Wybierz kategorię

Archiwum regulaminów

Rok 2019 - Kwartał I

1. Regulamin Loterii Promocyjnej „LOTERIA CCC”


I Zasady ogólne loterii promocyjnej


1.1. Loteria pod nazwą „LOTERIA CCC”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.
1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.) Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz osoby bezpośrednio prowadzące loterie promocyjne, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.  Stosownie zaś do postanowień art. 24 b) Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Towarami promowanymi w ramach Loterii są wszystkie produkty dostępne

w punktach sprzedaży detalicznej działających pod marką CCC, których pełna lista dostępna jest na stronie internetowej https://ccc.eu/pl/sklepy (zwane w dalszej części regulaminu: „Produktami”).
1.7. Sprzedaż Produktów w ramach Loterii prowadzona jest w okresie od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 2 czerwca 2019 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktów.

1.8. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 28 lipca 2019 r. (zwany w dalszej części Regulaminu „Okresem Loterii”). Ostatni dzień Okresu Loterii jest datą zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.9. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 pkt 6 w związku z art. 66 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.) Organizator posiada bankową gwarancję wypłat nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie Loterii.

1.10. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), którzy są uczestnikami programu lojalnościowego CCC Klub (Klubowiczami), tj. osobami fizycznymi, które przystąpiły do CCC Klubu, na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), którego regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-ccc

1.11. Loteria polega na tym, iż Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.10., bierze nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii Organizatora, CCC.EU Sp. z o.o. , CCC Shoes & Bags Sp. z o.o, CCC.SA ani pracownikami punktów sprzedaży detalicznej działających pod marką CCC. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.13. Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów oraz promowanie wykorzystania aplikacji mobilnej CCC.

1.14. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, a także na stronie internetowej www.ccc.eu/pl/loteria-regulamin. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.15. Osoby, o których mowa w pkt 1.10. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.II Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej


2.1. Uczestnik, by wziąć udział w losowaniu, musi spełnić obligatoryjnie warunek opisany w pkt 2.1.1 oraz opcjonalnie warunek opisany w pkt 2.1.2:

2.1.1. w terminie od 11 marca 2019 r. do 2 czerwca 2019 r. pobrać aplikację mobilną CCC Shoes & Bags ze sklepu App Store (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android) oraz w terminie od 11 marca 2019 r. do 2 czerwca 2019 r. zarejestrować się w aplikacji mobilnej, przez podanie:

2.1.1.1. Imienia

2.1.1.2. Nazwiska

2.1.1.3. Adresu email

2.1.1.4. Numeru telefonu komórkowego

2.1.1.5. Daty urodzenia

2.1.1.6. Zaakceptowania regulaminu klubu oraz wyrażenia zgód na komunikację z użyciem adresu emaili i numeru telefonu komórkowego.

2.1.2. w okresie od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 2 czerwca 2019 r. dokonać zakupu Produktów za minimum 50 złotych brutto dokumentowanego jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) w którymkolwiek punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką CCC, identyfikując się przy kasie kartą Klubu CCC, tj. oznaczoną indywidualnym numerem kartą wydawaną nieodpłatnie członkom Klubu CCC, potwierdzającą przystąpienie do Klubu CCC i umożliwiająca korzystanie z niego. Karta może mieć formę elektroniczną. Zakup, o którym mowa, musi zostać udokumentowany jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), których data wystawienia mieści się w przedziale od 11 marca 2019 r. do 2 czerwca 2019 r.

2.2. Czynność dokonana zgodnie z pkt 2.1.1 równoznaczna jest z nabyciem przez Uczestnika jednej szansy w Loterii.

2.3. Czynność dokonana zgodnie z pkt 2.1.2 równoznaczna jest z nabyciem przez Uczestnika kolejnej szansy lub szans w Loterii zgodnie z postanowieniami pkt 2.4. Dla Uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że nabycie szansy lub szans wynikających z dokonania czynności zgodnie z pkt 2.1.2 oraz 2.4 jest uwarunkowane wcześniejszym dokonaniem czynności zgodnie z pkt 2.1.1.

2.4. Zakup Produktów dokumentowanych jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) na wielokrotność kwoty 50 zł, uprawnia do otrzymania wielokrotności jednej szansy w Loterii, wg zasady, iż:

2.4.1. zakup dokumentowany jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) na dowolną kwotę zawierającą się w przedziale od 100,00 zł do 149,99 zł równoznaczny z nabyciem przez Uczestnika dwóch szans w Loterii.

2.4.2. zakup dokumentowany jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) na dowolną kwotę zawierającą się w przedziale od 150,00 zł do 199,99 zł równoznaczny z nabyciem przez Uczestnika trzech szans w Loterii.

