Wybierz kategorię

Regulamin wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych CCC

§ 1  [Przedmiot regulaminu]


Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych CCC, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kart oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy kart.§ 2  [Słowniczek]


Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:


1. Wystawca - CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000506139, NIP 502-01-10-639, REGON 022395487, kapitał zakładowy: 2.005.000 złotych


2. Cennik – stanowiący załącznik nr 1. do Regulaminu cennik Kart;


3. Karta – będąca własnością Wystawcy i wydana na okaziciela karta podarunkowa CCC, w formie zmaterializowanej (plastikowa) umożliwiająca Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepach do wysokości jej wartości nabitej przy zakupie karty podarunkowej i w okresie jej ważności, który wynosi 12 miesięcy;


4. Klient – posiadacz karty, w tym także Nabywca;


5. Nabywca – osoba, która opłaciła wydanie Karty;


6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;


7. Saldo – kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie;


8. Sklepy – należące do Wystawcy bądź innych podmiotów, wskazane w załączniku do Regulaminu sklepy stacjonarne oraz internetowe działające w ramach sieci CCC;


9. Doładowanie – zwiększenie salda, którego można dokonać jednokrotnie w momencie zakupu karty;§ 3  [Sposób nabycia i zwrotu karty]


1. Kartę można nabyć w dowolnym sklepie stacjonarnym CCC na terenie Polski.


2. Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę za pośrednictwem innej Karty.


3. Karta nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.


4. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.


5. Saldo nie podlega oprocentowaniu.


6. Saldo danej Karty nie może być powiększane.


7. Do Kart nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.§ 4  [Sposób zapłaty Kartą]


1. Płatność przy użyciu Karty następuje poprzez okazanie w chwili zapłaty za towary w sklepie stacjonarnym.


2. W przypadku zapłaty Kartą Saldo zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za towar.


3. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w Sklepie.


4. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo pozostaje na karcie.§ 5  [Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy]


1. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty przez osoby nieupoważnione.


2. Klient może sprawdzić Saldo w sklepie stacjonarnym.


3. Klient jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty.


4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów opłaconych przy pomocy Karty środki pieniężne są zwracane Klientowi na Kartę także poprzez wydanie nowej Karty. W przypadku zwrotu środków pieniężnych Klientowi na Kartę jej okres ważności zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy.


5. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.§ 6  [Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy]


1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą w przypadku gdy:

a. upłynął termin ważności Karty;

b. Saldo na Karcie wynosi 0;

c. otrzymał on wiarygodną informację, że Klient wszedł w posiadanie Karty w sposób bezprawny;

d. poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;

e. uszkodzenia Karty, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o Saldzie.


2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez Klienta Saldo przepada.


3. Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart.§ 7  [Postępowanie reklamacyjne]


1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart winny być zgłaszane w Sklepach stacjonarnych bądź listownie, na wskazany powyżej adres (do korespondencji) Wystawcy.


2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.


3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.


4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.§ 8  [Ochrona danych]


1. Wystawca przetwarza, z zastrzeżeniem dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty.


2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


3. Dodatkowo na adres poczty elektronicznej Nabywcy mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Wystawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.


4. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania.§ 9  [Postanowienia końcowe]


1. Treść Regulaminu jest udostępniona w Sklepach oraz pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-karty-podarunkowej, w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.


2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart już wydanych i Klientów z takich Kart korzystających.


3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r.