Wybierz kategorię

Regulamin promocji „Stylowe zakupy -20% na buty i -40% na torby nieprzecenione"

I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Stylowe zakupy" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „Stylowe zakupy" (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 5.486.800,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://ccc.eu/pl, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https;//ccc.eu/pl, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej CCC dostępnej na urządzenia mobilne, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

5. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

6. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej CCC.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej 20% rabatu na nieprzecenione Produkty z kategorii Obuwie oraz 40% rabatu na nieprzecenione Produkty z kategorii Torby (także Produkty z kategorii Walizki oraz Plecaki) (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja nie obejmuje Produktów marki „UNICEF” oraz kart podarunkowych (dalej również: "Produkty').

3. Promocja obowiązuje od 26.03.2021 godz. 00:01 do 31.03.2020 godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zawrzeć Umowę Sprzedaży nieprzecenionych Produktów z kategorii Obuwie lub/i Torby w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej.

b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży wpisać kod rabatowy "STYL" w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym w tym za pomocą Aplikacji Mobilnej.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, w tym w Aplikacji Mobilnej, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej. 

7. W ramach Promocji przy zakupie conajmniej jednej sztuki Produktów z kategorii Obuwie Sportowe, Cena za zakupione przez Uczestnika Promocji Produkty z kategorii Odzież zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 20% liczone od ceny regularnej nieprzecenionych Produktów z kategorii Obuwie oraz 40% liczone od ceny regularnej nieprzecenionych Produktów z kategorii Torby (także Produkty z kategorii Walizki oraz Plecaki). Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. W przypadku zakupu jednej sztuki Produktu z kategorii Obuwie Sportowe oraz większej liczby Produktów z kategorii Odzież, rabat nalicza się na wszystkie Produkty z kategorii Odzież. 

8. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

9. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

10. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r. godz. 00:01.III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

5. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu:

a) 30 dni kalendarzowych dla Uczestników Promocji posiadających Status Klubowicza Standard,

b) 60 dni kalendarzowych dla Uczestników Promocji posiadających Status Klubowicza Silver,

c) 120 dni kalendarzowych dla Uczestników Promocji posiadających Status Klubowicza Gold,

d) 7 dni dla pozostałych Uczestników Promocji,

liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi za wady oraz praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta (uprawnienia ustawowe). Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień ustawowy obejmować musi wszystkie Produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (jeden paragon). Zwrot niektórych Produktów nie wynikający z uprawnień ustawowych objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) pod warunkiem równoczesnego przekazania wszystkich produktów nabytych w ramach promocji i objętych paragonem.

6. Reklamacja dotyczące Przedmiotu Promocji CCC rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-promocji-stylowe-zakupy-20-na-buty-i-40-na-torby-nieprzecenione-26-03-2021

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. Na zasadach prawem przewidzianych CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-polityki-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

b) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 25.03.2021