Wybierz kategorię

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Poniższy Regulamin programu lojalnościowego obowiązuje do dnia 17.05.2021 r.

Nowy Regulamin programu lojalnościowego obowiązuje od dnia 18.05.2021 r. dostępny jest pod adresem:
https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-18-05-2021.


Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszym Klubem CCC. W każdej chwili możesz do nas dołączyć za pośrednictwem naszych dedykowanych stron internetowych lub w naszych sklepach (pamiętaj, że musisz mieć skończone 16 lat). Potwierdzeniem członkostwa będzie elektroniczna karta, która pozwoli Ci cieszyć się korzyściami z uczestnictwa w Klubie CCC. Jego głównym założeniem jest zorientowanie na Ciebie jako Klubowicza - jeśli skończyłeś 18 lat zapoznajemy się z Twoimi zainteresowaniami, np. poprzez historie dokonywanych zakupów lub ulubionych modeli obuwia, czy innych produktów sprzedawanych przez nas, co pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje zwyczaje i oczekiwania, a następnie dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb.

Jako pełnoletni Klubowicz będziesz miał dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych promocji, o których będziemy informować Cię np. mailowo, smsem, wiadomościami web push lub w aplikacji. Będziesz również otrzymywać informacje o promocjach naszych najbliższych partnerów.

Jeśli masz skończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z Klubu CCC w ograniczonym zakresie i dowiadywać się jedynie o ogólnych promocjach, przeznaczonych dla wszystkich naszych Klientów (nie będziemy analizować Twoich zainteresowań w celu dostosowywania do nich naszych ofert). Klub CCC zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na profilowaniu, gdy skończysz 18 lat. Oczywiście w każdym czasie możesz zrezygnować z Klubu CCC (w takim wypadku usuniemy Twoje dane osobowe).

W przypadku, jeśli będziemy działać pod większą ilością marek (np. jeśli otworzymy sklepy pod nowym logo, innym niż logo CCC), każdorazowo będziesz mieć dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych promocji dotyczących naszych wszystkich marek, niezależnie od tego, za pośrednictwem której marki dołączyłeś do Klubu CCC.

Aby korzystać z jeszcze większej ilości dodatkowych korzyści oferowanych konkretnie pod marką CCC spełnij wskazane przez nas kryteria, dołącz do określonej grupy naszych Klientów i ciesz się pełnią przywilejów!

Poniżej szczegółowo opisujemy zasady działania Klubu CCC. Przekazywane przez nas informacje mogą wydawać Ci się mocno drobiazgowe, jednak wymagają tego od nas przepisy prawa – staraliśmy się możliwie uprościć język, jednak gdybyś miał jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie na nie odpowiemy.§ 1  Przedmiot Regulaminu i założenia Klubu CCC


1. Niniejszy dokument określa:

a. zasady funkcjonowania Klubu CCC;

b. warunki uczestnictwa w Klubie CCC, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowiczów;

c. korzyści oferowane Klubowiczom, takie jak m.in. Prezenty, Promocje lub zniżki, także u Partnerów  Klubu CCC;

d. zasady prowadzenia Komunikacji.

2. Klub CCC ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, w tym poprzez stałe dopasowywanie do indywidualnych potrzeb Klubowiczów, np. poprzez analizę tego jak często pełnoletni Klubowicze odwiedzają Strony Internetowe, czy jakie produkty kupują w sklepach stacjonarnych Organizatora. Im częściej pełnoletni Klubowicze będą korzystać z usług Organizatora i nabywać jego produkty, tym lepsze Promocje i niespodzianki będzie mógł przygotować dla tych Klubowiczów. Brak uczestnictwa w  Klubie CCC lub nieosiągnięcie przez Klubowicza wieku 18 lat uniemożliwi Organizatorowi takie działanie.

3. W ramach Klubu CCC Organizator tworzy profile pełnoletnich Klubowiczów - analizuje i prognozuje ich osobiste preferencje, co pozwala im na skorzystanie z profitów niedostępnych dla innych klientów Organizatora, np. dedykowane Promocje, Prezenty, czy wiadomości w ramach Komunikacji. Tworzenie profili pełnoletniego Klubowicza jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu takiego Klubowicza Organizator nie byłby w stanie poznać jego potrzeb i upodobań, a Klubowicz ten nie mógłby korzystać z Klubu CCC.

