-30% DODATKOWO do kolekcji letniej, w tym do przecenionych modeli z kodem: EXTRA. Skorzystaj z Final Sale do -70% na ccc.eu

SPRAWDŹ

Wybierz kategorię

Regulamin zwrotu towaru

Regulamin obowiązywał do dnia 28.02.2021 r.

Nowy regulamin dostępny jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-produktow.


Pamiętaj!


Jeśli kupiłeś produkt online – zapoznaj się z zasadami zwrotów online (znajdziesz je na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin, pkt. VIII. Produkt kupiony online, nawet gdy nosi ślady użycia, możesz odesłać na ww. zasadach na adres: CCC S.A. / c/o eobuwie.pl S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9; 66-002 Zielona Góra. Pamiętaj, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeśli zwracany produkt online nosi ślady używania lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony - pracownicy sklepu stacjonarnego CCC nie są upoważnieni do jego odbioru od Ciebie.


Jeśli zwracasz produkt kupiony stacjonarnie – zastosowanie znajduje poniższy regulamin.Regulamin zwrotu produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych CCC


I. Na zasadach określonych poniżej, CCC umożliwia swoim Klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu nowego i nieużywanego produktu zakupionego w Sklepach Stacjonarnych, obejmującego cały asortyment za wyjątkiem kosmetyków, akcesoriów do pielęgnacji obuwia oraz biżuterii (dalej „Produkt”).


1. Klient, który nie jest członkiem CCC Klubu może dokonać zwrotu Produktu w terminie siedmiu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu.


2. Klient będący członkiem CCC Klubu, który zarejestrował swój zakup Produktu na Karcie Klubowicza, może dokonać zwrotu takiego Produktu w terminie trzydziestu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu.


3. Wspomniane terminy upływają w ostatnim dniu wraz z zamknięciem dla Klientów sklepu stacjonarnego, do którego Klient dostarcza zwracany Produkt. Jeśli koniec terminu do dokonania zwrotu przypada na dzień zamknięcia sklepu stacjonarnego CCC dla Klientów, termin upływa wraz z zamknięciem dla Klientów takiej placówki w najbliższym, kolejnym dniu jej otwarcia.


4. Zwracany Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego sklepu stacjonarnego sieci CCC na terenie kraju, w terminach wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, i w godzinach otwarcia dla Klientów danej placówki, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.


5. Najpóźniej wraz z zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu. W przypadku, gdy zwrotu dokonuje Klient będący członkiem CCC Klubu, którego zakup został zarejestrowany na Karcie Klubowicza, paragon lub faktura nie są wymagane.


6. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zwrotu Produktu umowę sprzedaży w zakresie zwracanego Produktu uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem, że skuteczność oświadczeń o chęci skorzystania z prawa do zwrotu jest warunkowania spełnieniem obowiązków, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej (umowne prawo odstąpienia).


7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym jego dostarczenia do sklepu stacjonarnego. CCC może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych Produktów przez CCC.


8. Zwrot Produktu powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez Klienta oraz pracownika przeprowadzającego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu lub zwrotu do faktury.


9. Podczas trwania jednorazowych akcji promocyjnych (trwających krócej niż 24 godziny) możliwość dokonania zwrotu Produktu jest wyłączona z uwagi na ograniczoną dostępność pracowników sklepu przyjmującego zwrot w trakcie akcji promocyjnej - co nie wyklucza prawa do zwrotu przyznanego niniejszym regulaminem. Wyłącza się możliwość zwrotu Produktu uzyskanego przez Klientów w wyniku wymiany na nowy wskutek stwierdzenia niezgodności Produktu z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


10. Zwrotowi podlegają tylko Produkty, w przypadku których płatność była dokonana za pomocą karty płatniczej wraz z pochodnymi metodami akceptowalnymi przez terminale płatnicze

(telefon komórkowy, Blik, itp.), gotówki lub karty podarunkowej CCC. Zwrotowi nie podlegają w szczególności Produkty zakupione za pomocą bonów Sodexo oraz bonów lub innych dokumentów o podobnym charakterze, w tym niewydawanych przez CCC.


11. Warunki lub zasady zwrotu (w tym brak takiego uprawnienia), uregulowane odrębnie w umowie sprzedaży lub w innym regulaminie (np. akcji promocyjnej), mają pierwszeństwo zastosowania w stosunku do niniejszego regulaminu zwrotów.


12. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrócony Produkt był objęty rabatem z uwagi na skorzystanie z karty rabatowej lub jednorazowego kodu (rabat nie jest ponownie naliczany).


13. Niezależnie od powyższego pkt 12, w przypadku dokonania kolejnego zakupu bezpośrednio przy zwrocie Produktu w kategorii obuwia, obejmującego taki sam Produkt co zwracany (tożsamość w szczególności w zakresie modelu i koloru) różniący się wyłącznie rozmiarem, rabat, którym był objęty zwrócony Produkt jest ponownie naliczany, chyba że co innego wynika z warunków danej akcji promocyjnej, korzystania z kart rabatowych lub kodu rabatowego.


14. Za zwrócony Produkt Klient otrzyma w gotówce lub bezgotówkowo na kartę płatniczą równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż. Zwroty za Produkty zakupione przy użyciu karty podarunkowej CCC dokonywane będą w gotówce. W przypadku płatności dokonanych za pomocą pochodnych metod bezgotówkowych (telefon komórkowy, Blik, itp.) zwroty dokonywane będą w gotówce.


15. Zwrot bezgotówkowy następuje wyłącznie na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność. W przypadku braku możliwości przedłożenia karty i potwierdzenia dokonania transakcji z terminala, na którym widnieje numer karty płatniczej podczas transakcji, zwrot dokonywany jest w gotówce.II. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Produktu, pracownicy sklepu stacjonarnego CCC uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym dokumencie. Zwrot równowartości ceny nastąpi dopiero po dostarczeniu przez Klienta Produktu i potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym dokumencie.