Selectați o categorie

REGULI PENTRU SERVICIILE ONLINE CCC PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE & GENȚI

I. DISPOZIȚII GENERALE


II. SERVICII ELECTRONICE PE PAGINA DE INTERNET ȘI APLICAȚIE


III. CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE REZERVARE


IV. METODE EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI CERERILOR DE INVESTIGARE ȘI REGULI DE ACCESARE A ACESTOR PROCEDURI


V. LICENȚĂ


VI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


VII. REZILIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII ȘI SCHIMBAREA REGULILOR


VIII. DISPOZIȚII REFERITOARE LA UTILIZATORII CE NU SUNT CONSUMATORI


IX. DISPOZIȚII FINALE


Pagina de internet încălțăminte & genți CCC are grijă de drepturile Consumatorului. Consumatorul nu poate renunța la drepturile ce îi sunt acordate în Legea cu privire la Drepturile Consumatorului. Clauzele abuzive cuprinse în nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua. În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese. În cazul unei neconformități neintenționate a clauzelor contractuale  cu dispozițiile legale invocate  mai sus, prevederile legale au întâietate, iar CCC le aplică.


I. DISPOZIȚII GENERALE


Serviciul de Internet disponibil la adresa de Internet www.CCC.eu/ro (incluzând sub-paginile și tab-urile aflate la adresa de internet indicată)  este pus la dispoziție de societatea Shoe Express S.A., cu sediul în București, Strada Tuzla nr. 9-27, bl. K3, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 30490303, adresă de e-mail: [email protected], număr telefon contact: + 40 (31) 2296196 (taxare conform conexiunii standard – conform listei de prețuri ale operatorului respectiv).


1. Utilizarea Paginii de Internet necesită ca dispozitivul terminal și sistemul IT utilizat de către Utilizator să îndeplinească Cerințele Tehnice.


2. Aceste Reguli se adresează atât Utilizatorilor ce au calitatea de Consumatori cât și Utilizatorilor ce nu calitatea de Consumatori,


3. Acceptarea Regulilor este voluntară, însă necesară pentru a crea un Cont sau pentru a face o Rezervare.


4. De fiecare dată când se utilizează următoarele expresii scrise cu majuscule, în următoarele părți ale Regulilor, ele trebuie înțelese în următorul mod, cu excepția cazului în care utilizarea lor indică în mod clar altceva:


a) APLICAȚIE – software (aplicație mobil) pusă la dispoziția Utilizatorilor de către CCC, destinată instalării pe un dispozitiv mobil aflat în proprietatea Utilizatorului și care permite în special utilizarea Paginii de Internet fără a fi necesară lansarea unui browser de internet. Dispozițiile cu privire la Aplicație incluse în Reguli se vor aplica din momentul în care CCC pune la dispoziție Aplicația în magazinele online cu aplicații pentru mobil indicate în capitolul II paragraf 14 din Reguli și în funcție de disponibilitatea sa ulterioară;


b) CSO – Birou Servicii Clienți CCC ce furnizează Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată de Pagina de Internet, incluzând Produse, Serviciul de Internet, Magazin Offline, Reguli și Promoții curente, în zilele lucrătoare, de la 9am la 5pm, la numerele de telefon + 40 (31) 2296196, la adresa de e-mail: [email protected], [email protected] și prin intermediul formularului de contact aflat pe Pagina de Internet din tab-ul ”Contact”. Costul conectării la Biroul de Servicii Clienți – o taxă conform conexiunii standard – conform listei de prețuri a operatorului respectiv);


c) CCC - societatea comercială Shoe Express S.A. cu sediul în București, Strada Tuzla nr. 9-27, bl. K3, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 3049030, adresă de e-mail: [email protected], număr telefon contact: + 40 (31) 2296196 (taxare conform conexiunii standard – conform listei de prețuri ale operatorului respectiv);


d) CLUB CCC – un program de fidelitate CCC ale cărui elemente specifice și reguli sunt menționate în Regulile Clubului CCC, disponibile pe Pagina de Internet. Clubul CCC este organizat și administrat de CCC pentru a promova și face publicitate pentru CCC. Clubul CCC are drept scop promovarea și activitatea de publicitate pentru CCC, incluzând creșterea popularității, încurajarea cumpărării de produse și utilizarea serviciilor CCC. Nu se pot combina Promoțiile sau alte oferte speciale, cu excepția cazului în care termenii Promoției prevăd altceva, un alt preț special sau o ofertă de produs;


e) PREȚ – suma remunerației, datorată către CCC, este menționată în  lei sau în orice altă monedă în cazul încheierii unui Contract de Vânzare ce acoperă subiectul Rezervării. Prețul prezentat pe Pagina de Internet este doar informativ, iar Contractul de Vânzare se aplică de fiecare dată, Prețul fiind cel valabil la momentul încheierii Contractului de Vânzare și nu la momentul încheierii Contractului de Rezervare;


f) ZI LUCRĂTOARE – o zi de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale;


g) ZI DE LUCRU – o zi de luni până duminică, în care magazinul CCC offline selectat este deschis clienților;


h) PAROLĂ – o înșiruire de caractere alfanumerice, ce sunt necesare autorizării la momentul accesării Contului, specificată de către Utilizator atunci când creează un Cont. Înregistrarea Contului necesită indicarea de două ori a Parolei pentru a permite detectarea și corectarea oricăror erori. Utilizatorul are obligația de a păstra Parola cu strictă confidențialitate (de a nu o dezvălui către nicio terță parte). CCC asigură Utilizatorului opțiunea de schimbare a Parolei;


i) UTILIZATOR – (1) o persoană fizică; sau o persoană juridică ce acționează prin intermediul unei persoanei autorizate (2); sau (3) o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică; având capacitate juridică completă. În cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, aceasta convine să obțină acordul reprezentantului său legal pentru a beneficia de o Furnizare de Servicii / de a încheia un Contract de Rezervare și de a prezenta acordul respectiv la orice solicitare din partea CCC;


k) CONSUMATOR – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.


