Vyberte kategóriu

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU CCC

(ďalej len „Pravidlá“)


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA INTERNETOVOM PORTÁLI A APLIKÁCIE

III. PODMIENKY UZATVÁRANIA REZERVAČNÝCH ZMLÚV

IV. PODMIENKY UZATVÁRANIA ZMLÚV O PREDAJI

V. SPôSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

VI. NÁKLAD, SPôSOBY A TERMÍN DODANIA PRODUKTU

VII. REKLAMÁCIA PRODUKTU

VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ A UPLATŇOVANIE NÁROKOV A ICH PODMIENKY

IX. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

X. LICENCIE

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, ZMENY PRAVIDIEL

XIII. USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA UŽÍVATEĽOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Internetový portál CCC shoes & bags sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže zrieknuť práv, ktoré mu prislúchajú podľa Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej výhodné než ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka, sú neplatné, a namiesto nich sa použijú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľov. Preto aj nie je účelom týchto pravidiel internetového portálu vylučovať alebo obmedzovať akékoľvek práva, ktoré prislúchajú spotrebiteľom podľa platných právnych predpisov. Všetky prípadné pochybnosti sa vykladajú v prospech spotrebiteľa. Ak sa dostanú ustanovenia týchto pravidiel neúmyselne do rozporu s vyššie uvedenými predpismi, tak spoločnosť CCC bude uplatňovať všeobecné právne predpisy.I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Internetový portál na adrese www.CCC.eu/sk (vrátane podstránok a záložiek, ktoré sa na uvedenej internetovej adrese nachádzajú) prevádzkuje pre spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, Bratislava, IČO:46509500

2. Internetový portál je možné používať len na koncovom zariadení a informačnom systéme, ktoré spĺňajú stanovené technické požiadavky.

3. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, i pre užívateľov, ktorí spotrebiteľmi nie sú, ktorí využívajú internetový portál, elektronické služby alebo ktorí uzatvárajú rezervačné zmluvy (s výnimkou bodu IX týchto Pravidiel, ktorý sa vzťahuje výhradne na užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi).

4. Poskytnutie súhlasu s týmito Pravidlami je dobrovoľné, súhlas je však nutný na vytvorenie účtu a vykonávanie rezervácií.

5. Údaje uvedené na internetovom portáli alebo elektronická správa obsahujúca potvrdenie rezervácie podľa bodu III. ods. 6 týchto Pravidiel, v prípade že je rezervácia realizovaná inými prostriedkami komunikácie na diaľku, sú len návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorú predkladá CCC užívateľom s výhradou vyčerpania zásob.

6. Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iného, majú výrazy použité ďalej v týchto pravidlách, ktoré sú napísané s počiatočným veľkým písmenom, nasledovný význam:

a) APLIKÁCIA – je softvér (mobilná aplikácia), ktorý poskytuje Užívateľovi spoločnosť CCC, určený na inštalovanie na mobilnom zariadení Užívateľa, ktorý umožňuje predovšetkým využívať Internetový portál bez internetového prehliadača. Ustanovenia týkajúce sa Aplikácie, ktoré sú v týchto pravidlách uvedené, budú uplatňované od okamžiku, keď spoločnosť CCC sprístupní Aplikáciu v internetových obchodoch s mobilnými aplikáciami, ktoré sú uvedené v bode II ods. 14 týchto pravidiel, a podľa jej ďalšej dostupnosti,

b) ZC – je Zákaznícke centrum CCC, ktoré poskytuje Užívateľom informácie o fungovaní Internetového portálu, vrátane informácií o Produktoch, Internetovom portáli, Kamenných predajniach, Pravidlách a o platných Akčných ponukách, a to v pracovných dňoch od 9 do 17 h na telefónnom čísle 02/44 252 652, na e-mailovej adrese: [email protected], prostredníctvom kontaktného formulára na Internetovom portáli v záložke „Kontakty”. Cena hovoru so Zákazníckym strediskom – cena za bežný hovor podľa cenníku príslušného operátora.

c) CCC – je spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, Bratislava, IČO:46509500, DIČ: 2023414492. Korešpondenčná adresa: CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava.

d) CCC KLUB – je vernostný program CCC, ktorého špecifikácia a podmienky sú vymedzené v Pravidlách CCC klubu, ktoré sú dostupné na Internetovom portáli. CCC klub organizuje a spravuje spoločnosť CCC na propagačné a reklamné účely. CCC klub zabezpečuje propagáciu a reklamu spoločnosti CCC a zvyšuje popularitu, podporuje predaj a využívanie služieb CCC. Žiadne Akčné ponuky či iné zvláštne ponuky sa nesčítajú, pokiaľ nie je stanovené inak v podmienkach príslušnej Akčnej ponuky, inej zvláštnej cenovej alebo produktovej ponuky.

e) CENA – je čiastka hradená spoločnosti CCC, ktorá je stanovená v poľských zlotých alebo v inej mene, v prípade že dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy týkajúcej sa predmetu Rezervácia. Cena, ktorá je uvedená na Internetovom portáli, je len orientačná. V Kúpnej zmluve bude vždy použitá cena platná v okamžiku jej uzavretia, nie cena platná v okamžiku uzavretia Rezervačnej zmluvy.

f) PRACOVNÝ DEŇ – je deň od pondelka do piatka, okrem právnymi predpismi stanovených nepracovných dní.

g) OBCHODNÝ PRACOVNÝ DEŇ – je deň od pondelka do piatka, v ktorom je príslušný kamenný obchod siete CCC otvorený pre zákazníkov.

h) HESLO – je alfanumerický reťazec znakov, ktorý Užívateľ stanovil pri zakladaní Účtu, a ktorý sa používa na autorizáciu počas prístupu na Účet. Pri registrácii Účtu je nutné Heslo potvrdiť, vďaka čomu je možné identifikovať a opraviť prípadné chyby. Užívateľ je povinný chrániť svoje Heslo pred vyzradením (neposkytovať či nesprístupniť akýmkoľvek tretím osobám). Spoločnosť CCC umožní Užívateľovi, aby si heslo zmenil. Registráciu je možné vykonať aj prostredníctvom účtu na sociálnej sieti Facebook. Prepojenie vyššie uvedených účtov znamená, že klient súhlasí so sprístupnením časti údajov z účtu Facebook na internetovú službu. Rozsah údajov zahŕňa: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.

i) UŽÍVATEĽ – je (1) fyzická osoba, alebo (2) právnická osoba konajúca prostredníctvom oprávnených osôb, alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá má úplnú právnu spôsobilosť na základe zákona. Ak má Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, obmedzenú právnu spôsobilosť, je povinný zabezpečiť právoplatný súhlas svojho zákonného zástupcu s uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb / Rezervačnej zmluvy a predložiť takýto súhlas spoločnosti CCC na základe jej žiadosti.