2.4.3. zakup dokumentowany jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) na dowolną kwotę zawierającą się w przedziale od 200,00 zł do 249,99 zł równoznaczny z nabyciem przez Uczestnika czterech szans w Loterii, itd.

2.5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności podejmowania działań mających doprowadzić do zwiększenia liczby szans w loterii niezgodnie z postanowieniami pkt 2.1 Regulaminu, takich jak podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji w aplikacji mobilnej lub działań polegających na wielokrotnym pobieraniu i rejestracji w aplikacji mobilnej bądź z podaniem podczas wielokrotnej rejestracji w aplikacji mobilnej pobranej na różne urządzenia tych samych lub częściowo tych samych danych uczestnika, itp.

2.6. O fakcie wykluczenia z Loterii Uczestnik zostanie poinformowany w formie wiadomości SMS lub email z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji w aplikacji mobilnej. Organizator nie będzie uwzględniał szans w Loterii wynikających z zakupów Produktów dokonanych po dacie wykluczenia Uczestnika (datą wykluczenia jest data podjęcia przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Loterii). W razie wykluczenia Uczestnika Organizator ma ponadto prawo anulować wszystkie szanse przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Loterii.III Nagrody w Loterii promocyjnej


3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

3.1.1. Nagrody drugiego rzędu:

a) 600 (słownie: sześćset) nagród pieniężnych w postaci karty podarunkowej CCC o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) każda. Łączna wartość nagród drugiego rzędu wynosi 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100).

3.1.2. Nagrody pierwszego rzędu:

a) 12 (słownie: dwanaście) nagród pieniężnych w postaci karty podarunkowej CCC „CCC ubiera na rok” o wartości 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) każda wraz z kwotą pieniężną w wysokości 889,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość nagrody pierwszego rzędu wynosi 8 889,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość wszystkich nagród pierwszego rzędu wynosi 106 668,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

3.1.3. Nagroda główna:

a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci samochodu Toyota RAV 4 2.0 170 KM AWD (napęd na obie osie) specyfikacja: skrzynia multidrive s (automatyczna bezstopniowa), wersja prestige (lub executive), pakiet jbl (system premium audio jbl + tuner dab), w kolorze tokyo red (lakier specjalny 3t3) z wnętrzem ze skóry w kolorze czarnym (którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) o wartości 171.700,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy i siedemset złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną 19 078,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 190 778,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

3.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 357 446,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć 00/100).

3.4. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), wygrane w loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku:

a) nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.3. lit. a) Laureat otrzymuje nagrodę w postaci samochodu Toyota RAV 4 2.0 170 KM AWD (napęd na obie osie) specyfikacja: skrzynia multidrive s (automatyczna bezstopniowa), wersja prestige (lub executive), pakiet jbl (system premium audio jbl + tuner dab), kolorze tokyo red (lakier specjalny 3t3) z wnętrzem ze skóry w kolorze czarnym o wartości 171.700,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy i siedemset złotych 00/100) zaś kwota pieniężna w wysokości 19 078,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

b) nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2 lit a) Laureat otrzymuje nagrodę w postaci karty podarunkowej CCC „CCC ubiera na rok” o wartości 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 889,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.5. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.IV Sposób urządzenia Loterii promocyjnej


4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 12 losowań nagród drugiego rzędu, 12 losowań nagród pierwszego rzędu oraz 1 losowanie nagrody głównej.

4.2. Wszystkie losowania odbywają się w biurze Organizatora pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

4.3. Losowania nagród drugiego i pierwszego rzędu odbywają się w następujących terminach:

a) Pierwsze Losowanie: 19.03.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 11.03.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 17.03.2019  r.

b) Drugie Losowanie: 26.03.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 18.03.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.03.2019  r.

c) Trzecie Losowanie: 02.04.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 25.03.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.03.2019  r.

d) Czwarte Losowanie: 09.04.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.04.2019  r.

e) Piąte Losowanie: 16.04.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 08.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.04.2019  r.

f) Szóste Losowanie: 23.04.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 15.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 21.04.2019  r.

g) Siódme Losowanie: 30.04.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 22.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 28.04.2019  r.

h) Ósme Losowanie: 7.05.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 05.05.2019  r.

i) Dziewiąte Losowanie: 14.05.2019 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 06.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 12.05.2019  r.

j) Dziesiąte Losowanie: 21.05.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 19.05.2019  r.

k) Jedenaste Losowanie: 28.05.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 26.05.2019  r.

l) Dwunaste Losowanie: 04.06.2019 o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 02.06.2019  r.

