-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Vyberte kategorii

PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU CCC KLUB

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevený zájem o členství v našem CCC Klubu. Můžete se k nám kdykoli připojit přes naše speciální webové stránky nebo na našich prodejnách, a to pod podmínkou, že jste starší 16 let. Dokladem o členství bude elektronická karta, která Vám umožní využívat výhody spojené s členstvím v Klubu. Jeho hlavním cílem je zaměřit se na Vás jako Člena klubu – pokud jste starší 18 let, seznámíme se s tím, co Vás zajímá, např. prostřednictvím historie realizovaných nákupů a oblíbených modelů obuvi nebo jiných námi prodávaných výrobků, což nám umožňuje lépe porozumět Vašim zvykům a očekáváním a poté přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám.

Jako plnoletý Člen klubu budete mít přístup k vyhrazeným personalizovaným akcím, o kterých Vás budeme informovat např. e-mailem, SMS zprávou, zprávami web push nebo v naší aplikaci. Budete také dostávat informace o akcích našich nejbližších obchodních partnerů.

Pokud jste starší 16 let, ale ještě jste nedosáhli zletilosti, můžete Klub využívat v omezeném rozsahu a budete dostávat informace pouze o obecných propagačních akcích pro všechny naše Zákazníky (nebudeme analyzovat, o co se zajímáte, abychom dle toho přizpůsobili naše nabídky). Klub Vám začne poskytovat plné výhody členství, včetně výhod vycházejících z profilování, až poté, co dovršíte 18 let. Členství v Klubu můžete samozřejmě kdykoli zrušit (v takovém případě Vaše námi evidované osobní údaje vymažeme).

V případě, že budeme fungovat pod více značkami (např. pokud otevřeme obchody pod novou značkou, jinou než CCC), budete mít vždy přístup k vyhrazeným, personalizovaným propagačním akcím pro všechny naše značky, bez ohledu na to, prostřednictvím které značky jste se stali Členem klubu.

Chcete-li využívat ještě více doplňkových výhod nabízených speciálně pod značkou CCC, splňte námi uvedená kritéria, připojte se k vybrané skupině našich Zákazníků a užívejte si celou řadu privilegií!

Níže podrobně popisujeme pravidla fungování Klubu. Informace, které zde uvádíme, se Vám mohou zdát příliš podrobné, takto to ale po nás vyžaduje zákon – snažili jsme se jejich jazyk co nejvíce zjednodušit, ale pokud k nim budete mít nějaké otázky, samozřejmě Vám na ně rádi odpovíme.§ 1 Předmět Podmínek a principy Klubu

 

1. Tímto dokumentem se stanoví:

a. pravidla fungování Klubu;

b. podmínky členství v Klubu, včetně práv a povinností Pořadatele a Členů klubu;

c. výhody nabízené Členům klubu, kterými jsou mimo jiné Dárky, Propagační akce nebo Slevy, a to i u Partnerů Klubu;

d. pravidla pro Komunikaci.

2. Klub si klade za cíl propagovat a promovat Pořadatele, a to i neustálým přizpůsobováním se individuálním potřebám Členů klubu, např. analýzou toho, jak často zletilí Členové klubu navštěvují Webové stránky nebo jaké výrobky si kupují v kamenných prodejnách Pořadatele. Čím častěji budou plnoletí Členové klubu využívat služby Pořadatele a nakupovat jeho výrobky, tím lepší Propagační akce a překvapení budeme moci pro tyto Členy klubu připravit. Pořadatel nemůže tyto aktivity provádět, pokud není osoba Členem klubu nebo pokud nedovršila 18 let.

3. V rámci Klubu vytváří Pořadatel profily zletilých Členů klubu – analyzuje a předpovídá jejich osobní preference, což jim umožňuje využívat výhod, které nejsou k dispozici ostatním zákazníkům Pořadatele, např. se jedná o vyhrazené Propagační akce, Dárky nebo zprávy v rámci Komunikace. Vytvoření profilu zletilého Člena klubu je pro tento účel nezbytné – bez vytvoření profilu takového Člena klubu by Pořadatel nebyl schopen rozeznat jeho potřeby a preference a tento Člen klubu by nemohl využívat výhody Klubu.

4. Klub je určen všem osobám starším 16 let, které mají zájem stát se jeho členy (členství v Klubu není jinak omezeno).§ 2 Definice


Všechny termíny použité v těchto Podmínkách, psané velkými písmeny, budou mít následující význam, pokud z kontextu jejich použití nevyplývá něco jiného:

1. Aplikace – software (mobilní aplikace) zpřístupněný Členovi klubu Pořadatelem, určený k instalaci na mobilní zařízení vlastněné Členem klubu a umožňující zejména používání uvedených Webových stránek bez nutnosti spouštět webový prohlížeč.

