Wybierz kategorię

Regulamin konkursu „Let’s dance with CCC shoes”

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Let’s dance with CCC shoes.” (zwany dalej: „Konkursem”).  

2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia. Naruszanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym do odmowy wydania Nagrody. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.  

 

§ 2

[Organizator]

1. Organizatorem Konkursu jest CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 6, zwany dalej Organizatorem, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000506139, NIP: 502-01-10-639.

2. Fundatorem Nagród jest Organizator, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wydaje poszczególnym zwycięzcom Nagrody.  

 

§ 3

[Uczestnicy]

1. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności: posiadają adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są osobami pełnoletnimi oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Operatora Konkursu biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzca Konkursu tylko raz.  

 

§ 4

[Zasady Konkursu]

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Konkurs trwa od 2 maja 2020 roku do 20 maja 2020  roku, do godziny 23:59.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta na portalu społecznościowym Instagram, wykonanie zadania konkursowego oraz jego opublikowanie na portalu społecznościowym Instagram Uczestnika Konkursu (na feedzie lub też na instagram stories, w skrócie „insta stories”.  

4. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe winno być autorską i samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach. Zadanie Konkursowe naruszające postanowienia zdania poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.  

5. Zadanie konkursowe zgodnie z założeniami konkursowymi stanowić powinno krótki filmik (autorstwa Uczestnika) przedstawiające Uczestnika tańczącego.  

6. Relacja instastories lub post na feedzie Instagrama Uczestnika musi być oznaczona hasztagiem #letsdancewithccc i #cccdancechallenge, a także musi zawierać oznaczenie profilu Organizatora @cccshoesandbags oraz hashtag marki #jennyfairy lub #lasocki lub #sprandi.  

7. Każdy Uczestnik, może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz.  

8. Spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe, jury konkursowe wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi w każdej turze konkursowej.  

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31.05 w relacji insta stories na profilu instagramowym Organizatora @cccshoesandbags, poprzez oznaczenie instagramowych profilów zwycięzców (dzięki czemu otrzymają oni specjalne powiadomienia w aplikacji i nie przegapią tej wiadomości).

10. Organizator oświadcza, że po zakończeniu konkursu zostanie stworzony klip wideo podsumowujący konkurs, zawierający najciekawsze konkursowe relacje instastories. W związku z powyższym każdy Uczestnik akceptujący Regulamin Konkursu, wyraża zgodę na publikację jego wizerunku we wskazanym powyżej klipie, a także udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na wykorzystywanie konkursowej relacji instastories w całości lub we fragmencie w celu stworzenia klipu wideo i wyraża zgodę na wyświetlanie klipu wideo zawierającego relację instastories lub post na feedzie instagramoym Uczestnika w sieci Internet, a w szczególności na wszystkich profilach Organizatora w mediach społecznościowych.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w Konkursie zgłoszeń, które w jakikolwiek sposób będą:

a) naruszały obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego;

b) wzywały do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

c) zawierały treści pornograficzne;

d) propagowały przemoc, faszyzm, nazizm i komunizm;

e) obrażały uczucia religijne;

f) zawierały wulgaryzmy lub inne jakiekolwiek obraźliwe sformułowania;

g) naruszały prawa osób trzecich.

 

§ 5

[Jury Konkursowe]

1. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursowe, składające się z 5 członków. Posiedzenia Jury Konkursowego są tajne, a werdykty ostateczne.

2. Kryteriami wyboru zwycięskich zgłoszeń będą: oryginalność, nietuzinkowość, pomysłowość, kreatywność.

3. Każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony indywidualnie o wygranej za pośrednictwem portalu Instagram w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

 

§ 6

[Nagrody]

1. Po zakończeniu Konkursu wyłonionych zostanie 3 Zwycięzców Nagrody I Stopnia oraz 7 Zwycięzców Nagrody II Stopnia.

2. Nagrodę I Stopnia będzie stanowił bon o wartości 1000 złotych, który może zostać zrealizowany w trakcie zakupów w sklepach Organizatora. Poza opisanym powyżej bonem, o wartości 1000 złotych netto, w skład nagrody konkursowej będzie wchodziła dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych.  Łączna wartość Nagrody I Stopnia stanowi 1100 złotych brutto.

3. Nagrodę II Stopnia będzie stanowił bon o wartości 300 złotych, który może zostać zrealizowany w trakcie zakupów w sklepach Organizatora. Poza opisanym powyżej bonem, o wartości 30 złotych netto, w skład nagrody konkursowej będzie wchodziła dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 30 złotych.  Łączna wartość Nagrody II Stopnia stanowi 330 złotych brutto.

4. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana Zwycięzcom, lecz potrącona przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Zwycięzców.  

5. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się przed odebraniem Narody przekazać Organizatorowi Konkursu prawidłowe i kompletne dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej                 z należnym podatkiem.  

6. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa powyżej, Zwycięzca Nagrody upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

7. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§ 7

[Wydanie Nagrody]

1. Każdy ze Zwycięzców, za pośrednictwem portalu Instagram, zostanie poproszony o podanie adresu do korespondencji, na który zostanie wysłana Nagroda.

2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości Zwycięzcy.

3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej z danymi kontaktowymi Zwycięzcy.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres. W przypadku zwrotu przesyłki zaadresowanej zgodnie z danymi podanymi przez Zwycięzcę, Nagroda ulega przepadkowi i pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

5. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwa ich wysyłka poza granice kraju.

 

§ 8

[Dane osobowe]

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w Konkursie jest Organizator.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane także w celu wysyłki Nagród oraz w celach podatkowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

5. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 9

[Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.  

3. Reklamacja powinna zawierać datę, dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji), opis przedmiotu reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie.

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację  w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji litem poleconym.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, przy czym Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.  

 

§ 10

[Postanowienia końcowe]

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu, który został opublikowany na profilu Organizatora Konkursu.  

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszelkie warunki określony w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązującego prawa. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem profilu Organizatora Konkursu.  

5. Organizator zapewnia, że wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Konkursem będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.