4. Klub CCC skierowany jest do każdej osoby powyżej 16 roku życia zainteresowanej udziałem w nim (dostęp do Klubu CCC nie jest ograniczony).

 


§ 2  Definicje


Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą, będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

1. Aplikacja– oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klubowiczowi przez Organizatora, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klubowicza urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze wskazanej Strony Internetowej bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.

2. Klub CCC – program lojalnościowy Organizatora, którego specyfikę i zasady określa Regulamin.  Klub CCC jest organizowany i zarządzany przez Organizatora w celu promocji i reklamy Organizatora, w tym zwiększania jego popularności, zachęcania do zakupu jego produktów i korzystania z jego usług. Określone Promocje mogą mieć na celu również promocję i reklamę zaufanych Partnerów Organizatora. Żadne Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.

3. Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

4. Formularz Zgłoszeniowy – formularz wypełniany przez osobę przystępującą do Klubu CCC, zawierający jej Dane Osobowe. Formę Formularza ustala Organizator. W szczególności dla wygody Użytkowników preferowaną formą jest forma elektroniczna.

5. Karta – oznaczona indywidualnym numerem karta wydawana nieodpłatnie Klubowiczom przez Organizatora, potwierdzająca przystąpienie Klubowicza do Klubu CCC i umożliwiająca korzystanie z niego. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Dla wygody Klubowiczów Organizator może wydawać Kartę wyłącznie w formie elektronicznej, w szczególności w ramach Aplikacji, przy zachowaniu ważności kart wydanych w formie fizycznej.

6. Klubowicz – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpiła do  Klubu CCC, na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

7. Komunikacja – usługa, w tym świadczona drogą elektroniczną, niezbędny element  Klubu CCC, komunikacja prowadzona przez Organizatora wobec Klubowicza drogą elektroniczną, w szczególności w formie wiadomości e-mail, wiadomości na podany przez Klubowicza numer telefonu, wiadomości web i mobile push, oraz drogą pocztową, dotycząca Klubu CCC, w szczególności Promocji, oraz ofert dotyczących produktów i usług Organizatora lub Partnerów, w tym ofert dedykowanych wyłącznie dla Klubowiczów. W ramach rozwoju funkcjonalności Klubu CCC Organizator może prowadzić Komunikację także innymi kanałami, a także pod różnymi Markami.

8. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, pozwalający na korzystanie przez Klubowicza z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klubowicz może mieć możliwość zalogowania się na swoje Konto po zawarciu Umowy w sposób wskazany w formularzu logowania. Konto może umożliwiać przede wszystkim edycję i przechowywanie informacji o danych osobowych Klubowicza, jego Karcie, Puli Transakcji oraz dostęp do Regulaminu. W zależności od decyzji Klubowicza i akceptacji odrębnych regulaminów, Konto może być również elementem szerszych usług świadczonych elektronicznie, z których korzysta Klubowicz.

9. Marka – w szczególności nazwy, określenia, znaki, symbole, logo, projekty graficzne, sposób i opis Komunikacji lub kombinacje tych wszystkich elementów, których celem jest identyfikacja określonej działalności Organizatora, np. w zakresie sprzedaży towarów określonego rodzaju, oraz jej odróżnienie na rynku od innej działalności Organizatora. Ewentualne wprowadzenie nowej Marki w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie wiążę się z utworzeniem nowego, odrębnego od Organizatora podmiotu prawnego (każdą Markę prowadzi ten sam Organizator). Każdy Klubowicz ma dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych ofert czy rabatów (w tym Promocji, Komunikacji, Prezentów) dotyczących wszystkich marek Organizatora, niezależnie od tego, za pośrednictwem której Marki dołączył do Klubu CCC. Dodatkowo w zależności od posiadanego Poziomu Uczestnictwa, Klubowicz może uzyskać inne korzyści w ramach Marki CCC zależnie od Poziomu Członkostwa

10. Organizator – spółka CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609, o kapitale zakładowym 5 486 000,00 zł wpłaconym w całości, adres e-mail: [email protected] , numer telefonu +48 422 144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

