-30% EXTRA na letní kolekci, včetně zlevněných modelů s kódem: EXTRA. Využijte Final Sale až do -70% na ccc.eu

ZOBRAZIT

Vyberte kategorii

Pravidla internetových stránek

Pravidla použivání internetového portálu CCC SHOES & BAGS


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA INTERNETOVÉM PORTÁLU A APLIKACE

III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ REZERVAČNÍCH SMLUV

IV. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

V. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

VI. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ PRODUKTU

VII. REKLAMACE PRODUKTU

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A JEJICH PODMÍNKY

IX. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

X. LICENCE

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, ZMĚNY PRAVIDEL

XIII. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA UŽIVATELE, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Internetový portál CCC shoes & bags pečuje o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže zřeknout práv, která mu náleží dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („zákon o ochraně spotřebitele“) a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník). Smluvní ustanovení, která jsou pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, jsou neplatná. Proto také není účelem těchto pravidel internetového portálu vylučovat nebo omezovat jakákoliv práva, která náleží spotřebitelům dle platných právních předpisů. Veškeré případné pochybnosti se vykládají ve prospěch spotřebitele. Dostanou-li se ustanovení těchto pravidel nezamyšleně do rozporu s výše uvedenými předpisy, pak společnost CCC bude uplatňovat obecné právní předpisy.I. OBECNÁ USTANOVENÍ


1. Internetový portál na adrese www.CCC.eu/cz/ (včetně podstránek a záložek, které se na uvedené internetové adrese nacházejí) provozuje společnost CCC Czech, s.r.o., IČO: 26848601, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 19093, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 134753.


2. Internetový portál je možné používat pouze na koncovém zařízení a informačním systému, které splňují stanovené technické požadavky.


3. Tato Pravidla se vztahují na uživatele, kteří využívají internetový portál, elektronické služby nebo kteří uzavírají rezervační smlouvy, a to jak na uživatele, kteří jsou spotřebiteli, tak na uživatele, kteří spotřebiteli nejsou. (s výjimkou bodu IX těchto Pravidel, který se vztahuje výhradně na uživatele, kteří nejsou spotřebiteli).


4. Poskytnutí souhlasu s těmito Pravidly je dobrovolné, souhlas je však nutný k vytvoření účtu a provádění rezervací.


5. Údaje uvedené na internetovém portálu nebo elektronická zpráva obsahující potvrzení rezervace dle bodu III. odst. 6 těchto Pravidel, v případě, že je rezervace prováděná jinými prostředky komunikace na dálku, jsou pouze návrhem k dodání zboží ve smyslu čl. 1732 odst. 2 občanského zákoníku, kterou předkládá CCC uživatelům, s výhradou vyčerpání zásob.


6. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají výrazy použité dále v těchto pravidlech, které jsou napsané s počátečním velkým písmenem, následující význam:

a. APLIKACE – je software (mobilní aplikace), který poskytuje Uživateli společnost CCC, určený k instalaci na mobilním zařízení Uživatele, který umožňuje zejména využívat Internetový portál bez internetového prohlížeče. Ustanovení týkající se Aplikace, která jsou v těchto pravidlech uvedená, budou uplatňována od okamžiku, kdy společnost CCC zpřístupní Aplikaci v internetových obchodech s mobilními aplikacemi, které jsou uvedené v bodě II odst. 14 těchto pravidel, a podle její další dostupnosti,

b. ZC – je Zákaznické centrum CCC, které poskytuje Uživatelům informace o fungování Internetového portálu, včetně informací o Produktech, Internetovém portálu, Kamenných prodejnách, Pravidlech a o a platných Akčních nabídkách, a to v pracovních dnech od 9 do 17 h na telefonních číslech +420 222 761 244 na e-mailové adrese: [email protected] a prostřednictvím kontaktního formuláře na Internetovém portálu v záložce „Kontakty”. Cena hovoru se Zákaznickým centrem – cena za běžný hovor dle ceníku příslušného operátora).

c. CCC – je společnost CCC Czech, s.r.o., IČO: 26848601, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 19093, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 134753.

d. CCC KLUB – je věrnostní program CCC, jehož specifikace a podmínky jsou vymezené v Pravidlech CCC klubu, které jsou dostupné na Internetovém portálu. CCC klub organizuje a spravuje společnost CCC pro propagační a reklamní účely. CCC klub zajišťuje propagaci a reklamu společnosti CCC a zvyšuje popularitu, podporuje prodeje a využívání služeb CCC. Žádné Akční nabídky či jiné zvláštní nabídky se nesčítají, pokud není stanoveno jinak v podmínkách příslušné Akční nabídky, jiné zvláštní cenové nebo produktové nabídky.

e. CENA – je částka hrazena společnosti CCC, která je stanovená v českých korunách nebo jiné měně, v případě že dojde k uzavření Kupní smlouvy týkající se předmětu Rezervace. Cena, která je uvedena na Internetovém portálu, je pouze orientační. V Kupní smlouvě bude vždy použita cena platná v okamžiku jejího uzavření, nikoliv cena platná v okamžiku uzavření Rezervační smlouvy.

f. PRACOVNÍ DEN – je den od pondělí do pátku, kromě právními předpisy stanovených nepracovních dnů.

g. OBCHODNÍ DEN – je den od pondělí do neděle, ve kterém je příslušný kamenný obchod sítě CCC otevřený pro zákazníky.

h. HESLO – je alfanumerický řetězec znaků, který Uživatel stanovil při zakládání Účtu a který se používá k autorizaci během přístupu k Účtu. Při registraci Účtu se je třeba Heslo potvrdit, díky čemuž je možné identifikovat a opravit případné chyby. Uživatel je povinen chránit své Heslo před vyzrazením (neposkytovat či nezpřístupnit jakýmkoliv třetím osobám). Společnost CCC umožní Uživateli, aby si heslo změnil. Registraci lze provést také prostřednictvím účtu vedeného na sociální síti Facebook. Registrace skrze účet znamená souhlas zákazníka se sdílením některých osobních dat mezi účtem na Facebooku a internetovém servisu CCC. Rozsah sdílených údajů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo

i. UŽIVATEL – je (1) fyzická osoba, nebo (2) právnická osoba jednající prostřednictvím oprávněných osob, nebo (3) pobočka. Má-li Uživatel, který je fyzickou osobou, omezenou svéprávnost, je povinen zajistit právoplatný souhlas svého zákonného zástupce s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb / Rezervační smlouvy a předložit takový souhlas společnosti CCC na základě její žádosti.

j. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

k. SPOTŘEBITEL – Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

l. ÚČET – je Elektronická služba, soubor údajů v informačním systému CCC, který je identifikován názvem (Uživatelským jménem) a Heslem, které umožňují Uživateli využívat rozšířené funkcionality či služby. Uživatel přistupuje k Účtu pomocí Uživatelského jména a Hesla. Uživatel se může přihlásit ke svému Účtu po zaregistrování na Internetovém portálu. Pomocí Účtu je možné sledovat stav Rezervací a mít přístup k jejich historii.

m. KOŠÍK – je služba, kterou má k dispozici každý Uživatel využívající Internetový portál, která umožňuje provádět Rezervace nebo Objednávky Produktů, zobrazovat souhrn týkající se jednotlivých Produktů a všech Produktů společně. V Košíku se shromažďují Rezervace nebo Objednávky, které Uživatel provedl. Za účelem udržení co nejvyšší kvality služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového portálu, může společnost CCC zavést maximální limit Produktů, které lze přidat do Košíku v rámci jedné Objednávky nebo Rezervace. Pokud bude tento limit překročen, bude zákazníkovi zobrazena automatická zpráva s žádostí o kontaktování CCC, pokud právě chce Zákazník uzavřít smlouvu na větší počet produktů.