j) OBČIANSKY ZÁKONNÍK – je Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

k) SPOTREBITEĽ – spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

l) ÚČET – je Elektronická služba, súbor údajov v informačnom systéme CCC, ktorý je identifikovaný názvom (Užívateľským menom) a Heslom, ktoré umožňujú Užívateľovi využívať rozšírené funkcionality či služby. Užívateľ pristupuje na Účet pomocou Užívateľského mena a Hesla. Účet umožňuje uložiť a uchovávať informácie o adresových údajoch Užívateľa za účelom odoslania objednávky. Užívateľ sa môže prihlásiť na svoj Účet po zaregistrovaní na Internetovom portáli. Pomocou Účtu je možné sledovať stav Rezervácií, či Objednávok a mať prístup k ich histórii, či iným službám poskytovaných zo strany CCC.

m) KOŠÍK – je služba, ktorú má k dispozícii každý Užívateľ využívajúci Internetový portál, ktorá umožňuje vykonávať Objednávky a Rezervácie Produktov, zadávať zľavové kódy, zobrazovať súhrn týkajúci sa jednotlivých Produktov ako aj  všetkých Produktov spoločne. V Košíku sa zhromažďujú Rezervácie a Objednávky, ktoré Užívateľ realizoval. V rámci jednej Rezervácie / Objednávky je možné uzavrieť viac ako jednu rezervačnú / predajnú zmluvu. Za účelom  zachovania najvyššej kvality služieb poskytovaných prostredníctvom internetového portálu, môže CCC zaviesť maximálny limit Produktov alebo limit ceny Produktov možných pridať do košíka v rámci jednej Objednávky alebo Rezervácie. V prípade prekročenia tohto limitu, Užívateľovi sa automaticky zobrazí správa, aby kontaktoval ZC, ak si želá uzavrieť zmluvu pre väčší počet Produktov.

n) UŽÍVATEĽSKÉ MENO – je e-mailová adresa, ktorú Užívateľ uviedol na Internetovom portáli pri zakladaní Účtu.

o) PARTNER CCC – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ekonomicky, organizačne alebo kapitálovo prepojená so spoločnosťou CCC.

p) PRODUKT – je hnuteľná vec, ktorá je uvedená na Internetovom portáli a ktorá je predmetom Rezervačnej zmluvy a následne prípadnej Kúpnej zmluvy uzavretej v Kamennom obchode medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC. Všetky Produkty prezentované na Internetovom portáli sú novo vyrobené.

r) AKČNÉ PONUKY – sú zvláštne podmienky predaja alebo poskytovania služieb riadiace sa pravidlami uvedenými na Internetovom portáli, ktoré ponúka spoločnosť CCC v určitom čase a ktoré môže Užívateľ za stanovených podmienok využiť.

s) PRAVIDLÁ / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – je tento dokument, ktorý vymedzuje pravidlá uzatvárania Rezervačných zmlúv a pravidlá pre poskytovanie a využívanie služieb, ktoré spoločnosť CCC sprístupňuje prostredníctvom Internetového portálu Užívateľom. Tieto Pravidlá stanovujú práva a povinnosti Užívateľa a spoločnosti CCC.

t) REZERVÁCIA – je úkon Užívateľa uskutočnený prostredníctvom Internetového portálu alebo prostredníctvom Zákazníckeho centra, ktorý smeruje priamo k uzavretiu Rezervačnej zmluvy a ktorý vymedzuje druh a počet Produktov a ostatné údaje požadované právnymi predpismi a týmito Pravidlami. Vyhotovenie Rezervácie nezakladá pre spoločnosť CCC, Užívateľa ani tretej osoby (vrátane Partnerov CCC) povinnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu.

u) INTERNETOVÝ PORTÁL – je platforma, ktorá umožňuje Užívateľom, aby realizovali Rezerváciu, umožňuje poskytovanie služieb, ktoré ponúka spoločnosť CCC; táto platforma, ktorú prevádzkuje spoločnosť CCC a ktorú tvorí súbor so sebou prepojených internetových stránok, je dostupná na internetovej adrese: www.ccc.eu/sk a aj prostredníctvom Aplikácie.

v) KAMENNÁ PREDAJŇA – je každé stále predajné miesto spoločnosti CCC, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.

w) OBSAH – sú textové, grafické alebo multimediálne prvky (napríklad údaje o
Produktoch, snímky Produktov, propagačné videa, popisy, komentáre), vrátane diel v
zmysle Zákona o autorskom práve a príbuzných právach a vyobrazení fyzických osôb, ktoré na Internetovom portáli zverejňuje a šíri spoločnosť CCC, obchodní partneri spoločnosti CCC, Užívateľ alebo iná osoba, ktorá Internetový portál využíva.

x) REZERVAČNÁ ZMLUVA – je zmluva uzavretá medzi spoločnosťou CCC a Užívateľom, podľa ktorej sa spoločnosť CCC zaväzuje zabezpečiť dostupnosť Produktov, ktoré si Užívateľ vybral v rámci Rezervácie, a Užívateľ sa zaväzuje, že Produkty prevezme v čase stanovenom pri rezervácii a v kamennej predajni, ktorú si vybral z predajní uvedených spoločnosťou CCC,
v ktorých sú Produkty dostupné v čase uskutočnenia Rezervácie. Rezervačná zmluva nie je Kúpnou zmluvou a nezaväzuje spoločnosť CCC, Užívateľa alebo tretie osoby (vrátane Partnerov CCC) na to, aby takúto zmluvu uzavreli.

y) KÚPNA ZMLUVA – je kúpna zmluva v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka uzatváraná v Kamennej predajni, alebo v internetovom obchode, ktorá sa týka kúpy Produktov uvedených v Objednávke alebo v Rezervačnej zmluve od spoločnosti CCC, alebo Partnera CCC, ktorý prevádzkuje Kamenný obchod, Užívateľom. Užívateľ uhradí cenu navýšenú o prípadné dodatočné náklady vrátane nákladov za doručenie.

z) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – je služba, ktorú poskytuje spoločnosť CCC elektronickou cestou v zmysle zákona  č. 22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode. Užívateľom prostredníctvom Internetového portálu a v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb. Podmienky, za ktorých poskytujú služby subjekty spolupracujúce so spoločnosťou CCC, sú vymedzené v príslušných pravidlách vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb týmito subjektmi.

aa) ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA – je zákon č. 250/2007 z.Z. Zákon o ochrane spotrebiteľa .

