Wybierz kategorię

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CCC SHOES

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CCC SHOES&BAGS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM I APLIKACJA
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI
IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
V. LICENCJA
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
VII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU
VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Serwis Internetowy CCC Shoes&Bags dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i CCC je stosuje.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ccc.eu/pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek) prowadzony jest na rzecz CCC przez spółkę CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000506139, NIP 5020110639, REGON 022395487, o kapitale zakładowym 2 0050 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 422 144 22, 801 002 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).


2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, Wymagań Technicznych.


3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących Konsumentami, jak i do Użytkowników niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem pkt IX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Użytkowników niebędących Konsumentami).


4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Użytkownika Rezerwacji.


5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku dokonywania Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem Rezerwacji, o której mowa w pkt III. ust 6 Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez CCC do Użytkowników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.


6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:


a)APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Użytkownikowi przez CCC, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z serwisu internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Aplikacji stosowane będą od momentu udostępnienia przez CCC Aplikacji w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu oraz zależnie od jej dalszej dostępności;


b)BOK – Biuro Obsługi Klienta CCC, które udziela Użytkownikom informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności, w tym na temat produktów, serwisu internetowego, sklepów stacjonarnych, regulaminu oraz aktualnych promocji, w dni robocze w godzinach od 9 do 17 pod numerami telefonu 422 144 22, 801 002 222, pod adresem e-mail: [email protected], [email protected] oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);


c)CCC – spółka CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora);


d) CCC KLUB – program lojalnościowy CCC, którego specyfikę i zasady określa Regulamin CCC Klubu, dostępny w serwisie internetowym. CCC Klub jest organizowany i zarządzany przez CCC w celu promocji i reklam CCC. CCC Klub ma na celu promocję i reklamę CCC, w tym zwiększanie popularności, zachęcanie do zakupu produktów i korzystania z usług CCC. Żadne promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej;


e) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia należnego CCC w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej przedmiot Rezerwacji. Cena prezentowana w serwisie internetowym ma charakter jedynie orientacyjny, a do Umowy Sprzedaży każdorazowo zastosowanie ma cena obowiązująca w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, a nie Umowy Rezerwacji;


f) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


g)DZIEŃ ROBOCZY HANDLOWY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli w którym wybrany, dany sklep stacjonarny sieci CCC jest otwarty dla klientów;


h)HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). CCC udostępnia Użytkownikowi możliwość zmiany hasła;


i) UŻYTKOWNIK– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Usługi Rezerwacji oraz okazać taką zgodę na każde żądanie CCC;


j) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);


k) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


l)KONTO – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym CCC, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w serwisie internetowym. Konto umożliwia śledzenie statusu rezerwacji, dostęp do historii rezerwacji;


m)KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi, który korzysta z serwisu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania rezerwacji jednego lub kilku produktów, wyświetlenie podsumowania dot. poszczególnych produktów i wszystkich produktów łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Użytkownika rezerwacje;


n) LOGIN – adres e-mail Użytkownika podany w ramach serwisu internetowego podczas tworzenia konta;


o) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od CCC cyklicznych informacji w szczególności o produktach, serwisie internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Użytkownika. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące newslettera stosowane będą od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez CCC.


p) PARTNER CCC – osoba fizyczna lub prawna powiązana gospodarczo, organizacyjnie lub kapitałowo z CCC;


q) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Rezerwacji oraz następnie ewentualnej Umowy Sprzedaży zawartej w sklepie stacjonarnym między Użytkownikiem a CCC. Wszystkie produkty prezentowane w serwisie internetowym są fabrycznie nowe;


r)PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach serwisu internetowego, proponowane przez CCC w określonym czasie, z których Użytkownik może skorzystać na zasadach tam określonych;


s) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Rezerwacji oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez CCC za pośrednictwem serwisu internetowego na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i CCC. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);


t) REZERWACJA – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem serwisu internetowego lub za pośrednictwem BOK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji, określające rodzaj i liczbę produktu/ów oraz inne treści przewidziane prawem i Regulaminem. Rezerwacja nie stanowi dla CCC, Użytkownika ani osób trzecich (w tym Partnerów CCC) zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży;


u)SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie rezerwacji przez Użytkownika oraz świadczenie usług udostępnianych przez CCC, prowadzona przez CCC, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.ccc.eu/pl, a także za pośrednictwem Aplikacji;


