Vyberte kategorii

Podmínky slevové akce „sleva 10% s mobilní aplikaci na nákup online a na prodejně“

I. Vstupní ustanovení


1. Tyto podmínky Slevové akce s názvem: „sleva 10% s mobilní aplikaci na nákup online a na prodejně“ stanovují provozní řád, podmínky, dále také rozsah a postup při podávání reklamací v rámci Slevové akce, pravidla využití a práva osob, účastnících se Slevová akce, jakož i povinnosti Organizátora (dále také: „Podmínky Slevová akce”).

2. Organizátorem Slevové akce „sleva 10% s mobilní aplikaci na nákup online a na prodejně“ (dále také: „Slevová akce”) je společnost je CCC Czech, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 93, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134753; e-mailová adresa: [email protected], číslo kontaktního telefonu: +420 222 761 244 (platba jako u standardního připojení – podle ceníku příslušného operátora) (dále také: „společnost CCC”).

3. Slevová akce je pořádána na území České republiky, prostřednictvím Internetových stránek společnosti CCC, přístupných na adrese URL: https://ccc.eu/cz (dále také: „Internetové stránky”).

4. Slevové akce se mohou účastnit zákazníci, kteří si nainstalují Mobilní aplikaci CCC (dostupná pro mobilní telefony na adrese URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile a https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993  (dále „Mobilní aplikace“) a obdrží unikátní slevový kód

5. Slevová akce je oznamována pomocí Internetových stránek společnosti a na prodejnáchII. Předmět Slevové akce a podmínky využití Slevové akce


1. Předmětem Slevové akce je možnost Účastníka využít akci dle Podmínek akce, tj. slevu 10% na jeden produkt (dále také „Předmět slevové akce") na zlevněné i nezlevněné produkty, vyjma nákup dárkových karet a produktů UNICEF  .

2. Slevová akce platí od 22.09.2020 do 31.12.2020 (dále také: „Doba platnosti akce") nebo jejího dřívějšího zrušení.

3. Jednorázový kód platí 30 dnů od momentu vygenerování kódu.

4.  Účast ve  Slevové akci je dobrovolná a bezplatná (to znamená, že nákup Výrobků v rámci Slevové akce nevyžaduje od Účastníka Slevové akce úhradu žádných dalších nákladů, kromě úhrady Ceny Výrobků, na které se vztahuje Slevová akce, včetně přepravních nákladů).

5. K účasti ve  Slevové akci je nezbytné:

a) nainstalovat Mobilní aplikaci na mobilním telefonu

b) stát se členem Klubu CCC v Mobilní aplikaci nebo propojit aplikaci se stávající Klubovou kartou CCC a to vložením čísla Klubové karty do aplikace.

c) uzavřít Smlouvu o prodeji Výrobků prostřednictvím Internetových stránek nebo na prodejně

d) před uzavřením Smlouvy o prodeji prostřednictvím webových stránek, během platnosti slevového kódu, zadejte obdržený slevový kód na příslušné místo na webu nebo v mobilní aplikaci nebo ukažte slevový kód na zařízení na prodejně v době uzavření kupní smlouvy na pokladně.

6. Slevová akce platí na nezlevněné i zlevněné produkty, s tím že není možné ji kombinovat s dalšími akčními slevami, slevami, rabaty, snížením cen, Slevovými akcemi či zvláštními cenovými nebo produktovými nabídkami, které platí na Internetových stránkách, v mobilní aplikaci nebo na prodejně.

7. Slevová akce se nevztahuje na Dárkové karty a na Výrobek „náramky UNICEF“.

8. V rámci Akce Účastník, který během platnosti akce zakoupí během jednoho nákupu jeden Produkt, je oprávněn zakoupit jej za sníženou cenou dle Předmětu Akce, a to slevu 10% od ceny produktu.

9. V rámci Akce Účastník, který během platnosti akce zakoupí během jednoho nákupu více produktů, je oprávněn zakoupit nejdražší Produkt za sníženou cenu dle Předmětu Akce, a to o slevu 10% od ceny produktu.