l) CONT – Serviciu Electronic; marcat cu o denumire individuală (Username/nume de utilizator) și Parolă furnizate de către Utilizator, un set de resurse în sistemul IT CCC ce permite Utilizatorului să utilizeze funcționalități/servicii suplimentare. Utilizatorul obține accesul la Cont prin intermediul Numelui de utilizator și Parolei. Utilizatorul se autentifică în Contul său după înregistrarea pe Pagina de Internet. Contul vă permite urmărirea statusului Rezervării, accesul la istoricul Rezervării;


m) COȘ – un serviciu pus la dispoziția fiecărui Utilizator care utilizează Pagina de Internet, permițându-i să facă ușor o Rezervare pentru unul sau mai multe Produse, afișând un rezumat al Produselor individuale și al tuturor Produselor. Coșul colectează Rezervările efectuare de către Utilizator;


n) AUTENTIFICARE – adresa de e-mail a Utilizatorului furnizată ca parte a Paginii de Internet la crearea unui cont;


o) NEWSLETTER – Un Serviciu Electronic ce permite Utilizatorilor ce utilizează CCC primirea periodică de informații, în special despre Produse, Pagina de Internet, incluzând noutăți și promoții, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate de către Utilizator, cu acordul expres al Utilizatorului. Dispozițiile cu privire la Newsletter conținute de Reguli vor fi aplicate din momentul activării serviciului de Newsletter de către CCC.


p) PARTENER CCC – o persoană fizică sau juridică conectată din punct de vedere economic, organizațional sau în mod capital cu CCC;


q) PRODUS – un articol mobil disponibil pe Internet, ce face obiectul Contractului de Rezervare și ulterior a unui posibil Contract de Vânzare- încheiat în Magazinul Tradițional între Utilizator și CCC. Toate Produsele prezentate pe Pagina de Internet sunt nou-nouțe;


r) PROMOȚII – anumite termene ale vânzării sau furnizării de servicii, reglementate conform termenilor exprimati pe Pagina de Internet, propuse de CCC la un anumit timp, decare Utilizatorul poate beneficia în conditiile stabilite;


s) REGULI / CONTRACT DE FURNIZARE A SERVICIILOR – acest document specifică termenii încheierii Contractelor de Rezervare și regulilor pentru furnizarea și utilizarea serviciilor asigurate de CCC Utilizatorilor prin intermediul Paginii de Internet. Regulile definesc drepturile și obligațiile Utilizatorului și CCC.


t) REZERVARE – Declarația de voință a Utilizatorului, transmisă prin intermediul Paginii de Internet sau Biroului de Servicii Clienți, având drept scop încheierea Contractului de Rezervare, specificând tipul și numărul Produsului (Produselor), precum si, alte elemente de idnetificare prevăzute de lege și Reguli. Rezervarea nu constituie o obligație pentru CCC, Utilizator sau terțe persoane (incluzând Parteneri CCC) de a încheia un Contract de Vânzare;


u) SERVICIU INTERNET – o platformă pentru efectuarea unei REZERVĂRI de către Utilizator și pentru furnizarea serviciilor asigurate de CCC, întreținută de CCC, constituind un set de pagini de internet interconectate, disponibile la adresa de Internet: www.ccc.eu/ro precum și prin intermediul Aplicației;


v) MAGAZIN OFFLINE – fiecare magazin CCC offline aflat pe teritoriulRomaniei;


w) CONȚINUT – elemente text, grafice sau multimedia (de exemplu, informații despre produs, fotografii ale produsului, filme promoționale, descrieri, comentarii), incluzând lucrări în sensul Legii Drepturilor de Autor și Drepturilor Conexe și imagini ale persoanelor fizice ce sunt postate și exportate ca parte a Paginii de Internet de către CCC, contractanții CCC, Utilizator respectiv altă persoană ce utilizează Pagina de Internet;


x) CONTRACT DE REZERVARE – contract încheiat între CCC și Utilizator, pe baza căruia CCC se obligă să asigure disponibilitatea Produsului (Produselor) indicat (indicate) de către Utilizator în Rezervarea efectuată, iar Utilizatorul se obligă să ridice Produsul (Produsele) la data și din Magazinul Offline alese de către Utilizator din cele prezentate de CCC în timpul Rezervării din Magazinele Offline în care Produsul (Produsele) este (sunt) disponibil (disponibile) la momentul efectuării Rezervării. Contractul de Rezervare nu constituie un Contract de Vânzare și nici nu obligă CCC, Utilizatorul sau terțe persoane (inclusiv Parteneri CCC) de a-l încheia;


y) CONTRACT DE VÂNZARE– un contract de vânzare în sensul Codului Civil, privitor la vânzarea de către CCC sau Partenerul CCC ce conduc Magazinul Offline pentru Utilizatorul Produselor indicate în Contractul de Rezervare, la plata Prețului, încheiat în Magazinul Offline;


z) SERVICIU ELECTRONIC – furnizarea de servicii electronice de către CCC pentru Utilizator prin intermediul Paginii de Internet, conform Contractului de Furnizare a Serviciilor. În măsura în care serviciile sunt furnizate de entitățile ce cooperează cu CCC, dispozițiile relevante cu privire la regulile de utilizare ale acestor servicii sunt incluse în regulile cu privire la furnizarea serviciilor de către aceste entități;