v) SKLEP STACJONARNY – każdy stacjonarny punkt sprzedaży CCC znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;


w) TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o produktach, zdjęcia produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach serwisu internetowego przez odpowiednio CCC, kontrahentów CCC, Użytkownika albo inną osobę korzystającą z serwisu internetowego;


x)UMOWA REZERWACJI – umowa zawarta pomiędzy CCC a Użytkownikiem, na podstawie której CCC zobowiązuje się do zapewnienia dostępności produktu/ów wskazanych przez Użytkownika w ramach złożonej rezerwacji, a Użytkownik zobowiązuje się do odbioru produktu/ów w czasie i sklepie stacjonarnym wybranym przez Użytkownika spośród przedstawionych przez CCC w toku rezerwacji spośród sklepów stacjonarnych, w których produkt/y jest/są dostępne w chwili dokonywania rezerwacji. Umowa Rezerwacji nie stanowi Umowy Sprzedaży, ani nie zobowiązuje CCC, Użytkownika ani osób trzecich (w tym Partnerów CCC) do jej zawarcia;


y)UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez CCC lub Partnera CCC prowadzącego sklep stacjonarny na rzecz Użytkownika produktów wskazanych w Umowie Rezerwacji, za zapłatą ceny, zawierana w sklepie stacjonarnym;


z)USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez CCC na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z CCC, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;


aa) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);


bb)WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się CCC, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Rezerwacji, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku składania Rezerwacji drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Rezerwację, Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM I APLIKACJA


1. CCC świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:


a) Konto;


b) umożliwianie Użytkownikom dokonywania rezerwacji oraz zawierania Umów Rezerwacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;


c) prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Użytkowników stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Użytkownikom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);


d) umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług Koszyka;


e) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach serwisu internetowego;


f) Newsletter (w zależności od jego dostępności);


g) w przypadku Użytkowników Aplikacji (poniższe postanowienia mogą dotyczyć Usług Elektronicznych aktualnych lub wprowadzanych w przyszłości – możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżącej funkcjonalności Aplikacji) oraz jej dostępności w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu:


- skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych produktów w celu możliwości porównania przez Użytkownika ich cen i przyspieszenia wyników wyszukiwania;

- prezentacja produktów w serwisie internetowym na podstawie wgranych przez Użytkownika zdjęć wybranych produktów;

- wyszukiwanie za pośrednictwem geolokalizacji Sklepu Stacjonarnego CCC lub określonego punktu odbioru przesyłki;

- ograniczenie prezentowanych produktów lub promocji np. do wskazanego przez Użytkownika rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do wskazanej przez Użytkownika kategorii (np. produkty męskie/damskie/dziecięce);

- prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”);

- możliwość przystąpienia do CCC KLUB lub dodania do konta informacji o karcie członkowskiej CCC KLUB, o której mowa w regulaminie CCC KLUB;

- tworzenie list ulubionych lub odkrytych produktów.


2. CCC dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego następujące usługi:


a) podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do konta (za pomocą przeglądarki lub aplikacji);


b) przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi za pośrednictwem konta historii rezerwacji.


3. Rejestracja i korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:


a) wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

b) kliknięciu pola „Zarejestruj”.


4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,hasło, numer telefonu.


5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez CCC na adres email podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do CCC, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice. Założenie konta nie jest wymagane, aby złożyć rezerwację za pośrednictwem serwisu internetowego.


6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego produktu do Koszyka.


7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Użytkownika, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Użytkownika również po zakończeniu sesji przeglądarki lub aplikacji, w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni w przypadku przeglądarki, i 6 godzin w przypadku aplikacji. W przypadku korzystania z Koszyka przez Użytkowników zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym następnie za pomocą aplikacji (i na odwrót).


8. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w serwisie internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez CCC na adres e-mail podany przez Użytkownika (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). Użytkownik może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących z CCC lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z CCC. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS poprzez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego oraz zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w ramach serwisu internetowego.


9. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez CCC). Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do CCC, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice.


10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:


a) podawania w rezerwacji oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;


b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Rezerwacji, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;


c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób niezakłócający funkcjonowania CCC, serwisu internetowego lub aplikacji;


d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;


e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez CCC w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla CCC;


f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach serwisu internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;


g) niepodejmowania działań takich jak:


- rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego i Aplikacji;
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez CCC, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów Produktów;


h) pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł enumeratywnie wskazanych przez CCC w ust. 14 poniżej.


