Wybierz kategorię

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszym Klubem. W każdej chwili możesz do nas dołączyć za pośrednictwem naszych dedykowanych Stron internetowych lub w naszych sklepach (pamiętaj, że musisz mieć skończone 16 lat). Potwierdzeniem członkostwa będzie elektroniczna Karta, która pozwoli Ci cieszyć się korzyściami z uczestnictwa w Klubie. Jego głównym założeniem jest zorientowanie na Ciebie jako Klubowicza - jeśli skończyłeś 18 lat zapoznajemy się z Twoimi zainteresowaniami, np. poprzez historie dokonywanych zakupów lub ulubionych modeli obuwia, czy innych produktów sprzedawanych przez nas, co pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje zwyczaje i oczekiwania, a następnie dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb.

Jako pełnoletni Klubowicz będziesz miał dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych promocji, o których będziemy informować Cię np. mailowo, smsem, wiadomościami web push lub w aplikacji. Będziesz również otrzymywać informacje o promocjach naszych najbliższych partnerów.

Jeśli masz skończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z Klubu w ograniczonym zakresie i dowiadywać się przede wszystkim o ogólnych promocjach, przeznaczonych dla wszystkich naszych Klientów (nasze działania wobec Ciebie możemy również planować na podstawie uproszczonej analizy Twojej aktywności). Klub zacznie przynosić Ci w pełni korzyści gdy skończysz 18 lat. Oczywiście w każdym czasie możesz zrezygnować z Klubu (w takim wypadku usuniemy Twoje Dane Osobowe).

W przypadku, jeśli będziemy działać pod większą ilością Marek (np. jeśli otworzymy sklepy pod nowym logo, innym niż logo CCC) lub jeśli do Klubu będą przystępować spółki z Grupy Kapitałowej CCC - każdorazowo będziesz mieć dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych promocji dotyczących naszych wszystkich Marek i Podmiotów z Grupy CCC, niezależnie od tego, za pośrednictwem której Marki lub podmiotu dołączyłeś do Klubu.

Aby korzystać z jeszcze większej ilości dodatkowych korzyści oferowanych konkretnie pod Marką CCC spełnij wskazane przez nas kryteria, dołącz do określonej grupy naszych Klientów i ciesz się pełnią przywilejów!

Poniżej szczegółowo opisujemy zasady działania Klubu. Przekazywane przez nas informacje mogą wydawać Ci się drobiazgowe, jednak wymagają tego od nas przepisy prawa – staraliśmy się możliwie uprościć język, jednak gdybyś miał jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie na nie odpowiemy.§ 1 Przedmiot Regulaminu i założenia Klubu


1. Niniejszy dokument określa:

a. zasady funkcjonowania Klubu;

b. warunki uczestnictwa w Klubie;

c. prawa i obowiązki Organizatora, Podmiotów z Grupy CCC oraz Klubowiczów;

d. korzyści oferowane Klubowiczom, takie jak m.in. Prezenty, Promocje, także u Partnerów Klubu i Podmiotów z Grupy CCC;

e. zasady prowadzenia Komunikacji.

2. Klub ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, w tym także spółek z Grupy Kapitałowej CCC i Podmiotów z Grupy CCC, w tym poprzez dopasowywanie do indywidualnych potrzeb Klubowiczów, np. poprzez analizę tego jak często pełnoletni Klubowicze odwiedzają Strony Internetowe, czy jakie produkty kupują w sklepach stacjonarnych Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC. Częstsze korzystanie z usług Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC i nabywanie ich produktów lub usług skutkuje ciekawszymi Promocjami i niespodziankami przygotowanymi dla tych Klubowiczów przez Organizatora lub Podmiot z Grupy CCC.

3. W ramach Klubu Organizator i Podmioty z Grupy CCC tworzą profile pełnoletnich Klubowiczów - analizują i prognozują ich osobiste preferencje, co pozwala Klubowiczom na skorzystanie z profitów niedostępnych dla innych klientów Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC, np. dedykowane Promocje, Prezenty czy wiadomości w ramach Komunikacji. Tworzenie profili pełnoletniego Klubowicza jest niezbędne, gdyż bez jego opracowania Organizator lub Podmiot z Grupy CCC nie byłby w stanie poznać potrzeb i upodobań Klubowicza, a Klubowicz nie mógłby w pełni korzystać z Klubu.

4. Klub skierowany jest do każdej osoby powyżej 16 roku życia zainteresowanej udziałem w nim (dostęp do Klubu nie jest ograniczony).§ 2 Definicje


Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą, będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

1. Aplikacja – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klubowiczowi przez Organizatora lub Podmiot z Grupy CCC, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klubowicza urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze wskazanej Strony Internetowej bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.

