Vyberte kategóriu

Podmienky promoakcie "Doručenie zdarma"

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto Podmienky promoakcie nazvanej: „Doručenie zdarma“ definujú pravidlá fungovania, podmienky, rozsah a reklamačný poriadok promoakcie, pravidlá používania a práva osôb zúčastňujúcich sa na promoakcii, ako aj povinnosti Organizátora (ďalej tiež: „Podmienky Akcie“).

2. Organizátorom akcie „Doručenie zdarma“ (ďalej tiež: „Akcia“) je CCC Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Ivanská cesta 16, 82104, IČO: 46509500; e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: (+4218) 244 252 652 (poplatok ako pri štandardnom hovore - podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej tiež: „CCC“).

3. Akcia sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky, na webovej stránke dostupnej na adrese URL: https://ccc.eu/sk (ďalej tiež: „online obchod“), ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie CCC dostupnej pre mobilné zariadenia na adrese URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile a https://apps.apple.com/sk/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (ďalej tiež : „Mobilná aplikácia“).

4. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí uskutočnili nákup Produktov v rámci jednej objednávky v celkovej hodnote nákupného košíka vyššej alebo rovnej 20 € a spĺňajú aj ostatné Podmienky akcie  (ďalej tiež: „Účastník Akcie”).

5. Akcia je oznámená na webových stránkach a v mobilnej aplikácii.II. Predmet akcie a podmienky jej použitia


1. Predmetom Akcie je možnosť Účastníka Akcie využiť Akciu za podmienok stanovených v Podmienkach akcie, vrátane bezplatného doručenia Objednávok s celkovou hodnotou nákupného košíka, v rámci jednej objednávky, vyššej alebo rovnej 20 € (ďalej tiež: „Predmet akcie“).

2. Akcia platí od 12.01.2021 do zrušenia akcie (ďalej tiež: „Doba trvania akcie“).

3. Účasť na Akcii je dobrovoľná a bezplatná (tj. Nákup Produktov v rámci Akcie nevyžaduje, aby Účastníkovi Akcie vznikli ďalšie náklady okrem zaplatenia Ceny Produktov, ktoré sú predmetom Akcie).

4. K účasti na Akcii je potrebné:

a) uzavrieť Zmluvu o predaji Produktu prostredníctvom webovej stránky;

b) kúpiť Produkty za celkovú hodnotu nákupného košíka vyššiu alebo rovnú 20 €;

5. V rámci Akcie je doručenie všetkých Produktov zahrnutých v jednej Objednávke s celkovou sumou hodnoty nákupného košíka vyššou alebo rovnou 20 € bezplatné.

6. Predmet Akcie poskytnutý organizátorom nie je splatný v peniazoch ani vymeniteľný za iné platobné prostriedky a je neprenosný.

7. Účastník Akcie má zakúpením Produktov na webových stránkach právo, ale nie povinnosť, využiť výhody Akcie.III. Sťažnosti


1. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Akcie môžu Účastníci akcie podať najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo listom na adresu CCC: CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava,(ďalej tiež: „Reklamácie“).

2. S cieľom urýchliť posúdenie sťažnosti  je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka Akcie, kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) a popis dôvodov, ktoré k nej vedú.

3. Účastník Akcie bude do 30 dní e-mailom alebo písomne informovaný o posúdení Sťažnosti a spôsobe jej vybavenia.

4. CCC posudzuje sťažnosti týkajúce sa najmä uplatňovania ustanovení týchto Podmienok.IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky akcie sú k dispozícii na tejto webovej adrese: https://ccc.eu/sk/promoakcia-dorucenie-zdarma-12-01

2. Pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v Podmienkach Akcie majú význam uvedený v predpisoch webových stránok, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://ccc.eu/sk/pravidla-pouzivania-internetoveho-portalu- ccc (ďalej len: „Predpisy“).

3. V rozsahu, ktorý nie je upravený v týchto Podmienkach, sa primerane použijú ustanovenia všeobecných predpisov.

4. CCC má právo kedykoľvek zrušiť Akciu bez uvedenia dôvodu. Informácie o zrušení Akcie budú zverejnené na Webovej stránke 3 dni pred jej ukončením.

5. Správcom osobných údajov Účastníkov Akcie je CCC. Podrobnosti o zásadách spracovania údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov CCC, ktoré sú dostupné na https://ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

6. CCC si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok Akcie v prípade dôležitého dôvodu, ktorý sa chápe ako:

a) zmena právnych ustanovení upravujúcich pravidlá vykonávania Akcie, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti CCC a Účastníkov Akcie;

b) zmena spôsobu vykonania akcie z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v Pravidlách);

c) zmena zákona upravujúceho predaj Produktov alebo poskytovanie elektronických služieb spoločnosťou CCC, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v kúpnej zmluve alebo zmena výkladu vyššie uvedených ustanovení zákona v dôsledku súdnych rozhodnutí, rozhodnutí, odporúčaní alebo odporúčaní úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti;

d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel, zavedením nových, úpravami alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa Pravidlá vzťahujú, spoločnosťou CCC.

7. V prípade zmeny Podmienok Akcie sprístupní CCC jednotný text Podmienok Akcie zverejnením na Webovej stránke. Dodatky k Podmienkam Akcie sú účinné od okamihu, keď sú zreteľne označené a zverejnené na webových stránkach.Predchádzajúce podmienky sú k dispozícii na adrese: https://ccc.eu/sk/promoakcia-dorucenie-zdarma


Bratislava, 08.01.2021