2. Klub – věrnostní program Pořadatele, jehož vlastnosti a pravidla jsou stanovena v Podmínkách.  Klub je organizován a spravován Pořadatelem za účelem propagace a promování pořadatele, včetně zvýšení jeho popularity, podpory nákupu jeho výrobků a využívání jeho služeb. Některé Propagační akce se také mohou zaměřovat na propagaci a promování důvěryhodných Partnerů Pořadatele. Žádné Propagační akce nebo jiné speciální nabídky nelze kombinovat, pokud podmínky této Propagační akce, jiná speciální cenová nabídka nebo nabídka výrobků nestanoví jinak.

3. Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru jako je například jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o poloze, IP adresa nebo jeden či více prvků, popisujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.

4. Přihláška – formulář vyplněný osobou, která získává členství v Klubu, obsahující její osobní údaje. Podobu formuláře stanoví Pořadatel. S ohledem na pohodlí uživatelů je preferovanou podobou především její elektronická podoba.

5. Karta – karta označená individuálním číslem, vydávaná zdarma Členům klubu ze strany Pořadatele, potvrzující vstup Člena klubu do Klubu a umožňující využívání výhod členství v Klubu. Karta není kartou kreditní, debetní ani jinou platební kartou. Pro pohodlí Členů klubu může Pořadatel kartu vydávat pouze v elektronické podobě, zejména v rámci Aplikace, při zachování platnosti karet vydaných ve fyzické podobě.

6. Člen klubu – fyzická osoba starší 16 let, která v souladu s těmito Podmínkami vstoupila do Klubu na základě řádně vyplněné Přihlášky, a která s podnikatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel).

7. Komunikace – služba, která je poskytována i elektronicky, nezbytný prvek Klubu, komunikace uskutečňovaná Pořadatelem s Členem klubu elektronickými prostředky, zejména ve formě e-mailů, zpráv na telefonní číslo uvedené Členem klubu, zpráv web a mobile push a poštou, týkající se Klubu, zejména Propagačních akcí, a nabídek týkajících se výrobků a služeb Pořadatele nebo Partnerů, včetně nabídek určených výhradně Členům klubu. V rámci vývoje funkcí Klubu může Pořadatel vést Komunikaci nejen jinými komunikačními kanály, ale i pod různými značkami.

8. Účet – služba poskytovaná elektronicky, sbírka zdrojů v IT systému Pořadatele, která umožňuje Členovi klubu využívat další funkce/služby. Člen klubu se může přihlásit ke svému Účtu po uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v přihlašovacím formuláři. Účet může umožnit zejména editaci a uchovávání informací o osobních údajích Člena klubu, jeho Kartě, Souhrnu transakcí a přístup k Podmínkám. V závislosti na rozhodnutí Člena klubu a přijetí samostatných předpisů může být Účet také součástí širších elektronicky poskytovaných služeb, které Člen klubu využívá.

9. Značka – zejména názvy, označení, značky, symboly, loga, grafické vzory, způsob a popis Komunikace nebo kombinace všech těchto prvků, jejichž účelem je identifikovat konkrétní činnost Pořadatele, např. při prodeji zboží určitého typu a jeho odlišení na trhu od jiných činností Pořadatele. Případné zavedení nové značky ve smyslu těchto Podmínek nemá za následek vytvoření nové právnické osoby oddělené od Pořadatele (každá značka je provozována stejným Pořadatelem). Každý Člen klubu má přístup k vyhrazeným, personalizovaným nabídkám nebo slevám (včetně Propagačních akcí, Komunikace, Dárků) týkajícím se všech značek Pořadatele, bez ohledu na to, prostřednictvím které značky vstoupil do klubu. Kromě toho může Člen klubu v závislosti na získané Úrovni Členství získat další výhody v rámci značky CCC v závislosti na Úrovni členství.

10. Pořadatel – CCC Czech, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 134753, IČ: 268 48 601, se základním kapitálem 112.600.000,- Kč, zcela splaceným; e-mailová adresa: [email protected], kontaktní telefonní číslo: +420 222 761 244 (tarif jako při standardním připojení – dle ceníku příslušného operátora).

11. Partner – jiný subjekt než Pořadatel, který na základě příslušných smluv uzavřených s Pořadatelem, v rámci přidruženého partnerského programu, vlastním jménem a ve svůj prospěch nabízí své zboží nebo služby Členům klubu. Jakékoli propagační činnosti vyplývající z Podmínek, zejména Propagační akce, Dary, Komunikace, se mohou vztahovat také na výrobky a služby partnerů a mohou mít také za cíl na jejich propagaci (propagace Partnerů má přitom vliv také na zvýšení povědomí o Pořadateli). V rámci společných propagačních aktivit Pořadatel v žádném případě nezpřístupňuje Partnerům Osobní údaje Členů klubu (samostatná pravidla týkající se zpracování Osobních údajů Členů klubu se mohou týkat vztahů se subjekty z kapitálové skupiny CCC, ale v takovém případě bude Člen klubu o těchto činnostech odpovídajícím způsobem informován). Využití nabídky Partnera může vyžadovat, aby Členové klubu přijali zvláštní podmínky.