aa) LEGEA CU PRIVIRE LA DREPTURILE CONSUMATORULUI - Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioar


bb) CERINȚE TEHNICE – cerințele tehnice minime ce sunt necesare pentru a coopera cu sistemul IT utilizat de CCC, incluzând încheierea Contractului de Furnizare a Serviciilor sau încheierea Contractului de Rezervare, respectiv: (1) un computer, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet (în cazul Aplicațiilor – un dispozitiv mobil); (2) acces la poșta electronică; (3) browser de Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 sau o versiune mai nouă sau Internet Explorer versiunea 10.0 sau o versiune mai nouă, Opera versiune 12.0 sau o versiune mai nouă; Google Chrome versiunea 23.0 sau o versiune mai nouă; Safari versiunea 5.0 sau o versiune mai nouă; (4) rezoluția de ecran minim recomandată: 1024x768; (5) cookies și suport Javascript pe browser-ul de internet; în cazul efectuării unei Rezervări prin Aplicație; (8) sistem de operare al unui dispozitiv mobil; Android versiunea 4.0.3 sau o versiune mai nouă sau iOS versiunea 9.0.4 sau o versiune mai nouă, (9) un dispozitiv mobil cu o cameră și un serviciu de geolocație (GPS). Pentru a transmitere o Rezervare, Utilizatorul trebuie să aibă o adresă de e-mail validă/activă, iar în anumite cazuri, o tastatură sau alt dispozitiv de punctare, ce permit completarea corectă a formularelor electronice.II. SERVICII ELECTRONICE PE PAGINA DE INTERNET ȘI APLICAȚIE


1. CCC furnizează următoarele Servicii Electronice către Utilizatori, gratuit, prin intermediul Paginii de Internet:


a) Cont;


b) permiterea Utilizatorilor de a face o Rezervare și de a încheia Contracte de Rezervare în termenii stipulati in prezentul document;


c) prezentarea către Utilizatori a materialelor publicitare adaptate intereselor lor, inclusiv, în funcție de furnizarea de către Utilizatori a acordurilor corespunzătoare, voluntare, prezentând Utilizatorilor notificări curente direct de la nivelul browser-ului de internet (”notificări tip push”);


d) permiterea Utilizatorului de a utiliza serviciile Coșului;


e) permiterea vizualizării Conținutului aflat pe Pagina de Internet;


f) Newsletter (în funcție de disponibilitatea sa);


g) pentru Utilizatorii Aplicației (următoarele dispoziții se pot aplica Serviciilor Electronice curente sau introduse în viitor – abilitatea de a utiliza anumite rezultate ale Serviciilor Electronice din funcționalitatea curentă a Aplicației) și disponibilitatea sa în magazinele online cu aplicațiile pentru mobil indicate în capitolul II, paragraf 14 din Reguli;


h) scanarea prin intermediul camerei și salvarea codurilor de bare ale produselor selectate pentru ca Utilizatorul să compare prețurile lor și pentru a crește viteza rezultatelor de căutare;


i) prezentarea Produselor pe Pagina de Internet pe baza imaginilor produselor selectate încărcate de către Utilizator;


j) căutarea prin intermediul geolocației a Magazinelor Offline CCC sau a unui anumit magazin de ridicare a transportului;


k) limitarea Produselor prezentate sau Promoției, de exemplu, în funcție de mărimea indicată de către Utilizator (de exemplu, mărime încălțăminte) sau de categoria indicată de către Utilizator (de exemplu, produse pentru Bărbați / Femei / Copii)


l) prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare ”push”);


m) posibilitatea de înscriere în Clubul CCC sau adăugarea la Cont de informații cu privire la calitatea de membru al CLUBULUI CCC la care se face referire în regulile CLUBULUI CCC; crearea de liste de Produse favorite sau descoperite;


2. În plus, CCC furnizează următoarele servicii, gratuit, prin intermediul Paginii de Internet pentru Utilizatorii care au creat un Cont:


a) menținerea sesiunilor Utilizatorului după autentificarea în Cont (utilizând un browser sau o Aplicație);


b) stocarea sau punerea serviciilor la dispoziția Utilizatorului prin intermediul Contului de Istorie a Rezervării.


3. Înregistrarea și utilizarea Contului sunt posibile după finalizarea următorilor pași de către Utilizator:


a) completarea formularului de înregistrare și acceptarea dispozițiilor acestor Reguli;


b) click pe tab-ul ”Înregistrare”


4. În formularul de înregistrare, utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele date ale Utilizatorului: prenume și nume, adresă de e-mail, parolă, număr de telefon.


5. Contractul pentru Furnizarea Serviciilor va fi încheiat la primirea de către Utilizator a confirmării Contractului de Furnizare a Serviciilor trimis de către CCC la adresa de e-mail indicată de Utilizator în timpul înregistrării. Contul este furnizat în mod gratuit, pentru o perioadă nedeterminată de timp. Utilizatorul poate oricând și fără indicarea unui motiv, șterge Contul (renunțare la Cont) trimițând o cerere corespunzătoare către Shoe Express, în special prin e-mail, la următoarea adresă: [email protected] sau în scris la următoarea adresă: Strada Tuzla nr. 9-27, bl. K3, sector 2. Pentru a trimite o Rezervare prin intermediul Paginii de Internet, nu este necesară crearea unui Cont.