11. Partner – inny niż Organizator podmiot, który na bazie odpowiednich umów zawartych z Organizatorem, w ramach afiliacyjnego programu partnerskiego, we własnym imieniu i na swoją rzecz, oferuje Klubowiczom swoje towary lub usługi. Wszelkie działania promocyjne wynikające z Regulaminu, w szczególności Promocje, Prezenty, Komunikacja, mogą dotyczyć również produktów i usług Partnerów oraz mieć na celu także ich reklamę (przy czym promocja Partnerów wpływa również na zwiększoną rozpoznawalność Organizatora). W ramach wspólnych działań promocyjnych Organizator w żadnym wypadku nie udostępnia Partnerom Danych Osobowych Klubowiczów (odrębne zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klubowiczów mogą dotyczyć relacji z podmiotami z grupy kapitałowej CCC, jednak w takim wypadku Klubowicz zostanie o takich działaniach odpowiednio poinformowany). Skorzystanie z oferty Partnera może wymagać od Klubowiczów akceptacji odrębnych regulaminów.

12. Status Klubowicza – dedykowana Klubowiczom wyłącznie w ramach Marki CCC jedna z trzech grup, w ramach których Klubowicz może uzyskać zróżnicowane korzyści. Status Klubowicza uzależniony jest w pierwszej kolejności od przystąpienia do Klubu CCC (a) z wykorzystaniem narzędzi Organizatora oznaczonych Marką CCC (np. poprzez odpowiednią Aplikację CCC, w sklepie stacjonarnym CCC itd.), przy czym (b) w przypadku przystąpienia do Klubu CCC z wykorzystaniem narzędzi Organizatora oznaczonych inną Marką niż CCC, konieczne jest zgłoszenie Organizatorowi chęci rozpoczęcia ustalania Poziomu Członkostwa, np. podczas wizyty w sklepie prowadzonym pod Marką CCC. Status Klubowicza zależy od wysokości Puli Transakcji. Szczegółowe kryteria przynależności do danego Poziomu Członkostwa oraz korzyści z niego wynikające określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

13. Prezent – określona przez Organizatora (lub Partnera) korzyść, przyznawana Klubowiczowi w celu promocji i reklamy Organizatora (lub Partnera), w tym ich  produktów i usług, oraz Klubu CCC.

14. Promocja – szczególne warunki sprzedaży produktów lub usług Organizatora (lub Partnera) w określonym czasie, w tym dedykowane Klubowiczom (jak np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny), uregulowane w ramach odrębnych zasad / regulaminów promocji, z których można skorzystać na zasadach tam określonych.

15. Regulamin / Umowa – niniejszy dokument określający zasady i specyfikę Klubu CCC oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Aplikacji. Regulamin określa prawa i obowiązki Klubowicza i Organizatora. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Strona Internetowa lub Strony Internetowe – strona internetowa lub strony internetowe Organizatora w tym dostępne pod adresem www.ccc.eu/pl. W przypadku wprowadzania kolejnych Marek, Organizator może posiadać większą ilość Stron Internetowych dedykowanych konkretnej Marce.

17. Pula Transakcji – suma kwot brutto wydanych na produkty w ramach Klubu CCC przez Klubowicza za pośrednictwem wyłącznie kanałów sprzedaży Organizatora prowadzonych pod Marką CCC, w tym na Stronie Internetowej www.ccc.eu\pl, w okresie ostatniego roku, naliczana nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszona o kwoty zwrócone Klubowiczowi w wyniku dokonanych w tym okresie zwrotów nabytych produktów. Organizator dokłada starań, aby Pula Transakcji ustalana była co do zasady raz dziennie do godziny 9.00 następnego dnia po dniu zakupu/dokonaniu zwrotów przez Klubowicza, przy czym z przyczyn technicznych/systemowych  Pula Transakcji może być naliczone później.  Do Puli Transakcji nie są wliczane kwoty wydane na zakup kart podarunkowych oraz koszty dostawy, ani kwoty wydane na jakiekolwiek produkty lub usługi w ramach kanałów sprzedaży Organizatora prowadzonych pod Marką inną niż CCC. Odrębne Promocje mogą przewidywać szczególne zasady ustalania Puli Transakcji na korzyść Klubowicza, np. wydaną kwotę zaliczyć jako jej wielokrotność. Od Puli Transakcji uzależniony jest Status Klubowicza.

18. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, w tym do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line oraz korzystania z Konta, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, w przypadku aplikacji mobilnych – urządzenie mobilne; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę za pośrednictwem Stron Internetowych Klubowicz musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.§ 3  Postanowienia ogólne


1. W związku z uczestnictwem w  Klubie CCC Organizator będzie (poniżej wskazane elementy są niezbędne, aby Klub CCC mógł funkcjonować):

a. analizować i prognozować aspekty dotyczące zachowania i osobistych preferencji pełnoletnich Klubowiczów, w tym w sposób zautomatyzowany, w celu tworzenia profili tych Klubowiczów, dedykowanych ofert i Promocji;

b. organizować Promocje oraz w zależności od swojej decyzji przekazywać Klubowiczowi Prezenty, w tym także promować swoich Partnerów, przekazywać ich zniżki, itd.;

c. świadczyć Klubowiczowi usługę Komunikacji.

2. Klub CCC jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Udział Klubowicza w Klubie CCC jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Klubowicz może przystąpić do  Klubu CCC w dowolnym momencie jego trwania.

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w  Klubie CCC nie mogą być przeniesione przez Klubowicza na osobę trzecią.

6. Klubowicz zobowiązany jest do uczestnictwa w  Klubie CCC w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Klubowicz jest zobowiązany w szczególności do:

a. podania w Formularzu Zgłoszeniowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klubowicza;

b. niezwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym;

c. zachowania numeru Karty w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim);

d. korzystania z usług i funkcjonalności Klubu CCC udostępnianych przez Organizatora w sposób niezakłócający funkcjonowania  Klubu CCC oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klubowiczów i Organizatora;

e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach  Klubu CCC jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

f. niepodejmowania działań takich jak:

  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klubowicza, w tym danych innych Klubowiczów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania  Klubu CCC;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Organizatora.

g. korzystania z usług i funkcjonalności Klubu CCC w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

h. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

7. Informacje dotyczące Klubu CCC prezentowane na Stronie Internetowej lub w sklepach stacjonarnych Organizatora, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Organizatora do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


§ 4  Zawarcie Umowy


1. Warunkiem przystąpienia do Klubu CCC (zawarcia Umowy) jest:

a. ukończenie 16 lat i posiadanie ograniczonej lub pełnej zdolności do czynności prawnych (Umowa zawierana z osobą, która ukończyła 16 rok życia, a nie jest jeszcze pełnoletnia należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego);

b. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego osobiście lub przy udziale pracowników Organizatora w sposób poprawny, kompletny i zgodny z prawdą (ze względów bezpieczeństwa może być wymagana dodatkowa autoryzacja Klubowicza i aktywacja przystąpienia do Klubu CCC w sposób wskazany przez Organizatora);

c. zapoznanie się przez Klubowicza z Regulaminem i zaakceptowanie go;

d. otrzymanie od Organizatora Karty (zgodnie z § 2 pkt. 5 powyżej).

2. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Klubie CCC określonych w ust. 1 powyżej, osoba przystępująca do Klubu CCC staje się Klubowiczem. Po zawarciu Umowy Klubowicz co do zasady może korzystać z Konta.

3. Organizator może udostępnić różne, wybrane przez siebie formy Formularza Zgłoszeniowego, w szczególności w wersji elektronicznej (np. do uzupełnienia za pośrednictwem Strony Internetowej).§ 5  Karta


1. Karty pozostają własnością Organizatora i są wydawane nieodpłatnie.

2. Klubowicz może mieć tylko jedną Kartę.

3. Karta może być używana wyłącznie przez Klubowicza, któremu została wydana.

4. Warunkiem skorzystania z dedykowanych Klubowiczowi korzyści, takich jak Promocje lub otrzymanie Prezentu jest okazanie lub podanie Organizatorowi numeru Karty bądź podanie Organizatorowi numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Zgłoszeniowym.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty, Klubowicz powinien zgłosić takie zdarzenie Organizatorowi (np. na adres e-mail [email protected], pod numerem telefonu +48 422 144 222 lub w sklepie stacjonarnym Organizatora).

