CCC

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejsze warunki Akcji Promocji (dalej jako „Warunki Akcji Promocyjnej”) określa zasady akcji promocyjnej „Rabat -15%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej kuponu, na którym znajduje się informacja o możliwości otrzymania 15% rabatu na kupowane produktów przecenionych i nieprzecenionych w ofercie CCC S.A. (dalej jako „Kupon CCC”) wydanego przez sieć Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (dalej jako „sieć Hebe”). Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Warunków Akcji Promocyjnej.

2.    Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat -15%” jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), zwany dalej „Organizatorem”.


II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1.    Wręczanie kuponów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych Drogeriach Stacjonarnych Hebe (listę drogerii stanowi Załącznik nr. 1) w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”) oraz za pośrednictwem sklepu internetowego hebe.pl, dla klientów, którzy posiadają konto w sklepie internetowym hebe.pl, podali aktualny i prawidłowy numer telefonu i wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej.

2.    Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 06-18.12.2019 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

3.    Promocja obowiązuje w sklepach CCC oraz w sklepie online na ccc.eu.


III. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca ważny, oryginalny, niezniszczony, czytelny (z możliwym do zeskanowania kodem) Kupon CCC zatytułowany „Rabat -15%”, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowego zakupu produktów będących w ofercie handlowej CCC z wyłączeniem produktów oznaczonych logo UNICEF oraz kart podarunkowych (dalej: Produkt) i przed dokonaniem płatności wręczy kasjerowi Kupon CCC w celu zeskanowania kodu w sposób określony poniżej.

2.    Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wręczenie kasjerowi sklepu CCC w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej ważnego, oryginalnego, niezniszczonego, czytelnego (z możliwym do zeskanowania kodem) Kuponu CCC przed dokonaniem płatności za zakupy Produkt. Kupon CCC zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera w sklepie CCC. Zrealizowany Kupon CCC nie zostanie zwrócony Uczestnikowi.


3.    W ramach i w czasie trwania Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnego/ych Produktu/ów, z użyciem Kuponu CCC na zasadach określonych Warunkami Akcji Promocyjnej, Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 15% na produkty objęte Akcją Promocyjną.

4.    Warunkiem skorzystania z promocji w sklepie online na ccc.eu, jest wpisanie numeru kuponu CCC w oknie koszyka przed dokonaniem płatności.

5.    W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać w ramach jednego zakupu wyłącznie jeden rabat 15%, niezależnie od ilości użytych Kuponów CCC.

6.    Kupony CCC nie podlegają wymianie na gotówkę.

7.    Kupon CCC jest jednokrotnego użytku i nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8.    Rabat jest naliczany od ceny regularnej oraz cen przecenionych Produktów.


IV. REKLAMACJE


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2.    W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3.    Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4.    Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Akcji Promocyjnej.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Niniejsze Warunki Akcji Promocyjnej są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/regulamin-kupon-15

2.    O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Akcji Promocyjnej zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”).

3.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Akcji Promocyjnej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4.    CCC przysługuje prawo do odwołania Akcji Promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji Promocyjnej zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5.    Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.

6.    CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Akcji Promocyjnej w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1.    zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Akcji Promocyjnej;

2.    zmiana sposobu przeprowadzania Akcji Promocyjnej spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3.    zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4.    zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7.    W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Akcji Promocyjnej, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Akcji Promocyjnej poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Akcji Promocyjnej obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.