2. Klub – program lojalnościowy stworzony przez Organizatora, którego zasady i warunki określa Regulamin. Klub jest organizowany i zarządzany przez Organizatora przy udziale Podmiotów z Grupy CCC w celu promocji i reklamy Organizatora, Podmiotów z Grupy CCC, w tym zwiększania ich popularności, zachęcania do zakupu ich produktów i korzystania z ich usług. W ramach Klubu Podmioty z Grupy CCC wspólnie z Organizatorem ustalają zasady prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych. Określone Promocje mogą mieć na celu również promocję i reklamę Partnerów Organizatora oraz spółek z Grupy Kapitałowej CCC.

3. Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

4. Formularz Zgłoszeniowy – formularz w formie elektronicznej wypełniany przez osobę przystępującą do Klubu, zawierający jej Dane Osobowe. Formę Formularza ustala Organizator w porozumieniu z Podmiotami z Grupy CCC.

5. Grupa Kapitałowa CCC – struktura stworzona z podmiotów powiązanych kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo, w ramach której spółką dominującą jest Organizator, tj. spółka CCC S.A.

6. Karta – elektroniczny kod kreskowy dostępny w Aplikacji oznaczony indywidualnym numerem bądź oznaczona indywidualnym numerem karta, wydawana nieodpłatnie Klubowiczom przez Organizatora. Karta potwierdza przystąpienie Klubowicza do Klubu i umożliwia korzystanie z jego przywilejów. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta jest wydawana przez Podmioty z Grupy CCC lub Organizatora, w zależności od tego, u którego z tych podmiotów Klubowicz przystąpił do Klubu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

7. Klubowicz – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i która przystąpiła do Klubu, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

8. Komunikacja – usługa, w tym świadczona drogą elektroniczną, niezbędny element Klubu. Komunikacja prowadzona jest przez Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności w formie wiadomości e-mail, wiadomości na numer telefonu, wiadomości web i mobile push, oraz drogą pocztową. Każdorazowo Komunikacja dotyczy Klubu, w szczególności Promocji, oraz ofert dotyczących produktów i usług Organizatora, Podmiotów z Grupy CCC lub Partnerów, w tym ofert dedykowanych wyłącznie dla Klubowiczów. Każda forma Komunikacji dotycząca Klubu dotyczy jednocześnie Organizatora (zwiększa jego rozpoznawalność). Organizator może prowadzić Komunikację także innymi kanałami, a także pod różnymi Markami. Komunikacja może być prowadzona przez Podmioty z Grupy CCC, działające na zlecenie Organizatora. Dzięki temu Klubowicz szybciej otrzyma interesujące go informacje, np. o Promocjach dotyczących Podmiotu z Grupy CCC. W takim przypadku to Podmiot z Grupy CCC prowadzący Komunikację będzie wskazywany jako nadawca.

9. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC, pozwalający na korzystanie przez Klubowicza z funkcjonalności/usług Klubu. Klubowicz może mieć możliwość dostępu do Konta po przystąpieniu do Klubu i zalogowaniu na Stronach Internetowych Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC. Konto może umożliwiać edycję i przechowywanie informacji o danych osobowych Klubowicza, Karcie, Puli Transakcji oraz dostęp do Prezentów, Promocji. W zależności od decyzji Klubowicza i akceptacji odrębnych regulaminów, Konto może być również elementem szerszych usług świadczonych elektronicznie, z których korzysta Klubowicz.

10. Marka – nazwy, określenia, znaki, symbole, logo, projekty graficzne, sposób i opis Komunikacji lub kombinacje tych wszystkich elementów, których celem jest identyfikacja określonej działalności Organizatora, np. w zakresie sprzedaży towarów określonego rodzaju, oraz jej odróżnienie na rynku od innej działalności Organizatora. Wprowadzenie nowej Marki w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie wiążę się z utworzeniem nowego, odrębnego od Organizatora podmiotu (każdą Markę prowadzi ten sam Organizator). Klubowicz ma dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych ofert czy rabatów (w tym Promocji, Komunikacji, Prezentów) dotyczących wszystkich Marek Organizatora, niezależnie od tego, za pośrednictwem której Marki dołączył do Klubu. Dodatkowo w zależności od posiadanego Poziomu Uczestnictwa, Klubowicz może uzyskać inne korzyści w ramach Marki CCC zależnie od Poziomu Członkostwa.

11. Organizator – CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609, o kapitale zakładowym 5 486 000,00 zł wpłaconym w całości, adres e-mail: [email protected] , numer telefonu +48 422 144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

12. Partner – inny niż Organizator podmiot, nienależący do Grupy Kapitałowej CCC, który w ramach afiliacyjnego programu partnerskiego, we własnym imieniu i na swoją rzecz, oferuje Klubowiczom towary lub usługi. Działania promocyjne wynikające z Regulaminu, w szczególności Promocje, Prezenty, Komunikacja, mogą dotyczyć również produktów i usług Partnerów oraz mieć na celu także ich reklamę. Skorzystanie z oferty Partnera może wymagać od Klubowiczów akceptacji odrębnych regulaminów. W ramach wspólnych działań promocyjnych Organizator nie udostępnia Partnerom Danych Osobowych Klubowiczów. 