6. Utilizarea Coșului începe atunci când Utilizatorul adaugă primul Produs în Coș.


7. Coșul este furnizat în mod gratuit, este unic și se încheie la efectuarea unei Rezervări prin intermediul Coșului sau atunci când Utilizatorul se oprește din a face o Rezervare prin intermediul Utilizatorului, conform dorinței sale, iar Coșul salvează informații cu privire la Produsele selectate de către Utilizator și după închiderea browser-ului sau sesiunii Aplicației, inclusiv după deconectarea, pentru o perioadă de timp de maxim 30 de zile pentru browser și de 6 ore pentru Aplicație. În cazul utilizării Coșului de către Utilizatorii autentificați în Cont prin intermediul browser-ului, conținutul Coșului este sincronizat cu Contul lansat utilizând Aplicația (și vice-versa).


8. Pentru a porni serviciul de Newsletter, se solicită acordul de a primi informații comerciale de către Utilizator, furnizând adresa sa de e-mail în câmpul corespunzător pe Pagina de Internet sau bifând căsuța corespunzătoare și confirmarea sa dând click pe link-ul de activare trimis de CCC la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator (momentul începerii serviciului de transmitere Newsletter). La alegerea sa, Utilizatorul poate fi de acord cu primirea de informații comerciale din partea entităților ce cooperează cu CCC sau cu procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing ale entităților ce cooperează cu CCC. De asemenea, Utilizatorul poate fi de acord cu primirea de Newsletter prin SMS furnizând numărul său de telefon mobil și marcând căsuța corespunzătoare ca parte a Paginii de Internet.


9. Noutățile sunt furnizate în mod gratis, pentru o perioadă nedeterminată de timp (însă nu mai devreme de momentul activării serviciului de Newsletter de către CCC). Utilizatorul poate oricând, fără a oferi un motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (renunțare la Newsletter), în special dând click pe link-ul de dezactivare din fiecare Newsletter trimis Utilizatorului sub forma unui e-mail sau transmițând o cerere corespunzătoare către Shoe Express, în special prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] sau în scris la următoarea adresă: Strada Tuzla nr. 9-27, bl. K3, sector 2, Bucuresti.


10. Utilizatorul este obligat în special:


a) să furnizeze doar datereale, curente și necesare în Rezervare și în formularele de înregistrare la crearea unui Cont;


b) să actualizeze imediat datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate de către Utilizator în legătură cu încheierea Contractului de Furnizări Servicii sau Contractului de Rezervare, în special în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea lor corespunzătoare; Utilizatorul poate modifica datele introduse în timpul creării Contului, oricând, utilizând opțiunile disponibile în Cont;


c) să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod ce nu interferează cu funcționarea Paginii de Internet sau Aplicației CCC;


d) să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod conform cu dispozițiile legii în vigoare, dispozițiile Regulilor precum și cu practica și regulile de comportament social adoptate într-o anumită zonă;-


e) să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod ce nu contravine celorlalți Utilizatori sau CCC;


f) să nu furnizeze sau să transmită niciun Conținut interzis de dispozițiile legii în vigoare, în special Conținutul ce încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale terțelor persoane sau drepturilor lor personale, ca parte a Paginii de Internet;


g) să nu întreprindă acțiuni cum ar fi:


- trimiterea sau postarea pe Pagina de Internet a informațiilor comerciale nesolicitate sau postarea oricărui Conținut ce încalcă legea (interzicerea prezentării de conținut ilegal);


- întreprinderea activităților TIT sau oricăror alte activități ce au drept scop intrarea în posesie a informațiilor ce nu sunt destinate Utilizatorului, inclusiv datele altor Utilizatori sau interferența cu regulile sau aspectele tehnice ale operării Paginii de Internet și Aplicației;


- modificarea neautorizată a Conținutul furnizat de CCC, în special furnizat pe Pagina de Internet, Prețuri sau descrieri de Produse;


h) să descarce Aplicația doar din surse legale, în mod exhaustiv indicate de CCC în paragraful 14 de mai jos.


11. Reclamațiile cu privire la furnizarea de Servicii Electronice, Aplicație sau Contractul de Rezervare pot fi depuse, de exemplu:


a)  în scris, la următoarea adresă: Strada Tuzla nr. 9-27, bl. K3, sector 2, Bucuresti;


b) în format electronic prin e-mail la următoarea adresă: [email protected]


12. Se recomandă ca Utilizatorul să prezinte în descrierea reclamației: (1) informațiile și circumstanțele cu privire la subiectul reclamației, în special tipul și data apariției neregularității; (2) solicitarea Utilizatorului și (3) detaliile de contact ale părții care face reclamația – acest lucru va facilita și va crește viteza luării în considerare a reclamației de către CCC. Cerințele specificate în propoziția anterioară iau doar formă de recomandare și nu afectează eficiența reclamației depuse, omițând descrierea recomandată a reclamației.


13. Răspunsurile din partea CCC la reclamații vor fi prezentate în maxim 14 zile de la data depunerii lor.


14. CCC va permite Utilizatorului să descarce Aplicația pentru dispozitivul mobil al Utilizatorului, în mod gratuit, din următoarele magazine online cu aplicații pentru mobil:


a) App Store, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare iOS;


b) Google Pay, pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android.


15. Utilizarea Aplicației descărcate dintr-o sursă, alta decât cele indicate în paragraful 14 de mai sus este asociată cu riscul de încălcare a integrității Aplicației și conectarea la software virusat, lucru ce reprezintă o amenințare la securitatea dispozitivului mobil al Utilizatorului și la datele stocate pe acesta.


