Vyberte kategóriu

Podmienky promočnej akcie "-10% s mobilnou aplikáciou na nákupy online alebo v kamennej predajni"

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky Promočnej akcie s názvom "-10% s mobilnou aplikáciou na nákupy online alebo v kamennej predajni" stanovujú prevádzkový poriadok, podmienky, ďalej tiež rozsah a postup pri podávaní reklamácií v rámci Promočnej akcie, pravidlá využitia a práva osôb zúčastňujúcich sa na Promočnej akcii, ako aj povinnosti Organizátora (ďalej tiež: „Podmienky promočnej akcie“).

2. Organizátorom Promočnej akcie "-10% s mobilnou aplikáciou na nákupy online alebo v kamennej predajni" (ďalej tiež: „Promočná akcia“) je spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, (ktorá je zároveň doručovacou adresou), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 7778/B, IČO: 45609500, DIČ: 2023414492, e-mailová adresa: [email protected], číslo kontaktného telefónu: (+421) 244 252 652 (platba za hovor ako pri štandardnom pripojení – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej tiež: „spoločnosť CCC“).

3. Promočná akcia sa usporadúva na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok a mobilnej aplikácie spoločnosti CCC, prístupných na adrese URL: www.ccc.eu/sk (ďalej tiež: „Webové stránky“) a v kamenných predajniach.

4. Na Promočnej akcii sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí si inštalovali Mobilnú aplikáciu CCC (dostupná pre mobilné zariadenia na URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile a https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (ďalej tiež: "Mobilná aplikácia"), získali zľavový kód a spĺňajú ostatné Podmienky promočnej akcie (ďalej tiež: „Účastník promočnej akcie“).

5. Promočná akcia je oznamovaná pomocou Webových stránok organizátora a v kamenných predajniach.II. Predmet Promočnej akcie a podmienky využitia Promočnej akcie


1. Predmetom Promočnej akcie je možnosť, v rámci ktorej Účastník Promočnej akcie môže využiť Promočnú akciu podľa podmienok stanovených v Podmienkach Promočnej akcie vrátane 10 % zľavy na jeden zľavnený alebo nezľavnený produkt (ďalej tiež: „Predmet promočnej akcie“).

2. Promočná akcia platí od 22.9. 2020 do 31.12.2020 (ďalej tiež: „Obdobie platnosti Promočnej akcie“), alebo do jej predčasného ukončenia.

3. Jednorazový akciovú kód bude platný 30 dní od jeho vygenerovania.

4. Účasť na Promočnej akcii je dobrovoľná a bezplatná (to znamená, že nákup Výrobkov v rámci Promočnej akcie si nevyžaduje od Účastníka Promočnej akcie úhradu žiadnych ďalších nákladov, okrem úhrady Ceny Výrobkov, na ktoré sa vzťahuje Promočná akcia, vrátane prepravných nákladov).

5. Pre účasť na promočnej akcii je potrebné:

a. nainštalovať si Mobilnú aplikáciu CCC do mobilného zariadenia

b. vstúpiť do Klubu CCC v Mobilnej aplikácii CCC alebo pridať už existujúcu kartu Klubu CCC

c. uzavrieť zmluvu o predaji produktu prostredníctvom webovej stránky vrátane mobilnej aplikácie alebo v kamennej predajni;

d. pred uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom webovej stránky uvedenej v bode 5.c, počas doby platnosti zľavového kódu zadať prijatý zľavový kód na príslušnom mieste uvedenom na webových stránkach, alebo v mobilnej aplikácii, alebo ukázať zľavový kód na mobilnom zariadení v čase uzavretia kúpnej zmluvy v kamennej predajni.

6. S výhradou bodu 1, pokiaľ ide o zľavnené produkty, nie je možné Propagáciu kombinovať s inými akciami, zľavami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenami alebo ponukami produktov, ktoré sú platné na webových stránkach, vrátane mobilnej aplikácie a v kamenných predajniach.

7. Promočná akcia sa nevzťahuje na Darčekové karty a na Výrobok „náramok UNICEF“.

8. V rámci promočnej akcie má Účastník, ktorý zakúpi jeden Produkt, nárok na zakúpenie tohto Produktu za cenu zníženú o sumu, na ktorú sa vzťahuje Akcia, tj 10% z Ceny Produktu.

9.  V rámci promočnej akcie má Účastník, ktorý v rámci jednej objednávky zakúpi viac Produktov súčasne, nárok na zakúpenie najdrahšieho Produktu za cenu zníženú o sumu, na ktorú sa vzťahuje Akcia, tj 10% z Ceny Produktu

10. Promočná Akcia nepokrýva (neznižuje) žiadne prípadné náklady na doručenie Produktov zakúpených v rámci Akcie na Webovej stránke, ktoré znáša Účastník Akcie v plnej výške.

11. Počas trvania Promočnej akcie môže každý Účastník Promočnej akcie využiť zľavy Promočnej akcie iba raz.

12. Organizátorom priznaný Predmet Promočnej akcie nepodlieha úhrade v hotovosti alebo výmene za akýkoľvek iný platobný prostriedok a nie je prenosný.