6. W każdym przypadku zakończenia Umowy Klubowicz jest zobowiązany zniszczyć lub zwrócić Organizatorowi Kartę wydaną w formie fizycznej.§ 6  Rozwiązanie Umowy


1. Czas trwania Klubu CCC jest nieoznaczony, przy czym Dane Osobowe Klubowicza zostaną usunięte przez Organizatora w każdym przypadku po trzech latach od ostatniej aktywności Klubowicza w Klubie CCC, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W tym czasie postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

2. Organizator może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klubowiczem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

3. Organizator może wypowiedzieć Klubowiczowi umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Klubu CCC, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w § 9 poniżej z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klubowicza niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klubowicz (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu, w szczególności, jeśli z okoliczności działań Klubowicza wynika, że  dokonuje zakupów a następnie odstępuje od umowy wyłącznie w celu uzyskania korzyści wynikających z Poziomu Członkostwa. Wypowiedzenie Klubowiczowi umowy w powyższym trybie nie skutkuje utratą przez Klubowicza korzyści związanych z Poziomem Członkostwa nabytych przed wypowiedzeniem Klubowiczowi umowy.

4. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 lub 3 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klubowicza w Formularzu Zgłoszeniowym.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Promocje zachowują ważność przez okres wskazany w zasadach / regulaminach odrębnie uregulowanych przez Organizatora, nie dłużej niż przez czas trwania Umowy.§ 7  Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów


1. Reklamacje dotyczące Klubu CCC mogą być zgłaszane do Organizatora w dowolnej formie, na przykład mailowo na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 422 144 222.

2. Zaleca się podanie przez Klubowicza w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamacji oraz ewentualnego żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Klubowicza niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

4. Uczestnictwo w  Klubie CCC nie narusza uprawnień przyznanych Klubowiczowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Klubowicza statusu konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

6. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klubowicza będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. Klubowicz będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b. Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klubowiczem a Organizatorem.

c. Klubowicz może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klubowiczem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klubowicz może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.§ 8  Dane osobowe


1. Administratorem Danych Osobowych Klubowicza jest Organizator.

2. Dane Osobowe Klubowicza podane w Formularzu Zgłoszeniowym, dane uzyskane w oparciu o aktywność pełnoletniego Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych i sklepach stacjonarnych Organizatora (lub, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Organizatora i jej odpowiedniego zakomunikowania Klubowiczom, także grupy kapitałowej CCC), dane o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty (w tym: numer Karty, data i miejsce transakcji, jej przedmiot, zapłacona cena oraz sposób rozliczenia transakcji), dane dotyczące lokalizacji (za dodatkową zgodą, która może być w każdej chwili odwołana za pomocą ustawień urządzenia Klubowicza) będą przetwarzane przez Organizatora w celu zawarcia Umowy oraz jej wykonywania, w szczególności:

a. rejestracji Klubowiczów, wydawania Kart, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

b. prezentowania reklam, ofert i Promocji dot. produktów lub usług Organizatora lub Partnerów;

c. oceny i analizy aktywności oraz informacji o pełnoletnim Klubowiczu, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych;

d. przyznawania, prezentowania, udzielania i realizacji dedykowanych pełnoletniemu Klubowiczowi ofert, Promocji, Prezentów lub treści reklamowych dot. produktów lub usług Organizatora lub, w odpowiednim zakresie, Partnerów, dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w tym w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3. Profilowanie polega na zestawieniu wybranych Danych Osobowych z aktywnością pełnoletniego Klubowicza, np. w Internecie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz danych dotyczących lokalizacji (jeśli Klubowicz zgodzi się na geolokalizację). Działania te są konieczne do wykonania Umowy i:

a. pozwolą Organizatorowi lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania pełnoletniego Klubowicza, uczynić ofertę Organizatora, a także sam Klub CCC bardziej efektywnymi oraz dostosowanymi do potrzeb tego Klubowicza, a Klubowiczowi, który ukończył 18 lat umożliwią korzystanie z dedykowanych ofert, Promocji i Prezentów;

b. mają kluczowe znaczenie w realizacji  Klubu CCC, który jest nastawiony na indywidualne potrzeby Klubowiczów.

4. Więcej informacji w naszej polityce prywatności dostępnej na Stronach Internetowych oraz w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.§ 9  Własność intelektualna


Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnianych przez Organizatora, w szczególności prawa autorskie, przysługują Organizatorowi lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł odpowiednie umowy. Klubowicz jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje Klub CCC, na terenie całego świata przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 10  Zmiana Regulaminu

1. Z zastrzeżeniem odrębnych zasad dotyczących załącznika nr 3, Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronach Internetowych oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora i poinformuje Klubowiczów o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klubowicza adres e-mail lub numer telefonu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, przy czym nie wcześniej niż z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klubowicz ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie do dnia wejścia zmienionego Regulaminu w życie. Nie narusza to prawa Klubowicza do rezygnacji z udziału w  Klubie CCC w każdym czasie i bez podawania powodów. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla przyznanych Klubowiczowi Prezentów lub zaproponowanych Promocji przed zmianą Regulaminu.§ 11  Rezygnacja / odstąpienie od Umowy


1. Klubowicz może zrezygnować z udziału w Klubie CCC w każdym czasie składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. mailowo na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 422 144 222.