8.    Niniejsze Warunki Akcji Promocyjnej wchodzą w życie w dniu 6.12.2019 r.Warszawa, 6.12.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1


I. LISTA DROGERII STACJONARNYCH HEBE W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ WRĘCZANIE KUPONÓW
Miejscowość    Adres    Województwo    Kod pocztowy

Biała Podlaska    ul. Brzeska 27 (CH Rywal)    lubelskie    21-500

Białystok    ul. Lipowa 30    podlaskie    15-427

Białystok    ul. Bohaterów Monte Cassino 10 (Park Handlowy PKS)    podlaskie    15-873

Białystok    ul. Wrocławska 20 (Galeria Zielone Wzgórze)    podlaskie    15-660

Białystok    ul. Świętojańska 15 (Galeria Alfa)    podlaskie    15-277

Bielany Wrocławskie /Kobierzyce    ul. Czekoladowa 7/9 (Aleja Bielany)    dolnośląskie    55-040

Bielsko-Biała    ul. Sarni Stok 2 (CH Sarni Stok)    śląskie    43-300

Bielsko-Biała    ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park)    śląskie    43-300

Biłgoraj    Al. Jana Pawła II 49 (Metro Park)    lubelskie    23-400

Bochnia    ul. Partyzantów 2a (Galeria Rondo)    małopolskie    32-700

Bogatynia    ul. Daszyńskiego 41B (Milo Park)    dolnośląskie    59-920

Bolesławiec    ul. Zgorzelecka 12    dolnośląskie    59-700

Brzeg    ul. Łokietka 24b (Park handlowy)    opolskie    49-300

Busko Zdrój    ul. Partyzantów 23    świętokrzyskie    28-100

Bydgoszcz    ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)    kujawsko-pomorskie    85-739

Bydgoszcz    ul. Mariana Rejewskiego 3 (Auchan)    kujawsko-pomorskie    85-791

Bydgoszcz    ul. Zygmunta Augusta 5/7    kujawsko-pomorskie    85-082

Bydgoszcz    ul. Jagiellońska 39-47 (Focus Mall)    kujawsko-pomorskie    85-097

Bydgoszcz    ul. Wojska Polskiego 1 (Zielone Arkady)    kujawsko-pomorskie    85-171

Bydgoszcz    ul. Kruszwicka 1 (Galeria Rondo)    kujawsko-pomorskie    85-213

Bytom    ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 (Carrefour - Plejada)      śląskie    41-923

Bytom    Pl. T. Kościuszki 1 (CH Agora)    śląskie    41-902

Chodzież    ul. Grudzińskich 4  (Vendo Park)    wielkopolskie     64-800

Częstochowa    ul. Jagiellońska 1    śląskie    42-216

Częstochowa    ul. Kościuszki 1    śląskie    42-202

Dąbrowa Górnicza    ul. Katowicka 1b    śląskie    41-300

Dąbrowa Górnicza    ul. Jana III Sobieskiego 6 (CH Pogoria)    śląskie    41-300

Dębica    ul. Nosala 2 (Galeria Dębiecka)    podkarpackie    39-200

Działdowo    Męczenników 11b    warmińsko-mazurskie    13-200

Elbląg    ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody)    warmińsko-mazurskie    82-300

Ełk    ul. Plac Miejski 1 (Brama Mazur)    warmińsko-mazurskie    19-300

Gdańsk    ul. Noskowskiego 1    pomorskie    80-171

Gdańsk    ul. Spacerowa 48 (CH Osowa)    pomorskie    80-299

Gdańsk    ul. Rzyczypospolitej 33b (Gildia)    pomorskie    80-463

Gdańsk    ul. Podwale 5 (City Forum)    pomorskie    80-895

Gdańsk    ul. Kilińskiego 4 (Galeria Metropolia)    pomorskie    80-452

Gdańsk    ul. Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk)    pomorskie    80-819

Gdańsk    ul. Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze)    pomorskie    80-398

Gdynia    ul. Świętojańska 32    pomorskie    81-372

Gdynia    ul. Górskiego 2 (CH Riviera)    pomorskie    81-304

Gliwice    ul. Lipowa 1 (Forum Gliwice)    śląskie    44-100

Gliwice    ul. Rybnicka 207 (CH Auchan)    śląskie    44-122

Gliwice    ul. Zwycięstwa 7    śląskie    44-100

Gniezno    ul. Witkowska 1    wielkopolskie    62-200

Grajewo    ul. Dworna 27E (Park Handlowy)    podlaskie    19-200

Inowrocław    ul. Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)    kujawsko-pomorskie    88-109