12. Úroveň členství – jedna ze tří skupin, vyhrazená Členům klubu pouze v rámci značky CCC, v rámci nichž může Člen klubu získat různé výhody. Úroveň členství závisí především na vstupu do Klubu (a) pomocí nástrojů Pořadatele označených značkou CCC (např. prostřednictvím příslušné aplikace CCC, v kamenné prodejně CCC atd.) přičemž (b) pokud do Klubu vstoupíte pomocí nástrojů Pořadatele označených jinou značkou než CCC, je nutné požádat Pořadatele, aby začal hodnotit Úroveň členství, např. při návštěvě prodejny provozované pod značkou CCC. Úroveň členství závisí na výši Souhrnu transakcí. Přesná kritéria pro začlenění do dané Úrovně členství a výhody z ní vyplývající jsou stanoveny v příloze č. 2 k těmto Podmínkám.

13. Dárek – výhoda určená Pořadatelem (nebo Partnerem) udělená Členovi klubu za účelem propagace a promování Pořadatele (nebo Partnera), včetně jeho výrobků a služeb, a Klubu.

14. Propagační akce – zvláštní podmínky prodeje výrobků nebo služeb Pořadatele (nebo Partnera) ve stanoveném období, včetně vyhrazených Členům klubu (jako jsou slevy, snížení cen, rabaty, poukázky, změny cen), upravené na základě samostatných pravidel / podmínek propagační akce, které lze využít za podmínek v nich uvedených.

15. Podmínky / Smlouva – tento dokument vymezující pravidla a specifikace Klubu a pravidla pro poskytování a využívání služeb zpřístupněných Pořadatelem prostřednictvím Webových stránek, včetně Aplikace. Podmínky stanoví práva a povinnosti Člena klubu a Pořadatele. V oblasti elektronicky poskytovaných služeb jsou tyto Podmínky podmínkami uvedenými v ust. § 10 z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

16. Webová stránka nebo Webové stránky – webová stránka nebo webové stránky Pořadatele, včetně těch, které jsou k dispozici na www.ccc.eu/cz. V případě zavedení dalších značek může mít Pořadatel větší počet Webových stránek vyhrazených konkrétní značce.

17. Souhrn transakcí – součet brutto částek, které Člen klubu vydal za výrobky v rámci Klubu pouze prostřednictvím prodejních kanálů Pořadatele vedených pod značkou CCC, včetně Webových stránkách www.ccc.eu/cz, za poslední rok, vypočítaný nejdříve od 1. března 2021, snížený o částky vrácené Členovi klubu v důsledku vrácení zakoupených výrobků provedených během tohoto období. Pořadatel se snaží zajistit, aby se Souhrn transakcí zpravidla stanovil jednou denně do 9:00 následujícího dne po datu nákupu/vrácení Členem klubu, přičemž z technických/systémových důvodů může být Souhrn transakcí vypočítán později.  Souhrn transakcí nezahrnuje částky vydané na nákup dárkových poukazů a náklady na doručení, ani částky vydané za výrobky nebo služby v rámci prodejních kanálů Pořadatele provozovaných pod jinou značkou než CCC. Samostatné Propagační akce mohou stanovit zvláštní pravidla pro stanovení Souhrnu transakcí ve prospěch Člena klubu, např. je na jejich základě možné částku započítat jako její násobek. Souhrn transakcí závisí na Úrovni členství.

18. Technické požadavky – minimální technické požadavky, které jsou nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Pořadatelem, včetně požadavků na vyplnění online Přihlášky a používání Účtu, tj.: 1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu, v případě mobilních aplikací – mobilní zařízení; 2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení ukládání souborů cookie a používání Javascriptu ve vašem webovém prohlížeči. Pro uzavření Smlouvy prostřednictvím Webových stránek musí mít Člen klubu platnou/aktivní e-mailovou adresu, jakož i v některých případech klávesnici nebo jiné indikační zařízení umožňující správné vyplnění elektronických formulářů.§ 3 Obecná ustanovení


1. V souvislosti se členstvím v Klubu bude Pořadatel (níže uvedené kroky jsou nezbytné pro fungování Klubu):

a. analyzovat a předpovídat aspekty týkající se chování a osobních preferencí zletilých Členů klubu, a to i automatizovanými prostředky, s cílem vytvářet profily těchto Členů klubu, vyhrazené nabídky a Propagační akce;

b. organizovat Propagační akce a dle vlastního uvážení dávat Členovi klubu Dárky, včetně propagace svých Partnerů, poskytování jejich slev atd.;

c. poskytovat Členovi klubu službu Komunikace.

2. Klub působí na území České republiky.

3. Členství v Klubu je bezplatné a dobrovolné.

4. Člen klubu může do Klubu vstoupit kdykoli během jeho trvání.

