CCC

Правила за ползване

CCC УЕБ САЙТ ЗА ОБУВКИ И ЧАНТИ - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА УЕБСАЙТА И ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ

V. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ

VI. ЦЕНА, МЕТОДИ И ГРАФИК НА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

VII. РЕКЛАМАЦИИ НА ПРОДУКТИ

VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ, ОБЖАЛВАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТАКИВА ПРОЦЕДУРИ (ADR)

IX. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

X. ЛИЦЕНЗ

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ И ПРОМЕНИ ПО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

XIII. РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Уебсайтът на CCC за обувки и чанти е създаден по начин, който осигурява защитата на правата на потребителя. Недопустимо е потребителят да се отказва от правата, предоставени му съгласно Закона за защита на потребителите. Разпоредбите на договори, които са в по-малка степен благоприятни за потребителя от разпоредбите на Закона за защита на потребителите, са недействителни и се заменят от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите. Поради това разпоредбите на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не са предназначени да изключват или ограничават каквито и да е права, дадени на потребителя по силата на задължителните законови разпоредби, и всяко съмнение следва да се тълкува в полза на потребителя. В случай на непреднамерено несъответствие на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ с горепосочените законови разпоредби, последните ще имат предимство и ще се прилагат от CCC.I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Уебсайтът, наличен на уеб адрес www.ccc.eu/bg (включително подстраниците и подпрозорците, намиращи се на указания уебадрес), се управлява от „CСС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ”, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 203290703, ДДС № BG203290703, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48, Сердика Офиси, ет. 10, офис 1001 изцяло внесен; , адрес на електронна поща: [email protected], телефонен номер:+35924928412 (стандартна тарифа според ценоразписа на съответния оператор) (наричано по-долу „ССС”).

2. За да се използва уебсайтът от клиента на ССС, използваните от клиента крайно устройство и информационно-комуникационна технологична система трябва да отговарят на техническите изисквания, кореспондиращи на тези, свързани с уебсайта на ССС.

3. Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приложими както към клиенти, които са потребители, така и към клиенти, които не са потребители, използващи уебсайта, електронни услуги или сключващи договори за резервиране (с изключение на точка XIII от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, която е приложима само към клиенти, които не са потребители).

4. Приемането на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ e доброволно, след приемането им е необходимо да се създаде профил, за да се направи резервация или да се подаде заявка.

5. Информацията, представена на уебсайта, или, в случай че е налична възможност за правене на резервации/заявки, използвайки други средства за дистанционна комуникация, електронно съобщение с потвърждение на касова бележка на резервация/заявка, представляват единствено покана за сключване на договор по смисъла на член 43 и следващи от Закона за защита на потребителите, отправено от CCC към клиентите.

6. Навсякъде в УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ, където определени термини започват с главна буква, те следва да се разбират в дадения по-долу смисъл, освен ако контекстът ясно не указва друго:

a. ПРИЛОЖЕНИЕ - софтуер (мобилно приложение), предоставено на клиента от ССС, предназначено за инсталиране на мобилно устройство, собственост на клиента и в частност позволяващо да се използва уебсайтът без нужда от уеб браузър. Разпоредбите, съдържащи се в УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ относно приложението, ще действат от момента, в който CCC направи приложението достъпно в онлайн магазините, предлагащи мобилни приложения, както е описано в точка II, параграф 14 от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ и доколкото то е достъпно;

b. Обслужване на клиенти - CCC Обслужване на клиенти, което осигурява на клиентите информация относно работата на уебсайта, включително продуктите, уебсайта, физически магазини, УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и текущи промоции на телефон +35924928412 , по електронна поща на: [email protected] и чрез формата за контакт на уебсайта, в раздел "Поддръжка и контакти". Цената на разговор с отдел „Обслужване на клиенти“ - стандартна тарифа според ценоразписа на съответния оператор;

c. ССС –„CСС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ”, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 203290703, ДДС № BG203290703, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48, Сердика Офиси, ет. 10, офис 1001 адрес на електронна поща: [email protected], телефонен номер: +35924928412 (стандартна тарифа според ценоразписа на съответния оператор).Адрес за доставка на продукти, върнати при рекламация или при упражняване на правото на отказ от договора: CCC София Мол Сердика, бул. „Ситняково” №48ет. -1, филиал 2184 София.

d. CCC клуб - програмата за лоялност на ССС, чийто конкретни характеристики и правила са описани в общите условия на CCC клуба, достъпна на уебсайта. CCC клубът се организира и управлява от ССС, за да подпомага и рекламира CCC. ССС клубът има за цел да подпомага и рекламира CCC, включително да увеличава неговата популярност и да насърчава закупуването на продукти и услуги на CCC. Промоции или други специални предложения не може да се комбинират, освен ако в общите условия на съответната промоция или друга специална цена, или продуктово предложение, е посочено друго;

e. ЦЕНА - брутна сума (включително данък) в лева или в друга валута, дължима във връзка с прехвърлянето на собствеността върху продукта от ССС на клиента, съгласно договора за продажба. Цената не включва транспортни разходи, освен ако в общите условия на промоцията, прилагана от магазина, е указано друго.

f. РАБОТЕН ДЕН - всеки ден от понеделник до петък, включително, с изключение на официалните празници;

g. ТЪРГОВСКИ РАБОТЕН ДЕН - всеки ден от понеделник до неделя, включително, на който избраният физически магазин на ССС веригата e отворен за клиенти;

h. ПАРОЛА - комбинация от букви и цифри, необходима за оторизация при осъществяване на достъп до профила на клиента, която се задава от клиента при създаването на профила. Паролата следва да се въведе два пъти при регистрацията на профила, за да е възможно установяването и коригирането на грешки. Клиентът е задължен да пази паролата строго поверителна (да не я разкрива на трети лица). CCC осигурява на клиента възможността да промени паролата;

i. КЛИЕНТ - (1) физическо лице; (2) юридическо лице; или (3) сдружение с нестопанска цел или гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите с Булстат регистрация; с пълно право да сключва законни сделки. Ако клиентът е физическо лице с ограничена юридическа дееспособност, той се задължава да получи законното и валидно съгласие на неговия законен представител за сключването на договор за услуги/договор за резервиране, и/или договор за продажба и да представи такова съгласие пред CCC при всяко искане;;

j. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – Закон за защита на потребителите в сила от 10.06.2006 г.(Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.)с последващите му изменения);

k. ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което сключва с ССС договор за продажба на продукти, който не е пряко свързан с неговата търговска или професионална дейност;

l. ПРОФИЛ - електронна услуга, набор от ресурси в информационно-комуникационната технологична система на CCC, обозначена с индивидуално име (потребителско име) и парола, посочена от клиента, позволяваща на клиента да използва допълнителни функции/услуги. Клиентът получава достъп до профила посредством потребителско име и парола. Клиентът влиза в своя профил, след като се регистрира на уебсайта. Профилът може да се използва за записване и съхраняване на информация относно адреса на клиента за целите на изпращането на продукти, проследяване на статуса на заявки и резервации, достъп до историята на заявките и резервациите, както и други услуги, предоставяни от ССС;

m. КОШНИЦА - услуга, осигурена за всеки използващ уебсайта клиент, чрез която той може лесно да резервира или подаде заявка за един или повече продукти, да въвежда код за отстъпки, позволяващ намаление на цената според правилата, посочени в отделните договори/политики/УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, да види обобщение на цените на отделните продукти и на всички продукти заедно (включително, ако е приложимо, транспортни разходи) и очакваното време за доставка на продуктите. Кошницата събира резервациите и предложенията, с цел сключване на договор за продажба с клиента. В рамките на една резервация/заявка е възможно да се подаде повече от едно предложение за сключване на договор за продажба, според правилата на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ;

n. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ - адрес на електронната поща на клиента, посочен в уебсайта при създаването на профила;

o. CCC ПАРТНЬОР - физическо или юридическо лице с икономически, организационни или капиталови връзки с CCC;

p. ПРОДУКТ - движима стока, налична през уебсайта, предмет на договор за продажба между клиента и CCC, срещу заплащане на цена, или предмет на резервация. Всички представени на уебсайта продукти са чисто нови;

q. ПРОМОЦИИ - специални условия на продажба или предоставяне на услуги, подчиняващи се на посочените в уебсайта правила, предлагани от ССС за конкретен период от време, от които клиентът може да се възползва според посочените в промоциите правила (като например намаление на цената или на транспортните разходи);

r. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ/ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА – този документ описва правилата за сключване на договори за резервиране и договори за продажби, както и правилата за предоставяне и използване на услугите, осигурявани от ССС за клиенти чрез уебсайта. Условията за ползване определят правата и задълженията на клиента и CCC. По отношение на услуги, предоставяни чрез електронни средства, тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са правилата и разпоредбите, посочени в член 43 и следващи от Закон за защита на потребителите в сила от 10.06.2006 г.(Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.),с последващите му изменения);

s. РЕЗЕРВАЦИЯ - декларация за намерение от страна на клиента, подадена през уебсайта, пряко отнасяща се до сключване на договор за резервиране, уточняващ вида и броя продукт(и), включително другите видове информация, предвидена по закон и условията за ползване. Резервацията не създава задължение за CCC, клиента или трети страни (включително CCC партньори) да сключат договор за резервиране или договор за продажба;

t. УЕБСАЙТ - платформа, която позволява правенето на резервации от клиента и предоставянето на услуги, осигурявани от ССС, управлявана от ССС, представляваща група от взаимосвързани уебстраници, достъпни на следния уебадрес: www.ccc.eu/bg, както и през приложението;

u. ФИЗИЧЕСКИ МАГАЗИН - всеки физически CCC магазин за продажба, намиращ се на територията на Република България;

v. СЪДЪРЖАНИЕ - текст, графични или мултимедийни елементи (напр. информация за продуктите, снимки на продуктите, промоционални филми, описания, мнения), включително творби по смисъла на Закона за авторските и сродните права, както и изображения на физически лица, които са разположени и се разпространяват на уебсайта от ССС, изпълнители на CCC, клиента или друго лице, използващо уебсайта;

w. ДОГОВОР ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ - договор, сключен между CCC и клиента, съгласно който CCC се задължава да потвърди наличност на продукта(ите), избрани от клиента в създадената резервация, а клиентът се задължава да вземе продукта(ите) във времето и във физическия магазин, избран от клиента сред тези, представени от ССС в процеса на резервация, в който продукта(ите) са налични към момента на резервацията. Договорът за резервиране не представлява договор за продажба, нито задължава CCC, клиента или трети страни (включително CCC партньори) да сключват договор за продажба;

x. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - договор за продажба по смисъла на относимото българско законодателство, относно продажбата от ССС или CCC партньор, работещ във физически магазин, на клиент на продуктите, посочени в заявката или договора за резервиране, в замяна на плащане на цената, заедно с всякакви допълнителни такси, включително транспортни разходи, сключен във физически магазин или през уебсайта;

y. ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА - предоставяне на услуги чрез електронни средства по смисъла на Закона за електронната търговия, в сила от сила от 24.12.2006 г., с последващите му изменения) от ССС на клиента през уебсайта, съгласно договора за услуги. До степента, в която такива услуги се предоставят от лица, сътрудничещи си с ССС, съответните разпоредби относно правилата за използване на тези услуги се съдържат в политиките/условията/правилата за предоставянето на услуги от тези лица;

z. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ- Закон за електронната търговия, в сила от 24.12.2006 г. (Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г.) , с последващите му изменения);

aa. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - минималните технически изисквания, необходими за взаимодействие с информационно-комуникационната технологична система, използвана от ССС, включително сключването на договор за услуги, договор за продажба или договор за резервиране, т.е.: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет (в случая на приложението, мобилно устройство); (2) достъп до електронна поща; (3) уеб браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 или по-висока, Internet Explorer версия 10.0 или по-висока, Opera версия 12.0 или по-висока, Google Chrome версия 23.0 или по-висока или Safari версия 5.0 или по-висока; (4) препоръчана минимална разделителна способност на екрана: 1024x768; (5) позволяване на бисквитки и Javascript в настройките на уеб браузъра; и при създаване на резервации чрез приложението: (8) операционна система на мобилното устройство: Android версия 5.0. или по-висока или iOS версия 10.0 или по-висока, (9) мобилно устройство с камера и геолокационна услуга (GPS). За да подаде заявка или направи резервация, клиентът трябва да има валиден/активен адрес на електронна поща, а в някои случаи, клавиатура или друго устройство, чрез които да може да попълни правилно електронни формуляри;

bb. ЗАЯВКА - декларация за намерение от страна на клиента, изразяваща непосредственото му намерение да сключи дистанционно договор за продажба чрез уебсайта, подадена чрез средство за дистанционна комуникация, уточняваща продуктите, за които клиентът предлага да сключи договор за продажба и данни на клиента, необходими за целите на сключване и изпълнение на договора за продажба. Заявката за всеки продукт ще се счита за независимо предложение на клиента да сключи договор за продажба (техническо улеснение). На заявката може да се придаде единичен номер и всички предложения ще бъдат обработвани паралелно. Приемането на заявката от ССС означава сключването на договор за продажба.

cc. ТОЧКА – всяка обособена част / раздел на тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, номерирана с латински цифри;

dd. ПАРАГРАФ – всеки отделен абзац, включен към дадена ТОЧКА, и номериран с арабски цифри. Всяко позоваване в дадена ТОЧКА към съответен ПАРАГРАФ означава, че този ПАРАГРАФ е част от тази ТОЧКА, независимо дали това е изрично посочено.II. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА УЕБ САЙТА И ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО


1. Чрез уебсайта CCC осигурява на своите клиенти следните безплатни електронни услуги:

a. създаване на профил за всеки клиент;

b. възможността клиентите да подават заявки, правят резервации и сключват договори за продажби и договори за резервиране съгласно правилата на тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ;

c. при предоставяне на съответното доброволно съгласие от страна на клиентите представяне на клиентите на рекламно съдържание, съобразено с техните интереси, включително и изпращане на незабавни известия до клиенти директно от техния уеб браузър (изскачащи уведомления);

d. възможността за клиентите да използват кошницата;

e. възможността за клиентите да се вижда публикувано на уебсайта съдържание;

f. При клиенти, използващи приложението, и неговата наличност в онлайн магазините, предлагащи мобилните приложения, посочени в точка II, параграф 14 от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, следните разпоредби може да се прилагат към настоящи или бъдещи електронни услуги (възможността да се използват посочените електронни услуги произтича от настоящата функционалност на приложението):

- сканиране с камера и запазване на баркодове на избрани продукти, което дава възможност на клиента да сравни цените им и да ускори резултатите от търсенето;

- представянето на продукти на уебсайта въз основа на снимки на избрани продукти, качени от клиента;

- търсене на конкретен физически CCC магазин или пункт за получаване на пратки;

- филтриране на показваните продукти или промоции, например по зададен от клиента размер, (напр. номер на обувки) или посочена от клиента категория (напр. продукти за мъже/жени/деца);

- показване на незабавни известия директно на екрана на мобилно устройство (изскачащи уведомления);

- възможността за присъединяване към CCC клуба и добавяне към профила на информацията от CCC картата за клубно членство, както е описано в общите условия на CCC клуба;

- създаване на списъци с любими и новооткрити продукти.2. Освен това, CCC осигурява безплатно на създалите свой профил клиенти следните услуги през уебсайта:

a. поддържане на сесиите на клиента, след като клиентът влезе в профила (чрез уеб браузър или приложението);

b. съхраняване и предоставяне на клиента на историята на неговите заявки и резервации.