Jastrzębie Zdrój    ul .Podhalańska 26 (Galeria Zdrój)    śląskie    44-335

Jelenia Góra    ul. Podwale 25 (Nowy Rynek)    dolnośląskie    58-500

Jelenia Góra    ul. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)    dolnośląskie    58-506

Kalisz    ul. Pl. św.Józefa 12    wielkopolskie    62-800

Katowice    ul. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka)    śląskie    40-315

Katowice    ul. Kościuszki 229 (Libero)    śląskie    40-600

Katowice    ul. Księdza Piotra Skargi 6 (Supersam)    śląskie    40-091

Katowice    ul. 3 Maja 30 (Galeria Katowicka)    śląskie    40-097

Kędzierzyn Koźle    ul. Kozielska 20 (Carrefour)    opolskie    47-220

Kętrzyn    ul. Budowlana 11 (Stop Shop)    warmińsko-mazurskie    11-400

Kielce    ul. Wapiennikowa 14    świętokrzyskie    25-112

Kielce    ul. Sienkiewicza 27    świętokrzyskie    25-007

Kielce    ul. Warszawska 26 (CH Korona)    świętokrzyskie    25-312

Koszalin    ul. Paderewskiego 1 (Atrium Koszalin)    zachodnio-pomorskie    75-736

Kościerzyna    ul. Miodowa 21 (Stary Browar)    pomorskie    83-400

Kozienice    ul. Warszawska 63    mazowieckie    26-900

Kraków    ul. Floriańska 43    małopolskie    31-019

Kraków    ul. Kurniki 9    małopolskie    31-156

Kraków    Al. Gen. Bora Komorowskiego 41 (Galeria Serenada)    małopolskie    31-876

Kraków    ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka)    małopolskie    30-644

Kraków    ul. Pawia 5 ( Galeria Krakowska)    małopolskie    31-154

Krasnystaw    ul. Zakręcie 2J (Galeria Krasnystaw)    lubelskie    22-300

Krosno    ul. Legionów 17 (Galeria Krosno)    podkarpackie    38-400

Krosno    ul. Bieszczadzka 29 (galeria VIVO)    małopolskie    38-400

Legionowo    ul. Sienkiewicza 10    mazowieckie    05-120

Legionowo    ul. Piłsudskiego 31"C" (Galeria Gondola)     mazowieckie    05-120

Legnica    ul. Najświętszej Marii Panny 9 (Galeria Piastów)    dolnośląskie    59-220

Leszno    Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Leszno/Park Leszno)    wielkopolskie    64-100

Lębork    ul. Zwycięstwa 7    pomorskie    84-300

Lipienice( Chojnice)    ul. Podmiejska 2a (CH Brama Pomorza)    pomorskie    89-620

Lubań    ul. Szarych Szeregów 1    dolnośląskie    59-800

Lubin    ul. Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)    dolnośląskie    59-300

Lublin    Al. Witosa 32 (Felicity)    lubelskie    20-315

Lublin    ul. Orkana 6 (Galeria Orkana)    lubelskie    20-504

Lublin    aleja Unii Lubelskiej 2 (VIVO! Lublin)    lubelskie    20-108

Łask    ul. Warszawska 81A (Vendo Park)    łódzkie    98-100

Łomianki    ul. Warszawska 201 i 203 (Galeria Łomianki)    mazowieckie    05-092

Łomianki    ul. Brukowa 25    mazowieckie    05-092

Łódź    ul. Pomorska 585    łódzkie    90-201

Łódź    ul. Piłsudskiego 94 (CH Tulipan)    łódzkie    92-202

Łódź    ul. Limanowskiego 2/4    łódzkie    91-059

Łódź    Al. Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki)    łódzkie    90-001