ab) TECHNICKÉ POŽIADAVKY – sú minimálne technické požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné využívať informačný systém spoločnosti CCC, vrátane možnosti uzavretia Zmluvy o poskytovaní služieb alebo uzavretia Rezervačnej zmluvy, t.j.: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie pripojené na Internet (v prípade Aplikácie – mobilné zariadenie), (2) prístup k elektronickej pošte, (3) internetový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia, Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0. a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia, (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768,  Rezervácia prostredníctvom Aplikácie: (5) operačný systém mobilného zariadenia: Android vo verzii 4.0.3 a vyššej, iOS vo verzii 9.0.4 a vyššej. Pre Rezerváciu musí mať Užívateľ platnú / aktívnu e-mailovú adresu, a v určitých prípadoch aj klávesnicu alebo iné vstupné zariadenie umožňujúce zadávať údaje do elektronických formulárov.

ac) OBJEDNÁVKA – vyjadrenie vôle Zákazníka uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku cez Internetový portál, zaslaná prostredníctvom prostriedkov vzdialenej komunikácie, v ktorej sú uvedené Produkty, na ktoré Zákazník predkladá ponuku na uzavretie Zmluvy o predaji, a údaje Zákazníka, ktoré sú potrebné na prípadné uzavretie a plnenie Zmluvy o predaji. Objednávka každého Produktu sa chápe ako ponuka Zákazníka na uzavretie Zmluvy o predaji (technické zjednodušenie). Objednávke môže byť pridelené jedno číslo, a všetky ponuky sa budú spracúvať paralelne. Potvrdenie Objednávky zo strany CCC sa považuje za uzavretie Zmluvy o predaji.

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA INTERNETOVOM PORTÁLI A APLIKÁCIA


1. Spoločnosť CCC poskytuje Užívateľom prostredníctvom Internetového portálu zdarma nasledovné Elektronické služby:

a) Účet,

b) možnosť Zákazníkov zasielať Objednávky, vykonávať Rezervácie a uzatvárať Zmluvy o predaji a Rezervačné zmluvy za podmienok vymedzených v týchto Pravidlách,

c) poskytovanie reklamného obsahu, ktorý je prispôsobený záujmom Užívateľov, vrátane, v závislosti na poskytnutí príslušných, dobrovoľných súhlasov, zobrazovanie priebežných oznámení priamo v internetovom prehliadači („push” notifikácia),

d) možnosť využívať Košík,

e) možnosť prezerať Obsah na Internetovom portáli,

f) služby poskytované prostredníctvom Aplikácie (nasledovné ustanovenia sa môžu týkať Elektronických služieb, a to ako terajších, tak i implementovaných v budúcnosti, využívanie určitej Elektronickej služby vyplýva z bežnej funkcionality Aplikácie) a možnosť stiahnutia Aplikácie v internetových obchodoch s mobilnými aplikáciami, ktoré sú uvedené v bode II. ods. 14 týchto Pravidiel:
• skenovanie fotoaparátom a ukladanie čiarových kódov vybraných produktov s cieľom porovnania ich cien a urýchlenia vyhľadávania,
• prezentácie Produktov na Internetovom portáli na základe fotografií vybraných produktov, ktoré Užívateľ uloží,
• vyhľadávanie Kamennej predajne CCC alebo určitého miesta na odber tovaru pomocou funkcie lokalizácie,
• obmedzenie zobrazovaných Produktov alebo Akčných ponúk napríklad pomocou veľkosti (obuvi) alebo kategórie (napríklad pre mužov/ženy/deti), ktoré si Užívateľ zvolí,
• zobrazovanie priebežných oznámení na mobilnom zariadení
• („push” notifikácia),
• možnosť účasti v CCC KLUBE, možnosť priradiť k Účtu členskú kartu CCC KLUBU podľa jeho podmienok,
• možnosť vytvárať zoznam obľúbených alebo objavených Produktov.


2. Prostredníctvom Internetového portálu poskytuje spoločnosť CCC Užívateľom, ktorí si vytvorili Účet, zdarma nasledovné služby:

a) udržiavanie užívateľskej relácie po prihlásení sa na Účet (v prehliadači alebo Aplikácii),

b) uchovávanie a sprístupnenie histórie Rezervácií prostredníctvom Účtu.

3. Podmienkou Registrácie a používania Účtu je vykonanie nasledovných úkonov:

a) vyplnenie registračného formulára a poskytnutie súhlasu s ustanoveniami týchto Pravidiel, kliknutie na políčko „Registrovať”

b) Súhlasenie s ustanoveniami týchto podmienok a kliknutie na políčko ,,Založiť účet“.

4. Užívateľ musí uviesť v registračnom formulári nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu elektronickej pošty, heslo, telefónne číslo. Bez uvedenia týchto údajov nemožno Užívateľa Registrovať.

5. Môžete sa tiež zaregistrovať prostredníctvom svojho účtu Facebook. Prepojenie vyššie uvedených účtov znamená súhlas Klienta s sprístupnením časti údajov z účtu Facebook na Webovej stránke. Rozsah údajov zahŕňa: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.

6. K uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb dochádza v okamihu, keď Užívateľ dostane potvrdenie o uzavretí Zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré spoločnosť CCC zašle na e-mailovú adresu poskytnutú Užívateľom pri registrácii. Účet sa poskytuje zdarma a na dobu neurčitú. Užívateľ môže, a to kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, vymazať Účet (vzdať sa Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti spoločnosti CCC; žiadosť sa posiela predovšetkým elektronicky na adresu: [email protected], alebo listom na adresu: Ivanská cesta 16, 851 01 Bratislava. Na vykonanie Rezervácie na Internetovom portáli sa nevyžaduje založenie Účtu.

7. Košík sa začína používať v okamžiku, keď do neho Užívateľ pridá prvý Produkt.

8. Košík je k dispozícii zdarma a má jednorazovú povahu. Táto služba skončí, keď dôjde jeho prostredníctvom k Rezervácii, alebo keď ju Užívateľ ukončí svojím rozhodnutím predtým, pričom v Košíku zostanú uložené údaje o Produktoch, ktoré si Užívateľ vybral, aj po zavretí relácie prehliadača alebo Aplikácie a aj po odhlásení, a to počas maximálne 30 dní v prípade prehliadača a 6 hodín v prípade Aplikácie. Pokiaľ bude Užívateľ používať Košík v internetovom prehliadači a bude prihlásený na Účte, dôjde pri nasledovnom spustení Aplikácie k synchronizácii obsahu Košíka s Účtom (a opačne). Umiestnenie Produktov do Košíka, nezaručuje ich dostupnosť.