3. Регистрация и използване на профила e възможно, след като клиентът изпълни всички от следните стъпки:

a. попълване на регистрационния формуляр,

b. приемане на тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и кликване на бутона “Регистрация”.

4. Клиентът следва да предостави следните клиентски данни в регистрационния формуляр: име и фамилия, адрес на електронна поща, парола, телефонен номер.

5. Договорът за услуги се сключва при получаване от страна на клиента на потвърждение на сключването на договора за услуги, изпратено от ССС до адреса на електронна поща, посочен от клиента при регистрацията. Профилът се предоставя безплатно и за неограничен период от време. Клиентът може по всяко време и без да посочва причина да изтрие профила (да анулира профила), като изпрати съответното искане до CCC, конкретно по електронна поща на: [email protected] или в писмен вид на адрес: „CCC Обувки България" ЕООД, бул. „Ситняково" №48, гр. София, България. Не е необходимо да се регистрира профил, за да се направи заявка или резервация през уебсайта.

6. Използването на кошницата започва, когато клиентът добави първия продукт към нея.

7. Кошницата се предоставя безплатно, еднократна е, и се изтрива в момента на създаване на заявка или резервация чрез кошницата или при преждевременно прекратяване на процеса по заявка или резервация чрез кошницата от страна на клиента, но въпреки това, ако кошницата бива използвана през уеб браузъра, тя съхранява информация относно избраните от клиента продукти също и след края на сесията на браузъра, включително след излизане от профила, за период не по-дълъг от 30 дни. Ако кошницата се използва от клиенти, които са влезли в техния профил през браузъра, съдържанието на кошницата се синхронизира с техния профил, активиран през приложението в по-късен момент (и обратното). Поставянето на продукти в кошницата не гарантира наличността им.

8. В частност клиентът е задължен:

a. да предоставя само точни, актуални и пълни клиентски данни във формулярите, предоставени на уебсайта;

b. своевременно да актуализира данните, включително лични данни, предоставени от него във връзка със сключването на договор за услуги, договор за продажба или договор за резервиране, в частност до степента, необходима за тяхното правилно изпълнение; клиентът може по всяко време да изменя данните, въведени при създаването на профила, използвайки наличните в профила опции;

c. да използва услугите и функциите, предоставени от ССС по начин, който не възпрепятства работата на CCC, уебсайта или приложението;

d. да използва услугите и функциите, предоставени от ССС, по начин, съответстващ на разпоредбите на приложимия закон, УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и съответните добри практики и добри нрави;

e. да използва услугите и функциите, предоставени от ССС, по начин, който не причинява неудобство на други клиенти или на CCC;

f. да не използва уебсайта, за да предоставя или прехвърля каквото и да е съдържание, забранено по разпоредбите на приложимия закон, в частност съдържание, което нарушава авторски права на трети страни или техни лични права;

g. да се въздържа от действия като:

- изпращане или публикуване на нежелана търговска информация на уебсайта или да публикува съдържание, което нарушава закона (публикуването на незаконно съдържание е забранено);

- ИТ действия или всякакви други действия, имащи за цел получаване на достъп до информация, която не е предназначена за клиента, включително данните на други клиенти, или противоречащи на правилата или техническите аспекти на работата на уебсайта, приложението и обработването на плащанията;

- неоторизирано изменение на съдържанието, предоставено от ССС, в частност цени или продуктови описания, публикувани на уебсайта;

h. да сваля приложението само от законните източници, изброени от ССС в параграф 13по-долу;

i. да извършва навременно и пълно плащане на цената и други разходи, договорени между клиента и CCC;

j. да вземе своевременно поръчаните продукти, използвайки избрания метод на доставка и плащане при доставка.

9. Жалби, свързани с предоставянето на електронни услуги, приложението или договора за резервиране, могат да бъдат подавани:

a. в писмен вид на адрес: "CCC Обувки България" ЕООД, бул."Ситняково" 48, гр.София, България

b. електронно по електронна поща до: [email protected]

10. Препоръчително е клиентът да посочи следното в жалбата си: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, в частност вида дефект и дата на настъпване; (2) предпочитания от клиента начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума; и (3) данни за контакт на лицето, подаващо рекламацията, които ще улеснят и ускорят процеса по обработването на рекламацията. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само препоръки и не влияят на ефикасността на рекламации, подадени без препоръчаното описание на рекламацията.

11. CCC отговаря на рекламации своевременно, не по-късно от 30 дни от датата на подаване, съгласно член 113, ал. 2 от Закона за защита нас потребителите, освен ако законът или конкретни разпоредби не предвиждат различни срокове.

12. CCC ще позволи на клиента да свали приложението на мобилното си устройство безплатно от следните онлайн магазини, предлагащи мобилни приложения:

a. Apple App Store, за мобилни устройства с iOS операционна система;

b. Google Play/ Play Store, за мобилни устройства с Android операционна система.

13. Използване на приложение, свалено от източник, различен от тези в параграф 13по-горе, води до риск от нарушаване на целостта на приложението и свързване с вреден софтуер, което представлява заплаха за сигурността на мобилното устройство на клиента и съхраняваните на него данни.

14. За да използва приложението, клиентът следва:

a. да прочете и приеме тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и информацията за приложението, налично в магазините, посочени в параграф 13по-горе, и

b. да свали приложението от магазина, посочен в параграф 13по-горе, и

c. да инсталира приложението на мобилното устройство на клиента, следвайки инструкциите, които се показват след стартиране на процеса по инсталация или предоставени от магазините, посочени в параграф 13по-горе.

15.Приложението се свързва с уебсайта чрез Интернет.

16.CCC осигурява функциите на приложението, за да достави електронни услуги по достъпен начин, улеснявайки ползването на уебсайта от страна на клиента, включително запознаване със съдържанието и продуктите.

17. Приложението използва технология, която съхранява и получава достъп до идентификацията на клиента, позволявайки на приложението да работи в офлайн режим, и запазва предпочитанията на клиента, когато последният е извън профила си (което предполага достъп до паметта на мобилно устройство). Приложението съхранява потребителската идентификация на текущия клиент, докато клиентът влезе в профила си в приложението, промени приложението за уебсайта на уебсайт, работещ в друга държава или деинсталира (отстрани) приложението от мобилното устройство.

18. За да използва функциите на приложението, посочени в точка II параграф 1(f) по-горе, от клиента се изисква да предостави доброволно съгласие приложението да има достъп до камерата и услугата за геолокация на мобилното устройство на клиента, да предостави доброволно съгласие да получава изскачащи уведомления и да предостави на CCC информация за предпочитанията си.

19. Клиентът може по всяко време да отмени съгласието, посочено в параграф 20 по-горе, или да деинсталира (отстрани) приложението от своето мобилно устройство, използвайки настройките на това устройство.

20. В случаите, посочени в точка II, параграф 8(g) и точка V, параграф 4, CCC има правото временно да спира или ограничава предоставянето на услугите, упоменати в параграфи 1 и 2 по-горе. В такава ситуация, оставащите разпоредби на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ се прилагат със съответстващите изменения. При отношения с клиенти, които не са потребители, CCC не носи отговорност за временна липса на достъп до уебсайта поради горепосочените причини.

