CCC

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NA WALIZKI („Regulamin”)

1. Organizatorem promocji na walizki „Kup dwie, a otrzymasz rabat -15% albo kup trzy i otrzymasz rabat - 30%” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC na terenie Polski, zwanych dalej sklepami oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem ccc.eu („Sklepy”).

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

4. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Promocja obowiązuje w okresie od 17.12.2019 do odwołania lub wyczerpania zapasów, w godzinach otwarcia Sklepów oraz całodobowo w sklepie internetowym.

6. Promocja dotyczy oferowanych w Sklepach walizek– według opisu na metce/etykiecie produktu.

7. Promocja nie dotyczy innych produktów, w tym toreb podróżnych na ramię.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

10. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jednym paragonem) zakupu dwóch dowolnych walizek, jest uprawniony do nabycia ich z rabatem -15% każdy. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jednym paragonem) zakupu trzech dowolnych walizek, jest uprawniony do nabycia ich z rabatem -30% każdy.


Przykład dla zakupu 2 walizek

Model

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

      Rabat w ramach promocji

Średnia walizka

179,99 zł

152,99 zł

    -15%

Mała walizka

159,99 zł

135,99 zł

    -15%


Przykład dla zakupu 3 walizek

Model

    Cena regularna brutto

      Cena obowiązująca w ramach promocji

      Rabat w ramach promocji

Duża walizka

199,99 zł

139,99 zł

    -30%

Średnia walizka

179,99 zł

125,99 zł

    -30%

Mała walizka

179,99 zł

125,99 zł

    -30%


11. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo zakupu większej ilości walizek (objętego jednym paragonem) niż 3 sztuki np. 4, 5, 12, system naliczy najkorzystniejszą promocję dla Klienta. W powyższej sytuacji uczestnik będzie uprawniony do otrzymania rabatu -30% na każdą zakupioną walizkę objętą paragonem.

12. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu:

a) 30 dni kalendarzowych dla Klubowiczów posiadających Status Klubowicza Standard,

b) 60 dni kalendarzowych dla Klubowiczów posiadających Status Klubowicza Silver,

c) 120 dni kalendarzowych dla Klubowiczów posiadających Status Klubowicza Gold,

liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady obejmować musi wszystkie Produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (jeden paragon). Zwrot niektórych Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) pod warunkiem równoczesnego przekazania wszystkich produktów nabytych w ramach promocji i objętych paragonem.

14. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

16. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

17. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

18. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2019 r.