9. Užívateľ je povinný najmä:

a) uviesť pri Rezervácii a v registračných formulároch pri zakladaní Účtu výhradne pravdivé, platné a požadované údaje,

b) ihneď aktualizovať údaje, vrátane osobných, ktoré uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb alebo Rezervačnej zmluvy, najmä v rozsahu nevyhnutnom na ich riadne splnenie; Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť údaje uvedené pri založení Účtu pomocou nastavení, ktoré sú na Účte dostupné,

c) využívať služby a funkcionality, ktoré spoločnosť CCC poskytuje, spôsobom, ktorý nenarušuje činnosť spoločnosti CCC, prevádzku Internetového portálu alebo Aplikácie,

d) využívať služby a funkcionality poskytované spoločnosťou CCC v súlade s platnými právnymi predpismi, ustanoveniami týchto Pravidiel, a aj v súlade so zvykmi a pravidlami občianskeho spolužitia,

e) využívať služby a funkcionality poskytované spoločnosťou CCC spôsobom, ktorý neobťažuje iných Užívateľov alebo spoločnosť CCC,

f) nedodávať a neposkytovať v rámci Internetového portálu akýkoľvek Obsah, ktorý porušuje majetkové autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva,

g) nevykonávať aktivity ako sú:
rozosielanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných obchodných oznámení, akéhokoľvek Obsahu, ktorý porušuje právne predpisy (zákaz vkladania nezákonného obsahu) na Internetovom portáli, informačné alebo akékoľvek iné aktivity, ktorých účelom je získať údaje, ktoré nie sú pre Užívateľov určené, vrátane údajov iných Užívateľov, a zasahovanie do podstaty alebo technických aspektov fungovania Internetového portálu a Aplikácie, neoprávnené zmeny Obsahu dodávaného spoločnosti CCC, najmä menenie cien alebo popisov Produktov na Internetovom portáli,

h) sťahovať Aplikáciu len z legálnych zdrojov, ktorých vymenovanie je uvedené v ods. 14 ďalej.

i) uhradiť v termíne splatnosti Cenu a iné náklady (dohodnuté medzi Užívateľom a CCC) v plnej výške
j) prevziať v lehote objednané Produkty pri využití spôsobu dodania a platby na dobierku.

11. Reklamácie týkajúce sa Elektronických služieb, Aplikácie alebo Rezervačnej
zmluvy sa podávajú napríklad:

a. listom na adresu: Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava

b. elektronicky na adresu: [email protected]

12. Odporúča sa, aby Zákazník v opise reklamácie uviedol: (1) údaje a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu chyby, (2) požiadavky Zákazníka a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá reklamáciu podáva, čo uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie spoločnosťou CCC. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba odporúčajúci charakter a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií, ktoré nebudú obsahovať odporúčaný opis.

13. CCC sa k reklamácii vyjadrí okamžite, najneskôr do 30 dní od dátumu jej prijatia, v súlade s čl. 7a, ods. 1 zákona, ak právne alebo zvláštne predpisy nestanovujú iný termín.

14. Spoločnosť CCC poskytne Užívateľovi možnosť, aby si bezplatne stiahol Aplikáciu na svoje mobilné zariadenie z nasledovných internetových obchodov s mobilnými aplikáciami:
a. Apple App Store – pre mobilné zariadenie s operačným systémom iOS;
b. Google Play – pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android.

15. Používanie Aplikácie stiahnutej z iného zdroja, ako je uvedený v ods. 14 vyššie, je spojené s rizikom poškodenia jej integrity a zasiahnutia škodlivým softvérom, čo ohrozuje bezpečnosť mobilného zariadenia Užívateľa a v ňom uložených údajov. Za aplikácie stiahnuté z iného zdroja než je uvedený v bode 12 vyššie, CCC v žiadnom rozsahu neručí a nezodpovedá za prípadné škody na zariadeniach, ktoré táto neautorizovaná aplikácia môže zapríčiniť.

16. S cieľom využívania Aplikácie je Užívateľ povinný:

a. oboznámiť sa s týmito Pravidlami a informáciami o Aplikácii, ktoré sú zverejnené v obchodoch uvedených v ods. 14 vyššie a potvrdiť svoj súhlas s nimi,

b. stiahnuť Aplikáciu z obchodu, ktorý je uvedený v ods. 14 vyššie a

c. nainštalovať Aplikáciu na svojom mobilnom zariadení v súlade s pokynmi zobrazovanými pri inštalácii alebo pokynmi zverejnenými v obchodoch, ktoré sú uvedené v ods. 14 vyššie.

17. Aplikácia sa pripája k Internetovému portálu prostredníctvom internetového pripojenia.

18. Funkcionality Aplikácie slúžia na to, aby spoločnosť CCC mohla poskytovať Elektronické služby prístupným spôsobom, ktorý uľahčuje Užívateľovi využívanie Internetového portálu, vrátane uľahčenia zoznámenia sa s Obsahom a Produktmi.

19. Aplikácia používa technológiu, ktorá uchováva a pristupuje k identifikátoru Užívateľa, umožňuje prevádzku Aplikácie v režime offline a ukladá preferencie neprihláseného Užívateľa (čo je spojené s prístupom k pamäťovým prostriedkom mobilného zariadenia). Aplikácia uchováva aktuálny identifikátor Užívateľa do okamžiku, kým sa Užívateľ do Aplikácie prihlási, prejde z Aplikácie na Internetový portál, alebo kým dôjde k odinštalovaniu (vymazaniu) Aplikácie z mobilného zariadenia.

20. Na využívanie funkcionalít Aplikácie, ktoré sú uvedené v bode II. ods. 1 písm. g) vyššie, sa vyžaduje dobrovoľný súhlas Užívateľa s tým, aby Aplikácia pristupovala k fotoaparátu a údajom o lokalizácii v jeho mobilnom zariadení, súhlas so zasielaním „push“ notifikácií alebo poskytovaním spoločnosti CCC údajov o preferenciách Užívateľa.

21. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať súhlasy podľa ods. 20 vyššie alebo odinštalovať (vymazať) Aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia pomocou jeho nastavenia.

22. V prípadoch uvedených v bode VII. ods. 7 je spoločnosť CCC oprávnená dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb uvedených v ods. 1 a 2 vyššie. V tomto prípade sa ostatné ustanovenia Pravidiel použijú primerane. Vo vzťahoch medzi podnikateľmi nenesie spoločnosť CCC zodpovednosť za dočasnú nedostupnosť Internetového portálu z vyššie uvedených dôvodov.

23. Spoločnosť CCC je povinná vždy oznámiť prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb Užívateľom pomocou príslušnej e-mailovej správy a príslušného oznámenia na Internetovom portáli.

24. Dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb nemá vplyv na práva Užívateľov vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä na právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb.

III. PODMIENKY UZATVÁRANIA REZERVAČNÝCH ZMLÚV


1. Spoločnosť CCC umožňuje vykonávať Rezerváciu Produktov na Internetovom portáli.

2. Spoločnosť CCC môže v rámci rozvoja poskytovaných služieb zavádzať ďalšie spôsoby Rezervácií s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, a to za podmienok vymedzených v týchto Pravidlách.

3. K uzavretiu Rezervačnej zmluvy medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC dochádza po predchádzajúcej Rezervácii.

4. Spoločnosť CCC umožňuje Užívateľovi, aby vykonával Rezerváciu prostredníctvom Internetového portálu nasledovným spôsobom, v uvedenom poradí:

a) Užívateľ vloží maximálne tri vybrané Produkty do Košíku a potom prejde na formulár Rezervácia.

b) Užívateľ, ktorý si zriadil Účet, potvrdí na formulári Rezervácia platnosť údajov, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a splnenie Rezervačnej zmluvy. Užívateľ, ktorý si nezriadil Účet, musí vo formulári Registrácia zadať údaje nevyhnutné na uzavretie a splnenie Rezervačnej zmluvy. Uvedenie akýchkoľvek neplatných alebo nepravdivých údajov môže znemožniť plnenie Zmluvy. Užívateľ musí vo formulári Rezervácia uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko osoby preberajúcej predmet Rezervácie, svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo a údaje týkajúce sa Rezervačnej zmluvy: Produkty, počet Produktov, v prípade takej možnosti potom druh, farbu a veľkosť Produktov, Kamennú predajňu, v ktorej má dôjsť k prevzatiu Produktov (vybranú z Kamenných predajní, v ktorých sú Produkty dostupné v okamžiku Rezervácie).  
Užívatelia, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, musí uviesť aj údaje o firme.

c) Užívateľ zašle spoločnosti CCC Rezerváciu (predloží ponuku na uzavretie Rezervačnej zmluvy) pomocou príslušnej funkcionality Internetového portálu (tlačidlo: „Objednať v predajni“). Užívateľ, ktorý si nezriadil Účet a neposkytol predtým súhlas s Pravidlami, musí poskytnúť súhlas s ich znením.

d) Do okamžiku stlačenia tlačidla „Objednať v predajni“ má Užívateľ počas Rezervácie možnosť upraviť zadané údaje na záložke „Košík“, kde môže pridať alebo vymazať určité položky.

5. Uzavretie Rezervačnej zmluvy pomocou iných prostriedkov komunikácie na diaľku:

a) Spoločnosť CCC pošle Užívateľovi elektronickú správu obsahujúcu potvrdenie obsahu navrhovanej Rezervačnej zmluvy.

b) Užívateľ pošle spoločnosti CCC Rezerváciu na e-mailovú adresu, z ktorej dostal potvrdenie podľa ods. 5 písm. a) vyššie.

c) Užívateľ, ktorý si nezriadil Účet a neposkytol predtým súhlas s Pravidlami, musí poskytnúť súhlas s ich znením.

6. Po kontrole Rezervácie zašle spoločnosť CCC Užívateľovi bez zbytočného omeškania na príslušnú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí jednej alebo niekoľkých jednotlivých ponúk na uzavretie Rezervačnej zmluvy vzťahujúcej sa na Produkty, ktoré boli predložené v rámci Rezervácie, a potvrdenie uzavretia Rezervačnej zmluvy (potvrdenie Rezervácie Produktov uvedených v správe).

7. Rezervačná zmluva je uzavretá v okamžiku potvrdenia vyššie uvedenej ponuky, t.j. keď Užívateľ dostane správu podľa ods. 6 vyššie, a to v rozsahu Produktov, ktoré sú v nej uvedené. Spoločnosť CCC pošle Užívateľovi na príslušnú e-mailovú adresu potvrdenie podmienok zmluvy.

8. Ak nebude možné akceptovať všetky alebo niektoré požiadavky na Rezerváciu, tak ZC:

a) oznámi Užívateľovi, že nie je možné akceptovať všetky ponuky na uzavretie Rezervačnej zmluvy predložené pri Rezervácii, alebo

b) požiada Užívateľa, aby potvrdil súhlas s čiastočnou realizáciou Rezervácie v rozsahu, v ktorom spoločnosť CCC prijala ponuku na uzavretie Rezervačnej zmluvy. V takom prípade je Užívateľ oprávnený zrušiť Rezerváciu v plnom rozsahu (v rozsahu všetkých ponúk), čo nemá vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy. Zrušenie Rezervácie Užívateľom zbavuje spoločnosť CCC povinnosti plniť Rezervačnú zmluvu.

9. Ak nebude možné akceptovať ponuku na uzavretie Rezervačnej zmluvy, ktorá bola predložená v rámci Rezervácie, Rezervačná zmluva na Produkty, ktoré určí ZC, sa neuzatvára.

10. Bez ohľadu na to je spoločnosť CCC oprávnená oznámiť Užívateľovi stav Rezervácie zaslaním e-mailovej správy na príslušnú adresu Užívateľa alebo telefonicky.

11. Spoločnosť CCC sa bude snažiť zabezpečiť dostupnosť všetkých Produktov a zabezpečiť realizáciu Rezervačnej zmluvy.

12. Rezervačná zmluva platí od okamžiku potvrdenia Rezervácie do uplynutia nasledovného Obchodného pracovného dňa vybranej predajne CCC (podľa prevádzkovej doby vybranej Kamennej predajne). Počas platnosti Rezervačnej zmluvy môžu Užívateľ a spoločnosť CCC uzavrieť v Kamennej predajni (uvedené v potvrdení Rezervácia) Kúpnu zmluvu na Produkty, na ktoré sa vzťahuje Rezervačná zmluva.  Zoznam Kamenných predajní je uvedený na adrese: https://ccc.eu/sk/predajne. Paralelne môžu byť v platnosti najviac dve Rezervačné zmluvy s jedným Užívateľom.

13. V Kamennej predajni je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu i v prípade, ak Rezervačná zmluva už vypršala. Táto možnosť závisí od dostupnosti daných Produktov v danej Kamennej predajni.

14. Produkty podľa Rezervačnej zmluvy je možné v Kamennej predajni vyzdvihnúť na základe čísla Rezervácie, ktoré je uvedené v e-mailovej správe podľa ods. 6 vyššie.

15. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Rezervačnej zmluvy (zrušiť
Rezerváciu), a to najmä nasledovnými spôsobmi:

a) odosláním e-mailovej správy na adresu [email protected], v ktorej Užívateľ uvedie číslo Rezervácie, ktorá má byť zrušená, alebo

b) telefonicky na zákazníckom centre  na tel. č. +421 244 252 652

16. Rezervačná zmluva nepredstavuje záväzok spoločnosti CCC alebo Partnera CCC uzavrieť Kúpnu zmluvu v Kamennej predajni. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy je Užívateľ povinný v Kamennej predajni zaplatiť Cenu, ktorá platí v okamžiku jej uzavretia. Cena sa hradí v Kamennej predajni spôsobom, ktorý je dostupný. Užívateľ nemôže Cenu uhradiť prostredníctvom Internetového portálu. V prípade ak Cena platná v kamennej predajni vo chvíli uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude vyššia ako Cena uvedená na internetovom portáli vo chvíli uzatvorenia zo strany Užívateľa Rezervačnej zmluvy, subjekt spravujúci kamennú predajňu, poskytne tomuto Užívateľovi náležitú zľavu, znižujúc cenu Produktu v Rezervačnej zmluve na Cenu uvedenú na internetovom portáli vo chvíli uzatvorenia tejto Rezervačnej zmluvy. Predchádzajúce nemá uplatnenie v prípade, ak rozdiel vyplýva zo situácie, kedy Užívateľ využil akciu pre členov CCC Klubu, kedy akcia platila vo chvíli uzatvorenia Rezervačnej zmluvy a neplatí už vo chvíli uzatvorenia Predajnej zmluvy.

17. Kúpna zmluva, ktorá sa uzatvára v Kamennej predajni, nie je zmluvou uzatváranou distančným spôsobom alebo zmluvou uzatváranou mimo obchodných priestorov v zmysle Občianskeho zákonníka.

18. Prípadné vrátenia a reklamácie Produktov sa budú riešiť v súlade s pravidlami platnými v Kamennej predajni, v ktorej bola Kúpna zmluva uzavretá.

19. Akčné ponuky platné na Internetovom portáli nie je možné sčítať, pokiaľ nie je uvedené v pravidlách výslovne inak.
IV. PODMIENKY UZATVÁRANIA ZMLÚV O PREDAJI

1. Hlavné podmienky poskytovania služby s prihliadnutím na predmet služby a spôsob komunikácie so Zákazníkom sú stanovené na stránke každého Produktu.

2. CCC umožňuje odosielať objednávku na Produkty na Internetovom portáli.

3. Spoločnosť CCC môže v rámci rozvoja poskytovaných služieb zavádzať ďalšie spôsoby zasielania Objednávok s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, a to za podmienok vymedzených v týchto Pravidlách.

4. Uzavretie Zmluvy o predaji prostredníctvom Internetového portálu medzi Zákazníkom a CCC nastane po predchádzajúcom odoslaní Objednávky zo strany Zákazníka.

5. CCC umožňuje Zákazníkovi odoslať Objednávku prostredníctvom Internetového portálu takto, v tomto poradí:
a. Zákazník pridá vybraný/-é Produkt/-y do Košíka a potom prejde do objednávkového formulára.
b. Zákazník, ktorý si zriadil Účet, potvrdí na objednávacom formulári platnosť údajov, ktoré sú nutné na uzavretie a splnenie Zmluvy o predaji. Zákazník, ktorý si nezriadil Účet, musí v objednávacom formulári zadať údaje nutné na uzavretie a splnenie Zmluvy o predaji. Uvedenie akýchkoľvek neplatných alebo nepravdivých údajov Zákazníka môže znemožniť plnenie Zmluvy o predaji. V objednávkovom formulári musí Zákazník uviesť nasledovné údaje o Zákazníkovi: meno a priezvisko, adresu (ulica, číslo domu /bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa Zmluvy o predaji: Produkt/-y, množstvo Produktu/-ov, v prípade potreby druh, farbu a veľkosť Produktu, miesto a spôsob dodania Produktu/-ov, spôsob platby. V prípade, že Zákazník nie je Spotrebiteľom, musí sa taktiež uviesť firma, a ak v rámci formulára požadoval vystavenie faktúry, potom taktiež DIČ.
c. Zákazník si vyberie jeden zo spôsobov dodania, ktoré CCC ponúka.
d. Zákazník si vyberie spôsob úhrady Ceny a prípadných ďalších súhrnných nákladov na realizáciu Zmluvy o predaji uvedených vo formulári.
e. Zákazník odošle spoločnosti CCC Objednávku (predloží ponuku) pomocou príslušnej funkcionality Internetového portálu (tlačidlo: „Objednať a zaplatiť“). Zákazník, ktorý si nezriadil Účet a neposkytol predtým súhlas s Pravidlami, musí poskytnúť súhlas s ich znením.
f. pri zasielaní Objednávky do okamihu stlačenia tlačidla „Objednať a zaplatiť“ má Zákazník možnosť upraviť zadané údaje na záložke „Košík“, kde môže pridať alebo zmazať určité položky.
g. podľa zvoleného spôsobu platby môže byť Zákazník presmerovaný na externého poskytovateľa platobných služieb, aby mohol vykonať úhradu.

6. V prípade uzatvárania Zmluvy o predaji pomocou iných prostriedkov komunikácie na diaľku:
a. Spoločnosť CCC pošle Zákazníkovi elektronickú správu obsahujúcu potvrdenie obsahu navrhovanej Zmluvy o predaji.
b. Zákazník pošle spoločnosti CCC objednávku na e-mailovú adresu, z ktorej dostal potvrdenie podľa ods. 6 písm. a) vyššie.
c. v prípade Zákazníka, ktorý si nezriadil Účet a neposkytol predtým súhlas s Pravidlami, musí tento Zákazník poskytnúť súhlas s ich znením.

7. CCC v reakcii na Objednávku okamžite Zákazníkovi odošle automatickú správu na e-mailovú adresu uvedenú na tento účel Zákazníkom, ktorým potvrdí prijatie Objednávky a začatie jej overovania.

8. Po overení Objednávky zasiela CCC bez zbytočného odkladu Zákazníkovi na uvedenú e mailovú adresu správu s:
a. potvrdením prijatia jednej alebo viacerých jednotlivých ponúk na Produkty, podané v rámci Objednávky a s potvrdením uzavretia Zmluvy o predaji (príjem Objednávky na Produkty uvedené v správe); alebo
b. informáciou o nemožnosti prijať všetky ponuky na Produkty, podané v rámci Objednávky

9. Zmluva o predaji je uzatvorená v okamihu potvrdenia ponuky, t. j. keď Zákazník dostane správu podľa ods. 8 písm. a vyššie, a to v rozsahu Produktov, ktoré sú v nej uvedené. Spoločnosť CCC pošle Zákazníkovi na príslušnú e-mailovú adresu potvrdenie podmienok zmluvy.

