Vyberte kategóriu

Podmienky promoakcie "Doručenie zdarma"

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky promoakcie nazvanej „Doručenie zdarma“ stanovujú pravidlá fungovania, podmienky, rozsah a proces reklamácie tejto promoakcie, pravidlá jej využitia a práva prislúchajúce osobám, ktoré sa jej zúčastnia, a tiež povinnosti organizátora (ďalej len „podmienky promoakcie“).

2. Organizátorom promoakcie "Doručenie zdarma" (ďalej len „promoakcia“) je CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (je to zároveň korešpondenčná adresa), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka 7787/B , IČO: 46509500, e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: (+421) 244 252 652 (cena ako za štandardné pripojenie – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len „CCC”).

Promoakcia prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok CCC na URL adrese: https://ccc.eu/sk/ (ďalej len: „webové stránky“).

3. Promoakcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí dostali zľavový kód a spĺňajú ostatné podmienky promoakcie (ďalej len „účastník promoakcie“).

4. Promoakcia sa vyhlasuje na uvedených webových stránkach.II. Predmet promoakcie a podmienky jej využitia


1. Predmetom promoakcie je možnosť, aby jej účastník spôsobom stanoveným v jej podmienkach využil túto promoakciu, ktorá zahŕňa bezplatné doručenie k jednej objednávke (ďalej len „predmet promoakcie”).

2. Promoakcia platí od 25.11.2019 do 11.01.2021 (ďalej len „obdobie platnosti promoakcie”).

3. Účasť v tejto promoakcii je dobrovoľná a bezplatná (t. j. nákup výrobkov v rámci tejto promoakcie nevyžaduje, aby jej účastník hradil ďalšie náklady okrem úhrady ceny výrobkov, na ktoré sa promoakcia vzťahuje).

4. Na účasť v tejto promoakcii je potrebné:

- uzavrieť zmluvu o predaji výrobkov prostredníctvom príslušných webových stránok.

5. V rámci tejto promoakcie je doručenie všetkých výrobkov zahrnutých v jednej objednávke zdarma.

6. Predmet tejto promoakcie, ktorý je priznaný organizátorom, nie je možné vyplatiť v peňažnej forme ani vymeniť za akýkoľvek iný platobný prostriedok a je neprenosný.

7. Účastník promoakcie má uskutočnením nákupu výrobkov na príslušných webových stránkach právo, ale nie povinnosť využiť túto promoakciu.III. Reklamácia


1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa tejto promoakcie môžu jej účastníci podávať hlavne elektronicky na [email protected] alebo poštou na nasledujúcu adresu: CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (ďalej len „reklamácia”).

2. Na urýchlenie priebehu reklamácie prosíme o uvedenie mena a priezviska účastníka promoakcie, kontaktných údajov (napr. e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), ako aj popisu dôvodov reklamácie.

3. Účastník promoakcie bude e-mailom alebo poštou do 30 dní informovaný o posúdení reklamácie a o spôsobe jej riešenia.

4. Reklamácie bude posudzovať CCC, pričom bude uplatňovať hlavne ustanovenia týchto podmienok promoakcie.IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky promoakcie sú v pôvodnom znení dostupné na URL adrese: https://ccc.eu/sk/promoakcia-dorucenie-zdarma.

2. Ak z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, majú pojmy v podmienkach promoakcie význam uvedený v pravidlách na webových stránkach dostupných na adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky (ďalej len „pravidlá”).

3. V rozsahu, ktorý nie je upravený v podmienkach tejto promoakcie, sa použijú príslušné ustanovenia pravidiel.

4. CCC má právo túto promoakciu kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. Informácia o jej zrušení bude zverejnená na webových stránkach 3 dni pred termínom jej ukončenia.

5. Správcom osobných údajov účastníkov tejto promoakcie je CCC. Podrobnosti o pravidlách spracovávania osobných údajov nájdete v politike ochrany osobných údajov CCC, ktorá je k dispozícii na adrese https://ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

6. CCC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky promoakcie v prípade závažného dôvodu, za ktorý sa považuje:

a. zmena právnych predpisov upravujúcich pravidlá uskutočňovania promoakcie, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti CCC a účastníkov CCC promoakcie;

b. zmena spôsobu uskutočňovania promoakcie z technických alebo technologických dôvodov (hlavne z dôvodu aktualizácie technických požiadaviek uvedených v príslušných pravidlách);

c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj príslušných výrobkov alebo poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom spoločnosti CCC, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti stanovené v Zmluve o predaji, alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, doporučení alebo pokynov úradov a orgánov príslušných pre danú oblasť;

d. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia pravidiel, zavedením nových, úpravou alebo stiahnutím existujúcich funkcií alebo služieb zo strany CCC, ktoré sú obsahom pravidiel.

7. V prípade zmeny podmienok tejto promoakcie poskytne spoločnosť CCC konsolidované znenie jej podmienok ich zverejnením na príslušných webových stránkach. Zmeny podmienok promoakcie platia od chvíle, kedy sú jasne uvedené a umiestnené na webové stránky.


Bratislava, 06.12.2019