-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Изберете категория

ПОЛИТИКА ЗА РЕКЛАМАЦИИ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИТЕ CCC МАГАЗИНИ

1. Ако продаденият продукт има дефект, клиентът може:

a. да подаде заявление за намаление на цената или оттегляне от договора за продажба, освен ако CCC своевременно и без прекомерно неудобство за клиента замени дефектния продукт с такъв без дефекти или отстрани дефекта. Пропорционалното съотношение на намалената цена спрямо цената по договора следва да бъде същото като пропорционалното съотношение на стойността на дефектния продукт спрямо стойността на продукта без дефект. Клиентът не може да се оттегли от договора, ако дефектът в продукта e незначителен;

b. нито да поиска продуктът да бъде заменен с такъв без дефекти, нито отстраняване на дефекта. CCC е задължено да замени дефектния продукт с такъв без дефекти или да отстрани дефекта в разумен срок и без прекомерно неудобство за клиента;
съгласно наличностите и съгласно правилата, изложени в приложимите разпоредби на Гражданския кодекс.


2. Вместо отстраняване на дефекта, както се предлага от CCC, клиентът може да поиска замяна на продукта с такъв без дефекти, или вместо замяна на продукт, клиентът може да поиска отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на продукта в съответствие с договора по начина, избран от клиента, e невъзможно, или би изисквало прекомерно много разходи в сравнение с начина, предлаган от CCC. При оценката дали разходите са прекомерни се отчита стойността на продукт без дефекти, вида и сериозността на дефекта, както и неудобството, което различен начин на разрешаване би причинило на клиента.


3. Рекламация на продукт, закупен във физически CCC магазин, може да се подаде, например, в писмен вид в магазина, продал дефектната стока или в най-близкия физически CCC магазин.


4. Ако е необходимо продуктът да бъде доставен на CCC, за да може CCC да отговори на рекламацията на клиента или за това клиентът да упражни своите права по гаранцията, клиентът е задължен да достави продукта до физическия магазин, където дефектната стока е била продадена, или до най-близкия CCC магазин.


5. За да се подаде рекламация относно продукт, е необходимо да се представи доказателство за покупка (напр. касова бележка, фактура, разпечатка от платежен терминал или банково извлечение в случай на разплащане с карта, или карта за лоялност CCC Клуб). Препоръчва се въпросният продукт да се предаде заедно със съответното заявление за рекламация относно продукта.


6. Препоръчва се в жалбата да се съдържа: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, в частност вида на дефекта и дата на настъпване; (2) желаният начин на привеждане на продукта в съответствие с договора или заявление за намаление на цената или оттегляне от договора; и (3) данните за контакт на лицето, подаващо рекламацията.


7. CCC ще отговори на рекламацията на клиента своевременно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване. Ако клиентът е поискал замяната на стоката или отстраняване на дефекта или е подал заявление за намаление на цената, уточняващо сумата, с която да се намали цената, и CCC не е дало отговор на това искане до 14 дни от датата на получаването му, се счита, че CCC смята искането за основателно.


8. CCC носи отговорност по гаранция, ако физически дефект бъде установен в рамките на две години от датата, на която продуктът е предаден на клиента. Клиентът има правото да подаде иск за отстраняване на дефекта или замяна на продукта с такъв без дефекти по време на едногодишния период след датата, на която е открито, че продуктът е дефектен, но въпреки това, в случай на направена от потребителя заявка, срокът на давност не може да свърши преди изтичането на периода, посочен в първото изречение.


9. CCC участва в извънсъдебно решение на спорове. Тази разпоредба не създава задължение за CCC или клиента да прибягват до извънсъдебно разрешаване на спорове. Насърчаваме ви да участвате в процедурите по извънсъдебно разрешаване на спорове със CCC, провеждани от Провинциалния инспектор на Търговската инспекция в случай, че стандартният процес по обработване на рекламацията се окаже недостатъчен за разрешаване на въпроса.