10. Ak nebude možné akceptovať všetky alebo niektoré ponuky podané v rámci Objednávky, ZC (oddelenie zákazníckej starostlivosti) bude kontaktovať Zákazníka s cieľom:
a.informovať Zákazníka, že nie je možné akceptovať všetky ponuky na uzavretie Zmluvy o predaji podané v rámci Objednávky; alebo
b.potvrdiť, že chce Zákazník realizovať Objednávku v rozsahu, v akom spoločnosť CCC prijala ponuku na uzavretie Zmluvy o predaji. V takom prípade je Zákazník oprávnený zrušiť Objednávku v plnom rozsahu (v rozsahu všetkých ponúk), čo nemá vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy. Zrušenie Objednávky zo strany Zákazníka zbavuje CCC povinnosti túto Objednávku realizovať. V prípade zrušenia Objednávky sa zodpovedajúcim spôsobom použije ods. 11 nižšie.

11.Ak nie je možné prijať ponuku/-y podanú/-é v rámci Objednávky, potom sa Zmluva o predaji v rozsahu Produktov stanovených ZC neuzatvára, a CCC ihneď, najneskôr do 14 dní, vráti Zákazníkovi uhradené sumy v rozsahu, v ktorom nebola Zmluva predaji uzatvorená. V takom prípade sa zodpovedajúcim spôsobom použijú ustanovenia bodu IX ods. 9 Pravidiel.

12. Bez ohľadu na to je spoločnosť CCC oprávnená informovať Zákazníka o stave Objednávky, predovšetkým zaslaním e-mailovej správy na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom alebo prostredníctvom SMS či telefonicky.

13. Spoločnosť CCC sa bude snažiť zaistiť dostupnosť všetkých Produktov a zaistiť realizáciu Zmluvy o predaji. V prípade nemožnosti plnenia, a v ďalších prípadoch stanovených zákonom, je možné aplikovať príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, najmä týkajúce sa povinnosti okamžite vrátiť spotrebiteľovi platbu.

14.Celková hodnota Objednávok zahŕňa Cenu, náklady na dodanie a prípadné ostatné náklady za voliteľné platené služby vybrané Zákazníkom. CCC môže v období, ktoré samo stanoví, vymedziť limit minimálnej hodnoty Objednávky, pri ktorej je zaslanie Produktov zdarma. O celkovej cene vrátane dane Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštové služby) a o ďalších nákladoch, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – o povinnosti tieto poplatky zaplatiť – je Zákazník informovaný pri tvorbe Objednávky, a to taktiež vo chvíli vyjadrenia vôle zo strany Zákazníka uzavrieť Zmluvu o predaji.

15. Akciové ponuky platné na Internetovom portáli alebo v Kamenných obchodoch nie je možné sčítať, ak nie je uvedené v ich pravidlách výslovne inak.

V. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT


1. CCC poskytuje Zákazníkovi, s výhradou ustanovenia bodu II ods. 22, rôzne spôsoby platby v rámci Zmluvy o predaji.

2. Možné aktuálne spôsoby platby sú uvedené na Internetovom portáli na záložke „Platobné metódy“ a vždy taktiež na podstránke daného Produktu. Dostupné spôsoby platby sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu dodania zvoleného Zákazníkom.

3. Úhrada transakcií pomocou elektronických platieb a prostredníctvom kreditnej karty sa vykonáva na prianie Zákazníka prostredníctvom autorizovaných poskytovateľov.

4. Ak CCC nedostane platbu od Zákazníka, ktorý si vybral platbu dopredu, t. j. platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu alebo platbu kreditnou kartou, môže ZC kontaktovať Zákazníka s cieľom pripomenúť platbu vrátane zaslania e-mailu. Ak nebude platba vykonaná do 4 dní od odoslania Objednávky, nebude ponuka zaslaná Zákazníkom v rámci Objednávky schválená a Objednávka sa stornuje. Zákazník môže taktiež do chvíle, kým nedostane správu o odoslaní Objednávky, túto zrušiť bez ďalších sankcií, a to tak, že CCC kontaktuje prostredníctvom ZC, čo nemá vplyv na jeho právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Ak si Zákazník zvolí možnosť platby na dobierku pri prevzatí zásielky, je Zákazník povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky. Odmietnutie prevziať Produkt, a to navzdory stanoveniu dodatočného zodpovedajúceho termínu, je podmienkou, ktorou sa ruší Zmluva o predaji. Zákazník môže zároveň v uvedenom termíne bez sankcie Objednávku zrušiť bez toho, aby tým bolo dotknuté jeho právo na odstúpenie od zmluvy.
VI. NÁKLAD, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA PRODUKTU


1. Dodanie produktu prebieha v rámci Slovenskej republiky, v rozsahu jednotlivo uvedenom na záložke „Metódy dodania“ na Internetovom portáli na podstránke daného Produktu.

2. Dodanie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, ak Zmluva o predaji nestanovuje inak. Náklady na dopravu Produktu sa Zákazník dozvie na záložke „Metódy dopravy“ na Internetovom portáli a jednotlivo na podstránke daného Produktu, a to taktiež vo chvíli vyjadrenia vôle zo strany Zákazníka uzavrieť Zmluvu o predaji. CCC poskytuje Zákazníkovi všeobecne, s výhradou ustanovenia bodu II ods. 22 najmä nasledovné spôsoby dodania Produktu:
a. Poštová zásielka, poštová zásielka na dobierku
b. Kuriérna zásielka, kuriérna zásielka na dobierku

3. Dostupné spôsoby dodania sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu platby zvoleného Zákazníkom.

4. Celkový čas čakania na prijatie Produktu zo strany Zákazníka (termín dodania) zahŕňa čas na prípravu Objednávky na odoslanie zo strany CCC a čas na dodanie Produktu zo strany dopravcu.

5. Termín dodania Produktu Zákazníkovi je do 7 pracovných dní, ak nie je v opise daného Produktu alebo pri zaslaní Objednávky uvedený kratší termín. V prípade súčasného podania Objednávky na niekoľko Produktov s rôznym termínom dodania je termínom dodania najdlhší uvedený termín, ktorý však nesmie prekročiť 7 pracovných dní. V prípade nepredvídateľnej situácie spôsobenej všeobecnými objektívnymi príčinami spôsobenými vyššou mocou môže byť termín dodania produktov dočasne predĺžený, o čom budú zákazníci bezprostredne pri nákupe informovaní prostredníctvom Webovej stránky.