5. Práva vyplývající ze členství v Klubu nesmí Člen klubu převést na třetí stranu.

6. Členství v Klubu musí Člen využívat způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními Podmínek, jakož i obecně přijímanými zvyklostmi a morálními pravidly vztahujícími se k danému tématu. Člen klubu je povinen zejména:

a. v Přihlášce uvést všechny potřebné údaje Člena klubu, které jsou pravdivé a aktuální;

b. neprodleně informovat Pořadatele o jakékoli změně svých osobních údajů uvedených v Přihlášce;

c. zachovávat číslo Karty v přísné tajnosti (nesdělovat je jakékoli třetí straně);

d. využívat služeb a funkcí Klubu zpřístupněných Pořadatelem způsobem, který nenarušuje fungování Klubu, a způsobem, který není pro ostatní Členy klubu a Pořadatele zatěžující;

e. neposkytovat a nepředávat v rámci Klubu žádný obsah zakázaný platnými zákony, zejména obsah, který porušuje vlastnická nebo osobnostní práva osob (zákaz umísťování nezákonného obsahu);

f. neprovádět činnosti typu:

- provádění informačních činností nebo jakýchkoli jiných činností zaměřených na získávání informací, které nejsou určeny pro Člena klubu, včetně údajů jiných Členů klubu nebo zasahování do pravidel nebo technických aspektů fungování Klubu;

- neautorizované úpravy obsahu poskytnutého Pořadatelem.

g. využívat služby a funkce Klubu způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními Podmínek, jakož i obecně přijímanými zvyklostmi a morálními pravidly vztahujícími se k danému tématu;

h. stahovat Aplikaci pouze z legálních zdrojů.

7. Informace týkající se Klubu prezentované na Webových stránkách nebo v kamenných prodejnách Pořadatele jsou pouze výzvou k uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1785z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kterou Pořadatel adresuje Zákazníkům, a nikoli nabídkou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

§ 4 Uzavření smlouvy


1. Pořadatel umožňuje registraci do Klubu CCC ve vlastních kamenných prodejnách, na webových stránkách včetně Aplikace CCC a také za účastí prodejen či webu jiných značek Organizátora.

2. Podmínkou vstupu do Klubu (uzavření smlouvy) je:

a. že Člen klubu je starší 16 let a je způsobilý k právním úkonům vyžadovaného charakteru(Smlouva uzavřená s osobou starší 16 let, která ještě nedosáhla zletilosti, je jednou ze smluv obecně uzavíraných v běžných záležitostech každodenního života);

b. že Člen klubu správně, úplně a pravdivě vyplní Přihlášku, a to osobně nebo pomocí zaměstnanců Pořadatele (z bezpečnostních důvodů může být vyžadováno dodatečné potvrzení Členem klubu a aktivace členství v Klubu způsobem uvedeným Pořadatelem);

c. že se Člen klubu seznámí s Podmínkami a přijme je;

d. že od Pořadatele obdrží Kartu (v souladu s § 2 bodu 5 výše)

3. Ve chvíli splnění všech podmínek členství v Klubu uvedených v odstavci 1 výše se osoba vstupující do Klubu stává Členem klubu. Po uzavření Smlouvy může Člen klubu zpravidla používat Účet.

4. Pořadatel může dle vlastního uvážení zpřístupnit různé formy Přihlášky, zejména v elektronické podobě (např. k vyplnění prostřednictvím Webových stránek).§ 5 Karta


1. Karty zůstávají majetkem Pořadatele a vydávají se zdarma.

2. Člen klubu může mít pouze jednu Kartu.

3. Kartu může používat pouze Člen klubu, kterému byla vydána.

4. Aby bylo možné využívat výhody určené pro Člena klubu, jako jsou Propagační akce nebo obdržení Dárku, je nutné Pořadateli ukázat nebo uvést číslo Karty nebo sdělit Pořadateli číslo mobilního telefonu uvedené v Přihlášce.

5. V případě poškození, ztráty nebo odcizení Karty by měl Člen klubu o této skutečnosti Pořadatele informovat (např. na e-mailovou adresu [email protected], na telefonní číslo + 420 222 761 244 nebo v kamenné prodejně Pořadatele).

6. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Člen klubu povinen Kartu vydanou ve fyzické podobě zničit nebo vrátit Pořadateli.§ 6 Ukončení Smlouvy


1. Doba trvání členství v Klubu je neomezená a Osobní údaje Člena klubu Pořadatel v každém případě vymaže tři roky po poslední aktivitě Člena klubu v Klubu, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak. Během tohoto období se odpovídajícím způsobem aplikují ustanovení Podmínek.