n. UŽIVATELSKÉ JMÉNO – je e-mailová adresa, kterou Uživatel uvedl na Internetovém portálu při zakládání Účtu.

o. PARTNER CCC – je fyzická nebo právnická osoba, která je ekonomicky, organizačně nebo kapitálově propojena se společností CCC.

p. PRODUKT – je movitá věc, která je uvedena na Internetovém portálu a která je předmětem Rezervační smlouvy a následně případné Kupní smlouvy uzavřené v Kamenném obchodě mezi Uživatelem a společností CCC. Všechny Produkty prezentované na Internetovém portálu jsou nově vyrobené.

q AKČNÍ NABÍDKY – jsou zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb řídící se pravidly uvedenými na Internetovém portálu, které nabízí společnost CCC v určité době a které může Uživatel za stanovených podmínek využít.

r. PRAVIDLA / SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – je tento dokument, který vymezuje pravidla uzavírání Rezervačních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb, které společnost CCC zpřístupňuje prostřednictvím Internetového portálu Uživatelům. Tato Pravidla stanoví práva a povinnosti Uživatele a společnosti CCC.

s. REZERVACE – je úkon Uživatele uskutečněný prostřednictvím Internetového portálu nebo prostřednictvím ZC, který směřuje přímo k uzavření Rezervační smlouvy a který vymezuje druh a počet Produktů a ostatní údaje požadované právními předpisy a těmito Pravidly. Provedení Rezervace nezakládá pro společnost CCC, Uživatele ani třetí osoby (včetně Partnerů CCC) povinnost uzavřít Kupní smlouvu.

t. INTERNETOVÝ PORTÁL – je platforma, která umožňuje Uživatelům, aby prováděli Rezervace, umožňuje poskytování služeb, které nabízí společnost CCC; tato platforma, kterou provozuje společnost CCC a kterou tvoří soubor vzájemně propojených internetových stránek, je dostupná na internetové adrese: www.ccc.eu/cz/ a také prostřednictvím Aplikace.

u. KAMENNÁ PRODEJNA – je každé stálé prodejní místo společnosti CCC, které se nachází na území České republiky.

v. OBSAH – jsou textové, grafické nebo multimediální prvky (např. údaje o Produktech, snímky Produktů, propagační videa, popisy, komentáře), včetně děl ve smyslu zákona 121/2000 Sb o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, včetně např. vyobrazení fyzických osob, které na Internetovém portálu zveřejňuje a šíří společnost CCC, obchodní partneři společnosti CCC, Uživatel nebo jiná osoba, která Internetový portál využívá.

w. REZERVAČNÍ SMLOUVA – je smlouva uzavřená mezi společností CCC a Uživatelem, dle které se společnost CCC zavazuje zajistit dostupnost Produktů, které si Uživatel vybral v rámci Rezervace, a Uživatel se zavazuje, že Produkty převezme v době stanovené při rezervaci a v kamenné prodejně, kterou si vybral z prodejen uvedených společností CCC, ve kterých jsou Produkty dostupné v době uskutečnění Rezervace. Rezervační smlouva není Kupní smlouvou a nezavazuje společnost CCC, Uživatele nebo třetí osoby (včetně Partnerů CCC) k tomu, aby takovou smlouvu uzavřeli.

x. KUPNÍ SMLOUVA – je kupní smlouva ve smyslu ustanovení občanského zákoníku uzavíraná v Kamenné prodejně nebo v Internetovém portálu, která se týká koupě Produktů uvedených v Rezervační smlouvě od společnosti CCC, nebo Partnera CCC, který provozuje Kamenný obchod, Uživatelem.

y. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – je služba, kterou poskytuje společnost CCC elektronickou cestou ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Uživatelům prostřednictvím Internetového portálu a v souladu se Smlouvou o poskytování služeb. Podmínky, za kterých poskytují služby subjekty spolupracující se společností CCC, jsou vymezena v příslušných pravidlech vztahujících se na poskytování služeb těmito subjekty.

z. ZÁKON  O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

aa. TECHNICKÉ POŽADAVKY – jsou minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné využívat informační systém společnosti CCC, včetně možnosti uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo uzavření Rezervační smlouvy, tj.: (1)

počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení připojené k internetu (v případě Aplikace – mobilní zařízení), (2) přístup k elektronické poště, (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší, Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768, Rezervace prostřednictvím Aplikace: (5) operační systém mobilního zařízení: Android ve verzi 4.0.3 a vyšší, iOS ve verzi 9.0.4 a vyšší, Pro Rezervaci musí mít Uživatel platnou / aktivní e-mailovou adresu, a v určitých případech také klávesnici nebo jiné vstupní zařízení umožňující zadávat údaje do elektronických formulářů.

ab. GDPR – obecné nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

ac. OBJEDNÁVKA – vyjádření vůle Zákazníka, kterou vyjadřuje vůli uzavřít Kupní Smlouvu na dálku přes Internetový portál, zaslaná prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace, ve které jsou uvedeny Produkty, na které Zákazník přijímá nabídku na uzavření Kupní smlouvy a poskytuje údaje o Zákazníkovi, které jsou potřebné pro případné uzavření a plnění Kupní smlouvy. Objednávka každého Produktu bude chápána jako přijetí nabídky Zákazníkem na uzavření Kupní smlouvy .Objednávce může být přiděleno jedno číslo, a všechny nabídky se budou zpracovávat paralelně. Potvrzení Objednávky ze strany CCC dle podmínek bodu IV, těchto Pravidel, je považováno za uzavření Kupní smlouvy.II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA INTERNETOVÉM PORTÁLU A APLIKACE


1. Společnost CCC poskytuje Uživatelům prostřednictvím Internetového portálu zdarma následující Elektronické služby:

a. Účet,

b. možnost Zákazníků zasílat Objednávky, provádět Rezervace a uzavírat Kupní smlouvy a Rezervační smlouvy za podmínek vymezených v těchto Pravidlech,

c. poskytování reklamního obsahu, který je přizpůsoben zájmům Uživatelů, včetně, v závislosti na poskytnutí příslušných, dobrovolných souhlasů, zobrazování průběžných oznámení přímo v internetovém prohlížeči („push” notifikace),

d. možnost využívat Košík,

e. možnost prohlížet Obsah na Internetovém portálu,

f. služby poskytované prostřednictvím Aplikace (následující ustanovení se mohou týkat Elektronických služeb, a to jak stávajících, tak implementovaných v budoucnu, využívání určité Elektronické služby vyplývá z běžné funkcionality Aplikace) a možnost stažení Aplikace v internetových obchodech s mobilními aplikacemi, které jsou uvedeny v bodě II. odst. 14 těchto Pravidel:

- skenování fotoaparátem a ukládání čárových kódů vybraných produktů za účelem porovnání jejich cen a urychlení vyhledávání, prezentace Produktů na Internetovém portálu na základě fotografií vybraných produktů, které Uživatel uloží, vyhledávání Kamenné prodejny CCC nebo určitého místa pro odběr zboží pomocí funkce lokalizace, omezení zobrazovaných Produktů nebo Akčních nabídek např. pomocí velikosti (obuvi) nebo kategorie (např. pro muže/ženy/děti), které si Uživatel zvolí, zobrazování průběžných oznámení na mobilním zařízení („push” notifikace), možnost účasti v CCC KLUBU, možnost přiřadit k Účtu členskou kartu CCC KLUBU dle jeho podmínek, možnost vytvářet seznam oblíbených nebo objevených Produktů.