Łódź    ul. Piotrkowska 30/32- Jaracza 2 (C. H. Magda)    łódzkie    90-410

Łódź    ul. Jana Karskiego 5 bud 15 (Manufaktura)    łódzkie    91-071

Mielec    ul. Powstańców Warszawy 4    podkarpackie    39-300

Mrągowo    ul. Wojska Polskiego  22c (Karuzela)    warmińsko-mazurskie    11-700

Nowy Dwór Mazowiecki    ul. Harcerska 2    mazowieckie    05-100

Nowy Sącz    ul. Węgierska 170 (Galeria Sandecja)    małopolskie    33-300

Nowy Sącz    ul. Lwowska 80 (CH Trzy Korony)    małopolskie    33-300

Olsztyn    Al. Piłsudskiego 16 (Aura Centrum Handlowe Olsztyna)    warmińsko-mazurskie    10-576

Olsztyn    ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska)    warmińsko-mazurskie    10-748

Oława     ul. Nowy Otok 11(Quick Park)     dolnośląskie    55-200

Opinogóra Górna    ul. Władysławowo 65 (MMG Center Ciechanów)     mazowieckie    06-406

Opole    ul. Ozimska 14/16 lok. 36    opolskie    45-057

Opole    Plac Kopernika 16 (Solaris Center)    opolskie    45-040

Ostróda    ul. Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska)    warmińsko-mazurskie    14-100

Oświęcim    ul. Królowej Jadwigi 9    małopolskie    32-600

Otwock    ul. Kołłataja 61a    mazowieckie    05-400

Pabianice    ul. Grobelna 8 (Tkalnia)    łódzkie    95-200

Piła    ul. 14 lutego 26 (VIVO! Piła)    wielkopolskie    64-920

Piotrków Trybunalski    ul. Słowackiego 123 (Focus Mall)    łódźkie    97-300

Pisz    ul. Warszawska 48 (Service Centre)    warmińsko-mazurskie    12-200

Płock    ul. Tysiąclecia 2a (Mosty)    mazowieckie    09-400

Poznań    ul. Kraszewskiego 30    wielkopolskie    60-519

Poznań    ul. 28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec)    wielkopolskie    61-441

Poznań    ul. Dąbrowskiego 27 a     wielkopolskie    60-840

Poznań    ul. Św. Marcin 24 (Galeria handlowa MM)    wielkopolskie    61-805

Poznań    Pl. Wiosny Ludów 2 (Kupiec Poznański)    wielkopolskie    61-831

Poznań    ul. Pleszewska 1 (Posnania)    wielkopolskie    61-136

Przemyśl    ul. W. Brudzewskiego 1 (Galeria Sanowa)    podkarpackie    37-700

Puławy    ul. Lubelska 2 ( Galeria Zielona)    lubelskie    24-100

Racibórz    ul. Rybnicka 97 (Galeria Śląska)    śląskie    47-400

Racibórz    ul.Opawska 18    śląskie    47-400

Radom    ul. Struga 73    mazowieckie    26-615

Radom    Al. J. Grzecznarowskiego 28 (M1)    mazowieckie    26-600

Radom    ul. Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)    mazowieckie    26-600

Radzyń Podlaski    ul. Preisnera 2 (Park Handlowy)    lubelskie    21-300

Rawa Mazowiecka    ul. Konstytucji 3 maja 2    łódzkie    96-200

Rumia    ul. Grunwaldzka 108 (Auchan)    pomorskie    84-230

Rybnik    ul. Gliwicka 45 (Carrefour Rybnik)    śląskie    44-200

Rybnik    ul. Rynek 5    śląskie    44-200

Rzeszów    al. Rejtana 69 (Centrum Handlowe Plaza)    podkarpackie    35-959

Rzeszów    ul. Piłsudskiego 34 (CH Europa II)    podkarpackie    35-001

Rzeszów    ul. Grunwaldzka 6    podkarpackie    35-068

Rzeszów    Al. Kopisto 1 (Millenium Hall)    podkarpackie    35-315

Siedlce    ul. Partyzantów 16B (HopStop)    mazowieckie    08-110

Sieradz    ul. Wojska Polskiego 11 (Dekada Sieradz)    łódzkie    98-200

Skarżysko-Kamienna    ul. Krasińskiego 18 (Galeria Hermes)    świętokrzyskie    26-110