13. Podmiot z Grupy CCC – podmiot, który wraz z Organizatorem należy do Grupy Kapitałowej CCC, i który zobowiązał się do stałego przygotowywania Klubowiczom ofert towarów lub usług na specjalnych warunkach, wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności do umożliwienia Klubowiczom stałego korzystania przez nich z Karty w jego sklepach oraz prowadzenie Konta. Niezależnie od tego, za pośrednictwem którego podmiotu Klubowicz przystępuje do Klubu, Organizator i Podmioty z Grupy CCC wspólnie ułatwią Klubowiczowi dostęp do najciekawszych Promocji oraz wybór atrakcyjnych ofert Organizatora i Podmiotów z Grupy CCC. Organizator i Podmioty z Grupy CCC są współadministratorami Danych Osobowych Klubowiczów. Lista Podmiotów z Grupy CCC stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

14. Status Klubowicza – dedykowana Klubowiczom wyłącznie w ramach Marki CCC jedna z trzech grup korzyści wymienionych w z Załączniku nr 2, uzależniona od Puli Transakcji, w ramach których Klubowicz może uzyskać zróżnicowane Prezenty, Promocje lub inne przywileje. Warunkiem posiadania Statusu Klubowicza jest przystąpienie do Klubu

(a) z wykorzystaniem narzędzi Organizatora oznaczonych Marką CCC (np. poprzez odpowiednią Aplikację CCC, w sklepie stacjonarnym CCC itd.),

(b) w przypadku przystąpienia do Klubu CCC z wykorzystaniem narzędzi Organizatora oznaczonych inną Marką niż CCC lub za pośrednictwem Podmiotu z Grupy CCC, konieczne jest zgłoszenie Organizatorowi chęci nabycia Statusu Klubowicza i rozpoczęcia ustalania Poziomu Członkostwa, np. podczas wizyty w sklepie prowadzonym pod Marką CCC.

15. Prezent – określona przez Organizatora, Podmiot z Grupy CCC lub Partnera korzyść, przyznawana Klubowiczowi w celu promocji i reklamy Organizatora, Podmiotu z Grupy CCC lub Partnera, produktów i usług oraz Klubu.

16. Promocja – szczególne warunki sprzedaży produktów lub usług Organizatora, Podmiotu z Grupy CCC lub Partnera, w określonym czasie, w tym dedykowane Klubowiczom (jak np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny), uregulowane w ramach odrębnych zasad/regulaminów promocji, z których można skorzystać na zasadach tam określonych.

17. Regulamin/Umowa – niniejszy dokument określający zasady i warunki Klubu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Organizatora lub Podmioty z Grupy CCC za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Aplikacji. Regulamin określa prawa i obowiązki Klubowicza, Organizatora i Podmiotu z Grupy CCC. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stroną Umowy, którą Klubowicz zawiera przystępując do Klubu jest Organizator. Podmiot z Grupy CCC zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klubowiczów na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem. Podmiot z Grupy CCC nie jest stroną Umowy z Klubowiczem, ale ma bezpośredni interes w jej zawarciu przez Klubowicza i zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klubowicza.

18. Strona Internetowa lub Strony Internetowe – strona internetowa lub strony internetowe Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC, w tym dostępna pod adresem www.ccc.eu/pl. W przypadku wprowadzania kolejnych Marek, Organizator może posiadać większą ilość Stron Internetowych.

19. Pula Transakcji – suma kwot brutto wydanych na produkty w ramach Klubu przez Klubowicza za pośrednictwem wyłącznie kanałów sprzedaży Organizatora prowadzonych pod Marką CCC, w tym na Stronie Internetowej www.ccc.eu/pl, w okresie ostatniego roku, naliczana nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszona o kwoty zwrócone Klubowiczowi w wyniku dokonanych w tym okresie zwrotów nabytych produktów. Organizator dokłada starań, aby Pula Transakcji ustalana była raz dziennie do godziny 9.00 następnego dnia po dniu zakupu/dokonaniu zwrotów przez Klubowicza, przy czym z przyczyn technicznych/systemowych Pula Transakcji może być naliczona później. Do Puli Transakcji nie są wliczane:

- kwoty wydane na zakup kart podarunkowych oraz koszty dostawy,

- kwoty wydane na jakiekolwiek produkty lub usługi w ramach kanałów sprzedaży Podmiotów z Grupy CCC lub Organizatora prowadzonych pod Marką inną niż CCC.

Odrębne Promocje mogą przewidywać szczególne zasady ustalania Puli Transakcji na korzyść Klubowicza, np. wydaną kwotę zaliczyć jako jej wielokrotność. Od Puli Transakcji uzależniony jest Status Klubowicza.

20. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator lub Podmiot z Grupy CCC, w tym do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line oraz korzystania z Konta, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, w przypadku aplikacji mobilnych – urządzenie mobilne; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę za pośrednictwem Stron Internetowych Klubowicz musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.§ 3 Postanowienia ogólne


1. W celu prowadzenia Klubu, Organizator oraz Podmioty z Grupy CCC będą prowadzić niezbędne dla funkcjonowania Klubu działania wobec Klubowiczów, tj.:

a. analizowanie i prognozowanie aspektów dotyczących zachowania i osobistych preferencji pełnoletnich Klubowiczów, w tym w sposób zautomatyzowany, w celu tworzenia profili tych Klubowiczów, dedykowanych ofert i Promocji;

b. organizowanie Promocji oraz przekazywanie Klubowiczowi Prezentów, w tym także promowanie innych Partnerów, przekazywanie ich zniżek, itd.;

c. świadczenie Klubowiczowi usługi Komunikacji (Komunikacja prowadzona jest przez Organizatora, wiadomości w ramach Komunikacji mogą być wysyłane przez Podmioty z Grupy CCC, działające na zlecenie Organizatora).

2. Klub jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Udział Klubowicza w Klubie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Klubowicz może przystąpić do Klubu w dowolnym momencie jego trwania.

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Klubie nie mogą być przeniesione przez Klubowicza na osobę trzecią.

6. Żadne Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.

7. Klubowicz zobowiązany jest do uczestnictwa w Klubie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Klubowicz jest zobowiązany w szczególności do:

a. podania w Formularzu Zgłoszeniowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klubowicza;

b. niezwłocznego powiadomienia Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC, za pośrednictwem którego dołączył do Klubu, o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym;

c. zachowania numeru Karty w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem Podmiotów z Grupy CCC);

d. korzystania z usług i funkcjonalności Klubu w sposób niezakłócający funkcjonowania Klubu oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klubowiczów, Organizatora i Podmiotów z Grupy CCC;

e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Klubu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

f. niepodejmowania działań takich jak:

  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klubowicza, w tym danych innych Klubowiczów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Klubu;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC.

g. korzystania z usług i funkcjonalności Klubu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

h. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

8. Informacje dotyczące Klubu prezentowane na Stronie Internetowej lub w sklepach stacjonarnych Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Organizatora do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.§ 4 Zawarcie Umowy


1. Organizator umożliwia przystąpienie do Klubu przy udziale Podmiotów z Grupy CCC.

2. Warunkiem przystąpienia do Klubu (zawarcia Umowy) jest:

a. ukończenie 16 lat i posiadanie ograniczonej zdolności do czynności prawnych do czasu uzyskania pełnoletności lub posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (Umowa zawierana z osobą, która ukończyła 16 rok życia, a nie jest jeszcze pełnoletnia należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego);

b. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny i zgodny z prawdą (ze względów bezpieczeństwa może być wymagana dodatkowa autoryzacja Klubowicza i aktywacja przystąpienia do Klubu w sposób wskazany przez Organizatora);

c. zapoznanie się przez Klubowicza z Regulaminem i zaakceptowanie go;

d. otrzymanie od Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC Karty (zgodnie z § 2 pkt. 6 powyżej).

3. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Klubie określonych w ust. 2 powyżej, osoba przystępująca do Klubu staje się Klubowiczem. Po zawarciu Umowy Klubowicz może korzystać z Konta u Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC.§ 5 Karta


1. Klubowicz może korzystać z Karty u Organizatora oraz u Podmiotów z Grupy CCC.

2. Warunkiem skorzystania z dedykowanych Klubowiczowi korzyści u Organizatora lub u Podmiotów z Grupy CCC, takich jak Promocje lub otrzymanie Prezentu, jest okazanie numeru Karty bądź podanie Organizatorowi lub Podmiotowi z Grupy CCC numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Zgłoszeniowym.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty, Klubowicz powinien zgłosić takie zdarzenie Organizatorowi (np. na adres e-mail [email protected], pod numerem telefonu +48 422 144 222 lub w sklepie stacjonarnym Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC).

4. Karty pozostają własnością Organizatora i są wydawane nieodpłatnie.

5. Klubowicz może mieć tylko jedną Kartę.

6. Karta może być używana wyłącznie przez Klubowicza, któremu została wydana.

7. W każdym przypadku zakończenia Umowy Klubowicz jest zobowiązany zniszczyć lub zwrócić Organizatorowi Kartę wydaną w formie fizycznej.§ 6 Rozwiązanie Umowy


1. Czas trwania Klubu jest nieoznaczony, przy czym Dane Osobowe Klubowicza zostaną usunięte przez Organizatora i Podmiot z Grupy CCC w każdym przypadku po trzech latach od ostatniej aktywności Klubowicza w Klubie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W tym czasie postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

2. Organizator może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klubowiczem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

3. Organizator może wypowiedzieć Klubowiczowi umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Klubu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w § 9 poniżej z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klubowicza niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klubowicz (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 3 ust. 5 i 7 Regulaminu, w szczególności, jeśli z okoliczności działań Klubowicza wynika, że dokonuje zakupów a następnie odstępuje od umowy wyłącznie w celu uzyskania korzyści wynikających z Poziomu Członkostwa. Wypowiedzenie Klubowiczowi umowy w powyższym trybie nie skutkuje utratą przez Klubowicza korzyści związanych z Poziomem Członkostwa nabytych przed wypowiedzeniem Klubowiczowi umowy.

4. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 lub 3 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klubowicza w Formularzu Zgłoszeniowym.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Promocje zachowują ważność przez okres wskazany w zasadach / regulaminach odrębnie uregulowanych przez Organizatora lub Podmiot z Grupy CCC, nie dłużej niż przez czas trwania Umowy.§ 7 Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów


1. Reklamacje dotyczące Klubu mogą być zgłaszane do Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC w dowolnej formie, na przykład mailowo na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 422 144 222.

2. Zaleca się podanie przez Klubowicza w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamacji oraz ewentualnego żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Organizator lub Podmiot z Grupy CCC ustosunkuje się do reklamacji Klubowicza niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

4. Uczestnictwo w Klubie nie narusza uprawnień przyznanych Klubowiczowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Klubowicza statusu konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

6. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klubowicza będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. Klubowicz będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b. Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klubowiczem a Organizatorem lub Podmiotem z Grupy CCC.

c. Klubowicz może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klubowiczem a Organizatorem lub Podmiotem z Grupy CCC, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klubowicz może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.§ 8 Dane osobowe


1. Organizator oraz Podmioty z Grupy CCC, których listę znajdziesz w Załączniku nr 4 należą do Grupy kapitałowej CCC. W celu zapewnienia Klubowiczom jak najszerszego dostępu do atrakcyjnych ofert oraz jak najwyższego standardu oferowanych produktów i świadczonych usług w ramach Klubu, dochodzi do uwspólniania procesów przetwarzania Danych Osobowych Klubowiczów na poziomie Grupy Kapitałowej CCC w obrębie Organizatora oraz Podmiotów z Grupy CCC. Organizator i Podmioty z Grupy CCC są współadministratorami Danych Osobowych Klubowiczów (dalej także: Współadministratorzy).

2. Współpraca Współadministratorów dotyczy przede wszystkim obszarów, w których wspólne podejmowanie czynności ma wartość dla Klubowiczów, tj.: działania marketingowe, analityczne i statystyczne, w tym oparte o profilowanie, działania organizacyjne oraz dot. podnoszenia jakości produktów i usług spółek z Grupy Kapitałowej CCC, które wpływają na zakres dedykowanych Klubowiczowi ofert i Promocji.

3. Organizator i Podmioty z Grupy CCC mogą analizować m.in. zakres ofert jakie zostały przygotowane dla Klubowicza, tak aby oferty od innych spółek z Grupy Kapitałowej CCC nie powtarzały się. 

4. Dane Osobowe Klubowicza podane w Formularzu Zgłoszeniowym, dane uzyskane w oparciu o aktywność pełnoletniego Klubowicza w Internecie, w aplikacjach mobilnych i sklepach stacjonarnych Organizatora i Podmiotów z Grupy CCC, dane o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty (w tym: numer Karty, data i miejsce transakcji, jej przedmiot, zapłacona cena oraz sposób rozliczenia transakcji), dane dotyczące lokalizacji (za dodatkową zgodą, która może być w każdej chwili odwołana za pomocą ustawień urządzenia Klubowicza) będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu zawarcia Umowy oraz jej wykonywania, w szczególności:

a. rejestracji Klubowiczów, wydawania Kart,

b. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

c. prezentowania reklam, ofert i Promocji dot. produktów lub usług Organizatora, Podmiotów z Grupy CCC lub Partnerów;

d. oceny i analizy aktywności oraz informacji o pełnoletnim Klubowiczu, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie);

e. analiz rynkowych oraz statystycznych;

f. przyznawania, prezentowania, udzielania i realizacji dedykowanych pełnoletniemu Klubowiczowi ofert, Promocji, Prezentów lub treści reklamowych dot. produktów lub usług Organizatora, Podmiotów z Grupy CCC lub Partnerów, dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w tym w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Profilowanie polega na zestawieniu wybranych Danych Osobowych z aktywnością pełnoletniego Klubowicza, np. w Internecie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych Współadministratorów oraz danych dotyczących lokalizacji (jeśli Klubowicz zgodzi się na geolokalizację). Działania te są konieczne do wykonania Umowy i:

a. pozwalają Współadministratorom lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania pełnoletniego Klubowicza, uczynić ofertę Współadministratorów, a także Klub bardziej efektywnym oraz dostosowaną do potrzeb Klubowicza, zaś Klubowiczowi, który ukończył 18 lat umożliwią korzystanie z dedykowanych ofert, Promocji i Prezentów (niepełnoletni Klubowicz może podlegać profilowaniu jedynie w uproszczonym zakresie);

b. mają kluczowe znaczenie w realizacji członkostwa w Klubie, które jest ukierunkowane na indywidualne potrzeby Klubowiczów.