2. Prostřednictvím Internetového portálu poskytuje společnost CCC Uživatelům, kteří si vytvořili Účet, zdarma následující služby:  

a. udržování uživatelské relace po přihlášení se k Účtu (v prohlížeči nebo Aplikaci),

b. uchovávání a zpřístupnění historie Rezervací prostřednictvím Účtu.


3. Podmínkou Registrace a používání Účtu je provedení následujících úkonů:

a. vyplnění registračního formuláře a poskytnutí souhlasu s ustanoveními těchto Pravidel,

b. kliknutí na políčko „Registrovat”.


4. Uživatel musí uvést v registračním formuláři následující údaje:

- jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, heslo, telefonní číslo.

Bez uvedení těchto údajů nelze Uživatele Registrovat.


5. K uzavření Smlouvy o poskytování služeb dochází v okamžiku, kdy Uživatel obdrží potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování služeb, které společnost CCC zašle na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem při registraci. Účet se poskytuje zdarma a na dobu neurčitou. Uživatel může, a to kdykoliv a bez udání důvodu, smazat Účet (vzdát se Účtu) zasláním příslušné žádosti společnosti CCC; žádost se posílá zejména elektronicky na adresu: [email protected], nebo dopisem na adresu: Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 19093.

K provedení Rezervace na Internetovém portálu není vyžadováno založení Účtu.


6. Košík se začíná používat v okamžiku, když do něj Uživatel přidá první Produkt.


7. Košík je k dispozici zdarma a má jednorázovou povahu. Tato služba se skončí, když dojde jeho prostřednictvím k Rezervaci, nebo když ji Uživatel ukončí svým rozhodnutím dříve, přičemž v Košíku zůstanou uloženy údaje o Produktech, které si Uživatel vybral, také po zavření relace prohlížeče nebo Aplikace a také po odhlášení, a to po dobu nejvýše 30 dnů v případě prohlížeče a 6 hodin v případě Aplikace. Pokud bude Uživatel používat Košík v internetovém prohlížeči a bude přihlášený k Účtu, pak dojde při následujícím spuštění Aplikace k synchronizaci obsahu Košíku s Účtem (a opačně).


8. Uživatel je povinen zejména:

a. uvést při Rezervaci a v registračních formulářích při zakládání Účtu výhradně pravdivé, platné a požadované údaje,

b. neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních, které uvedl v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb nebo Rezervační smlouvy, zejména v rozsahu nezbytném k jejich řádnému splnění; Uživatel může kdykoliv změnit údaje uvedené při založení Účtu pomocí nastavení, která jsou na Účtu dostupná,

c. využívat služby a funkcionality, které společnost CCC poskytuje, způsobem, který nenarušuje činnost společnosti CCC, provoz Internetového portálu nebo Aplikace,

d. využívat služby a funkcionality poskytované společností CCC v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními těchto Pravidel, a také v souladu se zvyky a pravidly občanského soužití,

e. využívat služby a funkcionality poskytované společností CCC způsobem, který neobtěžuje jiné Uživatele nebo společnost CCC,

f. nedodávat a neposkytovat v rámci Internetového portálu jakýkoliv Obsah, který porušuje majetková autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva,

g. neprovádět aktivity jako jsou:

- rozesílání nebo umísťování nevyžádaných obchodních sdělení, jakéhokoliv Obsahu, který porušuje právní předpisy (zákaz vkládání nezákonného obsahu) na Internetovém portálu,

- informační nebo jakékoliv jiné aktivity, jejichž účelem je získat údaje, které nejsou pro Uživatele určené, včetně údajů jiných Uživatelů, a zasahování do podstaty nebo technických aspektů fungování Internetového portálu a Aplikace, neoprávněné změny Obsahu dodávaného společnosti CCC, zejména měnění cen nebo popisů Produktů na Internetovém portálu,

h. stahovat Aplikaci pouze z legálních zdrojů, jejichž výčet je uveden v odst. 14 dále.


9. Reklamace týkající se Elektronických služeb, Aplikace nebo Rezervační smlouvy se podávají například:

a. dopisem na adresu: sídla společnosti

b. elektronicky na adresu: [email protected]


10. Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu závady, (2) požadavky Zákazníka a (3) kontaktní údaje osoby, která reklamaci podává, což usnadní a urychlí vyřízení reklamace společností CCC. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamací, které nebudou obsahovat doporučený popis.


11. CCC se k reklamaci vyjádří okamžitě, nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí, v souladu s čl. 7a, odst. 1 zákona, pokud právní nebo zvláštní předpisy nestanoví jiný termín.


12. Společnost CCC poskytne Uživateli možnost, aby si bezplatně stáhnul Aplikaci na své mobilní zařízení z následujících internetových obchodů s mobilními aplikacemi: a. Apple App Store – pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS; b. Google Play – pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.


13. Používání Aplikace stažené z jiného zdroje, než je uveden v odst. 14 výše, je spojeno s rizikem poškození její integrity a zasažení škodlivým softwarem, což ohrožuje bezpečnost mobilního zařízení Uživatele a v něm uložených dat. Za aplikace stažené z jiného zdroje, než je uveden v odst. 14 výše, CCC v žádném rozsahu neručí a neodpovídá za případné škody na zařízeních, které tato neautorizovaná aplikace může zapříčinit.


14. Za účelem využívání Aplikace je Uživatel povinen:

a. se seznámit s těmito Pravidly a informacemi o Aplikaci, které jsou zveřejněny v obchodech uvedených v odst. 14 výše a potvrdit svůj souhlas s nimi a rovněž,

b. stáhnout Aplikaci z obchodu, který je uveden v odst. 14 výše a

c. nainstalovat Aplikaci na svém mobilním zařízení v souladu s pokyny zobrazovanými při instalaci

nebo pokyny zveřejněnými v obchodech, které jsou uvedeny v odst. 14 výše.


15. Aplikace se připojuje k Internetovému portálu prostřednictvím internetového připojení.


16. Funkcionality Aplikace slouží k tomu, aby společnost CCC mohla poskytovat Elektronické služby přístupným způsobem, který usnadňuje Uživateli využívání Internetového portálu, včetně usnadnění seznámení se s Obsahem a Produkty.


17. Aplikace používá technologii, která uchovává a přistupuje k identifikátoru Uživatele, umožňuje provoz Aplikace v off-line režimu a ukládá preference nepřihlášeného Uživatele (což je spojeno s přístupem k paměťovým prostředkům mobilního zařízení). Aplikace uchovává aktuální identifikátor Uživatele do okamžiku, než se Uživatel do Aplikace přihlásí, přejde z Aplikace na Internetový portál, který je provozován v jiném státě, nebo než dojde k odinstalování (smazání) Aplikace z mobilního zařízení.


18. Pro využívání funkcionalit Aplikace, které jsou uvedené v bodě II. odst. 1 písm. g) výše, se vyžaduje dobrovolný souhlas Uživatele s tím, aby Aplikace přistupovala k fotoaparátu a údajům o lokalizaci v jeho mobilním zařízení, souhlas se zasíláním „push“ notifikací nebo poskytováním společnosti CCC údajů o preferencích Uživatele.


19. Uživatel může kdykoliv odvolat souhlasy dle odst. 20 výše nebo odinstalovat (smazat) Aplikaci ze svého mobilního zařízení pomocí jeho nastavení.