11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, Aplikacją lub Umową Rezerwacji można składać na przykład:


a) pisemnie na adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice;


b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]


12. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez CCC. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez CCC następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


14. CCC umożliwi Użytkownikowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Użytkownika z następujących sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi:


a) App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;


b) Google Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.;


15. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 14 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Użytkownika i przechowywanych w nim danych.


16. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:


a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 14 powyżej i zaakceptować je, oraz


b) pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 14 powyżej, oraz


c) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 14 powyżej.


17. Aplikacja łączy się z Serwisem Internetowym za pomocą Internetu.


18. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez CCC Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zapoznanie się z Treściami i Produktami.


19. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Użytkownika, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Użytkownika (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Użytkownika do momentu zalogowania się Użytkownika w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Serwis Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.


20. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 1 lit. g powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Użytkownika dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do aparatu fotograficznego lub usługi geolokalizacji w urządzeniu mobilnym Użytkownika, wyrażenie przez Użytkownika dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie CCC informacji o preferencjach Użytkownika.


21. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 20 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.


22. W sytuacjach określonych w pkt VII. ust. 7 CCC ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Przedsiębiorcami CCC nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wcześniej wymienionych.


23. CCC każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.


24. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.

III.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI


1. CCC umożliwia dokonywanie Rezerwacji Produktów w następujący sposób:


a) w Serwisie Internetowym;


2. W ramach rozwoju świadczonych usług, CCC może wprowadzać kolejne sposoby dokonywania Rezerwacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.


3. Zawarcie Umowy Rezerwacji między Użytkownikiem a CCC następuje po uprzednim dokonaniu przez Użytkownika Rezerwacji.


4. CCC umożliwia Użytkownikowi dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:


a) Użytkownik dodaje maksymalnie trzy wybrane Produkty do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Rezerwacji.


b) Użytkownik posiadający Konto potwierdza w formularzu Rezerwacji aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Rezerwacji w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko osoby odbierającej przedmiot Rezerwacji, adres email i numer telefonu Użytkownika oraz danych dotyczących Umowy Rezerwacji: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, Sklep Stacjonarny, w którym ma nastąpić odbiór Produktu/ów (wybrany spośród Sklepów Stacjonarnych, w których Produkt/y jest/są dostępne w chwili dokonywania Rezerwacji). W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy.


c) Użytkownik przesyła CCC Rezerwację (składa ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Zamów w sklepie”). W przypadku Użytkownika, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.


d) W trakcie dokonywania Rezerwacji, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów w Sklepie” Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.


5. W przypadku zawierania Umowy Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:


a) CCC wysyła do Użytkownika wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Rezerwacji.


b) Użytkownik przesyła CCC Rezerwację za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej.


c) w przypadku Użytkownika, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.


6. Po zweryfikowaniu Rezerwacji, bez nieuzasadnionego opóźnienia, CCC wysyła do Użytkownika na podany adres e mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert zawarcia Umowy Rezerwacji na Produkty, złożonych w ramach Rezerwacji i potwierdzeniem zawarcia Umowy Rezerwacji (akceptacja Rezerwacji w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości).


7. Umowa Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ww. ofert(y) tj. otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. CCC przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.


8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Rezerwacji ofert, BOK skontaktuje się z Użytkownikiem w celu:


a) poinformowania Użytkownika o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Rezerwacji ofert zawarcia Umowy Rezerwacji; albo


b) potwierdzenia przez Użytkownika woli realizacji Rezerwacji w części, w jakiej CCC zgodziła się przyjąć oferty zawarcia Umowy Rezerwacji. Wówczas Użytkownik może anulować w całości złożoną Rezerwację (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Rezerwacji przez Użytkownika zwalnia CCC z obowiązku realizacji Umowy Rezerwacji.


9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y zawarcia Umowy Rezerwacji złożonych w ramach Rezerwacji, Umowa Rezerwacji w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta.


10. Niezależnie, CCC może informować Użytkownika o statusie Rezerwacji wysyłając wiadomości na podany przez Użytkownika adres e mail lub kontaktując się telefonicznie.


11. CCC dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Rezerwacji. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego.