21. CCC ще информира клиентите за всеки случай на преустановяване или ограничаване на предоставянето на услуги, като изпраща подходящ имейл и показва подходящото съобщение на уебсайта.

22. Временно преустановяване или ограничаване на предоставянето на услуги не влияе върху правата на клиентите, произтичащи от приложимия закон, в частност правото да се прекрати договора за услуги.III. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ


1. CCC позволява продукти да се резервират чрез уебсайта.

2. Като част от по-нататъшното развитие на предоставяните услуги, CCC може да въведе допълнителни методи за създаване на резервации посредством дистанционна комуникация, според правилата на тези условия за ползване.

3. Договорът за резервиране между клиента и CCC се сключва, след като клиентът направи резервация.

4. CCC дава възможност на клиента да създава резервация през уебсайта по следния начин и ред:

a. Клиентът добавя максимум три избрани продукти към кошницата и после продължава с формуляра за резервация.

b. Клиент, който има профил, потвърждава във формуляра за резервация, че данните, необходими за сключването и изпълнение на договора за резервиране са актуални. Клиент, който няма профил трябва да попълни във формуляра за резервация данните, необходими за сключването и изпълнение на договора за резервиране. Във всеки случай, предоставянето на неактуални или неточни клиентски данни може да възпрепятства изпълнението на договора за резервиране. Клиентът следва да предостави следната информация във формуляра за резервация: име и фамилия на лицето, което ще получи резервирания продукт, адрес на електронна поща и телефонен номер на клиента и данните по договора за резервиране: продукта(ите), количество на продукта(ите), вид, цвят и размер на продукта(ите), ако са налични, физическия магазин, откъдето продукта(ите) ще бъде/бъдат взети (избран от физическите магазини, където продукта(ите) е(са) наличен(ни) към момента на създаване на резервацията). За клиенти, които не са потребители, е необходимо да предоставят и търговското наименование.

c. Клиентът изпраща резервацията на CCC (т.е. прави предложение да сключи договор за резервиране), използвайки осигурената за тази цел функция на уебсайта (бутон "Резервирай продукти'). За клиентите, които нямат профил и преди не са приемали условията за ползване, е необходимо да приемат УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

d. При създаването на резервация клиентът има възможността независимо да коригира данните, въведени в панела "Кошница", като добавя или премахва стоки от кошницата, докато бутонът "Резервирай продукти" бъде натиснат.

5. В случай на сключване на договор за резервиране чрез други средства за дистанционна комуникация:

a. CCC изпраща на клиента имейл, потвърждаващ съдържанието на предлагания договор за резервиране.

b. Клиентът изпраща резервацията по електронна поща до ССС, на адреса на електронна поща, от който е било изпратено потвърждението, посочено в параграф 5 (a),

c. Клиентите, които нямат профил и преди не са приемали УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, е необходимо да приемат УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

6. След извършена проверка на резервацията CCC изпраща на клиента без неоснователно забавяне на посочения адрес на електронна поща съобщение, което съдържа потвърждение за приемане на едно или повече предложения за сключване на договор за резервиране на продукт, подадено като част от резервацията, и потвърждение за сключване на договор за резервиране (приемане на резервацията на продуктите, посочени в съобщението).

7. Договорът за резервиране се сключва при потвърждение на горепосоченото предложение(я), т.е. получаване от страна на клиента на съобщението, посочено в горния параграф 6 по отношение на продуктите, посочени в него. CCC изпраща потвърждение на общите условия на договора на адреса на електронна поща, посочен от клиента.

8. В случай, че не е възможно да се приемат всички или някои от предложенията, направени в резервацията, CCC ще се свърже с клиента, за да:

a. уведоми клиента, че не е възможно приемането на всички от подадените предложения за сключване на договор за резервиране; или

b. получи потвърждение от клиента за неговото желание да изпълни резервацията за частта, за която CCC приема предложенията за сключване на договор за резервиране. В такъв случай клиентът има право да анулира резервацията изцяло (по отношение на всички предложения), без да се засяга правото му да се откаже от договора. Анулирането на резервацията от клиента освобождава CCC от задължението за изпълнение на договора за резервиране.

9. Ако не е възможно приемането на предложението(ята) за сключване на договор за резервиране, както са подадени в резервацията, договорът за резервиране няма да бъде сключван по отношение на продуктите, посочени от ССС.

10. Въпреки това, CCC може да информира клиента за статуса на резервацията, като изпрати съобщение на адреса на електронна поща, посочен от клиента, или като се свърже с клиента по телефон.

11. CCC се стреми да се осигури наличност на всички продукти и изпълнението на договорите за резервиране. При невъзможност за предоставяне на услуги и в други ситуации, предвидени в закона, може да се прилагат съответните разпоредби на Закона за задълженията и договорите, включително чл. 79 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

12. Договорът за резервиране e валиден от потвърждението на резервацията до края на следващия търговски работен ден на избрания CCC магазин (в зависимост от дните, в които избраният физически магазин е отворен), считано от момента на потвърждение на резервацията. За срока на договора за резервиране клиентът и CCC могат да сключат договор за продажба за продукт, резервиран по договора за резервиране във физически магазин (както е указано в потвърждението на резервацията). Списъкът на физическите магазини e достъпен на https://ccc.eu/bg/sklepy. Клиентът може да има не повече от два валидни договора за резервиране по едно и също време.

13. Договорът за продажба може да се сключи във физически магазин въпреки изтичането на договора за резервиране. Горната възможност зависи от наличността на продукта(ите) в дадения физически магазин.

14. Продуктът, предмет на договора за резервиране, може да бъде взет от физическия магазин на основание на номера на резервацията, посочен в имейл съобщението съгласно параграф 6 по-горе.

15. Клиентът може да се откаже от договора за резервиране по всяко време (да анулира резервацията), а конкретно като:

a. изпрати имейл до [email protected], в което посочва номера на подлежащата на анулиране резервация, или

b. се свърже Обслужване на клиенти на номер+ 35924928412 .

16. Договор за резервиране не представлява задължение за CCC или никой от партньорите на CCC да сключи договор за продажба във физически магазин. При сключване на договор за продажба клиентът е задължен да заплати цената на покупката. Заплащането на цената на покупката се извършва във физическия магазин, използвайки достъпния там метод на плащане. Клиентът не може да заплати цената на покупката през уебсайта. В случай, че предложената от физическия магазин цена към момента на сключване на договора за продажба e по-висока от цената, предложена на уебсайта към момента на сключване на договора за резервиране, лицето, управляващо физическия магазин, ще предостави на клиента специална отстъпка, намалявайки цената на продукта, предмет на договора за резервиране до цената, фигурираща на уебсайта към момента на сключване на договора за резервиране. Предходното изречение не се прилага, ако разликата е резултат от използване от страна на клиента на промоция за CCC членове на клуба, която е била в сила към момента на сключване на договора за резервиране, но вече не е в сила към момента на сключване на договора за продажба.

17. Договор за продажба, сключен във физическия магазин, не представлява дистанционен договор или такъв, сключен извън търговския обект по смисъла на Закона за защита на потребителите. Клиентът няма правото да се откаже от договора за продажба, предвидено в горепосочения закон.

18. Всички връщания и рекламации относно продуктите се преглеждат съгласно действащите правила във физическия магазин, където е бил сключен договорът за продажба.

19. Валидните на уебсайта промоции не може да се комбинират, освен ако правилата на промоцията изрично не уреждат друго.IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ


1. Основните характеристики на услугата по отношение на предмета на услугата и средствата за комуникация с клиента са описани на уебстраницата на всеки продукт.

