Vyberte kategorii

Archiv pravidel

Rok 2019

1. Propagační předpisy Start e-shopu


I. Úvodní ustanovení


1. Tyto podmínky Promoakce nazvané: „Start e-shopu“ stanoví pravidla fungování, podmínky a rozsah a proces reklamace Promoakce, pravidla využití a práva příslušící osobám, které se účastní Promoakce, a také povinnosti Pořadatele (dále jen: „Podmínky Promoakce“).

2. Pořadatelem Promoakce „Start e-shopu“ (dále jen: „Promoakce“) je  společnost CCC Czech, s.r.o. se sídlem  Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 (což je zároveň korespondenční adresa), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 134753, IČO 268 48 601, se základním kapitálem 112.600.000,- Kč, splaceným v plné výši; e-mailová adresa [email protected] kontaktní telefonní číslo: +420 222 761 244(tarif jako při standardním připojení - dle ceníku příslušného operátora) (dále také: „CCC”).

3. Promoakce probíhá na území České republiky prostřednictvím webové stránky CCC na URL adrese: https://ccc.eu/cz/ (dále jen: „Webové stránky“).

4. Promoakce se mohou účastnit Zákazníci, kteří mají slevový kód a splňují ostatní Podmínky Promoakce (dále jen: „Účastník Promoakce“).

5. Promoakce se vyhlašuje na Webových stránkách.


II. Předmět Promoakce a podmínky využití Promoakce


1. Předmětem Promoakce je možnost Účastníka Promoakce způsobem stanoveným v Podmínkách Promoakce využít Promoakci (dále jen: „Předmět Promoakce”).

2. Promoakce se vztahuje na nákupy uskutečněné výhradně přes Webové stránky.

3. Promoakce neplatí, pokud zvolíte způsob doručení ve formě rezervace na kamenných prodejnách maloobchodní sítě CCC.

4. Promoakce se nevztahuje na zlevněné Výrobky (tzn. Výrobky, jejichž Cena je snížena nebo na Výrobky, jejichž Cena již byla pokryta poukázkami, vouchery, propagačními promoakcemi, zlevněním, slevami nebo jinými speciálními cenovými nebo produktovými nabídkami).

5. Promoakce se nevztahuje na Dárkové karty a na produkt Náramek UNICEF.

6. Promoakce platí od 16.12.2019 do 20.12.2019 (dále jen: „Doba platnosti Promoakce”).

7. Účast v Promoakci je dobrovolná a bezplatná (tzn. nákup Výrobků v rámci Promoakce nevyžaduje, aby Účastník Promoakce uhradil další náklady kromě úhrady Ceny Výrobků, na které se Promoakce vztahuje, a úhrady poštovného).

8. Pro účast v Promoakci je potřeba:

a. uzavřít Kupní smlouvu na Výrobky prostřednictvím Webových stránek

b. před uzavřením Kupní smlouvy zadejte slevový kód „ONLINE30“ na příslušné místo uvedené na Webových stránkách.

9. Promoakci nelze kombinovat s jinými Promoakcemi, slevami, rabaty, zlevněním, propagačními promoakcemi, speciálními cenovými nebo produktovými nabídkami, které platí na Webových stránkách, pokud není v podmínkách takové promoakce, slevy, rabatu, zlevnění, propagačních promoakcí, speciální cenové nebo produktové nabídky stanoveno jinak.

10. V rámci Promoakce bude běžná Cena za Výrobek nebo Výrobky zakoupené Účastníkem Promoakce na Webových stránkách snížena o částku, na kterou se vztahuje Předmět Promoakce, tzn. o 30%, počítáno z plné, běžné ceny Výrobku. Promoakce nezahrnuje (nesnižuje) případné poštovné za doručení Výrobků v rámci Promoakce na Webových stránkách. Toto hradí Účastník Promoakce v plné výši.

11. V případě současného nákupu několika Výrobků v rámci jedné Objednávky se Předmět Promoakce počítá z Celkové ceny zakoupených Výrobků, na které se Promoakce vztahuje.

12. Účastník se může Promoakce po dobu její platnosti zúčastnit opakovaně.

13. Po Dobu trvání Promoakce může každý Účastník Promoakce využít Promoakci pouze jednou v rámci jedné objednávky.

14. Předmět Promoakce, který je přiznán Pořadatelem, nelze vyplatit v penězích nebo vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek a je nepřenosný.

15. Účastník Promoakce má tím, že uskuteční nákup Výrobků na Webových stránkách, právo, ale ne povinnost, využít Promoakci. To nevylučuje právo CCC zavést mechanismus automatické účasti v Promoakci ve prospěch Účastníka Promoakce.