2. Pořadatel může Smlouvu kdykoli ukončit s měsíční výpovědní lhůtou z důležitých důvodů, za které se považují (jde o taxativní výčet):

a. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb prostřednictvím Pořadatele, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě mezi Členem klubu a Pořadatelem, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, doporučení nebo pokyny úřadů a orgánů příslušných pro danou oblast;

b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů;

c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Podmínek, zavedením nových, úpravou nebo stažením ze strany Pořadatele stávajících funkcí nebo služeb, které jsou obsahem Podmínek.

d. fúze, rozdělení nebo změna právní formy Pořadatele nebo změna jiných identifikačních údajů Pořadatele uvedených v těchto Podmínkách (v rozsahu nezbytném pro aktualizaci těchto údajů).

3. Pořadatel může vypovědět smlouvu s Členem klubu se sedmidenní výpovědní lhůtou a/nebo mu odepřít další právo na vyžívání  Klubu, jakož i omezit jeho přístup k některému nebo celému obsahu uvedenému v § 9 níže z důležitých důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto Podmínek ze strany Člena klubu, tj. v situacích, kdy Člen klubu (uzavřený adresář) porušuje ustanovení § 3 odst. 5 a 6 Podmínek, především, pokud z okolností aktivit Člena klubu vyplývá, že provádí nákupy a následně odstupuje od smlouvy pouze za účelem získávání výhod vyplývajících z Úrovně členství. Vypovězení smlouvy Členovi klubu ve výše uvedeném režimu nemá za následek to, že Člen klubu přijde o výhody spojené s Úrovní členství získané před ukončením smlouvy s Členem klubu.

4. Pořadatel zašle své prohlášení v rozsahu uvedeném v odstavcích 2 nebo 3 výše na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené Členem klubu v Přihlášce.

5. V případě vypovězení Smlouvy zůstávají Propagační akce v platnosti po dobu stanovenou v pravidlech / podmínkách zvlášť upravených Pořadatelem, ne déle než po dobu trvání Smlouvy.§ 7 Reklamace a mimosoudní řešení sporů


1. Reklamace týkající se Klubu lze Pořadateli oznámit v jakékoliv formě, například e-mailem: [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 222 761 244.

2. Doporučuje se, aby Člen klubu v popisu reklamace uvedl informace a okolnosti týkající se reklamace a jakékoli žádosti, jakož i kontaktní údaje osoby předkládající reklamaci – usnadní se tím a urychlí zpracování reklamace Pořadatelem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

3. Pořadatel vyřídí reklamaci Člena klubu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení (v souladu s ust. § 19 odst. 3 z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění), pokud ze zákona nebo samostatných předpisů nevyplývá jiná lhůta.

4. Členstvím v Klubu nejsou dotčena práva příslušící Členovi klubu ze zákona, zejména vyplývající z postavení Člena klubu jako spotřebitele ve smyslu ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

5. Využití mimosoudních prostředků řešení reklamací a uplatňování nároků je dobrovolné. Následující ustanovení mají pouze informativní charakter a nestanoví povinnost Pořadatele využít mimosoudní řešení sporů. Svůj souhlas nebo zamítnutí možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů předkládá společnost CCC v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči v případě, že nedojde k vyřešení sporu týkajícího se reklamace Spotřebitelem.

6. Pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a povinnosti podnikatelů v tomto rozsahu stanoví zákon o ochraně spotřebitele. Podrobné informace pro Uživatele, který je Spotřebitelem, o využití mimosoudního řešení reklamací a uplatnění nároků a jejich podmínky jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

7. Uživatel, který je Spotřebitelem, může využít například následující možnosti mimosoudního řešení reklamací a uplatnění nároků:

- Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

- Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/§ 8 Osobní údaje


1. Správcem osobních údajů Člena klubu je Pořadatel. Člen klubu poskytuje osobní údaje dobrovolně, jejich poskytnutí je však nutné k založení Účtu, využití určitých elektronických služeb, tj:

a. registrace Členů klubu, vydávání Karet, přijímání a řešení reklamací;

b. prezentace reklam, nabídek a Propagačních akcí na výrobky nebo služby Pořadatele nebo Partnerů;

c. hodnocení a analýza aktivit a informací o plnoletém Členovi klubu, a to i v rámci automatizovaného zpracovávání Osobních údajů (profilování), tržních a statistických analýz;

d. poskytování, prezentování, udělování a provádění nabídek, Propagačních akcí, Dárků nebo reklamního obsahu k výrobkům nebo službám Pořadatele, nebo v příslušném rozsahu Partnerů, vyhrazených plnoletému Členovi klubu, které jsou přizpůsobené jeho preferencím (profilování), a to i prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

Jednotlivá zpracování osobních údajů se řídí jednotlivými zásadami zpracování osobních údajů pro daný rozsah a účel zpracování.