20. V případech uvedených v bodě VII. odst. 7 je společnost CCC oprávněna dočasně pozastavit nebo omezit poskytování služeb uvedených v odst. 1 a 2 výše. V tomto případě se ostatní ustanovení Pravidel použijí přiměřeně. Ve vztazích mezi podnikateli nenese společnost CCC odpovědnost za dočasnou nedostupnost Internetového portálu z výše uvedených důvodů.


21. Společnost CCC je povinna vždy oznámit přerušení nebo omezení poskytování služeb Uživatelům pomocí příslušné e-mailové zprávy a příslušného oznámení na Internetovém portálu.


22. Dočasné přerušení nebo omezení poskytování služeb nemá vliv na práva Uživatelů vyplývající z platných právních předpisů, zejména právo vypovědět Smlouvu o poskytování služeb.III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ REZERVAČNÍCH SMLUV


1. Společnost CCC umožňuje provádět Rezervace Produktů na Internetovém portálu.


2. Společnost CCC může v rámci rozvoje poskytovaných služeb zavádět další způsoby Rezervací s využitím prostředků komunikace na dálku, a to za podmínek vymezených v těchto Pravidlech.


3. K uzavření Rezervační smlouvy mezi Uživatelem a společností CCC dochází po předchozí Rezervaci.


4. Společnost CCC umožňuje Uživateli, aby prováděl Rezervace prostřednictvím Internetového portálu následujícím způsobem, v uvedeném pořadí:

a. Uživatel vloží vybrané Produkty do Košíku a pak přejde na formulář Rezervace.

b. Uživatel, který si zřídil Účet, potvrdí na formuláři Rezervace platnost údajů, které jsou nezbytné k uzavření a splnění Rezervační smlouvy. Uživatel, který si nezřídil Účet, musí ve formuláři Registrace zadat údaje nezbytné k uzavření a splnění Rezervační smlouvy. Uvedení jakýchkoliv neplatných nebo nepravdivých údajů může znemožnit plnění Smlouvy. Uživatel musí ve formuláři Rezervace uvést následující údaje:

jméno a příjmení osoby přebírající předmět Rezervace, svou e-mailovou adresu a telefonní číslo a údaje týkající se Rezervační smlouvy: Produkty, počet Produktů, v případě takové možnosti pak druh, barvu a velikost Produktů, Kamennou prodejnu, ve které má dojít k převzetí Produktů (vybranou z Kamenných prodejen, ve kterých jsou Produkty dostupné v okamžiku Rezervace). Uživatelé, kteří nejsou Spotřebiteli, musí uvést také údaje o firmě.

c. Uživatel odešle společnosti CCC Rezervaci (předloží nabídku na uzavření Rezervační smlouvy) pomocí příslušné funkcionality Internetové portálu (tlačítko: „Objednat v prodejně“). Uživatel, který si nezřídil Účet a neposkytl dříve souhlas s Pravidly, musí poskytnout souhlas s jejich zněním.

d. Do okamžiku stisknutí tlačítka „Objednat v prodejně“ má Uživatel během Rezervace možnost upravit zadané údaje na záložce „Košík“, kde může přidat nebo smazat určité položky.


5. Uzavření Rezervační smlouvy pomocí jiných prostředků komunikace na dálku:

a. Společnost CCC pošle Uživateli elektronickou zprávu obsahující potvrzení obsahu navrhované Rezervační smlouvy.

b. Uživatel pošle společnosti CCC Rezervaci na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení dle odst. 5 písm. a) výše.

c. Uživatel, který si nezřídil Účet a neposkytl dříve souhlas s Pravidly, musí poskytnout souhlas s jejich zněním.


6. Po kontrole Rezervace odešle společnost CCC Uživateli bez zbytečného prodlení na příslušnou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí jedné nebo několika jednotlivých nabídek na uzavření Rezervační smlouvy vztahující se na Produkty, které byly předloženy v rámci Rezervace, a potvrzení uzavření Rezervační smlouvy (potvrzení Rezervace Produktů uvedených ve zprávě).


7. Rezervační smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení výše uvedené nabídky, tj. když Uživatel obdrží zprávu dle odst. 6 výše, a to v rozsahu Produktů, které jsou v ní uvedeny. Společnost CCC pošle Uživateli na příslušnou e-mailovou adresu potvrzení podmínek smlouvy.


8. Nebude-li možné akceptovat všechny nebo některé požadavky na Rezervaci, pak ZC:

a. oznámí Uživateli, že není možné akceptovat všechny nabídky na uzavření Rezervační smlouvy předložené při Rezervaci, nebo

b. požádá Uživatele, aby potvrdil souhlas s částečnou realizací Rezervace v rozsahu, v jakém společnost CCC přijala nabídku na uzavření Rezervační smlouvy. V takovém případě je Uživatel oprávněn zrušit Rezervaci v plném rozsahu (v rozsahu všech nabídek), což nemá vliv na jeho právo odstoupit od smlouvy. Zrušení Rezervace Uživatelem zbavuje společnosti CCC povinnosti plnit Rezervační smlouvu.


9. Nebude-li možné akceptovat nabídku na uzavření Rezervační smlouvy, která byla předložena v rámci Rezervace, pak se Rezervační smlouva na Produkty, které určí ZC, neuzavírá.


10. Bez ohledu na to je společnost CCC oprávněna oznámit Uživateli stav Rezervace zasláním e-mailové zprávy na příslušnou adresu Uživatele nebo telefonicky.


11. Společnost CCC se bude snažit zajistit dostupnost všech Produktů a zajistit realizaci Rezervační smlouvy.


12. Rezervační smlouva platí od okamžiku potvrzení Rezervace do uplynutí následujícího Obchodního pracovního dne vybrané prodejny CCC (podle provozní doby vybrané Kamenné prodejny). Po dobu platnosti Rezervační smlouvy mohou Uživatel a společnost CCC uzavřít v Kamenné prodejně (uvedené v potvrzení Rezervace) Kupní smlouvu na Produkty, na které se vztahuje Rezervační smlouva.  Seznam Kamenných prodejen je uveden na adrese: https://ccc.eu/cz/sklepy  Paralelně mohou být v platnosti nejvýše dvě Rezervační smlouvy s jedním Uživatelem.


13. V Kamenné prodejně je možné uzavřít Kupní smlouvu i v případě, jestliže Rezervační smlouva již vypršela. Tato možnost závisí na dostupnosti daných Produktů v dané Kamenné prodejně.


14. Produkty dle Rezervační smlouvy lze v Kamenné prodejně vyzvednout na základě čísla Rezervace, které je uvedeno v e-mailové zprávě dle odst. 6 výše.


15. Uživatel je oprávněn kdykoliv odstoupit od Rezervační smlouvy (zrušit Rezervaci), a to zejména následujícími způsoby:

a. odesláním e-mailové zprávy na adresu [email protected] , ve které Uživatel uvede číslo Rezervace, která má být zrušena, nebo

b. telefonicky v ZC na tel.   +420 222 761 244


16. Rezervační smlouva nepředstavuje závazek společnosti CCC nebo Partnera CCC uzavřít Kupní smlouvu v Kamenné prodejně. V případě uzavření Kupní smlouvy je Uživatel povinen v Kamenné prodejně zaplatit Cenu, která platí v okamžiku jejího uzavření. Cena se hradí v Kamenné prodejně způsobem, který je dostupný. Uživatel nemůže Cenu uhradit prostřednictvím Internetového portálu.


17. Kupní smlouva, která se uzavírá v Kamenné prodejně, není smlouvou uzavíranou distančním způsobem nebo smlouvou uzavíranou mimo obchodní prostory ve smyslu ustanovení § 1820 – 1840 Občanského zákoníku.