2. CCC позволява заявките за продукти да се подават чрез уебсайта.

3. Като част от по-нататъшното развитие на предоставяните услуги CCC може да въведе допълнителни методи за подаване на поръчки посредством дистанционна комуникация, според правилата на тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

4. Договорът за продажба чрез уебсайта между клиента и CCC се сключва след предварителното подаване на заявка от клиента.

5. CCC дава възможност на клиента да подава заявка чрез уебсайта по следния начин и ред:

a. Клиентът добавя избрания/те продукт(и) към кошницата и после продължава с формуляра на заявката.

b. Клиент, който има профил, потвърждава във формуляра за заявка, че данните, необходими за сключването и изпълнение на договора за продажба са актуални. Клиент, който няма профил, трябва да попълни във формуляра за заявка данните, необходими за сключването и изпълнение на договора за продажба. Във всеки случай, предоставянето на неактуални или неточни клиентски данни може да възпрепятства изпълнението на договора за продажба. Клиентът следва да предостави следните клиентски данни във формуляра на заявката: име и фамилия, адрес (улица, къща/номер на апартамент, пощенски код, град, държава), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт и данните по договора за продажба: продукт(и), количество на продукта(ите), вид, цвят и размер на продукта(ите), ако има такива, метод на доставка и местонахождение за доставка на продукта(ите), метод на плащане. При клиенти, които не са потребители, е необходимо също да предоставят търговското наименование, и ако желаят да бъде издадена ДДС фактура, също и ДДС номер.

c. Клиентът избира един от начините за доставка, предлагани от ССС.

d. Клиентът избира метода на плащане на цената на покупката и всякакви други разходи по изпълнение на договора за продажба, както е посочено във формуляра на заявката.

e. Клиентът изпраща заявката до ССС (т.е. прави предложение), използвайки осигурената за тази цел функция на уебсайта (бутон "Заяви и плати'). За клиентите, които нямат профил и преди не са приемали УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, е необходимо да приемат УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

f. При създаването на заявка клиентът има възможността независимо да коригира данните, въведени в панела "Кошница", като добавя или премахва продукти от кошницата, докато бутонът "Заяви и плати" бъде натиснат.

g. В зависимост от избрания метод на плащане, клиентът може да бъде пренасочен към уебсайта на външен доставчик на платежни услуги, за да извърши плащането.

6. В случай на сключване на договор за продажба, използвайки други средства за дистанционна комуникация:

a. CCC изпраща на клиента имейл, потвърждаващ съдържанието на предлагания договор за продажба,

b. Клиентът изпраща заявката по електронна поща до ССС, на адреса на електронна поща, от който е било изпратено потвърждението, посочено в параграф 6(a).

c. За клиентите, които нямат профил и преди не са приемали УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, е необходимо да приемат УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

7. В отговор на заявката CCC веднага изпраща автоматично съобщение на клиента на посочения от клиента за тази цел адрес на електронна поща, потвърждаващо получаване на заявката и началото на процеса на преглед.

8След преглед на заявката, без неоснователно забавяне, CCC изпраща на клиента на предоставения адрес на електронна поща съобщение, съдържащо:

a. потвърждение за приемане на едно или повече отделни предложения за продуктите, посочени в заявката, и потвърждение на сключване на договора за продажба (приемане на заявката по отношение на продуктите, посочени в съобщението); или

b. информация относно невъзможността да се приемат всички предложения за продукти, посочени в заявката.

9. Договорът за продажба се сключва при потвърждение на предложението(ята), т.е. получаване от страна на клиента на съобщението, посочено в горния параграф 8(а) по отношение на продуктите, посочени в него. CCC изпраща потвърждение на общите условия на договора на адреса на електронна поща, предоставен от клиента.

10. В случай, че не е възможно да бъдат приети всички или някои от предложенията, посочени в заявката, Обслужване на клиенти ще се свърже с клиента, за да:

a. уведоми клиента, че не е възможно приемането на всички от предложенията за сключване на договор за продажба, подадени в заявката; или

b. получи потвърждение от клиента за неговото желание да изпълни заявката за частта, за която CCC приема предложенията за сключване на договора за продажба. В такъв случай клиентът има право да анулира резервацията изцяло (по отношение на всички предложения), без да се засяга правото му да се оттегли от договора. Анулирането на заявката от клиента освобождава CCC от задължението да изпълни заявката. В случай на анулиране на заявката се прилагат съответно разпоредбите на параграф 11 по-долу.

11. Ако не е възможно да бъдат приети предложението(ята), посочени в заявката, договорът за продажба не се сключва по отношение на продуктите, посочени от Обслужване на клиенти, и CCC своевременно, но най-късно до 14 дни, ще възстанови извършените от клиента плащания, доколкото договорът за продажба не е бил сключен. Разпоредбите на точка IX, параграф 6 от условията за ползване се прилагат със съответстващите изменения.

12. Въпреки това CCC може да информира клиента за статуса на заявката, по-конкретно, като изпрати съобщение на адреса на електронна поща, посочен от клиента, или като се свърже с клиента по телефон.

13. CCC се стреми да осигури наличността на всички продукти и изпълнението на договора за продажба. При невъзможност за предоставяне на услуги и в други ситуации, предвидени в закона, може да се прилагат съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите, включително чл. 43 и следващи на Закона за защита на потребителите, в частност тези, засягащи задължението своевременно да се възстановят дължимите на клиента суми.

14. Общата стойност на заявката включва цената на покупката, транспортни разходи и всякакви други разходи за допълнителни платени услуги, според избраното от клиента. CCC може да определи минимална стойност за заявката, при която доставката на продуктите ще е безплатна в рамките на посочения от ССС период от време. Клиентът ще бъде осведомен за крайната цена, включително данъци върху цената на продукта, предмет на заявката, както и транспортните разходи (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги) и други разходи, а ако сумата на такива такси не може да бъде определена, за задължението да заплати такива разходи, към момента на подаване на заявката, включително също към момента, в който клиентът изрази своето желание да се обвърже със договор за продажба.

15. Валидните на уебсайта или във физическите магазини промоции не може да се комбинират, освен ако правилата на промоцията изрично не указват друго.V. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ


1. CCC осигурява на клиента, съгласно разпоредбите на точка II, параграф 22, гама от различни методи на плащане по договора за продажба.

2. Приеманите методи на плащане към настоящия момент са изброени на уебсайта в раздел "Методи за плащане" и на уебстраницата на всеки даден продукт. Възможно е приеманите методи на плащане да зависят от избрания от клиента метод на доставка.

3Електронни плащания и разплащане с карти се обработват според избора на оторизирани услуги от страна на клиента.

4. Ако CCC не получи плащане от клиент, който е избрал да плати предварително, т.е. плащане чрез банков превод, електронно плащане или разплащане с карта, Обслужване на клиенти може да се свърже с клиента с напомняне за плащането, включително като изпрати имейл. Неизвършване на плащането в рамките на 4 дни от датата на подаване на заявката ще доведе до неприемане на предложението, подадено от клиента в заявката, и анулиране на заявката. До момента на получаване на уведомлението, че заявката се изпраща, клиентът може да я анулира без никакви последствия, като се свърже с ССС чрез Обслужване на клиенти, без да се засяга правото му да се откаже от договора.

5. Ако клиентът избере опцията с плащане при доставка, е задължен да извърши плащането при доставка на пакета. Отказ да се приеме продукта, въпреки предоставянето на допълнителен разумен срок, ще доведе до прекратяването на договора за продажба. Клиентът може също да анулира заявката в рамките на конкретен период от време без никакви последствия и без да се засяга правото му да се откаже от договора.VI. ЦЕНА, МЕТОДИ И ГРАФИК НА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА


1. Доставката на продукта се предлага на територията на Република България, както е посочено в "Методи на доставка" на уебсайта и на уебстраницата на всеки даден продукт.