Skierniewice    ul. Wyszyńskiego 17 (Vendo Park)    łódzkie    96-100

Słupsk    ul. Szczecińska 58 (CH Jantar)    pomorskie    76-200

Słupsk    ul. Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk)    pomorskie    76-200

Sokołów Podlaski    ul. Węgrowska 3 (Park Handlowy Topaz)    mazowieckie    08-300

Stalowa Wola    ul.Fryderyka Chopina 42 (Galeria Vivo)    podkarpackie    37-450

Suwałki    ul. Dwernickiego 15 (Plaza)    podlaskie    16-400

Swadzim    ul. św. Antoniego 2 (Auchan)    wielkopolskie    62-080

Szamotuły    ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 (Centrum Handlowe INBAG)    wielkopolskie    64-500

Szczecin    ul. Wiosenna 32 (Galeria Gryf)    zachodnio-pomorskie    70-807

Szczecin    ul. Santocka 18/7    zachodnio-pomorskie    71-113

Szczecin    ul. Wyzwolenia 18/20 (Galaxy)    zachodnio-pomorskie    70-554

Szczecin    Al.. Niepodległości 36 (Galeria Kaskada)    zachodnio-pomorskie    70-404

Szczecin    ul. Struga 42 (Outlet)    zachodnio-pomorskie    70-784

Śrem    ul. Zamenhofa 20 bud ABC    wielkopolskie    63-100

Świdnik    ul. Wyszyńskiego 17 (Galeria Venus)    lubelskie    21-040

Świdwin    ul. Wojska Polskiego 28 (Galeria Hosso)    zachodnio-pomorskie    78-300

Świebodzin    ul. Słowiańska 1 (Galeria Hoso)    lubuskie    66-200

Świnoujście    ul. Kościuszki 15 (StopShop)    zachodnio-pomorskie    72-600

Tarnobrzeg    ul. Kwiatkowskiego 8    podkarpackie    39-400

Tarnów    ul. Krakowska 149 (Galeria Tarnovia)    małopolskie    33-100

Tarnów    ul. Krakowska 6    małopolskie    33-100

Tarnów    ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów)    małopolskie    33-100

Tczew    ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska)    pomorskie    83-110

Toruń    ul. Szeroka 37A    kujawsko-pomorskie    87-100

Toruń    ul. Żółkiewskiego (Atrium Copernicus) 15    kujawsko-pomorskie    87-100

Toruń    ul. Broniewskiego 90 (Plaza)    kujawsko-pomorskie    87-100

Trzcianka    ul. Kopernika 3B    wielkopolskie    64-980

Tychy    ul. Towarowa 2 (Gemini Tychy)    śląskie    43-100

Wałbrzych    ul. Wieniawskiego 19    dolnośląskie    58-306

Warszawa    ul. Grzybowska 62 (Browary Warszawskie)    mazowieckie    00-844

Warszawa    ul. Przyczółkowa 219 (Vis a Vis)    mazowieckie    02-962

Warszawa    ul. Żegańska 2a (Stacja Międzylesie)    mazowieckie    04-713

Warszawa    Al. Piłsudskiego 2    mazowieckie    05-077

Warszawa    ul. Pociskowa 4 (HopStop)    mazowieckie    04-471

Warszawa    ul. Kijowska 1/Targowa 24    mazowieckie    03-733

Warszawa    ul. Lindleya Williama 16    mazowieckie    02-013

Warszawa    ul. Solec 83    mazowieckie    00-382

Warszawa    ul. Wrocławska 8 (Pasaż Wrocławska)    mazowieckie    01-493

Warszawa    ul. Magiczna 22 (Magiczna Park)    mazowieckie    03-289

Warszawa    ul. Banderii 4    mazowieckie    01-164

Warszawa    ul. Konstruktorska 10C    mazowieckie    02-673

Warszawa    Al.Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta)    mazowieckie    02-326

