Wybierz kategorię

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NA WALIZKI („Regulamin”)

1. Organizatorem promocji na walizki „Kup dwie, a otrzymasz rabat -15% albo kup trzy i otrzymasz rabat - 30%” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC na terenie Polski, zwanych dalej sklepami oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem ccc.eu („Sklepy”).

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

4. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Promocja obowiązuje w okresie od 17.12.2019 do odwołania lub wyczerpania zapasów, w godzinach otwarcia Sklepów oraz całodobowo w sklepie internetowym.

6. Promocja dotyczy oferowanych w Sklepach walizek– według opisu na metce/etykiecie produktu.

7. Promocja nie dotyczy innych produktów, w tym toreb podróżnych na ramię.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

10. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jednym paragonem) zakupu dwóch dowolnych walizek, jest uprawniony do nabycia ich z rabatem -15% każdy. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jednym paragonem) zakupu trzech dowolnych walizek, jest uprawniony do nabycia ich z rabatem -30% każdy.


Przykład dla zakupu 2 walizek

Model

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

      Rabat w ramach promocji

Średnia walizka

179,99 zł

152,99 zł

    -15%

Mała walizka

159,99 zł

135,99 zł

    -15%


Przykład dla zakupu 3 walizek

Model

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

      Rabat w ramach promocji

Duża walizka

199,99 zł

139,99 zł

    -30%

Średnia walizka

179,99 zł

125,99 zł

    -30%

Mała walizka

179,99 zł

125,99 zł

    -30%


11. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo zakupu większej ilości walizek (objętego jednym paragonem) niż 3 sztuki np. 4, 5, 12, system naliczy najkorzystniejszą promocję dla Klienta. W powyższej sytuacji uczestnik będzie uprawniony do otrzymania rabatu -30% na każdą zakupioną walizkę objętą paragonem.

12. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni dla Klubowiczów CCC a dla pozostałych uczestników 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady obejmować musi wszystkie Produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (jeden paragon). Zwrot niektórych Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) pod warunkiem równoczesnego przekazania wszystkich produktów nabytych w ramach promocji i objętych paragonem.

14. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

16. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

17. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

18. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2019 r.