10. Slevová akce se nevztahuje (a nesnižuje) případné náklady na dodání Produktů zakoupených v rámci akce na webových stránkách.

11. Během trvání Slevové akce může každý Účastník Slevové akce využít nabídku pouze jedenkrát

12. Organizátorem přiznaný Předmět Slevové akce nepodléhá úhradě v hotovosti nebo výměně za jakýkoliv jiný platební prostředek a není přenosný.

13. Účastník Slevové akce má při nákupu Výrobků na Internetových stránkách nebo na prodejně právo, ale nikoliv povinnost, využít výhody Slevové akce. To nevylučuje právo společnosti CCC na zavedení mechanismu automatické účasti ve Slevové akci ve prospěch Účastníka Slevové akce.

14. Akce platí pro nákupy na webových stránkách a na prodejnách

15. Slevová akce se nevztahuje na objednávky s rezervací na prodejně.III. Reklamace


1. Veškeré reklamace vztahující se k Slevové akci mohou Účastníci Slevové akce podávat především elektronickou cestou na e-mailovou adresu: [email protected], případně prostřednictvím pošty na adresu sídla společnosti CCC: CCC Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha  (dále také: „Reklamace“).

2. Pro urychlení posouzení Reklamace prosíme o uvedení jména a příjmení Účastníka Slevové akce, kontaktních údajů (například e-mailové adresy nebo telefonního čísla), a také popisu důvodů, opodstatňujících Reklamaci.

3. Účastník Slevové akce bude o výsledku posouzení Reklamace a o způsobu jejího vypořádání informován v termínu 30 dnů prostřednictvím e-mailu nebo písemně poštou.

4. Reklamace posuzuje společnost CCC, a to zejména za využití ustanovení těchto Podmínek Slevové akce.IV. Závěrečná ustanovení


1. Tyto Podmínky Slevové akce jsou dostupné na adrese URL: https://ccc.eu/cz/podminky-slevove-akce-sleva-10-s-mobilni-aplikaci-na-nakup-online-a-na-prodejne-22-09.

2. Jestliže z kontextu jasně nevyplývá jinak, výrazy použité v Podmínkách Slevová akce, které jsou psány velkým písmenem, mají význam, který jim vymezují Pravidla internetových stránek, přístupná na adrese: https://ccc.eu/cz/podminky  (dále: „Pravidla“).

3. V případech, které nejsou upraveny v těchto Podmínkách Slevové akce, platí příslušná ustanovení Pravidel.

4. Společnost CCC má právo Slevovou akci kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolání Slevová akce bude oznámena prostřednictvím Internetových stránek v termínu tří dnů před jejím ukončením.

5. Správcem osobních údajů Účastníků Slevové akce je společnost CCC. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti CCC, které jsou k dispozici na adrese https://ccc.eu/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

6. Společnost CCC si v případě výskytu závažného důvodu vyhrazuje právo na změnu Podmínek Slevové akce; k takovým důvodům patří například:

a) změna právních předpisů upravujících zásady provádění Slevová akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti společnosti CCC a Účastníků Slevová akce;

b) změna způsobu provádění Slevová akce, která byla způsobena technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v Pravidlech);

c) změna právních předpisů upravujících prodej Výrobků nebo poskytování služeb elektronickou cestou společností CCC, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti, stanovená ve Smlouvě o prodeji, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů na základě soudních výroků, rozhodnutí, doporučení nebo rekomendací úřadů nebo orgánů, příslušných v daném okruhu;

d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Pravidel, v případě, když společnost zavedla nová, či změnila nebo stáhla stávajících funkce nebo služby, definované v Pravidlech.

7. V případě provedení změny v Podmínkách Slevové akce poskytne společnost CCC konsolidované znění Podmínek Slevové akce prostřednictvím jejich zveřejnění na Internetových stránkách. Změny Podmínek Slevové akce jsou platné od okamžiku jejich jasného vyznačení a umístění na Internetových stránkách společnosti.


V Praze 15.9.2020