16. Pentru a utiliza Aplicația, Utilizatorul ar trebui:


a) să se familiarizeze cu aceste Reguli și informații despre Aplicație furnizate ca parte a magazinelor la care se face referire în paragraful 14 de mai sus și să le accepte și


b) să descarce Aplicația din magazinul la care se face referire în paragraful 14 de mai sus și


c) să instaleze Aplicația pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, urmărind instrucțiunile afișate după lansarea procesului de instalare sau furnizate de către magazinele la care se face referire în paragraful 14 de mai sus.


17. Aplicația se conectează la Pagina de Internet prin Internet.


18. Funcționalitățile Aplicației se utilizează de către CCC pentru a furniza Serviciile Electronice într-un mod accesibil, facilitând utilizarea de către Utilizator a Paginii de Internet, inclusiv citirea Conținutului și Produselor.


19. Aplicația utilizează tehnologia ce stochează și obține acordul la elementele de identificare ale Utilizatorului, permițând Aplicației să ruleze în mod offline și salvând preferințele utilizatorului ce nu este autentificat (lucru se implică accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicația stochează ID-ul curent al Utilizatorului până când Utilizatorul se autentifică în Aplicație, modifică pagina de internet a Aplicației într-o Pagină de Internet ce operează într-o altă țară sau dezinstalează (șterge) Aplicația de pe dispozitivul mobil.


20. Pentru a utiliza funcționalitatea Aplicației la care se face referire în capitolul II paragraf 1 litera g) de mai sus este necesar ca Utilizatorul să-și dea acordul voluntar pentru accesarea de către Aplicație a camerei sau serviciului de geolocație pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, acordul voluntar al Utilizatorului pentru primirea notificărilor tip ”push” sau informarea CCC cu privire la preferințele Utilizatorului.


21. Utilizatorul poate oricând revoca acordul la care se face referire în paragraful 20 de mai sus sau dezinstala (îndepărta) aplicația de pe dispozitivul dumneavoastră mobil prin intermediul setărilor acestui dispozitiv.


22. În situațiile menționate în capitolul VII paragraf 7, CCC are dreptul de a opri sau limita provizoriu furnizarea serviciilor indicate în paragrafele 1 și 2 de mai sus. Într-o astfel de situație, restul dispozițiilor Regulilor se vor aplica în mod corespunzător în relațiile cu Antreprenorii, iar CCC nu va fi responsabil pentru lipsa provizorie a accesului la Pagina de Internet ca urmare a motivelor indicate mai sus.


23. De fiecare dată, CCC va informa Utilizatorii cu privire la suspendarea sau limitarea furnizării serviciilor trimițând in mesaj corespunzător prin e-mail și postând un mesaj corespunzător pe Pagina de Internet.


24. Suspendarea sau limitarea provizorie a furnizării serviciilor nu afectează drepturile Utilizatorilor rezultate din dispozițiile legii în vigoare, în special dreptul de reziliere a Contractului de Furnizare a Serviciilor.III. CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE REZERVARE


1. CCC vă permite să faceți Rezervări pentru Produs în următorul mod: a. Pe Pagina de Internet;


2. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, CCC poate introduce alte metode de efectuare a Rezervărilor utilizând mijloace de comunicare la distanță, în termenele stabilite în prezentele Reguli.


3. Încheierea Contractului de Rezervare între Utilizator și CCC va avea loc după ce Utilizatorul a făcut Rezervarea.


4. CCC permite Utilizatorului să facă o Rezervare prin intermediul Paginii de Internet după cum urmează:


a) Utilizatorul adaugă maxim trei Produse selectate în Cărucior, după care trece la formularul de Rezervare.


b) Utilizatorul care deține Contul confirmă în Formularul de Rezervare valabilitatea datelor necesare încheierii și implementării Contractului de Rezervare. Un Utilizator care nu are un Cont trebuie să completeze formularul de Rezervare indicând datele sale necesare încheierii și implementării Contractului de Rezervare. În orice caz, furnizarea de date expirate sau nereale ale Utilizatorului poate conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a Contractului. În formularul de Rezervare este necesar ca Utilizatorul să furnizeze următoarele date: prenumele și numele persoanei care primește Rezervarea, adresa de e-mail și numărul de telefon al Utilizatorului și date cu privire la Contractul de Rezervare: Produs(e), cantitate Produs(e), tip, mărime și mărimea Produsului, dacă este disponibil, Magazinul Offline de unde Produs(ele) ar trebui ridicat(e) (alegere din Magazinele Offline în care Produsul / Produsele este / sunt disponibil / disponibile la momentul efectuării Rezervării). În cazul Utilizatorilor ce nu sunt Consumatori, de asemenea este necesară indicarea firmei.


c) Utilizatorul trimite Rezervarea CCC (trimite oferta pentru încheierea Contractului de Rezervare) utilizând funcționalitatea Paginii de Internet pusă la dispoziție în acest scop (buton: ”Comandă în magazin”). În cazul în care un Utilizator care nu are un Cont și care nu a acceptat anterior Regulile, este necesară acceptarea Regulilor.


d) În timpul efectuării Rezervării, până la apăsarea butonului ”Comandă în Magazin”, Utilizatorul are opțiunea de corectare a datelor introduse în ”Coș” prin adăugarea sau scoaterea unui anumit articol din Coș.


5. În cazul încheierii unui Contract de Rezervare utilizând alte mijloace de comunicare la distanță:


a) CCC trimite Utilizatorului un mesaj electronic prin care confirmă conținutul Contractului de Rezervare propus.


b) Utilizatorul trimite Rezervarea CCC prin e-mail la adresa de e-mail de la care a primit confirmarea la care se face referire în paragraful 5 litera a) de mai sus.


c) în cazul în care un Utilizator care nu are un Cont și care nu a acceptat anterior Regulile, este necesară acceptarea Regulilor.