6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności dostępnej na Stronach Internetowych oraz w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.§ 9 Własność intelektualna


Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnianych przez Organizatora lub Podmioty z Grupy CCC, w szczególności prawa autorskie, przysługują Organizatorowi, Podmiotom z Grupy CCC lub podmiotom, z którymi Organizator lub Podmioty z Grupy CCC zawarli odpowiednie umowy. Klubowicz jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje Klub, na terenie całego świata przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.§ 10 Zmiana Regulaminu


1. Z zastrzeżeniem odrębnych zasad dotyczących załącznika nr 3, Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora lub Podmiot z Grupy CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora lub Podmiotu z Grupy CCC wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronach Internetowych oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora i Podmiotów z Grupy CCC i poinformuje Klubowiczów o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klubowicza adres e-mail lub numer telefonu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, przy czym nie wcześniej niż z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klubowicz ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie do dnia wejścia zmienionego Regulaminu w życie. Nie narusza to prawa Klubowicza do rezygnacji z udziału w Klubie w każdym czasie i bez podawania powodów. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla przyznanych Klubowiczowi Prezentów lub zaproponowanych Promocji przed zmianą Regulaminu.§ 11 Rezygnacja / odstąpienie od Umowy


1. Klubowicz może zrezygnować z udziału w Klubie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. mailowo na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 422 144 222.

2. Niezależnie od uprawnienia do rezygnacji z udziału w Klubie w każdym czasie, z uwagi na regulacje ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klubowicz, który zawarł Umowę na odległość (tj. wypełniając Formularz Zgłoszeniowy online), może odstąpić od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klubowicza oświadczenia Organizatorowi lub Podmiotowi z Grupy CCC, za pośrednictwem którego przystąpił do Klubu, przed jego upływem. Klubowicz może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:

a. mailowo na adres e-mail: [email protected];

b. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.§ 12 Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia: 18 maja 2021 r.

2. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej www.ccc.eu/pl i innych Stronach Internetowych, skąd Klubowicze mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora i Podmiotów z Grupy CCC.

3. Umowa zawierana jest przez Organizatora w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klubowicza.

4. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej lub Stron Internetowych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klubowicza będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Klubowiczem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru.Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

CCC S.A.

ul. Strefowa 6

59-101 Polkowice

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślićZałącznik nr 2 - Szczegółowe kryteria Statusu Klubowicza oraz korzyści z nim związane – dotyczy Marki CCC


Aby korzystać z jeszcze większej ilości dodatkowych korzyści oferowanych konkretnie pod marką CCC spełnij wskazane przez nas kryteria, dołącz do określonej grupy naszych Klientów i ciesz się pełnią przywilejów! 

Koniecznie zapoznaj się z definicją Statusu Klubowicza oraz Puli Transakcji, które znajdziesz w naszym słowniczku w paragrafie 2 Regulaminu. 

Przede wszystkim pamiętaj, że:

- możesz korzystać ze Statusów Klubowicza, jeśli przystąpiłeś do Klubu z wykorzystaniem narzędzi Organizatora oznaczonych Marką CCC (np. poprzez aplikację CCC lub w sklepie stacjonarnym CCC); 

- jeśli dołączyłeś do Klubu w inny sposób (czyli za pośrednictwem Podmiotu z Grupy CCC lub pod inną Marką niż CCC), koniecznie zgłoś nam najpierw chęć korzystania ze Statusów Klubowicza! 

- do Puli Transakcji nie wlicza się kwot wydanych na karty podarunkowe, kosztów dostawy, ani kwot wydanych w sklepach Podmiotów z Grupy CCC oraz innych Marek niż CCC. 

