Vyberte kategóriu

Propagačné podmienky „Štart e-shopu“


I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky promoakcie nazvanej „Štart e-shopu“ stanovujú pravidlá fungovania, podmienky, rozsah a proces reklamácie tejto promoakcie, pravidlá jej využitia a práva prislúchajúce osobám, ktoré sa jej zúčastnia, a tiež povinnosti organizátora (ďalej len „podmienky promoakcie“).

2. Organizátorom promoakcie „Štart e-shopu“ (ďalej len „promoakcia“) je CCC Slovakia, so sídlom v Bratislave, Kopčianska ul. 10 (je to zároveň korešpondenčná adresa), IČO 46509500, e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: (+421) 244 252 652 (cena ako za štandardné pripojenie – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len „CCC”).

3. Promoakcia prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok CCC na URL adrese: https://ccc.eu/sk/ (ďalej len: „webové stránky“).

4. Promoakcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí majú zľavový kód a spĺňajú ostatné podmienky promoakcie (ďalej len „účastník promoakcie“).

5. Promoakcia sa vyhlasuje na uvedených webových stránkach.


II. Predmet promoakcie a podmienky jej využitia


1. Predmetom promoakcie je možnosť, aby jej účastník spôsobom stanoveným v jej podmienkach využil túto promoakciu (ďalej len „predmet promoakcie”).

2. Promoakcia sa vzťahuje na nákupy uskutočnené výhradne prostredníctvom webových stránok.

3. Promoakcia neplatí, ak zvolíte spôsob doručenia vo forme rezervácie v kamenných predajniach maloobchodnej siete CCC.

4. Promoakcia sa nevzťahuje na zľavnené výrobky (tzn. výrobky, ktorých cena je znížená, alebo na výrobky, ktorých cena už bola pokrytá poukážkami, vouchermi, propagačnými promoakciami, zľavnením, zľavami alebo inými špeciálnymi cenovými alebo produktovými ponukami).

5. Promoakcia sa nevzťahuje na darčekové karty a na produkt náramok UNICEF.

6. Promoakcia platí od 16.12.2019 do 31.12.2019 (ďalej len „obdobie platnosti promoakcie”).

7. Účasť v tejto promoakcii je dobrovoľná a bezplatná (t. j. nákup výrobkov v rámci tejto promoakcie nevyžaduje, aby jej účastník hradil ďalšie náklady okrem úhrady ceny výrobkov, na ktoré sa promoakcia vzťahuje, a úhrady poštovného).

8. Na účasť v tejto promoakcii je potrebné:

a. uzavrieť na výrobky kúpnu zmluvu prostredníctvom príslušných webových stránok

b. pred uzavretím kúpnej zmluvy zadajte zľavový kód „ONLINE30“ na príslušné miesto uvedené na webových stránkach.

9. Promoakciu nemožno kombinovať s inými promoakciami, zľavami, rabatmi, zľavnením, propagačnými promoakciami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými ponukami, ktoré platia na webových stránkach, pokiaľ nie je v podmienkach takej promoakcie, zľavy, rabatu, zľavnenia, propagačných promoakcií, špeciálnej cenovej alebo produktovej ponuky stanovené inak.

10. V rámci promoakcie bude bežná cena za výrobok alebo výrobky zakúpené účastníkom promoakcie na webových stránkach znížená o čiastku, na ktorú sa vzťahuje predmet promoakcie, t. j. 30 % z plnej, bežnej ceny výrobku. Promoakcia nezahŕňa (neznižuje) prípadné poštovné za doručenie výrobkov v rámci promoakcie na webových stránkach. Toto hradí účastník promoakcie v plnej výške.

11. V prípade súčasného nákupu niekoľkých výrobkov v rámci jednej objednávky sa predmet promoakcie počíta z celkovej ceny zakúpených výrobkov, na ktoré sa promoakcia vzťahuje.

12. Účastník sa môže promoakcie počas jej platnosti zúčastniť opakovane.

13. Počas trvania promoakcie môže každý účastník túto promoakciu využiť v rámci jednej objednávky iba raz.

14. Predmet tejto promoakcie, ktorý je priznaný organizátorom, nie je možné vyplatiť v peňažnej forme ani vymeniť za akýkoľvek iný platobný prostriedok a je neprenosný.