16. Účastí v Promoakci přijímá Účastník Pravidla.

17. Pravidla vstupují v platnost 16.12.2019.


III. Reklamace Promoakce


1. Veškeré reklamace týkající se Promoakce mohou Účastníci Promoakce podávat zejména elektronicky na adresu:[email protected] nebo poštou na následující adresu CCC:Zlín Centro, CCC Czech s.r.o., Tř.3.května 1170, 763 02 Zlín (dále jen: „Reklamace”).

2. Pro urychlení řešení Reklamace prosíme o uvedení jména a příjmení Účastníka Promoakce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy nebo telefonního čísla), jakož i popisu důvodů, kterými se Reklamace dokládá.

3. Účastník Promoakce bude v termínu do 14 dnů informován e-mailem nebo písemně o posouzení Reklamace a o způsobu jejího řešení.

4. Reklamace bude posuzovat CCC, přičemž bude uplatňovat zejména ustanovení těchto Podmínek Promoakce.

5. Na reklamaci Výrobku se vztahuje článek uvedený níže.


IV. Odstoupení od smlouvy, reklamace Výrobků


1. Od Kupní smlouvy na Výrobky zakoupené prostřednictvím Webové stránky lze odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Výrobků.

2. Peněžní prostředky budou Účastníku promoakce vráceny v termínu 10 pracovních dnů od okamžiku zkontrolování vrácených Výrobků.

3. Reklamace Výrobků musí obsahovat popis závady, číslo obj., jméno objednávajícího, zpáteční adresu a telefonní číslo pro případný kontakt. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu s § 19 odst 3 ZOS, pokud se Pořadatel s Účastníkem promoakce nedohodne na delší lhůtě. Pořadatel bude Účastníka promoakce o přijetí Výrobku na reklamaci a lhůtě řešení informovat. V případě oprávněné reklamace bude Výrobek opravený nebo vyměněný. Výrobek bude odeslaný na náklady Pořadatele. Není-li oprava, či výměna možná, budou vráceny finanční prostředky. O způsobu vyřízení reklamace informuje Pořadatel Účastníka promoakce.

4. Účastník promoakce uplatní svá práva uvedená v tomto článku v příslušných lhůtách na kterékoliv prodejně CCC v České republice nebo zasláním na adresu zmíněnou výše.


VI. Závěrečná ustanovení


1. Tyto Podmínky Promoakce jsou dostupné na URL adrese: https://ccc.eu/cz/propagacni-predpisy.

2. Pokud z kontextu jasně nevyplývá něco jiného, mají fráze psané v Podmínkách Promoakce velkým písmem význam uvedený v pravidlech na Webových stránkách dostupných na adrese: https://ccc.eu/cz/podminky (dále jen: “Pravidla”).

3. V rozsahu, který není upraven v těchto Podmínkách Promoakce, se použijí příslušná ustanovení Pravidel.

4. CCC má právo kdykoli Promoakci zrušit bez udání důvodu. Informace o zrušení Promoakce bude zveřejněna na Webových stránkách 3 dny před termínem jejího ukončení.

5. Správcem osobních údajů Účastníků Promoakce je CCC. Podrobnosti o pravidlech zpracování osobních údajů naleznete v Politice ochrany osobních údajů CCC, která je k dispozici na adrese https://ccc.eu/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

6. CCC si vyhrazuje právo změnit Podmínky Promoakce v případě závažného důvodu, za který se považuje:

a. změna právních předpisů upravujících pravidla provádění Promoakce, ovlivňující vzájemná práva a povinnosti CCC a Účastníků Promoakce;

b. změna způsobu provádění Promoakce z technických nebo technologických důvodů (zejména z důvodu aktualizace technických požadavků uvedených v Pravidlech);

c. změna právních předpisů upravujících prodej Výrobků nebo poskytování elektronických služeb prostřednictvím společnosti CCC, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti stanovené v Kupní smlouvě, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, doporučení nebo pokyny úřadů a orgánů příslušných pro danou oblast;

d. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Pravidel, zavedením nových, úpravou nebo stažením ze strany CCC stávajících funkcí nebo služeb, které jsou obsahem Pravidel.

7. V případě změny Podmínek Promoakce poskytne společnost CCC konsolidované znění Podmínek Promoakce jejich zveřejněním na Webových stránkách. Změny Podmínek Promoakce platí od chvíle, kdy jsou jasně uvedeny a umístěny na Webové stránky.