6. După verificarea Rezervării, fără niciun motiv nerezonabil, CCC trimite Utilizatorului un e-mail cu un mesaj de confirmare a acceptării uneia sau mai multor oferte individuale de încheiere a unui Contract de Rezervare pentru Produsele transmise ca parte a Rezervării și confirmarea Contractului de Rezervare (acceptarea Rezervării Produselor indicate în mesaj).


7. Contractul de Rezervare este încheiat la confirmarea ofertelor menționate mai sus, adică la primirea de către Utilizator a mesajului la care se face referire în paragraful 6 de mai sus în ceea ce privește Produsele indicate. CCC trimite Utilizatorului o confirmare a termenelor Contractului la adresa de e-mail comunicată de către Client.


8. În cazul în care nu este posibilă acceptarea tuturor rezervărilor sau a unor rezervări transmise în Rezervare, Oficiul de Protectie a Consumatorilor va contacta Utilizatorul în scopul:


a) informării Utilizatorului cu privire la imposibilitatea acceptării tuturor rezervărilor efectuate în timpul Rezervării ce a condus la încheierea Contractului de Rezervare; sau


b) confirmării de către Utilizator a dorinței de îndeplinire a Rezervării pentru partea în care CCC a convenit să accepte ofertele de încheiere a Contractului de Rezervare. În acest caz, Utilizatorul poate anula întreaga Rezervare (aferentă tuturor ofertelor), lucru ce nu încalcă dreptul său de retragere din contract. Anularea unei rezervări de către Utilizator exonerează CCC de orice obligație de ducere la îndeplinirea Contractului de Rezervare.


9. În cazul în care nu este posibilă acceptarea de oferte / y și încheierea Contractului de Rezervare transmis ca parte a Rezervării, Contractul de Rezervare pentru Produsele indicate de Biroul de Servicii Clienți nu se încheie.


10. În mod independent, CCC poate informa Utilizatorul cu privire la statusul Rezervării prin trimiterea de mesaje la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator sau prin contactare telefonică.


11. CCC depune toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea Produselor și implementarea Contractului de Rezervare


12. Contractul de Rezervare este valabil de la confirmarea Rezervării până la sfârșitul următoarei Zile Lucrătoare pentru magazinul CCC selectat (în funcție de programul Magazinului Offline selectat), calculat de la confirmarea Rezervării. Pe durata Contractului de Rezervare, Utilizatorul și CCC pot încheia un Contract de Vânzare- pentru Produsul acoperit de Contractul de Rezervare în Magazinul Offline (indicat în confirmarea Rezervării). Lista Magazinelor Offline este disponibilă la: https://global.ccc.eu/ro/stores . Oricând, unui anumit Utilizator i se pot aplica maxim două Contracte de Rezervare.


13. Contractul de Vânzare-Cumpărare în Magazinul Offline poate fi încheiat în ciuda expirării Contractului de Rezervare. Posibilitatea menționată mai sus depinde de disponibilitatea unui anumit (unor anumite) Produs (Produse) dintr-un anumit Magazin Offline.


14. Baza ridicării Produsului din cadrul Contractului de Rezervare din Magazinul Offline este reprezentată de numărul Rezervării indicat în mesajul de e-mail la care se face referire în paragraful 6 de mai sus.


15. Utilizatorul se poate retrage oricând din Contractul de Rezervare (poate anula Rezervarea) în special prin:


a) trimiterea unui e-mail la în cadrul căruia Utilizatorul indică numărul Rezervării ce trebuie anulată sau;


b) contactarea telefonică a Biroului de Servicii Clienți la nr. + 40 (31) 2296196.


16. Contractul de Rezervare nu constituie o obligație a CCC sau a oricăror Parteneri CCC de încheiere a unui Contract de Vânzare în Magazinul Offline. În cazul încheierii unui Contract de Vânzare, Utilizatorul are obligația de a achita Prețul valabil în Magazinul Offline la momentul încheierii Contractului de Vânzare-Cumpărare. Plata Prețului se efectuează în Magazinul Offline utilizând metoda de plată disponibilă. Utilizatorul nu poate achita Prețul prin intermediul Paginii de Internet.


17. Contractul de Vânzare încheiat în Magazinul Offline nu este un contract la distanță sau un contract in afara spatiilor comerciale în sensul prevăzut de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii,


18. Orice returnări și reclamații cu privire la Produse sunt luate în considerare conform regulilor în vigoare ale Magazinului Offline în care s-a încheiat Contractul de Vânzare-Cumpărare.


19. Promoțiile existente pe Pagina de Internet nu fac obiectul comasării, cu excepția cazului în care dispozițiile Promoției prevăd în mod expres altceva.


IV. METODE EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI CERERILOR DE INVESTIGARE ȘI REGULI DE ACCESARE A ACESTOR PROCEDURI


In vederea asigurării respectării drepturilor Utilizatorilor/consumatorilor, persoanele fizice care, potrivit legii, au un interes legitim, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în legătură cu încălcările prevederilor legislatiei in vigoare - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii sau orice alt document legislative care prevede drepturi in seama consumatorilor - ca aceasta să decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale dispozitiilor.


Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.IV. LICENȚĂ


1. Drepturile exclusive cu privire la Conținutul furnizat / postat pe Pagina de Internet de către CCC sau contractanții săi, în special drepturile de autor, denumirea Paginii de Internet (marcă înregistrată), elementele grafice incluse în aceasta, software-ul (inclusiv Aplicația) și drepturile din domeniul informațiilor din baza de date sunt protejate de lege și sunt acordate către CCC sau entitățile cu care CCC a încheiat contractele corespunzătoare. Utilizatorul are dreptul de a utiliza Conținutul menționat mai sus, inclusiv Aplicația, în mod gratuit, precum și de a utiliza Conținutul postat conform legii și deja transmis de către alți Utilizatori pe Pagina de Internet, însă doar în scopuri profesionale Utilizarea Conținutului, inclusiv a Aplicației, într-un scop diferit este permisă doar pe baza acordului expres obținut în prealabil, acordat de către entitatea respectivă în scris, sub sancțiunea nulității.


2. Utilizatorul ce prezintă pe Pagina de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) orice Conținut, în special elemente grafice, comentarii, opinii sau declarații pe Cont sau oriunde pe Pagina de Internet, acordă prin prezenta firmei CCC o licență non-exclusivă, fără plată de redevențe pentru utilizarea, înregistrarea în memoria computerului, ștergerea, suplimentarea, prezentarea publică, afișarea publică, reproducerea și transmiterea (în special pe Internet) a acestui Conținut, în întreaga lume. Acest drept include dreptul de acordare a sub-licențelor în scopul justificat de implementarea Contractului de Rezervare sau a Contractului de Furnizare Servicii (incluzând funcționarea și dezvoltarea Paginii de Internet)


3. Indiferent de dispozițiile de mai sus, Aplicația face obiectul drepturilor de proprietate ale CCC. La instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, CCC acordă Utilizatorului o licență non-exclusivă de utilizare a Aplicației, inclusiv de reproducere a Aplicației doar în ceea ce privește descărcarea sa pe dispozitivul mobil și instalarea și lansarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Utilizatorului. Utilizatorul poate instala Aplicațiile pe orice număr de dispozitive mobile ale Utilizatorului, însă poate instala doar câte o copie a Aplicației pe un dispozitiv mobil.


4. Utilizatorul nu are dreptul, în special, de a traduce, adapta, modifica formatul sau de a efectua orice alte modificări asupra Aplicației, inclusiv asupra codului său sursă, cu excepția situațiilor permise de lege, iar Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza Aplicația în scopuri comerciale.


VI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt procesate de CCC în calitate de operator al datelor cu caracter personal.


2. Furnizarea de către Utilizator a datelor cu caracter personal este voluntară, însă necesară pentru crearea unui Cont, utilizarea anumitor Servicii Electronice sau încheierea unui Contract de Rezervare.


3. CCC va întreprinde acțiunile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ce sunt procesate.


4. Datele cu caracter personal furnizate pe Pagina de Internet sau obținute pe baza activității Utilizatorului pe Internet și în Magazinele Offline sau obținute prin intermediul Aplicației, sunt procesate de CCC pentru anumite scopuri, menționate, ca parte a formularelor individuale pe Pagina de Internet și descrise în detaliu ca parte a Politicii de Păstrare a Confidențialității disponibile pe Pagina de Internet.


5. Ca regulă, în funcție de utilizarea anumitor funcționalități, Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă de protecție a datelor cu caracter personal, dreptul de a obiecta, dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal, de a solicita rectificarea, ștergerea, limitarea procesării și transferului de date.


6. Explicații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunt conținute în tab-ul ”Politică de Păstrare a Confidențialității” disponibil pe Pagina de Internet.


1.  REZILIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII ȘI SCHIMBAREA REGULILOR


CCC poate oricând rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor sau orice contract de licență acordată conform capitolului V din Reguli, pe baza unui preaviz de o lună transmis Utilizatorului, din motive importante, prin care se înțeleg (catalog închis):


a) schimbarea dispozițiilor legale ce reglementează furnizarea de servicii electronice de către CCC și care afectează drepturile și obligațiile reciproce stabilite în contractul încheiat între Utilizator și CCC sau o schimbare a interpretării dispozițiilor de mai sus drept rezultat a unor sentințe judecătorești, decizii ordinare, recomandări sau recomandări corespunzătoare unui anumit domeniu din partea oficiilor sau organismelor;


b) modificarea modului de furnizare a serviciilor datorată exclusiv motivelor tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în aceste Reguli);


c) modificarea domeniului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Regulilor ca urmare a introducerii de funcționalități sau servicii noi acoperite de Reguli, de către CCC sau ca urmare a modificării sau retragerii acestora.


2. Declarația CCC în măsura menționată în paragraful 1 de mai sus, transmisă la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în timpul creării Contului sau efectuării unei Rezervări, iar în cazul în care CCC nu are adresa de e-mail a Utilizatorului – ca parte a notificărilor în Aplicație.


3. CCC poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor sau orice contract de licență acordată conform capitolului V din Reguli, în baza unui preaviz de șapte zile sau refuzării altor drepturi de utilizare a Paginii de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) și de a efectua o Rezervare, precum și limita accesul său la un anumit Conținut sau la întregul Conținut, din motive importante, de exemplu, în cazul unei încălcări grave a acestor Reguli de către Utilizator, adică în situațiile în care Utilizatorul (catalog închis) încalcă dispozițiile capitolului II, punctul 10 literele a), c), d), e), f), g), h) din Reguli.


4. CCC își rezervă dreptul de a rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor (și în consecință de a șterge Contul) în cazul în care Contul Utilizatorului rămâne inactiv pentru o perioadă de timp de minim 3 ani.