2. Доставката на продукта до клиента се заплаща, освен ако договорът за продажба не предвижда друго. Транспортните разходи са указани на клиента в "Методи на доставка" на уебсайта и на уебстраницата на всеки даден продукт, включително към момента, когато клиентът изрази своето желание да се обвърже с договор за продажба.

3. Възможно е достъпните методи на доставка да зависят от избрания от клиента начин на плащане.

4. Общото време за доставка на продукта (срок на доставка) включва времето за подготовка на заявката за изпращане от ССС и времето за доставка на продукта от превозвача.

5. Срокът за доставка е до 30 дни, освен ако в описанието на продукта или при подаване на заявката не е бил посочен друг срок.

6Времето за подготвяне на заявката за изпращане от ССС е посочено на уебстраницата на всеки даден продукт и се брои от датата на започване на срока за доставка, както следва:

a. заверяване на банковата или разплащателната сметка на CCC - ако клиентът избира плащане чрез банков превод, електронно плащане или разплащане с карта

b. сключване на договор за продажба - в случай, че клиентът избере опцията с плащане при доставка.

7. Времето за доставка на продукта от съответния превозвач, което зависи от избраната от клиента форма на доставка, е посочено на уебстраницата за всеки отделен продукт и в "Методи на доставка" на уебсайта, и следва да бъде добавено към горното време.VII. РЕКЛАМАЦИИ НА ПРОДУКТИ


1. Основанието и обхватът на отговорността на CCC пред клиента, в случай че продаденият продукт има физически дефект, са описани в разпоредбите на Закон за защита на потребителите , в частност в член 103а и следв. на Закон за защита на потребителите.

2. Представените на уебсайта продукти могат да са предмет на гаранция на производителя или на дистрибутора. Подробните общи условия на гаранцията и нейната продължителност са описани в гаранционната карта, издадена от предоставящото гаранцията лице, и приложена към продукта.

3. CCC има задължение да достави продукта на клиента без никакви дефекти.

4. Клиентът може да подаде рекламация, например в писмен вид на адрес:CCC София Мол Сердика, бул. „Ситняково” №48 ет. -1, филиал 2184 София, с отбелязване: "Рекламация". Ако рекламацията засяга продукт, обичайно е препоръчително продуктът да се изпрати на ССС заедно с рекламацията, така че CCC да може да прегледа продукта и отговори на рекламацията. Подробности за методите за безплатна доставка, осигурявани от ССС за връщане на продукта, са описани на уебсайта в "Рекламации".

5. Ако продаденият продукт има дефект, клиентът:

a. може да подаде заявление за намаление на цената или оттегляне от договора за продажба, освен ако CCC своевременно и без прекомерно неудобство за клиента замени дефектния продукт с такъв без дефекти, или отстрани дефекта. Пропорционалното съотношение на намалената цена спрямо цената по договора следва да бъде същото като пропорционалното съотношение на стойността на дефектния продукт спрямо стойността на продукта без дефект. Клиентът не може да се оттегли от договора, ако дефектът в продукта e незначителен;

b. може да поиска продуктът да бъде заменен с такъв без дефекти, или отстраняване на дефекта. CCC е задължено да замени дефектния продукт с такъв без дефекти или да отстрани дефекта в разумен срок и без прекомерно неудобство за клиента;

съгласно условията и правилата, описани в приложимите разпоредби на Закона за защита на потребителите.

6. Вместо отстраняване на дефекта, както се предлага от CCC, клиентът може да поиска замяна на продукта с такъв без дефекти, или вместо замяна на продукт, клиентът може да поиска отстраняване на дефекта, освен ако довеждането на продукта в съответствие с договора по начина, избран от клиента, e невъзможно, или би изисквало прекомерно много разходи в сравнение с начина, предлаган от CCC. При оценката дали разходите са прекомерни се отчита стойността на продукт без дефекти, вида и сериозността на дефекта, както и неудобството, което различен начин на разрешаване би причинил на потребителя.

7. Препоръчва се клиентът да включи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, в частност вида на дефекта и дата на настъпване; (2) желания начин на привеждане на продукта в съответствие с договора или заявление за намаление на цената или отказ от договора; и (3) данните за контакт на лицето, подаващо рекламацията. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само препоръчителни и не влияят на ефикасността на рекламации, подадени без препоръчаното описание на рекламацията.

8. CCC ще отговори на рекламацията на продукта своевременно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване. Ако клиентът е поискал замяната на продукта или отстраняване на дефекта или е подал заявление за намаление на цената, уточняващо сумата, с която да се намали цената, и CCC не е дало отговор на това искане до 14 дни от датата на получаването му, се счита, че CCC смята искането за основателно.

9. Ако, за да може CCC да отговори на рекламацията на клиента или клиентът да упражни своите права по гаранцията, е необходимо продуктът да се изпрати на ССС, съгласно член 55 на Закона за защита на потребителите, клиентът ще бъде задължен да достави продукта за сметка на CCC на адреса на CCC София Мол Сердика, бул. „Ситняково” №48 ет. -1, филиал 2184 София , с бележка "Рекламация" или да достави продукта на лице, оторизирано от ССС във физическия магазин. Подробности за методите за безплатна доставка, осигурявани от ССС за клиента за връщане на продукта, са описани на уебсайта в "Рекламации". Ако, въпреки това, поради вида на дефекта, типа продукт или начина на монтирането му, доставка на продукта от клиента би била невъзможна или прекомерно затрудняваща, клиентът може да бъде помолен да осигури достъп на ССС до продукта на мястото, където същият се намира, с предварителна уговорка за датата.

10. CCC носи отговорност по гаранция, ако в рамките на две години от датата, на която продуктът е доставен на клиента бъде установен физически дефект. Клиентът има правото да подаде рекламация за отстраняване на дефекта или замяна на продукта с такъв без дефекти не по-късно от два месеца, считано от датата установяване на несъответствието с договореното или от датата откриване, че продуктът е дефектен, но въпреки това, в случая на направена от потребителя заявка, срокът на давност не може да изтече преди изтичането на периода, посочен в първото изречение.VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ, ОБЖАЛВАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТАКИВА ПРОЦЕДУРИ (ADR)


1. Прибягването до извънсъдебно уреждане на рекламация и процедури за обжалване e доброволно.

2. Подробна информация относно възможността за клиент, който е потребител, да се възползва от процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове, представляваща процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове, която информация може да бъде намерена на уебсайта на Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/

3. Клиент, който е потребител, има следните възможности, що се отнася до извънсъдебното уреждане на рекламация и процедури за обжалване:

a. Клиентът има право да се обърне към орган за алтернативно решаване на потребителски спорове по потребителски въпроси.

Клиентът може да подаде рекламация през уеб платформата за онлайн разрешаване на спорове (ODR): http://ec.europa.eu/потребители/odr/. ODR платформата e също и източник на информация относно извънсъдебното решаване на спорове, които може да възникнат между дружества и потребители.IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА


1. Сключилият дистанционно договор клиент може да се откаже от същия в рамките на 14 дни, без да е необходимода посочва причина и без от това за него да произтичат разходи, различни от тези по Закона за защита напотребителите(който урежда предоставянето на договорно право за отказна клиенти, които не са потребители). За да се спазикрайният срок, е достатъчно клиентът да подаде съответното заявление до ССС преди изтичането на крайния срок.Клиентът може да направи недвусмислено изявление, в което съобщава за своя отказ от договора за продажба.Изявление за отказ от договор за продажба може да се подаде, например:

a. в писмен вид на адрес: CCC София Мол Сердика, бул. „Ситняково” № 48 ет. -1, филиал 2184 София

b. използвайки формуляра за отказ, който е в приложение 1 към тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

2. Клиентът има правото, но не и задължението, да използва примерния формуляр за отказ.