15. Účastník promoakcie má uskutočnením nákupu výrobkov na príslušných webových stránkach právo, ale nie povinnosť využiť túto promoakciu. To nevylučuje právo CCC zaviesť mechanizmus automatickej účasti v promoakcii v prospech účastníka promoakcie.

16. Účasťou v promoakcii prijíma účastník jej pravidlá.

17. Pravidlá vstupujú do platnosti 16.12.2019.


III. Reklamácia promoakcie


1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa tejto promoakcie  môžu jej účastníci podávať hlavne elektronicky na [email protected] alebo poštou na nasledujúcu adresu: CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01Bratislava (ďalej len „reklamácia”).

2. Na urýchlenie priebehu reklamácie prosíme o uvedenie mena a priezviska účastníka promoakcie, kontaktných údajov (napr. e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), ako aj popisu dôvodov reklamácie.

3. Účastník promoakcie bude e-mailom alebo poštou do 14 dní informovaný o posúdení reklamácie a o spôsobe jej riešenia.

4. Reklamácie bude posudzovať CCC, pričom bude uplatňovať hlavne ustanovenia týchto podmienok promoakcie.

5. Na reklamáciu výrobku sa vzťahuje článok uvedený nižšie.


IV. Odstúpenie od zmluvy, reklamácie výrobkov

1. Od kúpne zmluvy na výrobky zakúpené prostredníctvom webové stránky možno odstúpiť v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia výrobkov.

2. Peňažné prostriedky budú účastníkovi promoakcie vrátené v termíne 10 pracovných dní od okamihu skontrolovaní vrátených výrobkov.

3. Reklamácia výrobkov musí obsahovať popis chyby, číslo obj., meno objednávajúceho, spiatočnú adresu a telefónne číslo pre prípadný kontakt. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade s § 18 ods 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa usporiadateľ s účastníkom promoakcie nedohodne na dlhšej lehote. Usporiadateľ bude účastníka promoakcie o prijatí výrobku na reklamáciu a lehote riešení informovať. V prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený alebo vymenený. Výrobok bude odoslaný na náklady usporiadateľa. Ak nie je oprava, či výmena možná, budú vrátené finančné prostriedky. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje usporiadateľ účastníka promoakcie.

4. Účastník promoakcie uplatní svoje práva uvedené v tomto článku v príslušných lehotách na ktorejkoľvek predajni CCC v Slovenskej republike.


VI. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky promoakcie sú v pôvodnom znení dostupné na URL adrese: https://ccc.eu/sk/propagacne_podmienky

2. Ak z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, majú pojmy v podmienkach promoakcie význam uvedený v pravidlách na webových stránkach dostupných na adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky (ďalej len „pravidlá”).

3. V rozsahu, ktorý nie je upravený v podmienkach tejto promoakcie, sa použijú príslušné ustanovenia pravidiel.

4. CCC má právo túto promoakciu kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. Informácia o jej zrušení bude zverejnená na webových stránkach 3 dni pred termínom jej ukončenia.

5. Správcom osobných údajov účastníkov tejto promoakcie je CCC. Podrobnosti o pravidlách spracovávania osobných údajov nájdete v politike ochrany osobných údajov CCC, ktorá je k dispozícii na adrese https://ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

6. CCC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky promoakcie v prípade závažného dôvodu, za ktorý sa považuje:

a. zmena právnych predpisov upravujúcich pravidlá uskutočňovania promoakcie, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti CCC a účastníkov promoakcie;

b. zmena spôsobu uskutočňovania promoakcie z technických alebo technologických dôvodov (hlavne z dôvodu aktualizácie technických požiadaviek uvedených v príslušných pravidlách);

c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj príslušných výrobkov alebo poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom spoločnosti CCC, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti stanovené v kúpnej zmluve, alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, doporučení alebo pokynov úradov a orgánov príslušných pre danú oblasť;

d. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia pravidiel, zavedením nových, úpravou alebo stiahnutím existujúcich funkcií alebo služieb zo strany CCC, ktoré sú obsahom pravidiel.

7. V prípade zmeny podmienok tejto promoakcie poskytne spoločnosť CCC konsolidované znenie jej podmienok ich zverejnením na príslušných webových stránkach. Zmeny podmienok promoakcie platia od chvíle, kedy sú jasne uvedené a umiestnené na webové stránky.