4.4. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 04.06.2019 r. o godz. 10.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 11.03.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 02.06.2019  r.

4.5. Losowania, o których mowa w pkt. 4.3. następują przez wybór, spośród szans nabytych przez Uczestników w okresach, za które następuje losowanie, wskazanych w pkt. 4.3, najpierw 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody pierwszego rzędu, o których mowa w pkt. 3.1.2 lit a), a także 2 (słownie: dwóch) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do tej nagrody, a następnie 50 (słownie: pięćdziesięciu) Laureatów nagród drugiego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1 lit a), a także po 2 (słownie: dwóch) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z tych nagród.

4.6. Losowanie, o którym mowa w pkt. od 4.4 następuje przez wybór, spośród szans nabytych przez Uczestników, 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody głównej, o której mowa w pkt. 3.1.3 lit a), a także 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do tej nagrody.

4.7. Nad prawidłowością przebiegu losowań, o których mowa w pkt. od 4.3. do 4.4. czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4.

4.8. Jeden Laureat może wygrać w jednym losowaniu tylko jedną nagrodę drugiego rzędu albo jedną nagrodę pierwszego rzędu niezależnie od liczby nabytych szans. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się również do Laureatów zamieszkujących pod tym samym adresem lub tych, którzy zarejestrowali się w aplikacji mobilnej podając ten sam numer telefonu komórkowego.V  Wydanie nagród

5.1. W ciągu 48 godzin od daty każdego losowania, Laureat otrzymuje od Organizatora wiadomość SMS oraz wiadomość email (na numer telefonu komórkowego oraz adres email podany podczas rejestracji w aplikacji mobilnej) o pozytywnym wyniku danego losowania, to znaczy o fakcie zostania Laureatem danego losowania. Dodatkowo w wiadomości Laureat będzie informowany o obowiązku przesłania skanu oświadczenia, o których mowa w pkt 5.2. pod rygorem utraty prawa do nagrody.

5.2. Laureaci nagrody drugiego rzędu, pierwszego rzędu oraz Laureat Nagrody głównej w terminie 3 dni od chwili wysłania wiadomości SMS oraz email z informacją o wygranej, zobowiązani są do przesłania na adres mailowy Organizatora [email protected] elektronicznej postaci w formie skanu lub zdjęcia uzupełnionego i podpisanego oświadczenia Laureata, którego wzór będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej Loterii https://ccc.eu/pl/, zawierającego przede wszystkim następujące dane:

oświadczenie o spełnieniu wymogów do wzięcia udziału w Loterii, określonych niniejszym Regulaminem,

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

w przypadku Laureatów chcących uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej – dodatkowo obywatelstwo, imię ojca, PESEL, data urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości

w przypadku Laureata nagrody głównej obowiązkowo także obywatelstwo, PESEL, data urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, a jeśli Laureat nagrody głównej chce uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej – również imię ojca.

5.3. W przypadku gdy dane Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.2. nie zgadzają się z danymi podanymi podczas procesu rejestracji do aplikacji mobilnej lub gdy Laureat nie prześle tego oświadczenia w wymaganym terminie lub gdy to oświadczenie nie będzie zawierało obligatoryjnych danych, Laureat traci prawo do nagrody, a zamiast niego prawo do nagrody uzyskuje pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej.

5.4. Postanowienia zawarte w pkt 5.1. – 5.3. stosuje się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej.

5.5.Organizator może zażądać od Laureatów:

5.5.1. przedstawienia skanów bądź oryginałów paragonów fiskalnych lub faktur VAT (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną) potwierdzających liczbę zgromadzonych przez Laureata szans w celu weryfikacji, czy faktycznie każda szansa została nabyta przez Laureata zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Żądanie takie Organizator może przedstawić Laureatowi w treści wiadomości SMS lub wiadomości email, o których mowa w pkt 5.1. W takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć paragon fiskalny (paragony fiskalne) lub fakturę VAT (faktury VAT) (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną). Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu fiskalnego (paragonów fiskalnych) faktury VAT (faktur VAT) (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną), o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu fiskalnego (paragonów fiskalnych) lub faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu,

5.5.2. przedstawienia oryginału oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.

5.6. Oryginał paragonu fiskalnego (paragonów fiskalnych) faktury VAT (faktur VAT) (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną), oryginał pisemnego oświadczenia Laureata, o których mowa w pkt 5.5.1 oraz 5.5.2. Laureat może:

5.6.1. dostarczyć osobiście w ciągu 5 dni od daty przedstawienia żądania w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora tj. ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok (dla zachowania terminu miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów do biura Organizatora) – w tym przypadku Laureat może żądać pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,

5.6.2. rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 5.6.1. powyżej, Laureat może przesłać na adres biura Organizatora, tj. ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1. miarodajna jest data doręczenia powyższych materiałów do biura Organizatora).