5. Utilizatorului căruia i s-au aplicat dispozițiile paragrafului 3, poate utiliza Pagina de Internet după contactarea prealabilă a CCC (prin Biroul de Servicii Clienți) și poate obține acordul CCC pentru utilizarea în continuare a Paginii de Internet.


6. CCC poate amenda aceste Reguli (cu excepția capitolului VIII din Reguli, ce se aplică Utilizatorilor ce nu sunt Consumatori și se poate modifica oricând pe baza legilor general valabile) în cazul apariției a cel puțin unul dintre următoarele motive importante (catalog închis):


a) schimbarea dispozițiilor legale ce reglementează vânzarea de Produse și furnizarea de servicii electronice de către CCC și care afectează drepturile și obligațiile reciproce stabilite în contractul încheiat între Utilizator și CCC sau o schimbare a interpretării dispozițiilor de mai sus drept rezultat a unor sentințe judecătorești, decizii ordinare, recomandări sau recomandări corespunzătoare unui anumit domeniu din partea oficiilor sau organismelor;


b) modificarea modului de furnizare a serviciilor datorată exclusiv motivelor tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în aceste Reguli);


c) modificarea domeniului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Regulilor ca urmare a introducerii de funcționalități sau servicii noi acoperite de Reguli, de către CCC sau ca urmare a modificării sau retragerii acestora.


7. În cazul efectuării de modificări asupra Regulilor, CCC va prezenta un text consolidat al Regulilor prin publicarea pe Pagina de Internet și prin intermediul mesajelor trimise la adresa de e-mail furnizată în timpul încheierii Contractului de Furnizare a Serviciilor de către Utilizator, Părțile considerând că informațiile cu privire la modificare trebuie transmise în așa fel încât Utilizatorul să se poate familiariza cu conținutul lor. În cazul în care CCC nu are adresa de e-mail a Utilizatorului – mesajul cu privire la modificarea Regulilor va fi transmis către Utilizator ca parte a notificărilor Aplicației.


8. Amendarea Regulilor intră în vigoare după 14 zile de la data transmiterii informațiilor cu privire la modificare. În cazul Utilizatorilor care au încheiat un Contract de Furnizare a Serviciilor, adică au cu Cont, ei au dreptul de a rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor în termen de 14 zile de la data notificării lor cu privire la modificarea Regulilor. Amendarea Regulilor nu prezintă relevanță pentru Contractele de Furnizare a Serviciilor, Contractele de Rezervare și Contractele de Vânzare-Cumpărare încheiate de Utilizator și CCC înainte de amendarea Regulilor.VIII. DISPOZIȚII REFERITOARE LA UTILIZATORII CE NU SUNT CONSUMATORI


1. Acest capitol al Regulilor și dispozițiile conținute de acesta se aplică doar Utilizatorilor ce nu au calitatea de Consumatori.


2. În cazul Utilizatorilor ce nu au calitatea de Consumatori, CCC poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor sau oricărui contract de licență acordată pe baza capitolului V din Reguli, cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând o declarație corespunzătoare către Utilizator, sub orice formă.


3. Nici CCC nici angajații, reprezentanții autorizați și mandatarii săi nu vor fi responsabili față de Utilizator, subcontractanții, angajații, reprezentații autorizați sau mandatarii săi pentru orice daune, inclusiv pierderea profiturilor, cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate intenționat de aceștia.


4. Orice dispute apărute între CCC și Utilizatorul care nu are calitatea de Consumator vor fi transmise spre soluționare de către instanța competentă ce își desfășoară activitatea în raza sediului CCC.


5. În ceea ce privește Utilizatorii ce nu au calitatea de Consumatori, CCC poate modifica oricând Regulile pe baza dispozițiilor general valabile ale legii.IX. DISPOZIȚII FINALE


1. Regulile se vor aplica din data de 25.06.2018.


2. Contractele încheiate de CCC sunt încheiate în limba romana


3. Consolidarea, securitatea și accesul la dispozițiile esențiale ale Contractului de Furnizare Servicii încheiat vor intra în vigoare trimițând un e-mail la adresa de e-mail furnizate de Utilizator.


4. CCC asigură măsurile tehnice și organizaționale necesare în măsura asigurării securității funcționalităților sau serviciilor furnizate pe baza Contractului de Furnizare Servicii. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscurile tipice aferente transmiterii de date prin Internet, cum ar fi distribuirea, pierderea sau accesarea lor de către persoane neautorizate.


5. Conținutul Regulilor este disponibil Utilizatorilor, în mod gratuit la următorul URL:, unde Utilizatorii le pot vizualiza și lista oricând, precum și în cadrul Aplicației.


6. CCC informează cu privire la faptul că utilizarea Paginii de Internet prin intermediul unui browser de internet sau Aplicații, inclusiv transmiterea de Rezervări precum și stabilirea unei conexiuni telefonice cu Biroul de Servicii Clienți, pot genera costuri referitoare la conectarea la Internet (taxă transfer date) sau costuri de conectare telefonică, conform pachetului de tarife ale furnizorului de servicii utilizat de către Utilizator.


7. Pentru aspectele ce nu sunt acoperite de aceste Reguli, se vor aplica dispozițiile general valabile ale legislației poloneze, în special: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştiiși alte dispoziții relevante ale legii general valabile.


8. Alegerea legislației poloneze pe baza acestor Reguli nu privează Consumatorul de protecția acordată pe baza regulilor ce nu poate fi exclusă de un contract dintre CCC și Consumator, prin lege, care, în conformitate cu regulile relevante, ar fi corespunzătoare în absența alegerii.