Wybierz kategorię

Ramowy Regulamin Promocji organizowanych przy udziale Partnerów dla Klubowiczów

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji oferowanych przez Partnerów Organizatora, z których korzystać mogą Klubowicze, w tym rabatów na towary lub usługi Partnerów w zależności od Statusu Klubowicza (dalej: „Promocja organizowana przy udziale Partnera).


§ 1 Definicje


1. Aplikacja – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klubowiczowi przez Organizatora, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klubowicza urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na otrzymywanie i korzystanie z Kodów Rabatowych Partnerów.

2. Klub CCC – program lojalnościowy Organizatora, którego specyfikę i zasady określa odrębny regulamin. Klub CCC jest organizowany i zarządzany przez Organizatora w celu promocji i reklamy Organizatora, w tym zwiększania jego popularności, zachęcania do zakupu jego produktów i korzystania z jego usług. Określone Promocje mogą mieć na celu również promocję i reklamę zaufanych Partnerów Organizatora. Żadne Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowe.

3. Klubowicz – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i która w trybie opisanym w regulaminie Klubu CCC dostępnym pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-03-2021 przystąpiła do Klubu CCC.

4. Kod Rabatowy - kod w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Partnera i przekazany Organizatorowi celem jego udostępnienia Klubowiczowi upoważniający Klubowicza do skorzystania z Rabatu.

5. Oferta Produktowa Partnera – produkty i usługi, które zostaną udostępnione przez Partnerów, na które przysługuje Klubowiczowi zniżka wynikająca z Kodu Rabatowego. Produkty i usługi dostępne w ramach Oferty Partnera mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Partnera i lista Partnerów znajduje się w Załączniku  nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Organizator – spółka CCC S.A., z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, REGON 390716905, NIP 692-22-00-609 o kapitale zakładowym 5 486 000,00 zł wpłaconym w całości, adres e-mail: [email protected] , numer telefonu +48 422 144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora). Organizator nie jest organizatorem promocji Partnerów objętych Ofertą Produktową Partnera. 

7. Partner – inny niż Organizator podmiot, który na bazie odpowiednich umów zawartych z Organizatorem, w ramach afiliacyjnego programu partnerskiego, we własnym imieniu i na swoją rzecz, oferuje Klubowiczom swoje towary lub usługi.

8. Status Klubowicza – dedykowana Klubowiczom wyłącznie w ramach marki CCC jedna z trzech grup, w ramach których Klubowicz może uzyskać zróżnicowane korzyści. Status Klubowicza zależy od wysokości Puli Transakcji. Szczegółowe kryteria przynależności do danego Statusu Klubowicza oraz korzyści z niego wynikające określa załącznik nr 2 do regulaminu Klubu CCC dostępnym na stronie internetowej  pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-03-2021.

9. Pula Transakcji – suma kwot brutto wydanych na produkty w ramach Klubu CCC przez Klubowicza za pośrednictwem wyłącznie kanałów sprzedaży Organizatora prowadzonych pod marką CCC, w tym na stronie internetowej www.ccc.eu/pl w okresie ostatniego roku, naliczana nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszona o kwoty zwrócone Klubowiczowi w wyniku dokonanych w tym okresie zwrotów nabytych produktów.

10. Rabat – opust cenowy udzielony Klubowiczowi przez Partnera na jego produkty i usługi w ramach Oferty  Produktowej Partnera

11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Promocji.

12. Uczestnik Promocji – Klubowicz.

13. Warunki Oferty - warunki Oferty Produktowej Partnera określające w szczególności sposób wykorzystania Kodu Rabatowego, okres obowiązywania Kodów Rabatowych, rodzaj Kodów Rabatowych, asortyment na który obowiązuje Kod Rabatowy, limit Kodów Rabatowych, który obowiązuje Klubowiczów w ofercie Partnera.§ 2 Zasady Promocji Partnerów

 

1. Regulamin określa zasady Promocji organizowanych przy udziale Partnerów, w której mogą uczestniczyć Klubowicze, którzy zaakceptowali Regulamin i którzy otrzymali Kod Rabatowy.

2. Uczestnik Promocji organizowanych przy udziale Partnerów nabywa Kod Rabatowy wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Warunków Oferty.

3. Prawo do Rabatu wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-03-2021§ 3 Zasady przyznawania Kodów Rabatowych i Rabatów

 

1. Klubowicz  nabywa prawo do Kodu Rabatowego z chwilą uzyskania określonego Statusu Klubowicza i przysługuje mu ono przez okres obowiązywania Kodu Rabatowego określonego przez Partnera.

2. Przydzielenie Kodu Rabatowego Klubowiczowi odbywać  się może poprzez Aplikację, SMS, MMS lub e-mail.

3. Uczestnicy Promocji posiadający Kody Rabatowe będą mieli możliwość zakupu w ramach Oferty Produktowej Partnerów w wysokości Rabatu określonego na stronie internetowej www.ccc.eu/pl oraz w Aplikacji.

