CCC

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego CCC SHOES&BAGS 


I. Postanowienia ogólne

II. Usługi elektroniczne w serwisie internetowym i aplikacja

III. Warunki zawierania umowy rezerwacji

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

V. Sposoby i terminy płatności za produkt

VI. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

VII. Reklamacja produktu (dotyczy produktów zakupionych online. Dla produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych zasady składania reklamacji znajdziesz w Regulaminie reklamacji)

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

IX. Prawo odstąpienia od umowy

X. Licencja

XI. Ochrona danych osobowych

XII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu

XIII. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

XIV. Postanowienia końcowe


Serwis Internetowy CCC shoes&bags dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i CCC je stosuje.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Serwis Internetowy  prowadzony jest przez CCC dostępny jest pod adresem internetowym www.ccc.eu/pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek).

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Rezerwacji lub Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania Rezerwacji / Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Rezerwacji / Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez CCC do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez CCC, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z Serwisu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Aplikacji stosowane będą od momentu udostępnienia przez CCC Aplikacji w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu oraz zależnie od jej dalszej dostępności;

b) BOK – Biuro Obsługi Klienta CCC, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Serwisu Internetowego, Sklepów Stacjonarnych, Regulaminu oraz aktualnych Promocji,  pod numerami telefonu 422 144 22, 801 002 222, pod adresem e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w zakładce „Wsparcie i Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora;

c) CCC – spółka CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 5.486.800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora). Adres do doręczeń Produktów zwracanych w ramach reklamacji lub wykonania prawa odstąpienia od umowy: CCC S.A./c/o eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin-Nowa 9 ; 66-002  Zielona Góra ;

d)CCC Klub – program lojalnościowy CCC, którego specyfikę i zasady określa Regulamin CCC Klubu, dostępny w Serwisie Internetowym. CCC Klub jest organizowany i zarządzany przez CCC w celu promocji i reklam CCC. CCC Klub ma na celu promocję i reklamę CCC, w tym zwiększenie popularności, zachęcanie do zakupu produktów i korzystania z usług CCC. Żadne Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej;

e) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego CCC tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

f) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

g) DZIEŃ ROBOCZY HANDLOWY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli w którym wybrany, dany sklep stacjonarny sieci CCC jest otwarty dla klientów;

h) HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). CCC udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła;

i) KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/ Umowy Rezerwacji, Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie CCC; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

j) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

k) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

l) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym CCC, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień i Rezerwacji, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji, oraz innych usług udostępnianych przez CCC;

m) KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów Koszyk gromadzi składane przez Klienta Rezerwacje i oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednej Rezerwacji / Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia odpowiednio Umowy Rezerwacji / Umowy Sprzedaży. W celu zachowania najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego CCC może wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia lub jednej Rezerwacji.      W przypadku przekroczenia tego limitu Klientowi wyświetlony zostanie automatyczny komunikat z prośbą o kontakt z CCC w przypadku chęci zawarcia umowy na większą ilość Produktów;

n) LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;

o) PARTNER CCC – osoba fizyczna lub prawna powiązana gospodarczo, organizacyjnie lub kapitałowo z CCC;

p) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a CCC, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe;

q) PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez CCC w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

r) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez CCC za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i CCC. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

s) REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji, określające rodzaj i liczbę Produktu/ów oraz inne treści przewidziane prawem i Regulaminem. Rezerwacja nie stanowi dla CCC, Klienta ani osób trzecich (w tym Partnerów CCC) zobowiązania do zawarcia Umowy Rezerwacji ani Umowy Sprzedaży;

t) SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie Rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez CCC, prowadzona przez CCC, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.ccc.eu/pl, a także za pośrednictwem Aplikacji;

u) SKLEP STACJONARNY – każdy stacjonarny punkt sprzedaży CCC znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

v) TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio CCC, kontrahentów CCC, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;

w) UMOWA REZERWACJI – umowa zawarta pomiędzy CCC a Klientem, na podstawie której CCC zobowiązuje się do potwierdzenia dostępności Produktu/ów wskazanych przez Klienta w ramach złożonej Rezerwacji, a Klient zobowiązuje się do odbioru Produktu/ów w czasie i Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Klienta spośród przedstawionych przez CCC w toku Rezerwacji spośród Sklepów Stacjonarnych, w których Produkt/y jest/są dostępne w chwili dokonywania Rezerwacji. Umowa Rezerwacji nie stanowi Umowy Sprzedaży, ani nie zobowiązuje CCC, Klienta ani osób trzecich (w tym Partnerów CCC) do jej zawarcia;

x) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez CCC lub Partnera CCC prowadzącego Sklep Stacjonarny na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu lub w Umowie Rezerwacji, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana w Sklepie Stacjonarnym lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

y)USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez CCC na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z CCC, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

z)USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

aa) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się CCC, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku składania Rezerwacji drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Zamówienie lub Rezerwację, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

bb) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez CCC na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.


II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM I APLIKACJA


1. CCC świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a) Konto;

b) umożliwianie Klientom składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji oraz zawierania Umów Sprzedaży i Umów Rezerwacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Klientów stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;

f) w przypadku Klientów Aplikacji (poniższe postanowienia mogą dotyczyć Usług Elektronicznych aktualnych lub wprowadzanych w przyszłości – możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżącej funkcjonalności Aplikacji) oraz jej dostępności w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu:

• skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych produktów w celu możliwości porównania przez Klienta ich Cen i przyspieszenia wyników wyszukiwania;

• prezentacja Produktów w Serwisie Internetowym na podstawie wgranych przez Klienta zdjęć wybranych produktów;

• wyszukiwanie za pośrednictwem lokalizacji Sklepu Stacjonarnego CCC lub określonego punktu odbioru przesyłki;

• ograniczenie prezentowanych Produktów lub Promocji np. do wskazanego przez Klienta rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do wskazanej przez Klienta kategorii (np. Produkty męskie/damskie/dziecięce);

• prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”);

• możliwość przystąpienia do CCC Klub lub dodania do Konta informacji o karcie członkowskiej CCC Klub, o której mowa w regulaminie CCC Klub;

• tworzenie list ulubionych lub odkrytych Produktów.

2. CCC dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);

b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

3. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola ,,Załóż konto’’.

4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez CCC na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do CCC, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie lub dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku korzystania z Koszyka przez Klientów zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym następnie za pomocą Aplikacji (i na odwrót). Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób niezakłócający funkcjonowania CCC, Serwisu Internetowego lub Aplikacji;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla CCC;

f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g) niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;

• modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez CCC, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów Produktów;

h) pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł enumeratywnie wskazanych przez CCC w ust. 14 poniżej;

i) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i CCC kosztów w pełnej wysokości;

j) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, Aplikacją lub Umową Rezerwacji można składać na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez CCC. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez CCC następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

12. CCC umożliwi Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta z następujących sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi:

a) Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

b) Google Play/ Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

13. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 14 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.

14. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 14 powyżej i zaakceptować je, oraz

b) pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 14 powyżej, oraz

c) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 14 powyżej.

15. Aplikacja łączy się z Serwisem Internetowym za pomocą Internetu.

16. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez CCC Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Klientowi korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zapoznanie się z Treściami i Produktami.

17. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Serwis Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

18. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 1 lit. g powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do aparatu fotograficznego lub usługi geolokalizacji w urządzeniu mobilnym Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie CCC informacji o preferencjach Klienta.

19. Klient w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 20 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

20. W sytuacjach określonych w pkt II ust. 10 g i V ust. 4  CCC ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Klientami niebędącymi Konsumentami CCC nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wcześniej wymienionych.

21. CCC każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.

22. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.


III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI


1. CCC umożliwia dokonywanie Rezerwacji Produktów w Serwisie Internetowym.

2. W ramach rozwoju świadczonych usług, CCC może wprowadzać kolejne sposoby dokonywania Rezerwacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Zawarcie Umowy Rezerwacji między Klientem a CCC następuje po uprzednim dokonaniu przez Klienta Rezerwacji.

