Wybierz kategorię

Regulamin zwrotu produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych CCC

I. Na zasadach określonych poniżej, CCC umożliwia swoim Klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu nowego i nie noszącego znamion użytkowania produktu zakupionego w Sklepach Stacjonarnych, obejmującego cały asortyment za wyjątkiem kosmetyków, akcesoriów do pielęgnacji obuwia oraz biżuterii (dalej „Produkt”).

1. Klient, który nie jest członkiem Klubu może dokonać zwrotu Produktu w terminie siedmiu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu.

2. Klient będący członkiem Klubu, który zarejestrował swój zakup Produktu na Koncie Klubowicza, może dokonać zwrotu takiego Produktu w terminie:

a)  trzydziestu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu – Klubowicze posiadający Status Członkostwa Standard, na dzień rejestracji zakupu Produktu na Koncie Klubowicza.

b) sześćdziesiąt dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu – Klubowicze posiadający Status Członkostwa Srebrny, na dzień rejestracji zakupu Produktu na Koncie Klubowicza.

c) sto dwadzieścia dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu – Klubowicze posiadający Status Członkostwa Złoty, na dzień rejestracji zakupu Produktu na Koncie Klubowicza3. Wspomniane terminy upływają w ostatnim dniu wraz z zamknięciem dla Klientów sklepu stacjonarnego, do którego Klient dostarcza zwracany Produkt. Jeśli koniec terminu do dokonania zwrotu przypada na dzień zamknięcia sklepu stacjonarnego CCC dla Klientów, termin upływa wraz z zamknięciem dla Klientów takiej placówki w najbliższym, kolejnym dniu jej otwarcia.

4. Zwracany Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego sklepu stacjonarnego sieci CCC na terenie kraju, w terminach wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, i w godzinach otwarcia dla Klientów danej placówki, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.

5. Najpóźniej wraz z zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu. W przypadku, gdy zwrotu dokonuje Klient będący członkiem Klubu, którego zakup został zarejestrowany na Karcie Klubowicza, paragon lub faktura nie są wymagane.

6. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zwrotu Produktu umowę sprzedaży w zakresie zwracanego Produktu uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem, że skuteczność oświadczeń o chęci skorzystania z prawa do zwrotu jest warunkowana spełnieniem obowiązków, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej (umowne prawo odstąpienia).

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym jego dostarczenia do sklepu stacjonarnego. CCC może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych Produktów przez CCC.

8. Zwrot Produktu powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez Klienta oraz pracownika przeprowadzającego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu lub zwrotu do faktury.

9. Podczas trwania jednorazowych akcji promocyjnych (trwających krócej niż 24 godziny) możliwość dokonania zwrotu Produktu jest wyłączona z uwagi na ograniczoną dostępność pracowników sklepu przyjmującego zwrot w trakcie akcji promocyjnej - co nie wyklucza prawa do zwrotu przyznanego niniejszym regulaminem. Wyłącza się możliwość zwrotu Produktu uzyskanego przez Klientów w wyniku wymiany na nowy wskutek stwierdzenia niezgodności Produktu z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zwrotowi podlegają tylko Produkty, w przypadku których płatność była dokonana za pomocą karty płatniczej wraz z pochodnymi metodami akceptowalnymi przez terminale płatnicze (telefon komórkowy, Blik, itp.), gotówki lub karty podarunkowej CCC. Zwrotowi nie podlegają w szczególności Produkty zakupione za pomocą bonów Sodexo oraz bonów lub innych dokumentów o podobnym charakterze, w tym niewydawanych przez CCC.

11. Warunki lub zasady zwrotu (w tym brak takiego uprawnienia), uregulowane odrębnie w umowie sprzedaży lub w innym regulaminie (np. akcji promocyjnej), mają pierwszeństwo zastosowania w stosunku do niniejszego regulaminu zwrotów.

12. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrócony Produkt był objęty rabatem z uwagi na skorzystanie z karty rabatowej lub jednorazowego kodu (rabat nie jest ponownie naliczany).

13. Niezależnie od powyższego pkt 12, w przypadku dokonania kolejnego zakupu bezpośrednio przy zwrocie Produktu w kategorii obuwia, obejmującego taki sam Produkt co zwracany (tożsamość w szczególności w zakresie modelu i koloru) różniący się wyłącznie rozmiarem, rabat, którym był objęty zwrócony Produkt jest ponownie naliczany, chyba że co innego wynika z warunków danej akcji promocyjnej, korzystania z kart rabatowych lub kodu rabatowego.

14. Za zwrócony Produkt Klient otrzyma w gotówce lub bezgotówkowo na kartę płatniczą równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż. Zwroty za Produkty zakupione przy użyciu karty podarunkowej CCC dokonywane będą w gotówce. W przypadku płatności dokonanych za pomocą pochodnych metod bezgotówkowych (telefon komórkowy, Blik, itp.) zwroty dokonywane będą w gotówce.

15. Zwrot bezgotówkowy następuje wyłącznie na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność. W przypadku braku możliwości przedłożenia karty i potwierdzenia dokonania transakcji z terminala, na którym widnieje numer karty płatniczej podczas transakcji, zwrot dokonywany jest w gotówce.

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-produktow-zakupionych-w-sklepach-stacjonarnych-ccc

17. Zasady określone niniejszym Regulaminem nie wyłączają uprawnień nabytych przez Klienta do zwrotu Produktów nabytych na podstawie odrębnych regulaminów obowiązujących do dnia 28 lutego 2021 r.

18. Zasady dokonywania zwrotów produktów zakupionych w Serwisie Internetowym w tym za pośrednictwem Aplikacji określa Regulamin Serwisu Internetowego.

19. CCC zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu obowiązywania niniejszych warunków w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Klientów nabytych przed dokonaniem zmiany.

20. CCC w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w warunkach Regulaminu.

21. W przypadku dokonania zmiany w warunkach, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany warunków obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.ccc.eu/pl/.

II. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Produktu, pracownicy sklepu stacjonarnego CCC uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym dokumencie. Zwrot równowartości ceny nastąpi dopiero po dostarczeniu przez Klienta Produktu i potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym dokumencie.