 

KRYTERIA

Poziom
Nazwa
Kryteria  
1
Standard
Pula Transakcji do kwoty 399,99 zł brutto (w rocznym okresie rozliczeniowym)
2
Silver
Pula Transakcji w przedziale kwot 400,00 zł brutto a 799,99 zł brutto (w rocznym okresie rozliczeniowym)
3
Gold
Pula Transakcji powyżej kwoty 800,00 zł brutto (w rocznym okresie rozliczeniowym)


KORZYŚCI

Poziom  
Nazwa
Korzyści 
1
Standard  
Prezent z okazji urodzin;
możliwość zwrotu produktów w ciągu 30 dni od daty zakupu ¹;
darmowa dostawa produktów zakupionych na www.ccc.eu,  w tym w aplikacji mobilnej CCC, o łącznej wartości powyżej 59 zł brutto (w ramach jednej transakcji);
spersonalizowane rabaty do 30% na zakupy w sklepach stacjonarnych CCC oraz na www.ccc.eu, w tym w aplikacji mobilnej CCC.
2
Silver
Prezent z okazji urodzin;
możliwość zwrotu produktów w ciągu 60 dni od daty zakupu¹;
darmowa dostawa produktów zakupionych na www.ccc.eu,  w tym w aplikacji mobilnej CCC, o łącznej wartości powyżej 59 zł brutto (w ramach jednej transakcji);
spersonalizowane rabaty do 30% na zakupy w sklepach stacjonarnych CCC oraz na www.ccc.eu, w tym w aplikacji mobilnej CCC (aż do pięciu rabatów w miesiącu kalendarzowym);
zniżki u Partnerów ²;
Pierwszeństwo nabycia dedykowanych kolekcji.
3
Gold
Prezent z okazji urodzin;
możliwość zwrotu produktów w ciągu 120 dni od daty zakupu¹;
darmowa dostawa produktów zakupionych na www.ccc.eu,  w tym w aplikacji mobilnej CCC bez względów na wartość zamówienia (pięć dostaw w ciągu roku).
spersonalizowane rabaty do 30% na zakupy w sklepach stacjonarnych CCC oraz na www.ccc.eu, w tym w aplikacji mobilnej CCC (nawet do dziesięciu rabatów w miesiącu kalendarzowym);
zniżki u Partnerów2;
pierwszeństwo nabycia dedykowanych kolekcji.


¹ Produkty kompletne, nieuszkodzone i nie noszące śladów używania, posiadające wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na produkcie w chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klubowicza. Dotyczy tzw. zwrotów grzecznościowych, tj. nie związanych ze skorzystaniem z uprawnień ustawowych takich jak, np. odstąpienie w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość bądź odstąpienie od umowy na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne towarów. Zwrot grzecznościowy obejmować musi wszystkie produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (objęte jednym dokumentem księgowym). Zwrot grzecznościowy tylko niektórych produktów objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. W sklepach stacjonarnych terminy do dokonania zwrotu produktów liczony jest od daty dokonania zakupu, natomiast w przypadku zakupów przez Strony Internetowe termin do dokonania zwrotu produktów liczony jest od daty dostarczenia produktów Klubowiczowi.

2 mogą podlegać szczegółowym zasadom/regulaminom udostępnianym przez Partnera.Załącznik nr 3 - Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach Klubu


Dla Twojego komfortu sporządziliśmy krótki wyciąg z Polityki Prywatności, który zwięźle opisuje zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Klubu.

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu musisz mieć skończone 16 lat i podać dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym podczas rejestracji. Podanie danych jest obowiązkowe bez względu na to czy dokonujesz rejestracji w Klubie u Organizatora czy u Podmiotu z Grupy CCC. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł dołączyć do Klubu.

Organizator prowadzi Klub przy udziale Podmiotów z Grupy CCC. W celu zapewnienia Klubowiczom najszerszego dostępu do atrakcyjnych ofert dochodzi do uwspólniania procesów przetwarzania Danych Osobowych Klubowiczów na poziomie Grupy Kapitałowej CCC - pomiędzy Organizatorem oraz Podmiotami z Grupy CCC. Dotyczy to obszarów takich jak w szczególności: działania marketingowe, analityczne i statystyczne, w tym oparte o profilowanie, działania organizacyjne oraz dot. podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych przez członków Grupy Kapitałowej CCC, które wpływają na zakres dedykowanych ofert i Promocji.

Organizator oraz Podmioty z Grupy CCC są współadministratorami Twoich Danych Osobowych (dalej także: Współadministratorzy). Więcej informacji na temat naszej polityki współadministrowania znajdziesz na końcu tego dokumentu.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

- Organizatora: [email protected];

- Podmiotu z Grupy CCC: [email protected]

Podstawą prowadzenia Klubu przez Organizatora przy udziale Podmiotów z Grupy CCC, w tym koordynacji działań na poziomie Grupy (w tym wymiany danych) jest umowa, którą Organizator zawarł z Podmiotami z Grupy CCC bazując na prawnie uzasadnionym interesie (którym jest rozwój i promocja Grupy Kapitałowej CCC poprzez wspólny rozwój i promocję Klubu - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który wynika z faktu, że Współadministratorzy tworzą jedną Grupą Kapitałową CCC i jeden „organizm gospodarczy” („single economic unit”). Oczywiście możesz sprzeciwić się takim naszym działaniom i w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Klubie.