2. Další vysvětlení týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedena v záložce „Zásady ochrany osobních údajů” na Internetovém portálu. (https://www.ccc.eu/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju)

3. Profilování spočívá ve sloučení vybraných Osobních údajů s aktivitami zletilého Člena klubu, např. na internetu, v mobilní aplikaci, v kamenných prodejnách Pořadatele a lokalizačních údajích (pokud Člen klubu souhlasí s geolokací). Tyto činnosti jsou nezbytné pro provádění Smlouvy a:

a. umožní Pořadateli lépe porozumět zvyklostem a očekáváním zletilého Člena klubu, učinit nabídku Pořadatele, a i samotný Klub efektivnější a lépe přizpůsobené potřebám tohoto Člena klubu, a Člen klubu, který je starší 18. let, bude moci využívat vyhrazené nabídky, Propagační akce a Dárky;

b. jsou zásadní pro realizaci Klubu, který se zaměřuje na individuální potřeby Členů klubu.

4. Další informace naleznete v našich Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách, a v příloze č. 3 k těmto Podmínkám.§ 9 Duševní vlastnictví


Výlučná práva ke všem prvkům, včetně děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, poskytnutým Pořadatelem, především autorská práva, přísluší Pořadateli nebo subjektům, se kterými Pořadatel uzavřel příslušné smlouvy. Člen klubu je oprávněn využívat výše uvedený obsah zdarma pouze pro své osobní použití a výhradně za účelem využití výhod nabízených Klubem po celém světě po dobu trvání Smlouvy. Využívání výše uvedeného obsahu v jiném rozsahu je povoleno pouze na základě výslovného předchozího souhlasu subjektu, který je k tomu oprávněn, uděleného písemně, jinak nebude platný.

 


§ 10 Změna podmínek


1. S výhradou pravidel upravující ochranu osobních údajů v příloze č. 3 může Pořadatel Podmínky změnit v případě výskytu alespoň jedné z níže uvedených závažných příčin (taxativní výčet):

a. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb prostřednictvím Pořadatele, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti stanovené ve Smlouvě, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů úřadů a orgánů příslušných pro danou oblast;

b. změna způsobu poskytování služeb způsobená pouze z technických nebo technologických důvodů;

c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Podmínek, zavedením nových, úpravou nebo stažením ze strany Pořadatele stávajících funkcí nebo služeb, které jsou obsahem Podmínek.

d. fúze, rozdělení nebo změna právní formy Pořadatele nebo změna jiných identifikačních údajů Pořadatele uvedených v těchto Podmínkách (v rozsahu nezbytném pro aktualizaci těchto údajů).

2. V případě změn Podmínek zpřístupní Pořadatel jednotný text Podmínek zveřejněním na Webových stránkách a v kamenných prodejnách Pořadatele a informuje Členy klubu o změně Podmínek prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytnuté Členem klubu, což strany považují za poskytnutí informací o změně prostřednictvím elektronické komunikace tak, aby se Zákazník mohl seznámit s jeho obsahem.

3. Změna Podmínek vstupuje v platnost dnem, který uvede Pořadatel, a to nejdříve 14 dnů ode dne odeslání informací o změně. Člen klubu má právo vypovědět Smlouvu ve lhůtě do dne vstupu pozměněných Podmínek v platnost. Tím není dotčeno právo Člena klubu kdykoli a bez uvedení důvodu zrušit členství v Klubu. Změnou Podmínek nejsou dotčeny Dary nebo Propagační akce poskytnuté a nabídnuté Členovi klubu před změnou Podmínek.§ 11 Zrušení členství / odstoupení od Smlouvy


1. Člen klubu může své členství v Klubu kdykoli zrušit předložením prohlášení v libovolné podobě, např. e-mailem na adresu: [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 222 761 244.

2. Bez ohledu na právo kdykoli zrušit členství v Klubu může Člen klubu, který uzavřel Smlouvu na dálku (tj. vyplněním online Přihlášky), na základě ust. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od této Smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu a bez jakýchkoli jiných nákladů, než které stanoví zákon. Pro splnění této lhůty postačí, aby Člen klubu předložil Pořadateli prohlášení před jeho uplynutím. Člen klubu může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, ve kterém informuje o svém odstoupení od Smlouvy. Pro splnění této lhůty postačí zaslat prohlášení před jeho uplynutím. Prohlášení o odstoupení od Smlouvy může být předloženo, například:

a. e-mailem na adresu: [email protected];

b. pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.§ 12 Závěrečná ustanovení


1. Podmínky vstupují v platnost od: 1. března 2021

2. Úplné znění Podmínek je k dispozici na webových stránkách www.ccc.eu/cz a dalších webových stránkách, kde si tyto Podmínky Členové klubu mohou kdykoli prostudovat nebo vytisknout a v kamenných prodejnách Pořadatele.

3. Smlouvu uzavírá Pořadatel v českém jazyce. Záznam, zajištění a zpřístupnění příslušných ustanovení uzavřené Smlouvy prostřednictvím webových stránek se provádí zasláním e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou Členem klubu.