4. Rabat zostaje udzielony Klubowiczowi w zależności od Oferty Produktowej Partnerów:

a. po wprowadzeniu przez Klubowicza uzyskanego Kodu Rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej Partnerów za pośrednictwem strony internetowej Partnera lub

b. po podaniu pracownikowi Partnera uzyskanego Kodu Rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej.

5. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Partnerów, chyba że co innego wynika Warunków Oferty.

6. Kody Rabatowe są jednorazowe lub wielokrotnego użytku w zależności od informacji zamieszczonej w Warunkach Oferty.

7. Realizacja wybranej przez Uczestnika Promocji oferty z Oferty Produktowej Partnera realizowana jest wyłącznie zgodnie z Ofertą Produktową Partnera i Warunkami Oferty.

8. Kody Rabatowe można wykorzystać wyłącznie w lokalizacjach określonych w Warunkach Oferty lub jeśli Partner prowadzi sklep internetowy – na stronie internetowej sklepu, która określona jest w Warunkach Oferty.§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji organizowanej przy udziale Partnera Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W zakresie w jakim Uczestnik Promocji korzystał będzie ze stron internetowych i narzędzi dostarczonych przez Partnerów np. aplikacje mobilne, reklamacje dotyczące tych stron internetowych i narzędzi Uczestnik powinien składać bezpośrednio Partnerowi na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.

3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

4. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

5. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.§ 5 Dane osobowe

 

1. W przypadku korzystania z Kodu Rabatowego celem otrzymania Rabatu, Uczestnik Promocji może być zobowiązany do korzystania narzędzi, stron internetowych Partnerów i podania danych osobowych bezpośrednio Partnerom.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika Promocji Partnerom jest każdorazowo Partner żądający podania danych osobowych lub administrujący stroną internetową. Partnerzy mogą przetwarzać dane osobowe Klubowicza niezależnie od Organizatora, we własnych celach.

3. Organizator nie udostępnia Partnerom danych osobowych Uczestników Promocji organizowanej przy udziale Partnera.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji organizowanej przy udziale Partnera jest Organizator jako podmiot oferujący korzystanie z Klubu CCC. Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected].

5. Dane osobowe Uczestnika Promocji organizowanej przy udziale Partnera będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

1) przeprowadzenia Promocji organizowanej przy udziale Partnera, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. Dane osobowe Uczestników Promocji organizowanej przy udziale Partnera będą przechowywane przez Organizatora w okresie brania udziału w Promocji organizowanej przy udziale Partnera, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

7. Uczestnikowi Promocji organizowanej przy udziale Partnera przysługuje:

1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;

2) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

3) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

4) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Szczegółowe informacje zawiera dotyczące przetwarzania danych osobowych Klubowicza zawiera Regulamin Klubu CCC dostępny na stronie https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-03-2021 oraz Polityka Prywatności dostępna na stronie https://ccc.eu/pl/regulamin-polityka-prywatnosci .§ 6 Postanowienia końcowe


1. Promocja obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do chwili wykorzystania puli Kodów Rabatowych.

2. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji organizowanej przy udziale Partnera.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji organizowanej przy udziale Partnera w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.

4. Organizator w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w warunkach Promocji organizowanej przy udziale Partnera.

5. W przypadku dokonania zmiany w warunkach Promocji organizowanej przy udziale Partnera, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji organizowanej przy udziale Partnera obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.ccc.eu/pl/

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Promocja obowiązuje na terenie Polski.


Załącznik 1 – Oferta Produktowa Partnera

 

1. Kody Rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia produktów wyłącznie z Oferty Produktowej Partnerów.


Lp.
Partner
Nazwa oferty
Warunki oferty
Czas trwania oferty

1
H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o.
20 PLN rabatu dla Klubowiczów CCC na zakupy na hm.com
Jednorazowy kod rabatowy 20 PLN przy zakupach za min. 120 PLN na hm.com. dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold. Oferta ważna na produkty w cenach regularnych, nie dotyczy kolekcji specjalnych oraz projektanta. Rabat nie łączy się z innymi ofertami i promocjami. Indywidualny kod rabatowy ważny tylko w wypadku posiadania konta w programie lojalnościowym Hello H&M Member na hm.com. Jakiekolwiek reklamacje związane z kodem rabatowym na hm.com można zgłaszać poprzez stronę https://www2.hm.com/pl_pl/customer-service/contact.html oraz pod numerem telefonu 800 999 888.
Szczegóły na: https://www2.hm.com/pl_pl/index.html

01.03 – 31.03.2021
2
eobuwie.pl S. A.
50 PLN rabatu dla Klubowiczów CCC na zakupy w aplikacji MODIVO
Jednorazowy kod rabatowy 50 PLN przy zakupach produktów nieprzecenionych w aplikacji Modivo za min. 250 PLN dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold. Rabat nie obejmuje marek: BOSS, HUGO, Vistula i Mango.
Promocja nie łączy się z innymi ofertami i promocjami. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.
Szczegóły na: https://modivo.pl/b/modivoxcccregulamin