3. Срокът, в който е възможно да се направи отказ от договора за продажба, започва да тече от деня, в който клиентът или трето лице, посочена от клиента и различно от превозвача, доставящ продуктите, приеме продукта, а при договор за продажба, който:

a. се отнася до повече продукти, доставяни отделно, на партиди или на части - от момента, в който клиентът приеме последния продукт, партида или част, или

b. се изразява в редовната доставка на продукти за определен период от време - от момента на приемане на първия от продуктите.

4. В случай на отказ от договор, сключен дистанционно, договорът се счита за несключен.

5. CCC има задължение своевременно, не по-късно от 14 дни след получаването на изявлението на клиента за отказ от договора, да възстанови на клиента всички плащания, извършени от него, включително транспортните разходи за продукта (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от избора на метод за доставка от страна на клиента, различен от обичайния, най-евтин метод на доставка, достъпен на уебсайта).

6. CCC ще възстанови плащането, използвайки същия метод на плащане като този, използван от клиента, освен ако потребителят не се съгласи изрично на различен метод на плащане, който не включва поемане на разходи от потребителя. Ако CCC не предложи да вземе продукта от клиента, CCC може да отложи възстановяването на сумата, получена от клиента, докато продуктът бъде получен обратно от CCC или докато клиентът не представи доказателство за това, че продуктът е бил изпратен обратно до CCC, което от двете настъпи по-рано.

7. Клиентът е задължен да върне продукта на ССС своевременно, не по-късно от 14 дни от деня, на който клиентът се е отказал от договора за продажба, на упълномощено да получи продукта лице във физическия магазин, освен ако CCC не предложи да вземе продукта. Лицата във физическите магазини не са упълномощени да приемат продукти със следи от употреба. За да се спази срокът за връщане на продукта (включително на такъв със следи от употреба), е достатъчно той да бъде върнат преди изтичане на крайния срок на следния адрес: CCC София Мол Сердика, бул. „Ситняково” № 48 ет. -1, филиал 2184 София. Моля, добавете доказателството за покупка на продукта, ако е възможно.

8. Потребителят носи отговорност за всяко намаление в стойността на продукта, настъпило в резултат на използването му по начин, различен от този, необходим за установяването на естеството, характеристиките и използването на продукта.

9. Клиентът поема само непосредствените разходи по връщане на продукта. Като част от промоционална кампания CCC може да предложи на клиента възможността връщаните продукти да бъдат взети от CCC.

10. Клиентът няма право да се откаже от договор, сключен дистанционно по отношение на договори: (1) за предоставянето на услуги, ако CCC изцяло е извършило услугата с изричното съгласие на клиента, който е бил информиран преди началото на предоставянето на услугата, че след нейното предоставяне от ССС клиентът ще загуби правото да се откаже от договора; (2) където цената или възнаграждението зависи от промени във финансовия пазар, върху които CCC няма контрол, и които може да настъпят преди изтичането на срока за отказ от договора; (3) когато предметът на услугата е продукт, доставен в запечатана опаковка, която не може да се върне след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни причини, ако същата е била отворена след доставка; (4) когато предметът на услугата се състои от продукти, които, след доставка, поради естеството си, се комбинират по неотделим начин с други елементи;X. РАЗРЕШЕНИЕ


1. Изключителните права върху съдържанието, предоставено/публикувано на уебсайта от ССС или неговите подизпълнители, в частност авторското право, името на уебсайта (търговска марка), графични елементи, софтуер (включително приложението) и права върху базата данни са предмет на защита по закон и принадлежат на ССС или лица, с които CCC е сключило съответните договори. Клиентът има право безплатно да използва горепосоченото съдържание, включително приложението, както и да използва съдържанието, публикувано съгласно закона и разпространявано на предишен етап от други клиенти на уебсайта, но все пак само в рамките на обхвата на личното ползване от страна на клиента и единствено за целите на пълноценното използване на уебсайта навсякъде по света. Всяко друго използване на съдържанието, включително приложението, e разрешено само на основание на изрично предварително съгласие, дадено от упълномощено лице и в писмен вид, като в противен случай то е недействително.

2. Когато клиентът публикува на уебсайта (включително през приложението) съдържание, в частност изображения, коментари, мнения или изявления в профила си или на друго място в уебсайта, дава на CCC неизключително и безплатно разрешение да използва, записва в компютърна памет, изменя, изтрива, допълва, изпълнява публично, показва публично, възпроизвежда и разпространява (особено по Интернет) това съдържание по целия свят. Горепосоченото право включва правото на преупълномощаване в рамките на обхвата, обоснован от изпълнението на договора за резервиране или договора за услуги (включително работата и развитието на уебсайта), както и правото да се упражняват, независимо или чрез трети страни, производни права в рамките на развитието, адаптацията, обработката и превода по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, в сила от 01.08.1993 г.. До степента, в която клиентът няма право да дава разрешенията по параграф 2 от настоящия документ, с публикацията клиентът се задължава да получи такива разрешения в полза на CCC.

3. Независимо от горните разпоредби, CCC си запазва авторските права върху приложението. При инсталиране на приложението на мобилното устройство на клиента CCC предоставя на клиента неизключително разрешение да използва приложението, включително възпроизвеждане на приложението само във връзка с неговото сваляне на мобилното устройство и инсталиране, както и активиране на приложението на мобилното устройство на клиента. Клиентът може да инсталира приложението на произволен брой от своите мобилни устройства, но само едно копие от приложението може да бъде инсталирано на едно мобилно устройство.

4. В частност, клиентът няма право да превежда, адаптира, преподрежда или прави други изменения по приложението, включително по неговия програмен код освен в случаите, когато това е разрешено по закон, и клиентът няма право да използва приложението за търговски цели.XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


1. Личните данни на клиента се обработват от ССС в качеството му на администратор на лични данни.

2. Предоставянето на лични данни от клиента e доброволно, но необходимо, за да се създаде профил, да се използват определени електронни услуги и да се сключва договор за продажба или договор за резервиране.

3. CCC прилага подходящите технически и организационни мерки, за да осигури защитата на обработваните лични данни.

4. Личните данни на клиента, предоставени на уебсайта или получени в резултат на онлайн активността на клиента, както и във физически магазини, или придобити чрез приложението, ще се обработват от ССС за конкретните цели, посочени в съответните формуляри на уебсайта и описани подробно в политиката за защита на личните данни, достъпна на уебсайта.

5. Като правило, в зависимост от използването на конкретни функции, клиентът има правото да подаде жалба към компетентния орган за защита на лични данни, право да възразява, правото на достъп до своите лични данни, правото да поиска корекции, изтриване и ограничаване на обработката и прехвърлянето на данни.

6. Допълнителни разяснения относно защитата на лични данни можете да намерите в раздел "Политика за защита на личните данни" на уебсайта: ccc.eu/bg/politika-za-zasita-na-licnite-danniXII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ И ПРОМЕНИ ПО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ


1. CCC може да прекрати по всяко време договора за услуги или всеки лицензионен договор, сключен с клиента, съгласно точка X от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ с едномесечно предизвестие, по важни причини, а именно (изчерпателен списък):

a. промяна в закона, регулиращ предоставянето на електронни услуги от ССС, която засяга взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между клиента и CCC, или промяна в тълкуването на горния закон в резултат на съдебни разпореждания, решения и препоръки или препоръки на властите или компетентни в тази област органи;

b. промяна в начина на предоставяне на услуги, резултат изключително на технически или технологични причини (в частност при актуализацията на техническите изисквания, посочени в тези условия за ползване);

c. промяна в обхвата или предоставянето на услуги, към които се прилагат разпоредбите на условията за ползване, посредством въвеждане, изменения или оттегляне от страна на ССС на функциите или услугите, предмет на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

2. CCC изпраща своята декларация с обхвата, посочен в параграф 1 по-горе, на адреса на електронна поща, посочен от клиента при създаването на профила или резервацията, а в случай, че CCC не разполага с адреса на електронна поща на клиента - като уведомление чрез приложението.