2. Niezależnie od uprawnienia do rezygnacji z udziału w Klubie CCC w każdym czasie, z uwagi na regulacje ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klubowicz, który zawarł Umowę na odległość (tj. wypełniając Formularz Zgłoszeniowy online), może odstąpić od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klubowicza oświadczenia Organizatorowi przed jego upływem. Klubowicz może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:

a. mailowo na adres e-mail: [email protected];

b. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.§ 12  Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia: 1 marca 2021 r.

2. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej www.ccc.eu/pl i innych Stronach Internetowych, skąd Klubowicze mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora.

3. Umowa zawierana jest przez Organizatora w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klubowicza.

4. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej lub Stron Internetowych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klubowicza będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Klubowiczem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru.Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

CCC S.A.

ul. Strefowa 6

59-101 Polkowice

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślićZałącznik nr 2 - Szczegółowe kryteria Statusu Klubowicza oraz korzyści z nim związane – dotyczy Marki CCC


Aby korzystać z jeszcze większej ilości dodatkowych korzyści oferowanych konkretnie pod marką CCC spełnij wskazane przez nas kryteria, dołącz do określonej grupy naszych Klientów i ciesz się pełnią przywilejów! 

Koniecznie zapoznaj się z definicją Statusu Klubowicza oraz Puli Transakcji, które znajdziesz w naszym słowniczku w paragrafie 2 Regulaminu. 

Przede wszystkim pamiętaj, że:

- możesz korzystać ze Statusów Klubowicza, jeśli przystąpiłeś do Klubu CCC z wykorzystaniem narzędzi Organizatora oznaczonych Marką CCC (np. poprzez aplikację CCC lub w sklepie stacjonarnym CCC); 

- jeśli dołączyłeś do Klubu CCC w inny sposób (czyli pod inną Marką niż CCC), koniecznie zgłoś nam najpierw chęć korzystania ze Statusów Klubowicza! 

- do Puli Transakcji nie wlicza się kwot wydanych na karty podarunkowe, kosztów dostawy, ani kwot wydanych w sklepach innych Marek niż CCC. 


KRYTERIA


Poziom
Nazwa
Kryteria  
1
Standard
Pula Transakcji do kwoty 399,99 zł brutto (w rocznym okresie rozliczeniowym)
2
Silver
Pula Transakcji w przedziale kwot 400,00 zł brutto a 799,99 zł brutto (w rocznym okresie rozliczeniowym)
3
Gold
Pula Transakcji powyżej kwoty 800,00 zł brutto (w rocznym okresie rozliczeniowym)


KORZYŚCI

Poziom  
Nazwa
Korzyści 
1
Standard  
Prezent z okazji urodzin;
możliwość zwrotu produktów w ciągu 30 dni od daty zakupu ¹;
darmowa dostawa produktów zakupionych na www.ccc.eu,  w tym w aplikacji mobilnej CCC, o łącznej wartości powyżej 59 zł brutto (w ramach jednej transakcji);
spersonalizowane rabaty do 30% na zakupy w sklepach stacjonarnych CCC oraz na www.ccc.eu, w tym w aplikacji mobilnej CCC.
2
Silver
Prezent z okazji urodzin;
możliwość zwrotu produktów w ciągu 60 dni od daty zakupu¹;
darmowa dostawa produktów zakupionych na www.ccc.eu,  w tym w aplikacji mobilnej CCC, o łącznej wartości powyżej 59 zł brutto (w ramach jednej transakcji);
spersonalizowane rabaty do 30% na zakupy w sklepach stacjonarnych CCC oraz na www.ccc.eu, w tym w aplikacji mobilnej CCC (aż do pięciu rabatów w miesiącu kalendarzowym);
zniżki u Partnerów ²;
Pierwszeństwo nabycia dedykowanych kolekcji.
3
Gold
Prezent z okazji urodzin;
możliwość zwrotu produktów w ciągu 120 dni od daty zakupu¹;
darmowa dostawa produktów zakupionych na www.ccc.eu,  w tym w aplikacji mobilnej CCC bez względów na wartość zamówienia (pięć dostaw w ciągu roku).
spersonalizowane rabaty do 30% na zakupy w sklepach stacjonarnych CCC oraz na www.ccc.eu, w tym w aplikacji mobilnej CCC (nawet do dziesięciu rabatów w miesiącu kalendarzowym);
zniżki u Partnerów2;
pierwszeństwo nabycia dedykowanych kolekcji.