4. CCC umożliwia Klientowi dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Rezerwacji.

b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Rezerwacji aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Rezerwacji w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko osoby odbierającej przedmiot Rezerwacji, adres email i numer telefonu Klienta oraz danych dotyczących Umowy Rezerwacji: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, Sklep Stacjonarny, w którym ma nastąpić odbiór Produktu/ów (wybrany spośród Sklepów Stacjonarnych, w których Produkt/y jest/są dostępne w chwili dokonywania Rezerwacji). W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy.

c) Klient przesyła CCC Rezerwację (składa ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: “Zarezerwuj produkty”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

d) W trakcie dokonywania Rezerwacji, do momentu naciśnięcia przycisku “Zarezerwuj produkty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

5. W przypadku zawierania Umowy Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) CCC wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Rezerwacji.

b) Klient przesyła CCC Rezerwację za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej.

c) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Po zweryfikowaniu Rezerwacji, bez nieuzasadnionego opóźnienia, CCC wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert zawarcia Umowy Rezerwacji na Produkty, złożonych w ramach Rezerwacji i potwierdzeniem zawarcia Umowy Rezerwacji (akceptacja Rezerwacji w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości).

7. Umowa Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ww. ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. CCC przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Rezerwacji ofert, CCC skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Rezerwacji ofert zawarcia Umowy Rezerwacji; albo

b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Rezerwacji w części, w jakiej CCC zgodziła się przyjąć oferty zawarcia Umowy Rezerwacji. Wówczas Klient może anulować w całości złożoną Rezerwację (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Rezerwacji przez Klienta zwalnia CCC z obowiązku realizacji Umowy Rezerwacji.

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y zawarcia Umowy Rezerwacji złożonych w ramach Rezerwacji, Umowa Rezerwacji w zakresie wskazanych przez CCC Produktów nie zostaje zawarta.

10. Niezależnie, CCC może informować Klienta o statusie Rezerwacji wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail lub kontaktując się telefonicznie.

11. CCC dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Rezerwacji. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego.

12. Umowa Rezerwacji obowiązuje od potwierdzenia Rezerwacji do końca następnego Dnia Roboczego Handlowego dla wybranego sklepu CCC (w zależności od dni otwarcia wybranego Sklepu Stacjonarnego), licząc od chwili potwierdzenia Rezerwacji. W okresie obowiązywania Umowy Rezerwacji Klient i CCC mogą zawrzeć w Sklepie Stacjonarnym (wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji) Umowę Sprzedaży Produktu objętego Umową Rezerwacji. Lista Sklepów Stacjonarnych dostępna jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/sklepy. W danym czasie z danym Klientem mogą obowiązywać maksymalnie dwie Umowy Rezerwacji.

13. Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym może zostać zawarta pomimo wygaśnięcia Umowy Rezerwacji. Ww. możliwość jest zależna od dostępności danego Produktu/ów w danym Sklepie Stacjonarnym.

14. Podstawą do odbioru w Sklepie Stacjonarnym Produktu objętego Umową Rezerwacji jest numer Rezerwacji wskazany w wiadomości email, o której mowa w powyższym ust. 6.

15. Klient może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy Rezerwacji (anulować Rezerwację) w szczególności poprzez:

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], w treści, której Klient wskazuje numer Rezerwacji, która ma zostać anulowana lub

b) kontakt telefoniczny z BOK pod nr. +48 422 144 222 lub +48 801 002 222.

16. Umowa Rezerwacji nie stanowi zobowiązania CCC ani żadnego z Partnerów CCC do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny. Zapłata ceny następuje w Sklepie Stacjonarnym z wykorzystaniem dostępnej w nim metody płatności. Klient nie może dokonać zapłaty ceny za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W przypadku, gdy cena obowiązująca w Sklepie Stacjonarnym w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży będzie wyższa od Ceny prezentowanej w Serwisie Internetowym w chwili zawarcia przez Klienta Umowy Rezerwacji, podmiot prowadzący Sklep Stacjonarny udzieli temu Klientowi dedykowany rabat, obniżając cenę Produktu objętego Umową Rezerwacji do Ceny prezentowanej w Serwisie Internetowym w chwili zawarcia tej Umowy Rezerwacji. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania w przypadku, gdy różnica  wynika ze skorzystania przez Klienta z Promocji dla uczestników CCC Klubu, która to Promocja obowiązywała w chwili zawarcia Umowy Rezerwacji, a nie obowiązuje już w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.  

17. Umowa Sprzedaży zawierana w Sklepie Stacjonarnym nie stanowi umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przewidziane w ww. ustawie.