Warszawa    ul. Jubilerska 1/3 (King Cross Praga)    mazowieckie    04-190

Warszawa    ul. Żelazna 32    mazowieckie    00-832

Warszawa    ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek)    mazowieckie    03-287

Warszawa    ul. Kasprowicza 48    mazowieckie    01-871

Warszawa    ul. Dereniowa 10    mazowieckie    02-776

Warszawa    ul. Światowida 17 (Galeria Północna)    mazowieckie    03-144

Warszawa    ul. Rondo ONZ 1    mazowieckie    00-124

Warszawa    Al. Rzeczypospolitej 23    mazowieckie    02-972

Warszawa    Al. Jerozolimskie 179 (Blue City)    mazowieckie    02-222

Warszawa    ul. Puławska 2 (Plac Unii City Shopping)    mazowieckie    02-566

Warszawa    ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 (Galeria Młociny)    mazowieckie    01-943

Warszawa    Al.Jerozolimskie 11/19     mazowieckie    00-508

Warszawa    ul. Targowa 72 (Galeria Wileńska)    mazowieckie    03-734

Warszawa    ul. Górczewska 124 (Wola Park)    mazowieckie    01-460

Warszawa    ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8    mazowieckie    00-024

Włocławek    ul. Pułaskiego 6    kujawsko-pomorskie    87-800

Wołomin    ul. Geodetów 2 (Galeria Wołomin)    mazowieckie    05-200

Wójtówka (Sochaczew)    ul. Wójtówka 2c    mazowieckie    96-500

Wrocław    ul. Zakładowa 12b (Promenady Wrocławskie)    dolnośląskie    50-231

Wrocław    ul. Sienkiewicza 76    dolnośląskie    50-349

Wrocław    ul. Nowy Targ 28    dolnośląskie    50-144

Wrocław    ul. św. Antoniego 2/4 (Auchan)    dolnośląskie    50-073

Wrocław    ul. Francuska 6 (Auchan)    dolnośląskie    55-040

Wrocław    ul. Borowska 114    dolnośląskie    50-552

Wrocław    ul. Gubińska 2a    dolnośląskie    54-434

Wrocław    ul. Paprotna 7 (CH Marino)    dolnośląskie    51-117

Wrocław    ul. Podwale 37/38    dolnośląskie    50-040

Wrocław    ul. Oławska 13    dolnośląskie    50-123

Wrocław     ul. Sucha 1 (Wroclavia Shopping Center)    dolnośląskie    50-086

Zakopane     ul. Kościuszki 7    małopolskie    34-500

Zambrów    ul. Legionowa 11 (Galeria Bem)    podlaskie    18-300

Zamość    ul. Lwowska 56 (Galeria Lwowska)    lubelskie    22-400

Zamość    ul Przemysłowa 10 (Galeria Twierdza)    lubelskie    22-400

Zduńska Wola    ul. Cicha 3 (Retail Park)    łódzkie    98-220

Zgierz    ul. Popiełuszki 2a    łódzkie    95-100

Zgorzelec    ul. Jeleniogórska 42 (Galeria Słowiańska)    dolnośląskie    59-900

Zielona Góra    ul. Dąbrówki 5 (Carrefour)    lubuskie    65-096

Zielona Góra    ul. Wrocławska 17 (Focus Mall)    lubuskie    65-427

Żory    ul. Jana Pawła II 41 (Retail Park)    śląskie    44-240

Żyrardów    ul. 1go Maja 40/42/44 (Galeria Dekada)    mazowieckie    96-300