01.03 – 31.03.2021
3
ATi Studios A.P.P.S
50% rabatu dla Klubowiczów CCC na zakup subskrypcji aplikacji do nauki języków obcych Mondly
Jednorazowy kod rabatowy 50% dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold, obejmujący zakup jednej z trzech subskrypcji aplikacji do nauki języków obcych Mondly – subskrypcja na 1 miesiąc, subskrypcja na 12 miesięcy lub dostęp na zawsze, za pośrednictwem strony https://www.mondly.com/offer/tylko-dla-klubowiczow-ccc. Promocja nie łączy się z innymi ofertami i promocjami. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.mondly.com/contact.
Szczegóły na: https://www.mondly.com/terms_ccc

01.03.2021 – 30.04.2021
4
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o.
40 PLN rabatu dla Klubowiczów CCC na zakup kosmetyków Lirene na https://sklep.lirene.com/pl
Jednorazowy kod rabatowy 40 PLN dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold przy zakupach kosmetyków Lirene za min. 100 PLN za pośrednictwem strony https://sklep.lirene.com/pl. Rabat nie łączy się z innymi ofertami, promocjami i akcjami rabatowymi. Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy Strony rozumieją zakup w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej podczas jednej transakcji więcej niż 5 sztuk tego samego produktu lub więcej niż 15 sztuk z danej serii Produktu. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia danej Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania danej Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia danej Akcji Promocyjnej na adres siedziby podmiotu, za pośrednictwem którego Organizator realizuje niniejszą Akcję promocyjna tj.: MOUTON INTERACTIVE Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.
Szczegóły na: https://sklep.lirene.com/pl/site/regulamin-akcji-ccc--lirene-167.html

01.03.2021 – 31.03.2021
5
E-R2 sp. z o.o. S.K.A.
50 PLN rabatu dla Klubowiczów CCC na zakupy na apart.pl
Jednorazowy kod rabatowy o wartości 50 PL dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold przy jednorazowych zakupach nieprzecenionych produktów za minimum 500 PLN w eSklepie Apart pod adresem https://www.apart.pl/. Rabat nie łączy się z innymi ofertami, promocjami i akcjami rabatowymi. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.apart.pl/swiat/kontakt, za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] bądź pisemnie na adres Sprzedającego E-R2 sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 91. Szczegóły na: https://www.apart.pl/swiat/informacje/regulamin-klub-ccc

01.03.2021 – 30.04.2021
6
Yoga Beat Studio  Karolina Erdmann
7 dni darmowego dostępu do platformy treningów online BeatStudio.tv dla Klubowiczów CCC
Jednorazowy kod rabatowy o wartości 29 PLN dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold do wykorzystania podczas zakupu 7 dniowego dostępu do onlineowej platformy treningowej BeatStudio.tv. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy www.beatstudio.tv/zrealizuj-kod-klub-ccc/. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym i innych stronach platformy BeatStudio.tv. Rejestrując się z podanym kodem wymagane jest podanie danych karty kredytowej w serwisie płatności PayPal, przez co po zakończeniu darmowego okresu dostępu automatycznie włączy się subskrypcja BeatStudio.tv. W dowolnym momencie trwania 7-dniowego darmowego dostępu Uczestnik Promocji może anulować swoją subskrypcję. Darmowy dostęp pozostanie aktywny do końca obowiązującego darmowego okresu, a subskrypcja nie zostanie automatycznie przedłużona. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], poprzez formularz kontaktowy udostępniony pod adresem: https://beatstudio.tv/kontakt/ lub telefonicznie pod numerem 531 913 777
Szczegóły na: www.beatstudio.tv/zrealizuj-kod-klub-ccc/.

01.03.2021 – 30.04.2021
7
al.to sp. z o.o.
10% rabatu dla Klubowiczów CCC na zakup wybranych zestawów LEGO®
Jednorazowy kod rabatowy -10% dostępny dla Klubowiczów CCC ze statusem Silver i Gold przy zakupach wybranych zestawów LEGO® za pośrednictwem strony https://sklep.lirene.com/pl. Rabat nie łączy się z innymi ofertami, promocjami i akcjami rabatowymi. Ilość produktów w cenach promocyjnych jest ograniczona, a o możliwości skorzystania z Promocji decyduje wyłącznie chwila złożenia przez Uczestnika oferty zakupu produktu poprzez zakończenie procesu składania zamówienia. Z uwagi na zapewnienie równego dostępu do Promocji oraz w trosce o interesy wszystkich Uczestników, każdy Uczestnik może zakupić wyłącznie jedną sztukę danego produktu objętego Promocją. Organizator może zakończyć Promocję przed upływem jej terminu w przypadku sprzedaży wszystkich produktów objętych Promocją. Lista produktów przeznaczonych do sprzedaży przez Organizatora a objętych Promocją wskazana jest w regulaminie promocji na stronie internetowej organizatora: http://alto.stati.pl/REGULAMINY/regulamin-lego-promo-ccc.pdf. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora.
Szczegóły na: http://alto.stati.pl/REGULAMINY/regulamin-lego-promo-ccc.pdf

01.03.2021 – 31.03.2021


2. Organizator informuje, że lista wskazanych w ust. 1 powyżej ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na www.ccc.eu/pl oraz w Aplikacji.