18. Případné vrátky a reklamace Produktů budou řešeny v souladu s pravidly platnými v Kamenné prodejně, ve kterém byla Kupní smlouva uzavřena.


19. Akční nabídky platné na Internetovém portálu nelze sčítat, pokud není uvedeno v jejich pravidlech výslovně jinak.IV. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV


1. Hlavní podmínky poskytování služby s přihlédnutím k předmětu služby a způsobu komunikace se Zákazníkem jsou stanoveny na stránce každého Produktu.


2. CCC umožňuje odesílání objednávky na Produkty těmito způsoby:

a. na Internetovém portálu.


3. Společnost CCC může v rámci rozvoje poskytovaných služeb zavádět další způsoby zasílání Objednávek s využitím prostředků komunikace na dálku, a to za podmínek vymezených v těchto Pravidlech.


4. Uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového portálu mezi Zákazníkem a CCC nastane po předchozím odeslání Objednávky ze strany Zákazníka dle pravidel popsaných níže.


5. CCC umožňuje Zákazníkovi odeslat Objednávku prostřednictvím Internetového portálu takto, v tomto pořadí:

a. Zákazník přidá vybraný/é Produkt/y do Košíku a pak přejde do objednávkového formuláře.

b. Zákazník, který si zřídil Účet, potvrdí na objednacím formuláři platnost údajů, které jsou nezbytné k uzavření a splnění Kupní smlouvy. Zákazník, který si nezřídil Účet, musí v objednacím formuláři zadat údaje nezbytné k uzavření a splnění Kupní smlouvy. Uvedení jakýchkoliv neplatných nebo nepravdivých údajů Zákazníka může znemožnit plnění Kupní smlouvy. V objednávkovém formuláři musí Zákazník uvést následující údaje o Zákazníkovi: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo domu /bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy : Produkt/y, množství Produktu/ů, v případě potřeby druh, barvu a velikost Produktu, místo a způsob dodání Produktu/ů, způsob platby. V případě, že Zákazník není Spotřebitelem, musí se také uvést obchodní firma/název a pokud v rámci formuláře požadoval vystavení faktury, pak také DIČ.

c. Zákazník si vybere jeden ze způsobů dodání, které CCC nabízí.

d. Zákazník si vybere způsob úhrady Ceny a případných dalších souhrnných nákladů na realizaci Kupní smlouvy, uvedených ve formuláři.

e. Zákazník odešle společnosti CCC Objednávku (příjme nabídku) pomocí příslušné funkcionality Internetové portálu (tlačítko: "Objednat a zaplatit'). Zákazník, který si nezřídil Účet a neposkytl dříve souhlas s Pravidly, musí poskytnout souhlas s jejich zněním.

f. při zasílání Objednávky do okamžiku stisknutí tlačítka „Objednat a zaplatit“ má Zákazník možnost upravit zadané údaje na záložce „Košík“, kde může přidat nebo smazat určité položky.

g. dle zvoleného způsobu platby, může být Zákazník přesměrován na externího poskytovatele platebních služeb, aby mohl provést úhradu.


6. V případě uzavírání Kupní smlouvy pomocí jiných prostředků komunikace na dálku:

a. Společnost CCC pošle Zákazníkovi elektronickou zprávu obsahující potvrzení obsahu navrhované Kupní smlouvy.

b. Zákazník pošle společnosti CCC objednávku na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení dle odst. 6 písm. a) výše.

c. v případě Zákazníka, který si nezřídil Účet a neposkytl dříve souhlas s Pravidly, musí tento Zákazník poskytnout souhlas s jejich zněním.


7. CCC v reakci na Objednávku okamžitě Zákazníkovi odešle automatickou zprávu na e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel Zákazníkem, kterým potvrdí přijetí Objednávky a zahájení jejího ověřování.


8. Po ověření Objednávky zasílá CCC bez zbytečného odkladu Zákazníkovi na uvedenou e mailovou adresu zprávu s:

a. potvrzením přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na Produkty, podané v rámci Objednávky a s potvrzením uzavření Kupní smlouvy (příjem Objednávky na Produkty uvedené ve zprávě); nebo

b. informací o nemožnosti přijmout všechny nabídky na Produkty, podané v rámci Objednávky,


9. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení zaslané Objednávky, tj. když Zákazník obdrží zprávu dle odst. 8 písm. a) výše, a to v rozsahu Produktů, které jsou v ní uvedeny. Společnost CCC pošle Zákazníkovi na příslušnou e-mailovou adresu potvrzení podmínek smlouvy.


10. Nebude-li možné akceptovat všechny nebo některé Zákazníkem přijaté nabídky v rámci Objednávky, ZS (oddělení zákaznické péče) bude kontaktovat Zákazníka za účelem:

a. informování Zákazníka, že není možné akceptovat všechny Zákazníkem přijaté nabídky na uzavření Kupní smlouvy podané v rámci Objednávky; nebo

b. potvrzení, že chce Zákazník realizovat Objednávku v rozsahu, v jakém společnost CCC přijala potvrzenou nabídku na uzavření Kupní smlouvy; v takovém případě je Zákazník oprávněn zrušit Objednávku v plném rozsahu (v rozsahu všech přijatých nabídek), což nemá vliv na jeho právo odstoupit od smlouvy. Zrušení Objednávky ze strany Zákazníka zbavuje CCC povinnosti tuto Objednávku realizovat. V případě zrušení Objednávky se odpovídajícím způsobem použije odst. 11. níže.


11. Pokud není možné realizovat nabídku/y přijatou/é v rámci Objednávky, pak se Kupní smlouva v rozsahu Produktů stanovených ZS neuzavírá, a CCC ihned, nejpozději do 14 dnů, vrátí Zákazníkovi uhrazené částky v rozsahu, ve kterém nebyla Kupní smlouva. V takovém případě se odpovídajícím způsobem použijí ustanovení bodu IX. odst. 9. Pravidel.


12. Bez ohledu na to je společnost CCC oprávněna informovat Zákazníka o stavu Objednávky, především zasláním e-mailové zprávy na příslušnou e-mailovou adresu, uvedenou Zákazníkem, nebo prostřednictvím SMS či telefonicky.


13. Společnost CCC se bude snažit zajistit dostupnost všech Produktů a zajistit realizaci Kupní smlouvy V případě nemožnosti plnění, a v dalších případech stanovených zákonem, lze aplikovat příslušná ustanovení občanského zákoníku, včetně § 1829-1838 občanského zákoníku, zejména týkající se povinnosti neprodleně vrátit spotřebiteli platbu.


14. Celková hodnota Objednávek zahrnuje Cenu, náklady na dodání a případné ostatní náklady za volitelné placené služby, vybrané Zákazníkem. Společnost CCC může v období, které sama stanoví, vymezit limit minimální hodnoty Objednávky, při které je zaslání Produktů zdarma. O celkové ceně včetně daně Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a o dalších nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků - o povinnosti tyto poplatky zaplatit - je Zákazník informován při tvorbě Objednávky, a to také ve chvíli vyjádření ze strany Zákazníka vůle uzavřít Kupní smlouvu.


15. Akční nabídky platné na Internetovém portálu nebo v Kamenných obchodech nelze sčítat, pokud není uvedeno v jejich pravidlech výslovně jinak.V. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT


1. CCC poskytuje Zákazníkovi, s výhradou ustanovení bodu II odst. 22, různé způsoby platby v rámci Kupní smlouvy.


2. Možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na Internetovém portálu na záložce „Způsoby platby“ a vždy také na podstránce daného Produktu. Dostupné způsoby platby se mohou lišit v závislosti na způsobu dodání zvoleném Zákazníkem.