4. Věci neupravené těmito Pravidly se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména: občanským zákoníkem

5. Pořadatel zajistí technické a organizační prostředky odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti funkcí nebo služeb poskytovaných prostřednictvím Webových stránek. Na používání Webové stránky nebo Webových stránek jsou navázána typická rizika související s přenosem údajů přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo zpřístupnění neoprávněným osobám.

6. Záležitosti, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí obecně platnými ustanovení českého práva.

7. Volba českého práva na základě Podmínek nezbavuje Člena klubu, který je spotřebitelem, ochrany, která mu byla poskytnuta na základě předpisů, která nelze vyloučit dohodou mezi Pořadatelem a Členem klubu, podle zákona, který by se podle příslušných předpisů aplikoval v případě neexistence volby.


 

Příloha 1 - Vzor formuláře odstoupení od smlouvy


VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář musí být vyplněn a zaslán zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

- Adresát:

CCC Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9 - Libeň

Já/My (*) tímto informuji/informujeme (*) o svém odstoupení od smlouvy o prodeji následujících věcí(*) smlouvy o dodání následujících věcí(*) smlouvy o dílo spočívající v plnění následujících věcí (*)/o poskytování následující služby(*)

- Datum uzavření smlouvy (*)/odběru(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele(ů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud se formulář zasílá v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte


 

Příloha 2 – Specifická kritéria Úrovně členství a výhody s ní související – platí pro značku CCC


Chcete-li využívat ještě více doplňkových výhod nabízených speciálně pod značkou CCC, splňte námi uvedená kritéria, připojte se ke stanovené skupině našich Zákazníků a užívejte si celou řadu privilegií! 

Nezapomeňte si přečíst definici Úrovně členství a Souhrnu transakcí, kterou naleznete v našem slovníčku v odstavci 2 Podmínek. 

Především si zapamatujte, že:

- Úrovně členství můžete využívat, pokud jste se ke Klubu připojili pomocí nástrojů Pořadatele označených Značkou CCC (např. prostřednictvím aplikace CCC nebo na kamenné prodejně CCC); 

- pokud jste vstoupili do Klubu jiným způsobem (tj. pod jinou značkou než CCC), musíte nám nejprve sdělit, že chcete využívat Úrovně členství! 

- Souhrn transakcí nezahrnuje částky vynaložené na dárkové karty, náklady na doručení ani částky utracené v jiných obchodech než značky CCC. 


VÝHODY

Úroveň
Název
Kritéria  
1
Standard
Souhrn transakcí do částky 2499 Kč (v ročním zúčtovacím období)
2
Silver
Souhrn transakcí mezi částkami 2500 Kč až 4 999 Kč (v ročním zúčtovacím období)
3
Gold
Souhrn transakcí nad částku 5 000 Kč(v ročním zúčtovacím období)


KORZYŚCI

Poziom  
Nazwa
Korzyści 
1
Standard  
1) Narozeninový dárek;
2) možnost vrácení výrobků do 30 dnů od data nákupu ¹;
3) bezplatná dodávka výrobků zakoupených na www.ccc.eu, včetně přes mobilní aplikaci CCC, v celkové hodnotě vyšší než 399 Kč (za jednu transakci);
4) personalizované slevy až 30 % na nákupy v kamenných prodejnách CCC a na www.ccc.eu,, včetně mobilní aplikace CCC.
2
Silver
1) Narozeninový dárek;
2) možnost vrácení výrobků do 60 dnů od data nákupu ¹;
3) bezplatná dodávka výrobků zakoupených na www.ccc.eu, včetně přes mobilní aplikaci CCC, v celkové hodnotě vyšší než 399 Kč (za jednu transakci);
4) personalizované slevy až 30 % na nákupy v kamenných prodejnách CCC a na www.ccc.eu,, včetně mobilní aplikace CCC (až pět slev v kalendářním měsíci);
5) slevy u Partnerů ²;
6) přednostní nákup vyhrazených kolekcí.
3
Gold
1) Narozeninový dárek;
2) možnost vrácení výrobků do 120 dnů od data nákupu ¹;
3) bezplatná dodávka produktů zakoupených na www.ccc.eu,, včetně přes mobilní aplikaci CCC, bez ohledu na hodnotu objednávky (pět dodávek ročně).
4) personalizované slevy až 30 % na nákupy v kamenných prodejnách CCC a na www.ccc.eu, včetně mobilní aplikace CCC (dokonce až deset slev v kalendářním měsíci);
5) slevy u Partnerů ²;
6) přednostní nákup vyhrazených kolekcí.


¹ Kompletní, nepoškozené a nenošené výrobky se všemi štítky a bezpečnostními prvky, které byly součástí výrobku k výrobku v době, kdy výrobek získal do vlastnictví Člen klubu. Týká se to tzv. zdvořilostních vrácení, tj. nesouvisejících s uplatněním zákonných práv, jako je například odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů nebo odstoupení od smlouvy na základě předpisů o záruce na fyzické vady zboží. Zdvořilostní vrácení se musí vztahovat na všechny výrobky získané v rámci stejné transakce (na kterou je vystaven jeden účetní doklad). Zdvořilostní vrácení jen některých výrobků, které jsou zahrnuty jen na jedné účtence, je nepřípustné. V kamenných prodejnách se lhůty pro vrácení výrobků počítají od data nákupu, zatímco v případě nákupů na Webových stránkách se lhůta pro vrácení výrobků počítá ode dne dodání výrobků Členovi klubu.