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: (i) zawarcie umowy o przystąpienie do Klubu oraz jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tj. prowadzenie działalności marketingowej, prezentowanie Ci reklam, tworzenie ofert czy rabatów (także dostosowywanych do Twoich zainteresowań) w zakresie dotyczącym Współadministratorów lub Partnerów (tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach); (ii) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); (iii) wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (dochodzenie ew. roszczeń i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W szczególności będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne Klubowiczów, dane dotyczące korzystania z konkretnej oferty Organizatora lub Podmiotów z Grupy CCC (np. historie zakupów, dane transakcyjne), dotychczasową komunikację marketingową, korzystanie z narzędzi i aktywność na Stronach Internetowych i Aplikacjach dostarczanych przez Organizatora lub Podmioty z Grupy CCC, dane dot. lokalizacji, dane dot. przynależności i aktywności w Klubie. Współadministratorzy na bieżąco będą wymieniać się Danymi Osobowymi Klubowiczów w tym zakresie.

Jako Współadministratorzy będziemy zapoznawać się z Twoimi preferencjami - np. poprzez analizę tego, jak często korzystasz z karty klubowej, czy jakie produkty kupujesz w naszych sklepach, możemy lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania oraz dostosować się do Twoich potrzeb. Dzięki korzystaniu przez nas z zaawansowanych technologii, nasze treści często będą opracowane lub wysłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać. Jeśli masz skończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni Twoją aktywność będziemy analizować jedynie w sposób uproszczony i na tej podstawie dostosowywać nasze działania (nie wpływają one jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe). Klub zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na bardziej zaawansowanym profilowaniu, gdy skończysz 18 lat.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego uczestnictwa w Klubie oraz na wypadek gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (lub przez czas trwania odpowiednich postępowań sądowych), przy czym zostaną usunięte w każdym przypadku po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w Klubie, chyba że przepisy prawa (np. podatkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych.

W przetwarzaniu danych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam prowadzić Klub, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które serwisują oprogramowanie, dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy, które prowadzą nasze sklepy, a także firmy kurierskie i pocztowe (nie udostępniamy Twoich danych osobowych naszym Partnerom, których towary lub usługi promujemy). Twoje dane na bieżąco są udostępniane między Współadministratorami.

Niektórzy nasi partnerzy (np. firmy IT) mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku przekazywania im Twoich danych stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

W każdym czasie, na zasadach i w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, cofnięcia udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy załącznik ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Organizator może w przyszłości zmienić ten załącznik. Każdorazowo umieści informację o takiej zmianie w ramach Strony Internetowej.


Zasady wspólnej administracji danymi osobowymi


Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jako Klubowicza.

Każdemu ze Współadministratorów zostały wyznaczone zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, które wyjaśniamy poniżej (przy czym pamiętaj, że niezależnie od tego możesz zawsze wykonywać swoje prawa wynikające z RODO wobec każdego Współadministratora).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych realizowane będą przez podmiot:

- u którego zapisujesz się do Klubu;

- który przygotował dla Ciebie ofertę lub promocję, w związku z którą zwracasz się z zapytaniem dotyczącym Twoich danych.

Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia Ci prawa dostępu do danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak również realizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.

Przykładowo: jeśli zapisujesz się do Klubu w ramach aplikacji pod Marką CCC, to spółka CCC S.A. zapewni Ci dostęp do informacji o działalności Klubu i przetwarzaniu Twoich danych.

Każda ze spółek odpowiada za realizowanie Twoich uprawnień w zakresie w jakim dotyczą one czynności, które w ramach Klubu wykonuje ta spółka w stosunku do Ciebie, lub które odbywają się w jej infrastrukturze – w jej sklepie lub na jej Stronie Internetowej, w jej Aplikacji etc.  Jeśli zainteresuje Cię jak przetwarzane są Twoje dane w ramach Klubu przez konkretną spółkę, to ta spółka będzie odpowiedzialna za udzielenie Ci informacji.

W uproszczeniu – każdy ze Współadministratorów jest dedykowany do realizacji Twoich praw w takim zakresie w jakim dotyczą one jego relacji z Tobą jako Klubowiczem.

Każdy ze Współadministratorów spełnia również ogólne obowiązki administratora danych, w szczególności:

- wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie przepisami;

- zapewnia, by każda osoba działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych, przetwarzała je wyłącznie na jego polecenie;

- w stosownych przypadkach dokonuje zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu i dokonuje zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie przetwarzania Twoich danych pamiętaj, że w pierwszej kolejności możesz zawsze skontaktować się z inspektorem ochrony danych odpowiedniego Współadministratora.Załącznik nr 4 - Lista Podmiotów z Grupy CCC


- GARDA sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Owocowa 24, 76-200 Słupsk,  KRS 0000150702, NIP 8392637238, REGON 771268607, kapitał zakładowy:  372.600,00  zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS


Regulamin możliwy do pobrania: POBIERZPoprzedni regulamin dostępny jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-03-2021.