3. Úhrada transakcí pomocí elektronických plateb a prostřednictvím kreditní karty se provádí na přání Zákazníka prostřednictvím autorizovaných poskytovatelů.


4. Pokud CCC neobdrží platbu od Zákazníka, který si vybral platbu předem, tj. platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, může BOK kontaktovat Zákazníka za účelem připomenutí platby, včetně, nikoliv však výlučně, zaslání e-mailu. Pokud nebude platba provedena do 4 dnů od odeslání Objednávky, nebude Zákazníkem přijatá nabídka Objednávky vyřízena a Objednávka se stornuje. Zákazník může také do chvíle, kdy obdrží zprávu o odeslání Objednávky, tuto zrušit bez dalších sankcí, a to tak, že CCC kontaktuje prostřednictvím ZC, což nemá vliv na jeho právo na odstoupení od smlouvy.

5. Pokud si Zákazník zvolí možnost platby na dobírku při převzetí zásilky, je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky. Odmítnutí převzetí Produktu, a to navzdory stanovení dodatečného odpovídajícího termínu, je podmínkou, kterou se ruší Kupní smlouva. Zákazník může rovněž v uvedeném termínu bez sankce Objednávku zrušit, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy.VI. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ PRODUKTU


1. Dodání produktu probíhá v rámci České republiky, v rozsahu jednotlivě uvedeném na záložce „Způsoby dodání“ na Internetovém portálu na podstránce daného Produktu.


2. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. CCC může zavést konkrétní podmínky dopravy, především podrobná pravidla týkající se možnosti dopravy zdarma. Náklady na dopravu Produktu se Zákazník dozví na záložce „Způsoby dodání“ na Internetovém portálu a jednotlivě na podstránce daného Produktu, a to také ve chvíli vyjádření ze strany Zákazníka vůle uzavřít Kupní smlouvu.


3. Dostupné způsoby dodání se mohou lišit v závislosti na způsobu platby zvoleném Zákazníkem.


4. Celková dobu čekání na přijetí Produktu ze strany Zákazníka (termín dodání) zahrnuje dobu přípravy Objednávky k odeslání ze strany CCC a dobu dodání Produktu ze strany dopravce.


5. Termín odeslání Produktu Zákazníkovi je do 30 pracovních dnů, není-li v popisu daného Produktu nebo při zaslání Objednávky uveden jiný termín.


6. Čas na přípravu Objednávky k odeslání ze strany CCC je vždy uveden na podstránce daného Produktu a počítá se ode dne (počátek termínu dodání):

a. připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet CCC - pokud si Zákazník zvolí platbu převodem, elektronickou platbu nebo kreditní kartou

b. uzavření Kupní smlouvy - pokud si Zákazník zvolí platbu na dobírku.


7. K výše uvedené době (bod 5,)se musí připočítat doba dodání Produktu daným dopravce, která je závislá na způsobu dodání zvoleném Zákazníkem, a která je vždy uvedena na podstránce daného Produktu a na záložce „Metody dopravy“ na Internetovém portálu.VII. REKLAMACE PRODUKTU


1. Základ a rozsah odpovědnosti CCC vůči Zákazníkovi, pokud má prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu, je stanoven v § 2165 a násl. občanského zákoníku.


2. Zákazník může uplatnit práva z vadného plnění na produkty prezentované v Internetovém portálu u výrobce nebo distributora Podrobné podmínky možnosti uplatnit práva z vadného plnění jsou pak uvedeny v záručním listě vydaném garantem, který je připojen k Produktu.


3. CCC je povinno doručit Zákazníkovi Produkt bez vad.


4. Reklamaci z internetového obchodu CCC může Zákazník podat písemně na adresu: Zlín Centro, CCC Czech, s.r.o. Třída 3. Května 1170, 763 02 Zlín s popiskem „Reklamace“ nebo osobně na kterékoliv prodejně CCC v České republice. V případě, že se reklamace týká Produktu, musí Zákazník postupovat jak je uvedeno v bodě VII.7. Podrobností týkající se toho, jaké způsoby reklamace a bezplatného doručení Produktu Zákazníkem do CCC jsou v souvislosti s reklamací možné, se nachází na Internetovém portálu na záložce „Reklamace“.


5. Pokud má prodaný Produkt vady, může Zákazník:

a. může požadovat přiměřenou slevu, nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud CCC ihned a bez zbytečných komplikací Zákazníkovi nevymění vadný Produkt za Produkt bez vad, nebo pokud tuto vadu neodstraní. Snížená cena by měla být v takovém poměru k ceně vyplývající ze Smlouvy, v jakém zůstává hodnota Produktu s vadou k hodnotě Produktu bez vady.;

b. požadovat výměnu Produktu za Produkt bez vad nebo odstranění vady. Společnost CCC je povinna vyměnit vadný Produkt za Produkt bez vad nebo odstranit vadu v rozumné době bez zbytečných komplikací pro Zákazníka;

s výhradami a dle podmínek stanovenými v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.


6. Zákazník může místo odstranění vady navrženého CCC požadovat výměnu za Produkt bez vad nebo místo výměny Produktu požadovat odstranění vady, s výjimkou případů, kdy není uvedení Produktu do souladu se smlouvou způsobem, který si zvolí Spotřebitel možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým CCC. Při posuzování úměrnosti těchto nákladů se bere v úvahu hodnota Produktu bez vad, druh a důležitost zjištěné vady, a rovněž se berou v úvahu komplikace, které by měl Spotřebitel s jiným způsobem řešení.


7. Zákazník je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména typ a datum výskytu vady; (2) požadavek na způsob zajištění souladu Produktu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy ; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - což usnadní a urychlí řešení reklamace na straně CCC. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamací, které nebudou obsahovat doporučený popis.


8. Společnost CCC se vyjádří k reklamaci Produktu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. V případě, že Zákazník požádal o výměnu zboží nebo o odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny a uvedl částku, o kterou se má cena snížit, a CCC se k této žádosti do 30 dnů od jejího doručení nevyjádřilo, má se zato, že je požadavek považován za oprávněný.


9. V případě, že bude pro vyřešení reklamace Zákazníka ze strany CCC nebo k uplatnění práv Zákazníka vyplývajících z práv z vadného plnění nutné dodat Produkt do CCC, v souladu § 2172 občanského zákoníku, bude Zákazník povinen dodat Produkt na náklady CCC na adresu Zlín Centro, CCC Czech, s.r.o. Třída 3.Května 1170, 763 02 Zlín, s označením „Reklamace“, nebo vydat Produkt oprávněné osobě CCC v Kamenném obchodě. Podrobnosti týkající se toho, jaké způsoby bezplatného doručení Produktu Zákazníkem do CCC jsou ze strany CCC možné, se nachází na Internetovém portálu na záložce „Reklamace“.


10. CCC má odpovědnost za práva z vadného plnění, v případě, že byla fyzická vada zjištěna před uplynutím dvaceti čtyř měsíců ode dne vydání Produktu Zákazníkovi. Nárok na odstranění vady či na výměnu Produktu za Produkt bez vad zaniká jeden rok ode dne zjištění vady, ovšem v případě Objednávky odeslané Spotřebitelem - nemůže doba promlčení nároku před uplynutím lhůty uvedené v první větě.VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A JEJICH PODMÍNKY


1. Využití mimosoudního řešení reklamací a uplatňování nároků je dobrovolné. Následující ustanovení mají pouze informativní povahu a nestanoví povinnost společnosti CCC využít možnost mimosoudního řešení sporů. Svůj souhlas nebo zamítnutí možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů předkládá společnost CCC v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči v případě, že nedojde k vyřešení sporu týkajícího se reklamace Spotřebitelem.

2. Pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a povinnosti podnikatelů v tomto rozsahu stanoví zákon o ochraně spotřebitele. Podrobné informace pro Uživatele, který je Spotřebitelem, o využití mimosoudního řešení reklamací a uplatnění nároků a jejich podmínky jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .


3. Uživatel, který je Spotřebitelem, může využít například následující možnosti mimosoudního řešení reklamací a uplatnění nároků:

- Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

- Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře:

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/  IX. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1. Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, může v termínu 14 dní od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez toho, že by nesl jakékoliv náklady než ty, které stanoví zákon. Pro splnění lhůty zcela postačí, když Zákazník předloží CCC toto prohlášení před jeho vypršením. Zákazník může předložit jakékoliv jednoznačné prohlášení, ve kterém bude informovat o svém odstoupení od Kupní smlouvy. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy může být předložené například:

a. písemně na adresu: CCC Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 19093 Praha 9

b. pomocí formuláře o odstoupení, který tvoří přílohu č. 1 k těmto Pravidlům.


2. Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dle jeho uvážení, který nalezne https://www.ccc.eu/cz/vraceni .


3. Lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu do vlastnictví Zákazníkem nebo osobou, kterou Zákazník určí, jinou než dopravce, a v případě Kupní smlouvy která:

a. zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány zvlášť, po várkách nebo částech - od převzetí posledního Produktu, várky nebo části do vlastnictví, nebo

b. je založena na pravidelných dodávkách Produktů po stanovenou dobu - od převzetí prvního Produktu do vlastnictví.


4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.


5. CCC má povinnost neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátit Zákazníkovi  všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, jiného než nejlevnější běžný způsob dodání, který je k dispozici na Internetovém portálu, a který si Zákazník sám zvolil).


6. CCC vrací platbu stejným způsobem, jaký použil Zákazník, pokud spotřebitel výslovně  nesouhlasil s jiným způsobem vrácení,  na který pro něj nejsou navázány žádné náklady. V případě, že CCC navrhlo, že převezme Produkt od Zákazníka, může zadržet vrácení platby, kterou obdržela od Zákazníka, až do chvíle převzetí Produktu zpět, nebo do chvíle, kdy Zákazník doručí doklad o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.


7. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt CCC osobě oprávněné k převzetí Produktu v Kamenných obchodech, pokud CCC nenavrhlo, že Produkt samo převezme. Osoby v Kamenných obchodech nejsou oprávněny přijímat Produkty nesoucí stopy používání. Pro dodržení lhůty pro vrácení Produktu (včetně Produktu, který nese stopy používání) postačí pouze jeho odeslání před uplynutím lhůty na adresu: CCC Czech, s.r.o., P.O.Box 1, DEPO Liberec 70, 46370 Liberec. Prosíme, pokud je to možné, přiložte doklad o zakoupení Produktu.


8. Zákazník je odpovědný za případné snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho použití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnost Produktu.


9. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Produktu. CCC může v rámci reklamní kampaně nabídnout Zákazníkovi převzetí vracených Produktů, ze strany CCC od Zákazníka.X. LICENCE


1. Výhradní práva k Obsahu, který na Internetovém portálu zveřejňuje / umísťuje společnost CCC, nebo její obchodní partneři, zejména autorská práva, název Internetového portálu (obchodní značka), grafické prvky, které jsou jeho součástí, software (včetně Aplikace) a práva v rozsahu databází jsou pod právní ochranou a náleží společnosti CCC a subjektům, se kterými společnost CCC uzavřela příslušné smlouvy. Uživatel je oprávněn využívat tento Obsah, včetně Aplikace, zdarma. Je také oprávněn využívat Obsah, který již byl zveřejněn jinými Uživateli na Internetovém portálu, v souladu s právními předpisy, avšak výhradně pro soukromé účely a výhradně za účelem využívání Internetového portálu. Využívání výše uvedeného obsahu, včetně Aplikace, v jiném rozsahu, je přípustné výhradně na základě výslovného, předchozího souhlasu, který bude poskytnut příslušným oprávněným subjektem písemně, jinak je takový souhlas neplatný.


2. Uživatel tím, že umístí na Účtu nebo jiném místě Internetového portálu (včetně umístění prostřednictvím Aplikace) jakýkoliv Obsah, zejména grafiku, komentáře, názory nebo odpovědi, poskytuje společnosti CCC nevýhradní bezplatnou licenci k využívání, ukládání v počítačové paměti, změnám, odstraňování, doplňování, veřejné produkci, veřejnému zobrazování, kopírování a šíření (zejména na internetu) takového Obsahu, a to celosvětově. Toto oprávnění zahrnuje také právo poskytovat sublicence v rozsahu odůvodněném realizací Rezervační smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb (včetně fungování a rozvoje Internetového portálu), a také oprávnění vykonávat samostatně nebo s pomocí třetích subjektů odvozená práva zahrnující zpracování, úpravy, změny a překládání díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Uživatel se zavazuje, že zajistí pro společnost CCC licence dle tohoto odstavce v rozsahu, v jakém tyto Uživatel není oprávněn poskytovat sám.


3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení je Aplikace předmětem majetkových autorských práv společnosti CCC. Společnost CCC poskytuje Uživateli v okamžiku, kdy si nainstaluje Aplikaci na své mobilní zařízení, nevýhradní licenci k jejímu užívání, která zahrnuje také možnost kopírovat Aplikaci, a to výhradně v souvislosti s jejím stažením na mobilní zařízení, instalovat a spouštět Aplikaci na mobilním zařízení Uživatele. Uživatel může nainstalovat Aplikaci na libovolný počet mobilních zařízení, přičemž na jednom zařízení je povoleno instalovat pouze jednu kopii Aplikace.


4. Uživatel není oprávněn zejména provádět překlady, přizpůsobení, změny systému či jakékoliv změny Aplikace, včetně změn jejího zdrojového kódu, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s právními předpisy.


5. Uživatel není oprávněn používat Aplikaci pro výdělečnou činnost.XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány společností CCC, která je správcem těchto osobních údajů.


2. Uživatel poskytuje osobní údaje dobrovolně, jejich poskytnutí je však nutné k založení Účtu, využití určitých Elektronických služeb a uzavření Rezervační smlouvy. Jednotlivá zpracování osobních údajů se řídí jednotlivými zásadami zpracování osobních údajů pro daný rozsah a účel zpracování.


3. Další vysvětlení týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedena v záložce „Zásady ochrany osobních údaju ” na Internetovém portálu. (https://www.ccc.eu/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju)XII.  VÝPOVĚĎ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNA PRAVIDEL


1. Společnost CCC je oprávněna kdykoliv vypovědět Smlouvu o poskytování služeb nebo libovolnou licenční smlouvu uzavřenou dle bodu V. Pravidel s Uživatelem s měsíční výpovědní dobou, a to ze závažných důvodů, za které se považují (konečný výčet):

a. změny právních předpisů vztahujících se na poskytování služeb společností CCC elektronickou cestou, které mají vliv na práva a povinnosti stanovené ve smlouvě uzavírané mezi Uživatelem a společností CCC nebo změna výkladu těchto právních předpisů, ke které dojde na základě soudních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů příslušných úřadů či orgánů,

b. změny způsobu poskytování služeb, ke kterým dojde z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků vymezených v těchto Pravidlech),

c. změny rozsahu nebo poskytování služeb dle těchto Pravidel provedené společností CCC prostřednictvím zavedení nových, změny nebo zrušení dosavadních funkcionalit nebo služeb dle těchto Pravidel.