12. Umowa Rezerwacji obowiązuje od potwierdzenia Rezerwacji do końca następnego Dnia Roboczego Handlowego dla wybranego sklepu CCC (w zależności od dni otwarcia wybranego Sklepu Stacjonarnego), licząc od chwili potwierdzenia Rezerwacji. W okresie obowiązywania Umowy Rezerwacji Użytkownik i CCC mogą zawrzeć w Sklepie Stacjonarnym (wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji) Umowę Sprzedaży Produktu objętego Umową Rezerwacji. Lista Sklepów Stacjonarnych dostępna jest pod adresem: https://ccc.eu/pl/sklepy 

W danym czasie z danym Użytkownikiem mogą obowiązywać maksymalnie dwie Umowy Rezerwacji.


13. Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym może zostać zawarta pomimo wygaśnięcia Umowy Rezerwacji. Ww. możliwość jest zależna od dostępności danego Produktu/ów w danym Sklepie Stacjonarnym.


14. Podstawą do odbioru w Sklepie Stacjonarnym Produktu objętego Umową Rezerwacji jest numer Rezerwacji wskazany w wiadomości email, o której mowa w powyższym ust. 6.


15. Użytkownik może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy Rezerwacji (anulować Rezerwację) w szczególności poprzez:


a) wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], w treści, której Użytkownik wskazuje numer Rezerwacji, która ma zostać anulowana lub


b) kontakt telefoniczny z BOK pod nr. +48 422 144 222 lub +48 801 002 222.


16. Umowa Rezerwacji nie stanowi zobowiązania CCC ani żadnego z Partnerów CCC do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Ceny obowiązującej w Sklepie Stacjonarnym w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Zapłata Ceny następuje w Sklepie Stacjonarnym z wykorzystaniem dostępnej w nim metody płatności. Użytkownik nie może dokonać zapłaty Ceny za pośrednictwem Serwisu Internetowego.


17. Umowa Sprzedaży zawierana w Sklepie Stacjonarnym nie stanowi umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownikowi nie przysługuje prawo od odstąpienia od Umowy Sprzedaży przewidziane w ww. ustawie.


18. Ewentualne zwroty i reklamacje Produktów rozpatrywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie Stacjonarnym, w którym zawarta została Umowa Sprzedaży.


19. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.


IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. 


2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Rezerwacji,


b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a CCC.


c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a CCC, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


d) Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

V. LICENCJA


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez CCC lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują CCC lub podmiotom, z którymi CCC zawarła odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.


2. Użytkownik, umieszczając w ramach Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu Internetowego udziela niniejszym CCC niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Rezerwacji lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Użytkownik zobowiązuje się uzyskać dla CCC takie odpowiednie licencje.


3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych CCC. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, CCC udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika. Użytkownik może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Użytkownika, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.


4. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.


VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez CCC jako administratora danych osobowych.


2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Rezerwacji.


3. CCC stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.


4. Dane osobowe Użytkownika udostępnione w ramach Serwisu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie i w Sklepach Stacjonarnych, lub uzyskane za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez CCC w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.


5. Użytkownikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.


6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.VII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU


1. CCC może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt V Regulaminu z Użytkownikiem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):


a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a CCC lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;


b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);


c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.


2. CCC swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta albo składania Rezerwacji, a w przypadku, jeśli CCC nie dysponuje adresem e-mail Użytkownika - w ramach powiadomień w Aplikacji.


3. CCC może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt V Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) oraz dokonywania Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Użytkownik (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II.10. a, c, d, e, f, g, h Regulaminu.


4. CCC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (i w konsekwencji usunięcia Konta) w przypadku, gdy Konto Użytkownika pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej 3 lat.


5. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać z Serwisu Internetowego po uprzednim kontakcie ze CCC (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody CCC na dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego.


6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.


7. CCC może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt VIII Regulaminu, który dotyczy Użytkowników niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):


a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a CCC lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;


b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);


c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.


8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli CCC nie dysponuje adresem e-mail Użytkownika – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi w ramach powiadomień w Aplikacji.


9. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów o Świadczenie Usług, Umów Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży zawartych przez Użytkownika i CCC przed zmianą Regulaminu.VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami.


2. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami CCC może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt V Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.


3. Ani CCC ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.


4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności CCC, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.


5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy CCC, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CCC.


6. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami CCC może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2018 r.


2. Umowy zawierane przez CCC zawierane są w języku polskim.


3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.


4. CCC zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.


5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL ccc.eu/pl/regulamin, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk, a także w ramach Aplikacji.


6. CCC informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Rezerwacji, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.


7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy CCC a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.