2 mohou podléhat zvláštním pravidlům/předpisům zveřejněným partneremPříloha č. 3 - Jak v rámci Klubu zpracováváme vaše osobní údaje  

 

Jsme si vědomi toho, že se naše Pravidla ochrany osobních údajů mohou zdát dlouhé, pro vaše pohodlí jsme jako shrnutí připravili krátký výtah, ve kterém jsme stručně popsali pravidla týkající se zpracování vašich osobních údajů v rámci Klubu.

Pokud se chcete stát Členem klubu, musíte být starší 16 let a poskytnout údaje uvedené v Přihlášce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale pokud je neposkytnete, nebudete se moci stát Členem klubu.

Správcem vašich údajů je Pořadatel, kontakt na správce pro ochranu osobních údajů: [email protected].

Vaše údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (General Data Protection Regulation, dále také jako: "GDPR“) a dalšími právními předpisy o ochraně údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro následující účely: (i) uzavření smlouvy o vstupu do Klubu a její realizaci (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) – tj. provádění marketingových aktivit, prezentace reklam, vytváření nabídek nebo slev (také přizpůsobených na základě toho, o jaké výrobky se zajímáte) v rozsahu týkajícím se nás nebo partnerů (tzv. třetích stran, s nimiž spolupracujeme např. při kombinovaných reklamních akcích); (ii) splnění právních povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR); (iii) vyplývající z našich oprávněných zájmů (uplatňování příp. nároků a obrana proti nárokům – čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Seznámíme se s vašimi preferencemi - např. pomocí analýzy toho, jak často používáte klubovou kartu nebo jaké výrobky kupujete v našich obchodech, a můžeme lépe porozumět vašim očekáváním a přizpůsobit se vašim potřebám. Díky použitým pokročilým technologiím bude systém pravidelně automaticky zpracovávat a zasílat vám náš obsah, takže bude vždy aktuální a budete se s ním moci rychle seznámit. Pokud jste starší 16 let, ale ještě nejste plnoletí, budeme vaše aktivity analyzovat pouze zjednodušeně a podle toho pak upravíme naše aktivity (významně však neovlivní vaše nákupní rozhodnutí). Klub vám začne poskytoval plné výhody, včetně pokročilejšího profilování, až dovršíte 18 let.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vašeho členství v Klubu a v případě, že vůči nám máte nějaké nároky – do doby jejich promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem (nebo po dobu trvání příslušného soudního řízení), a budou  vymazány tři roky po vaší poslední aktivitě v Klubu, pokud nejsme právními předpisy (např. daňovými) vázáni zpracovávat tyto údaje po delší dobu.

Na zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu se mohou podílet zejména subjekty, které nám technicky pomáhají provozovat Klub, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. poskytují nám podporu při zasílání e-mailů, v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo IT služeb, společnosti, které obsluhují software, dodavatelé právních a poradenských služeb, společnosti, které provozují naše obchody, jakož i kurýrní a poštovní společnosti (vaše osobní údaje nesdílíme s našimi Partnery, jejichž zboží nebo služby propagujeme, kteří jsou definovány v Podmínkách členství v Klubu - samostatné podmínky týkající se zpracování osobních údajů Členů klubu se mohou týkat vztahů se subjekty z kapitálové skupiny CCC, ale v takovém případě bude Člen klubu odpovídajícím způsobem informován).

Někteří z našich partnerů (např. IT společnosti) se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V každém případě při předávání vašich údajů těmto subjektů uplatníme požadovaná bezpečnostní opatření, včetně standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých rozhodnutím Evropské komise. Můžete nás kontaktovat a získat kopii bezpečnostních zařízení, která využíváme při předávání osobních údajů do třetí země.

Kdykoliv, za podmínek a v případech uvedených v platných právních předpisech, máte právo na přístup ke svým údajům, požádat o jejich opravu, odvolat udělený souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním, požádat o jejich vymazání nebo omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, předat údaje jinému správci, jakož i právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato příloha má informativní charakter, což znamená, že vám z ní neplynou žádné povinnosti (nejedná se o návrh smlouvy, smlouvu,  ani podmínky). Pořadatel může tuto přílohu v budoucnu změnit. Informace o takovéto změně vždy umístí na Webových stránkách.Pravidla lze stáhnout zde: STÁHNOUTPředchozí pravidla platila do 31.05.2021

Dostupná na adrese: https://ccc.eu/cz/pravidla-vernostniho-programu-ccc-klub.