¹ Produkty kompletne, nieuszkodzone i nie noszące śladów używania, posiadające wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na produkcie w chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klubowicza. Dotyczy tzw. zwrotów grzecznościowych, tj. nie związanych ze skorzystaniem z uprawnień ustawowych takich jak, np. odstąpienie w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość bądź odstąpienie od umowy na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne towarów. Zwrot grzecznościowy obejmować musi wszystkie produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (objęte jednym dokumentem księgowym). Zwrot grzecznościowy tylko niektórych produktów objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. W sklepach stacjonarnych terminy do dokonania zwrotu produktów liczony jest od daty dokonania zakupu, natomiast w przypadku zakupów przez Strony Internetowe termin do dokonania zwrotu produktów liczony jest od daty dostarczenia produktów Klubowiczowi.

2 mogą podlegać szczegółowym zasadom/regulaminom udostępnianym przez Partnera .Załącznik nr 3 - Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach Klubu CCC

 

Zdajemy sobie sprawę, że nasza Polityka Prywatności, może niekiedy wydawać się długa, dlatego dla Twojego komfortu, w celu podsumowania, sporządziliśmy krótki wyciąg, który zwięźle opisuje zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Klubu CCC.

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu CCC musisz mieć skończone 16 lat i podać dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł dołączyć do Klubu CCC.

Administratorem Twoich danych jest Organizator, kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: (i) zawarcie umowy o przystąpienie do Klubu CCC oraz jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tj. prowadzenie działalności marketingowej, prezentowanie Ci reklam, tworzenie ofert czy rabatów (także dostosowywanych do Twoich zainteresowań) w zakresie dotyczącym nas lub partnerów (tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach); (ii) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); (iii) wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (dochodzenie ew. roszczeń i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Będziemy zapoznawać się z Twoimi preferencjami - np. poprzez analizę tego, jak często korzystasz z karty klubowej, czy jakie produkty kupujesz w naszych sklepach, możemy lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania oraz dostosować się do Twoich potrzeb. Dzięki korzystaniu przez nas z zaawansowanych technologii, nasze treści często będą opracowane lub wysłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać. Jeśli masz skończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni Twoją aktywność będziemy analizować jedynie w sposób uproszczony i na tej podstawie dostosowywać nasze działania (nie wpływają one jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe). Klub CCC zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na bardziej zaawansowanym profilowaniu, gdy skończysz 18 lat.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego uczestnictwa w Klubie CCC oraz na wypadek gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (lub przez czas trwania odpowiednich postępowań sądowych), przy czym zostaną usunięte w każdym przypadku po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w Klubie CCC, chyba że przepisy prawa (np. podatkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych.

W przetwarzaniu danych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam prowadzić Klub CCC, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które serwisują oprogramowanie, dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy, które prowadzą nasze sklepy, a także firmy kurierskie i pocztowe (nie udostępniamy Twoich danych osobowych naszym Partnerom, których towary lub usługi promujemy, zdefiniowanym w Regulaminie Klubu CCC - odrębne zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klubowiczów mogą dotyczyć relacji z podmiotami z grupy kapitałowej CCC, jednak w takim wypadku Klubowicz zostanie o takich działaniach odpowiednio poinformowany).

Niektórzy nasi partnerzy (np. firmy IT) mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku przekazywania im Twoich danych stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

W każdym czasie, na zasadach i w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, cofnięcia udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy załącznik ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Organizator może w przyszłości zmienić ten załącznik. Każdorazowo umieści informację o takiej zmianie w ramach Strony Internetowej.


Regulamin możliwy do pobrania: POBIERZPoprzedni regulamin obowiązywał do dnia 28.02.2021 r.

Dostępny jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-klub-ccc.