5.7. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

5.8. Nagroda drugiego rzędu oraz pierwszego rzędu wydawane są za pośrednictwem przesyłek kurierskich w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora skanu oświadczenia oraz skanu dowodu zakupu, o których mowa w pkt 5.2. Nagroda główna wydawana jest w biurze Organizatora tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok w terminie uzgodnionym z Laureatem (wydanie polegać będzie na przekazaniu dokumentów pojazdu oraz protokołu wydania, umożliwiające Laureatowi zarejestrowanie samochodu). Uroczyste przekazanie nagrody głównej nastąpi we wskazanym przez Organizatora  punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką CCC w czasie uzgodnionym z Laureatem, lecz nie później niż 30 czerwca 2019 r., zgodnie z pkt 5.11.

5.9. Laureaci nagród mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej https://ccc.eu/pl/ , na potrzeby promocji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pozbawia Laureata prawa do nagrody.

5.10. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

5.11. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 30 czerwca 2019 r.VI  Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14. powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii promocyjnej oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 14 lipca 2019 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje nadane później niż dnia 14 lipca 2019 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do biura Organizatora wskazanego w pkt 1.14 powyżej nie może być późniejsza niż 14 lipca 2019 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej,

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 21 lipca 2019 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 lipca 2019 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.VII Świadczenie usług drogą elektroniczną


7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;

b) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.

7.4. Umowa jest zawarta na czas trwania Loterii.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej Loterii.

7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej https://ccc.eu/pl/ treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 7.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.11. Organizator informuje, że system informatyczny Loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej loterii.

7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

8.2. Administratorem danych Uczestników jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach,  ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000211692, posługującej się numerem REGON: 390716905, NIP: 692-22-00-609 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 422 144 422 adresem e-mail: [email protected] oraz listownie na adres biura Organizatora, wskazany powyżej.

8.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii Promocyjnej „LOTERIA CCC” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki :

• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego w Loterii),

• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet (Dz. U 2017 poz. 1018).

8.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.

8.5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2024 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.

8.6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnicy posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.

8.7. Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

8.8. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.9. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.

8.10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.

8.11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o. w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

8.12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.IX Postanowienia końcowe

9.1. Uczestnicy są uprawnieni do rezygnacji z uczestnictwa w Loterii w każdym czasie. Pisemne oświadczenia o rezygnacji z udziału w Loterii należy przesłać na adres Organizatora, podany w pkt 1.14. niniejszego Regulaminu lub adres e-mail: [email protected]

9.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.).

9.3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.


Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2

Specyfikacja nagrody, o której mowa w pkt 3.1.3.

Model RAV4

Rocznik 2019

Silnik 2.0 170 KM AWD (napęd na obie osie)

Skrzynia multidrive s (automatyczna bezstopniowa)

Kolor tokyo red (lakier specjalny 3t3)

Silnik spalinowy:

Mechanizm 16-zaworowy DOHC, Chain Drive (With VVT-iE and WT-i)

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk paliwa wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3] 1987

Średnica x skok [mm x mm] 80,5x97.62

Stopień sprężania 13,0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 129 (173)/6600

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 208/4300-5200


Osiągi:

Maksymalna prędkość [km/h] 190

0-100 km/h [s] 11

Minimalny promień skrętu - koła 17'/18'' 5,5/5,9


Zawieszenie:

Przód kolumny MacPhersona

Tył podwójny wahacz


Hamulce: przód tarczowe wentylowane, tył tarcze wentylowane


Masy i wymiary:

Masa własna - min./max. [kg] 1560/1670

Masa całkowita pojazdu [kg] 2155

Pojemność bagażnika (litry) 580

Długość/szerokość/wysokość [mm] 4600/1855/1685

Długość/szerokość/wysokość wnętrza [mm] 1890/1515/1230

Rozstaw osi [mm] 2690

Zwis przedni/tylni [mm] 925/985

Prześwit - min./maks. [mm] 190


Adres korespondencyjny

i360 Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5

15-084 Białystok

Dane Organizatora

i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

 

Zezwolenie

Loteria promocyjna „LOTERIA CCC” organizowana przez i360 Sp. z o.o. w okresie od 11.03.2019 r. do 02.06.2019 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr 1001-IOA.4243.2.2019.S.MJ z dnia 22.02.2019 r.

Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej

Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.


Informacje o ryzyku związnym z hazardem

Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi

Regulamin portalu

Polityka prywatności