Wybierz kategorię

Regulamin akcji "Wydłużony termin zwrotu produktów"

Uwaga! Akcja "Wydłużony termin zwrotu produktów" obowiązuje do 07.05.2020 (włącznie).

W przypadku produktów zakupionych przez Uczestnika Akcji w sklepach stacjonarnych CCC w okresie 13.02 – 14.03.2020 zwrot będzie możliwy do dnia 14.05.2020 (włącznie).I  Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Akcji pod nazwą: „Wydłużony termin zwrotu produktów” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Akcji zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Akcji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Akcji”).

2. Organizatorem Akcji „Wydłużony termin zwrotu produktów” (dalej również: „Akcja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https;//ccc.eu/pl (dalej również: „Sklep Internetowy”), w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne pod adresem URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile oraz https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (dalej również: „Aplikacja Mobilna”) oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC (dalej również: „Sklepy CCC”)

4. W Akcji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej lub w Sklepie CCC (dalej również: „Uczestnik Akcji”).

5. Akcja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej oraz w ramach sklepów stacjonarnych CCC.II Przedmiot Akcji i warunki skorzystania z Akcji


1. Przedmiotem Akcji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z Akcji na zasadach określonych w Warunkach Akcji obejmującej możliwość zwrotu zakupionych Produktów w terminie 60 dni od dnia dokonania zakupu po dniu 13 lutego 2020 r. włącznie. W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych CCC, jeśli termin 60 dni upłynie przed datą zniesienia ograniczeń prowadzenia działalności handlowej w związku ze stanem epidemii albo stanu epidemicznego, zwrot będzie możliwy w ciągu kolejnych 10 dni następujących po dniu zniesienia ograniczeń wskazanych powyżej (dalej: „Przedmiot Akcji”). 

2. Uczestnikiem może zostać każdy Klient, w tym Klienci, którzy są członkami programu lojalnościowego CCC Klub, którego regulamin uczestnictwa jest dostępny pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-klub-ccc.

3. Akcja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz w sklepach stacjonarnych CCC.

4. Akcja obowiązuje od dnia 14 marca 2020 r. do czasu jej odwołania i dotyczy zakupionych Produktów po dniu 13 lutego 2020 r. włącznie  (dalej również: „Czas trwania Akcji”).

5. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zwrot Produktów w ramach Akcji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Akcji dodatkowych kosztów poza kosztami związanymi ze zwrotem produktów w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej, które Uczestnik Akcji ponosi w pełnej kwocie, w przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy niepełnego zamówienia).

6. W ramach Akcji termin zwrotu produktów zakupionych przez Uczestnika Akcji w Serwisie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej lub Sklepie CCC po dniu 13 lutego 2020 r. (włącznie) zostanie wydłużony do czasu 60 dni, liczonego od daty zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej lub w Sklepie CCC. W przypadku produktów zakupionych przez Uczestnika Akcji w sklepach stacjonarnych CCC, jeśli termin 60 dni upłynie przed datą zniesienia ograniczeń prowadzenia działalności handlowej w związku ze stanem epidemii albo stanu epidemicznego, zwrot będzie możliwy w ciągu kolejnych 10 dni następujących po dniu zniesienia ograniczeń wskazanych powyżej.

7. Uczestnik Akcji który dokonał zakupu Produktów w Serwisie Internetowym lub Sklepach CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Akcji na korzyść Uczestnika Akcji

8. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.ccc.eu/plIII Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, Uczestnicy Akcji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Akcji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Akcji.IV Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Akcji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-akcji-wydluzony-termin-zwrotu-produktow.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Akcji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”) oraz w regulaminie zwrotu produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych CCC dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-towaru.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Akcji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Akcji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Akcji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Akcji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Akcji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Akcji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Akcji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.