2. Společnost CCC pošle oznámení v rozsahu vymezeném v odst. 1 výše na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při zakládání Účtu nebo při Rezervaci; pokud nemá takovou e-mailovou adresu Uživatele, pak mu bude oznámení doručeno v rámci notifikací v Aplikaci.


3. Společnost CCC je oprávněna vypovědět Uživateli Smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv část licenční smlouvy dle bodu V. Pravidel se sedmidenní výpovědní dobou nebo může ukončit jeho využívání Internetového portálu (včetně Aplikace) a ukončit možnost provádět Rezervace, může omezit jeho přístup k části nebo celému Obsahu, a to pouze ze závažných důvodů, tzn. pokud se Uživatel dopustí hrubého porušení těchto Pravidel, tj. v situacích, když Uživatel (konečný výčet) porušuje ustanovení bodu II. 10 a, c, d, e, f, g, h těchto Pravidel.


4. Společnost CCC si vyhrazuje právo vypovědět Smlouvu o poskytování služeb (a v důsledku toho smazat Účet) v případě, pokud je Účet Uživatele neaktivní po dobu alespoň 3 let.


5. Uživatel, vůči kterému bylo použito ustanovení 3 výše, může využívat Internetový portál až poté, co se spojí se společností CCC (prostřednictvím ZC) a získá její souhlas k jeho dalšímu využívání.


6. Společnost CCC může provést změnu těchto Pravidel (s výjimkou bodu VIII., který se týká Uživatelů, kteří nejsou Spotřebiteli, a který může být změněn kdykoliv na základě obecně platných právních předpisů), pokud dojde k výskytu alespoň jedné s dále uvedených závažných příčin (konečný výčet):

a. změny právních předpisů vztahujících se na poskytování služeb společností CCC elektronickou cestou, které mají vliv na práva a povinnosti stanovené ve smlouvě uzavírané mezi Uživatelem a společností CCC nebo změna výkladu těchto právních předpisů, ke které dojde na základě soudních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů příslušných úřadů či orgánů,

b. změny způsobu poskytování služeb, ke kterým dojde z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků vymezených v těchto Pravidlech),

c. změny rozsahu nebo poskytování služeb dle těchto Pravidel provedené společností CCC prostřednictvím zavedení nových, změny nebo zrušení dosavadních funkcionalit nebo služeb dle těchto Pravidel.


7. V případě změny Pravidel je společnost CCC povinna zveřejní jejich znění na Internetovém portálu a poslat je e-mailem na adresu, kterou Uživatel uvedl při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb, což budou smluvní strany považovat za oznámení o změně provedené způsobem, který umožňuje Uživateli, aby se seznámil s jejím obsahem. Nemá-li společnost CCC k dispozici e-mailovou adresu Uživatele, pak oznámí změnu Pravidel Uživateli prostřednictvím notifikací v Aplikaci.


8. Změna Pravidel vstupuje v platnost po uplynutí 14 dnů ode dne odeslání oznámení o jejím provedení. Uživatelé, kteří uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb, tj. Uživatelé, kteří si založili Účet, mají právo vypovědět Smlouvu o poskytování služeb ve lhůtě do 14 dnů ode dne, ve kterém obdrželi oznámení o změně. Změna Pravidel se nevztahuje na Smlouvy o poskytování služeb, Rezervační smlouvy a Kupní smlouvy, které uzavřeli Uživatelé se společností CCC dříve.XIII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽIVATELŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI


1. Tento bod Pravidel a ustanovení, která jsou v něm uvedená, se týkají výhradně

Uživatelů, kteří nejsou Spotřebiteli.


2. Společnost CCC je oprávněna vypovědět Smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenční smlouvu dle bodu V. Pravidel, které jsou uzavřené s Uživateli, kteří nejsou Spotřebiteli, s okamžitou platností a bez udání důvodů tak, že příslušnému Uživateli zašle oznámení o odstoupení libovolným způsobem.


3. Společnost CCC ani její zaměstnanci, oprávnění zástupci a zmocněnci nenesou odpovědnost vůči Uživateli, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, oprávněným zástupcům nebo zmocněncům za jakékoliv škody, včetně ušlého zisku, pokud nebyla škoda způsobena úmyslně.


4. Veškeré spory vzniklé mezi společností CCC a Uživatelem, který není Spotřebitelem, budou předloženy k rozhodnutí soudu, který je příslušný pro sídlo společnosti CCC.


5. Ve vztahu k Uživatelům, kteří nejsou Spotřebiteli, je společnost CCC oprávněna provést změnu

 Pravidel kdykoliv.XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato Pravidla vstupují v platnost dne  20.10.2020.


2. Společnost CCC uzavírá smlouvy v Českém jazyce.


3. Podstatná ustanovení uzavírané smlouvy se zaznamenávají, zabezpečují a zpřístupňují zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Uživatele.


4. Pevné stanovení, zajištění, zpřístupnění a potvrzení základních ustanovení uzavírané kupní smlouvy zákazníkovi se provádí zasláním e-mailu zákazníkovi s potvrzením zadané objednávky a připojením specifikace objednávky a daňového dokladu o koupi k zásilce obsahující výrobek. Obsah kupní smlouvy je navíc pevně stanoven a zajištěn v informačním systému webových stránek.


5. Společnost CCC zajišťuje technická a organizační opatření, která jsou přiměřená k množnému ohrožení bezpečnosti, ke kterému může dojít při poskytování funkcionalit nebo služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb. Využívání Elektronických služeb je spojeno s typickými hrozbami, které se vyskytují při posílání dat prostřednictvím internetu, jako je hrozba jejich šíření, ztráty nebo zpřístupnění neoprávněným osobám.


6. Obsah Pravidel je pro Uživatele přístupný bezplatně na adrese , kde je možné si je kdykoliv prohlížet nebo vytisknout, což lze provést také v Aplikaci.


7. Společnost CCC sděluje, že využívání Internetové portálu prostřednictvím internetového prohlížeče nebo Aplikace, včetně Rezervací, a také telefonická komunikace se ZC, může být zpoplatněna poplatky za připojení k internetu (poplatek za zasílání údajů) nebo poplatky za telefonní hovory, a to ve výši dle tarifu příslušného poskytovatele těchto služeb.


8. Věci neupravené těmito Pravidly se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména: občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a ostatními obecně platnými právními předpisy.Příloha č. 1 - Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, možno též odeslat na e-mailovou adresu zákaznického servisu)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

 - Adresát: CCC Czech, s.r.o., P.O.Box 1, DEPO Liberec 70, 46370 Liberec 

- Oznamuji/oznamujeme (*) že tímto odstupuji/odstupujemeo od kupní smlouvy (objednávky) ohledně následujících výrobků (možno též přiložit fakturu) (*)

- Datum objednání (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů(*)

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů(*)

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) (*)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Příjemce:

CCC Czech. s.r.o., Českomoravská 2420/1, 19093, Praha 9, Já / My (*) tímto informuji / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od Kupní smlouvy následujících věcí (*) smlouvy o dodávce následujících věcí (*) smlouvy o dílo spočívající v realizaci následujících věcí (*) / na poskytnutí následující služby ( *) Datum uzavření smlouvy (*) / převzetí (*) Jméno a příjmení spotřebitele (ů) Adresa spotřebitele (ů) Podpis spotřebitele (ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě) Datum (*) nehodící se škrtněte


Předchozí pravidla jsou k dispozici na adrese: https://ccc.eu/cz/podminky-2019