3. CCC може да прекрати договора за услуги или всеки лицензионен договор, сключен с клиента съгласно точка X от тези условия със седемдневно предизвестие и/или да откаже на клиента по-нататъшно право да използва уебсайта (включително чрез приложението) и да прави резервации, може да ограничи достъпа на клиента до част или цялото съдържание по важни причини, а именно при грубо нарушение на тези условия за ползване от клиента, т.е. в ситуации, в които клиентът (изчерпателен списък) наруши разпоредбите на точка II, параграф 8(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) на условията за ползване.

4. CCC си запазва правото да прекрати договора за услуги (и съответно да изтрие профила), ако профилът на клиента бъде неактивен за минимум 3 години.

5. Клиентът, към когото е приложена разпоредбата по параграф 3 по-горе, може да използва уебсайта, след като се свърже предварително с ССС (чрез Обслужване на клиенти) и получи съгласието на CCC за по-нататъшна употреба на уебсайта.

6. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ и техните приложения представляват стандартен договор по смисъла на действащото българско законодателство.

7. CCC може да променя тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (с изключение на точка XIII от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, която се прилага към клиенти, които не са потребители, и може да се изменя по всяко време в съответствие с общоприложимите закони) при настъпването на поне едно от следните значими обстоятелства (изчерпателен списък):

a. промяна в закона, регулиращ продажбата на продукти или предоставянето на електронни услуги от ССС, която засяга взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между клиента и CCC, или промяна в тълкуването на горния закон в резултат на съдебни разпореждания, решения и препоръки или препоръки на властите или компетентни в тази област органи;

b. промяна в начина на предоставяне на услуги, в резултат изключително на технически или технологични причини (в частност при актуализацията на техническите изисквания, посочени в тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ);

c. промяна в обхвата или предоставянето на услуги, към които се прилагат разпоредбите на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, посредством въвеждане, изменения или оттегляне от страна на ССС на функциите или услугите, предмет на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

8. При промени в условията за ползване CCC ще предостави консолидиран текст на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на уебсайта, както и посредством съобщение, изпратено на електронната поща, посочена от клиента към момента на сключване на договора за услуги. Страните се съгласяват, че този метод на публикуване посредством електронна комуникация e достатъчен за клиента, за да се запознае с неговото съдържание. Ако CCC не разполага с адреса на електронна поща на клиента, то клиентът ще бъде информиран за измененията в условията за ползване посредством уведомление чрез приложението.

9. Измененията по УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ влизат в сила 14 дни след датата на изпращане на уведомлението. Клиентите, които са сключили договор за услуги, т.е. които имат профил, имат правото да прекратят договора за услуги в рамките на 14 дни от датата на уведомлението за измененията на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ. Промените по УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ нямат значение за договори за услуги, договори за резервиране и договори за продажби, сключени между клиента и CCC преди изменението на условията за ползване.XIII. РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ


1. Тази точка от условията за ползване и съдържащите се в тях разпоредби се отнасят само до клиенти, които не са потребители.

2. По отношение на клиенти, които не са потребители, CCC може да прекрати договора за услуги или всеки лицензионен договор, сключен на основание на точка X от условията за ползване с незабавно влизане в сила и без да посочва причини, като изпрати съответно уведомление на клиента, независимо от формата му.

3. CCC има правото да се оттегли от договор за продажба, сключен с клиент, който не е потребител, до 30 дни от деня на неговото сключване. В този случай оттеглянето от договора може да се осъществи без да се посочва причина и не поражда претенции срещу CCC от страна на клиента, който не е потребител.

4. CCC, негови служители, упълномощени представители или агенти няма да носят отговорност пред клиента, негови подизпълнители, упълномощени представители или агенти, за каквито и да е вреди, включително загуба на печалби, освен при умишлено причиняване на такива вреди.

5. Всякакви спорове, възникващи между CCC и клиент, който не е потребител, ще се разрешават от компетентния съд с юрисдикция в района по седалището на CCC.

6. По отношение на клиенти, които не са потребители, CCC може да променя УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ по всяко време съгласно общоприложимите закони.XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Условията за ползване са в сила от 07.06.2021.

2. Договорите, сключени от ССС, се сключват на български език.

3. Основните разпоредби на сключения договор за услуги се записват, съхраняват и предоставят чрез имейл до адреса на електронна поща, посочен от клиента.

4. Основните разпоредби на сключения договор за услуги се записват, съхраняват, предоставят и потвърждават на клиента по имейл, изпратен на клиента с потвърждение на подадената заявка, както и чрез данните по заявката и фискалното доказателство за покупка, включено в съдържащия продукта пакет. Съдържанието на договора за продажба се записва и съхранява допълнително в ИТ системата на уебсайта.

5. CCC ще осигури техническите и технологичните мерки, подходящи за степента на риска за сигурността на функциите или услугите, предоставяни по договора за услуги. Използването на електронните услуги включва рисковете, присъщи на прехвърлянето на данни по Интернет, като тяхното разпространение, загуба или неправомерен достъп.

6. Съдържанието на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ е достъпно безплатно за клиенти на следния URL: https://ccc.eu/bg/pravila-za-polzvane, където клиентите могат да ги разгледат и отпечатат по всяко време, както и през приложението.

7. CCC би желало да уведоми клиентите, че при използването на уебсайта чрез уеб браузър или приложение, включително създаване на резервация, както и обаждане до Обслужване на клиенти, за клиента може да възникне необходимост да заплати за Интернет връзка (такса за пренос на данни) или разходи по телефонното обаждане, според ценовата тарифа, прилагана от доставчика, предоставящ такава услуга на клиента.

8. По въпроси, които не са уредени от тези условия за ползване, ще се прилагат общоприложимите разпоредби на българските закони, в частност Закона за защита на потребителите в сила от 10.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., с последващите му изменения), Закона за електронната търговия, в сила от 24.12.2006 г. (Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., с последващите му изменения) и други значими и приложими законови разпоредби.

9. Изборът на българския закон като приложимо право към тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не лишава потребителя от защитата, полагаща му се по силата на разпоредби, които не могат да се изключат по договора между CCC и потребителя, по закон, в съответствие с приложимите разпоредби, които биха били приложими в условията на липса на такъв избор.Приложение 1 - Примерен формуляр за оттегляне

(този формуляр трябва да се попълни и върне само при оттегляне от договора)

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(този формуляр трябва да се попълни и върне само при отказ от договора)

Адресат: CCC София Мол Сердика, бул. „Ситняково” №48 ет. -1, филиал 2184 София , Аз/ние/(*) с настоящото ви уведомяваме(*), че аз/ние се отказвам/е от договора за продажба за следните стоки(*) договор за доставка на следните стоки(*), договор за конкретна работа, състоящ се в производството на следните артикули(*)/предоставяне на следните услуги(*) Дата на сключване на договора(*)/на получаване(*) Име и фамилия на потребителя(ите) Адрес на потребителя(ите) Подпис на потребителя(ите) (само ако формулярът се изпраща на хартия) Дата (*) Изтрийте неприложимото

Предишните условия са достъпни на: https://shop.ccc.eu/bg/pravila