamin reklamacji produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych CCC

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że CCC niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką     usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. CCC jest zobowiązane wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.


2. Klient może zamiast zaproponowanego przez CCC usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CCC. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażał by Klienta inny sposób zaspokojenia.


3. Reklamacja Produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym CCC może zostać złożona np. pisemnie w sklepie, który sprzedał wadliwą rzecz lub w najbliższym Klientowi sklepie stacjonarnym CCC.


4. Jeżeli do ustosunkowania się przez CCC do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do CCC, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt do sklepu stacjonarnego, który sprzedał wadliwą rzecz lub do najbliższego Klientowi sklepu stacjonarnego CCC.


5. Dla złożenia reklamacji Produktu, konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (np. paragon,faktura, wydruk z terminala płatniczego lub wyciąg z banku przy płatności kartą płatniczą, karta lojalnościowa CCC Klub). Zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt wraz z oświadczeniem o reklamacji tego Produktu.


6. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.


7. CCC ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a CCC nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


8. CCC odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


9. CCC bierze udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Niniejsze postanowienie nie stanowi zobowiązania CCC ani Klienta do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Zachęcamy jednak do udziału w pozasądowym rozpatrywaniu sporów z CCC przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - jeżeli standardowe rozpatrzenie reklamacji nie wyjaśniałoby dostatecznie sprawy.