18. Ewentualne zwroty i reklamacje Produktów rozpatrywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie Stacjonarnym, w którym zawarta została Umowa Sprzedaży.

19. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.


IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. CCC umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Serwisie Internetowym.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, CCC może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a CCC może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

5. CCC umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez CCC sposobów dostawy.

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e) Klient przesyła CCC Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Zamów i zapłać”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) CCC wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b) Klient przesyła CCC Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,

c) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. CCC w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, CCC wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. CCC przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia  wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej CCC zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia CCC z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a CCC niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt IX ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

12. Niezależnie, CCC może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

13. CCC dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. CCC może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

15. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.


V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. CCC udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt II ust. 22, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez CCC płatności Klienta, , BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z CCC przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku umożliwienia Klientowi, wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany będzie  do dokonania płatności przy odbiorze      przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.


VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. CCC może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez CCC oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez CCC jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego CCC - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym.


VII. REKLAMACJA PRODUKTU


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności CCC względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. CCC obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: CCC S.A., /c/o eobuwie.pl S.A, ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie CCC razem z żądaniem, w celu umożliwienia CCC zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez CCC sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że CCC niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. CCC jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

6.  Klient może zamiast zaproponowanego przez CCC usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CCC. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez CCC. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.  CCC ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a CCC nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez CCC do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do CCC, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt CCC na adres CCC S.A; /c/o eobuwie.pl S.A, ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra , z dopiskiem „Reklamacja” lub wydać Produkt upoważnionej przez CCC osobie w Sklepie Stacjonarnym. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez CCC sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do CCC znajdują się w Serwisie Internetowym w zakładce „Reklamacje”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie  utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie CCC, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10.  CCC odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR (ADR)


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b)http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a CCC.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a CCC, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia Klientom niebędącym Konsumentami). Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia CCC przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres:  CCC S.A., /c/o eobuwie.pl S.A, ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra;  

b) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. CCC ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).

6. CCC dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli CCC nie zaproponowało, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt CCC osobie upoważnionej do odbioru Produktu w Sklepie Stacjonarnym, chyba że CCC zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Osoby w Sklepach Stacjonarnych nie są upoważnione do odbioru Produktów noszących ślady użycia. Do zachowania terminu zwrócenia Produktu (w tym noszącego ślady użycia) wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu na adres: CCC S.A., CCC S.A., /c/o eobuwie.pl S.A, ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. CCC może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych Produktów, przez CCC od Klienta.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli CCC wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CCC utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi CCC nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. W przypadku gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: CCC S.A. / c/o eobuwie.pl S.A., ul. Nowy Kisielin - Nowa 9; 66-002 Zielona Góra (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.X. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez CCC lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują CCC lub podmiotom, z którymi CCC zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu Internetowego udziela niniejszym CCC niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Rezerwacji lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla CCC takie odpowiednie licencje.

3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych CCC. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, CCC udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.

4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez CCC jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. CCC może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CCC lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. CCC swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Rezerwacji, a w przypadku, jeśli CCC nie dysponuje adresem e-mail Klienta - w ramach powiadomień w Aplikacji.

3. CCC może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) oraz dokonywania Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j Regulaminu.

4. CCC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (i w konsekwencji usunięcia Konta) w przypadku, gdy Konto Klienta pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej 3 lat.

5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać z Serwisu Internetowego po uprzednim kontakcie ze CCC (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody CCC na dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego.

6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. CCC może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CCC lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli CCC nie dysponuje adresem e-mail Klienta – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi w ramach powiadomień w Aplikacji.

9. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów o Świadczenie Usług, Umów Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i CCC przed zmianą Regulaminu.


XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami CCC może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

3. CCC przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do CCC.

4. Ani CCC ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności CCC, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy CCC, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CCC.

7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami CCC może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Postanowienia ust. 1-7 powyżej, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt IX Regulaminu.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

2. Umowy zawierane przez CCC zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

5. CCC zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL ccc.eu/pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk, a także w ramach Aplikacji.

7. CCC informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Rezerwacji, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy CCC a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.


Załącznik nr 1

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Poprzedni regulamin dostępny jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-do-31-12-2020