13. Účastník Promočnej akcie má pri nákupe Výrobkov na Webových stránkach právo, nie však povinnosť, využiť výhody Promočnej akcie. To nevylučuje právo spoločnosti CCC na zavedenie mechanizmu automatickej účasti v promočnej akcii v prospech Účastníka Promočnej akcie.

14. Akcia platí pre nákupy na webových stránkach a v kamenných predajniach.

15. Akcia sa nevzťahuje na objednávky s rezerváciami v kamennej predajni.III. Reklamácie


1. Všetky reklamácie vzťahujúce sa na Promočnú akciu môžu Účastníci Promočnej akcie podávať predovšetkým elektronickou cestou na e-mailovú adresu: [email protected], prípadne prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti CCC: CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (ďalej tiež: „Reklamácia“).

2. Na urýchlenie posúdenia Reklamácie prosíme o uvedenie mena a priezviska Účastníka Promočnej akcie, kontaktných údajov (napríklad e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), a tiež opisu dôvodov opodstatňujúcich Reklamáciu.

3. Účastník Promočnej akcie bude o výsledku posúdenia Reklamácie a o spôsobe jej vybavenia informovaný v termíne 14 dní prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou.

4. Reklamácie posudzuje spoločnosť CCC, a to najmä s využitím ustanovení týchto Podmienok Promočnej akcie.

5. Nepoužívané a nepoškodené Produkty zakúpené v rámci propagačnej akcie môžu byť vrátené do 14 kalendárnych dní počítaných odo dňa nasledujúceho po zakúpení, čo nevylučuje ani neobmedzuje práva zo záruky. Vrátenie Produktov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o záruke, sa musí vzťahovať na všetky Produkty zakúpené v rámci tej istej transakcie (jeden doklad). Vrátenie niektorých Produktov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o záruke, a na ktoré sa vzťahuje jedna potvrdenka, je neprijateľné. Vrátené produkty (okrem vrátenia, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o záruke) môžu byť doručené v originálnom a nepoškodenom balení do ktorejkoľvek predajne CCC v krajine. Vrátenie Produktov (s výnimkou vrátenia, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o záruke) je možné len po predložení originálneho daňového dokladu a podpísaní dokladu o vrátení. Výrobky zakúpené v rámci akcie sú predmetom vrátenia (s výnimkou vrátenia, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o záruke) za predpokladu, že všetky výrobky zakúpené v rámci akcie na jednu účtenku sú odovzdané súčasne.IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto Podmienky promočnej akcie sú dostupné na adrese URL: https://ccc.eu/sk/podmienky-promocnej-akcie-10-s-mobilnou-aplikaciou-na-nakupy-online-alebo-v-kamennej-predajni-22-09.

2. Ak z kontextu jasne nevyplýva inak, výrazy použité v Podmienkach promočnej akcie, ktoré sú písané veľkými písmenami, majú význam, ktorý im vymedzujú Pravidlá Webových stránok prístupné na adrese https://ccc.eu/sk/podmienky (ďalej: „Pravidlá“).

3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach promočných akcií, platia príslušné ustanovenia Pravidiel.

4. Spoločnosť CCC má právo Promočnú akciu kedykoľvek odvolať, a to bez uvedenia dôvodu. Informácia o odvolaní Promočnej akcie bude oznámená prostredníctvom Webových stránok v termíne troch dní pred jej ukončením.

5. Spracovateľom osobných údajov Účastníkov Promočnej akcie je spoločnosť CCC. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov možno nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti CCC, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

6. Spoločnosť CCC si v prípade výskytu závažného dôvodu vyhradzuje právo na zmenu Podmienok promočnej akcie; k takým dôvodom patrí napríklad:

a. zmena právnych predpisov upravujúcich zásady vykonávania Promočnej akcie, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti spoločnosti CCC a Účastníkov Promočnej akcie;

b. zmena spôsobu vykonávania Promočnej akcie, ktorá bola spôsobená technickými alebo technologickými dôvodmi (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v Pravidlách);

c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj Výrobkov alebo poskytovanie služieb elektronickou cestou spoločnosťou CCC, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti stanovené v Zmluve o predaji alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych predpisov na základe súdnych výrokov, rozhodnutí, odporúčaní alebo nariadení úradov alebo orgánov príslušných v danom okruhu;

d. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel, v prípade, keď spoločnosť zaviedla nové či zmenila alebo stiahla existujúce funkcie alebo služby definované v Pravidlách.

7. V prípade vykonania zmeny v Podmienkach promočnej akcie poskytne spoločnosť CCC konsolidované znenie Podmienok promočnej akcie prostredníctvom ich zverejnenia na Webových stránkach. Zmeny Podmienok promočnej akcie sú platné od okamihu ich jasného vyznačenia a umiestnenia na Webových stránkach spoločnosti.


Bratislava, 15.9.2020