6. Čas na prípravu Objednávky na odoslanie zo strany CCC je vždy uvedený na podstránke daného Produktu a počíta sa odo dňa (počiatok termínu dodania):
a.pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet CCC – ak si Zákazník zvolí platbu prevodom, elektronickú platbu alebo kreditnou kartou
b.uzavretia Zmluvy o predaji – ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku.

7. K vyššie uvedenému času sa musí pripočítať čas na dodanie Produktu daným dopravcom, ktorý je závislý od spôsobu dodania zvoleného Zákazníkom a ktorý je vždy uvedený na podstránke daného Produktu a na záložke „Metódy dopravy“ na Internetovom portáli.

VII. REKLAMÁCIA PRODUKTU


1. Základ a rozsah zodpovednosti CCC voči Zákazníkovi, ak má predaný Produkt fyzickú alebo právnu chybu (záruka), je stanovený v ustanoveniach občianskeho zákonníka, najmä v čl. 556 a nasledovných občianskeho zákonníka.

2. Na produkty prezentované na Internetovom portáli sa môže vzťahovať záruka výrobcu alebo distribútora. Podrobné podmienky záruky a lehota jej trvania sú potom uvedené v záručnom liste vydanom garantom, ktorý je pripojený k Produktu.

3. CCC je povinné doručiť Zákazníkovi Produkt bez chýb.

4. Reklamáciu môže Zákazník podať osobne v ktorejkoľvek predajni na Slovensku alebo písomne na adrese: CCC Slovakia, s.r.o., P.Jilemnického 83, 955 01 Topoľčany, s označením „Reklamácia“. V prípade, že sa reklamácia týka Produktu, je obvykle účelné dodať ho CCC spoločne so žiadosťou, aby CCC mohlo Produkt skontrolovať a reagovať na žiadosť. Podrobnosti týkajúce sa toho, aké spôsoby bezplatného doručenia Produktu Zákazníkom do CCC sú v súvislosti s reklamáciou možné, sa nachádzajú na Internetovom portáli na záložke „Reklamácia“.

5. Ak má predaný Produkt chybu, môže Zákazník:
a. urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo o odstúpení od Zmluvy o predaji, ak CCC ihneď a bez zbytočných komplikácií Zákazníkovi nevymení chybný Produkt za Produkt bez chýb alebo ak túto chybu neodstráni. Znížená cena by mala byť v takom pomere k cene vyplývajúcej zo Zmluvy, v akom zostáva hodnota Produktu s chybou k hodnote Produktu bez chyby. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že nie je chyba Produktu významná;
b. požadovať výmenu Produktu za Produkt bez chýb alebo odstránenie chyby. CCC je povinné vymeniť chybný Produkt za Produkt bez chýb alebo odstrániť chybu v rozumnom čase bez zbytočných komplikácií pre Zákazníka; s výhradami a podľa podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach občianskeho zákonníka.

6. Zákazník môže namiesto odstránenia chyby navrhnutého CCC požadovať výmenu za Produkt bez chýb alebo namiesto výmeny Produktu požadovať odstránenie chyby, s výnimkou prípadov, keď nie je uvedenie Produktu do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolí Spotrebiteľ, možné alebo by vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým CCC. Pri posudzovaní úmernosti týchto nákladov sa berie do úvahy hodnota Produktu bez chýb, druh a dôležitosť zistenej chyby, a zároveň sa berú do úvahy komplikácie, ktoré by mal Spotrebiteľ s iným spôsobom riešenia.

7. Odporúča sa, aby Zákazník v opise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä typ a dátum výskytu chyby; (2) požiadavku na spôsob zaistenia súladu Produktu so Zmluvou o predaji alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Zmluvy o predaji; a (3) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu – to uľahčí a urýchli riešenie reklamácie na strane CCC. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba odporúčajúci charakter a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií, ktoré nebudú obsahovať odporúčaný opis.

8. Spoločnosť CCC sa vyjadrí k reklamácii Produktu okamžite, najneskôr v lehote do 14 dní od jej prijatia. V prípade, že Zákazník požiadal o výmenu tovaru alebo o odstránenie chyby alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny a uviedol sumu, o ktorú sa má cena znížiť, a CCC sa k tejto žiadosť do 14 dní od jej doručenia nevyjadrilo, má sa zato, že sa požiadavka považuje za oprávnenú.

9. V prípade, že bude na vyriešenie reklamácie Zákazníka zo strany CCC alebo na uplatnenie práv Zákazníka vyplývajúcich zo záruky nutné dodať Produkt do CCC, v súlade s príslučnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, musí Zákazník produkt doručiť na adresu CCC Slovakia, s.r.o., P.Jilemnického 83, 955 01 Topoľčany, s označením „Reklamácia“, alebo vydať Produkt oprávnenej osobe CCC v Kamennom obchode. Podrobnosti týkajúce sa toho, aké spôsoby bezplatného doručenia Produktu Zákazníkom do CCC sú zo strany CCC možné, sa nachádzajú na Internetovom portáli na záložke „Reklamácia“. Ak by však vzhľadom na typ chyby, typ Produktu alebo spôsob jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Zákazníkom nemožné alebo neúmerne komplikované, môže CCC Zákazníka požiadať o to, aby CCC, po predchádzajúcej dohode, sprístupnil Produkt na mieste, na ktorom sa nachádza.

10. CCC má zodpovednosť zo záruky v prípade, že bola fyzická chyba zistená pred uplynutím dvoch rokov odo dňa vydania Produktu Zákazníkovi. Nárok na odstránenie chyby či na výmenu Produktu za Produkt bez chýb zaniká jeden rok odo dňa zistenia chyby, avšak v prípade Objednávky odoslanej Spotrebiteľom, nemôže lehota premlčania nároku byť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete.
VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ A UPLATŇOVANIE NÁROKOV A ICH PODMIENKY


1. Využitie mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatňovanie nárokov je dobrovoľné. Nasledovné ustanovenia majú len informatívnu povahu a nestanovujú povinnosť spoločnosti CCC využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov. Svoj súhlas alebo zamietnutie možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov predkladá spoločnosť CCC v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči v prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu týkajúceho sa reklamácie Spotrebiteľa.

2. Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a povinností podnikateľov v tomto rozsahu stanoví Zákon o ochrane spotrebiteľa. Podrobné informácie pre Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, o využití mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatnenia nárokov a ich podmienky sú dostupné na internetových stránkach www.economy.gov.sk.

3. Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľom, môže využiť napríklad nasledovné možnosti mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatnenia nárokov:

Návrh na zahájenie mimosúdneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa a Pravidlami pre mimosúdne riešenie sporov. Návrh musí obsahovať najmä údaje o stranách sporu, popis rozhodujúcich skutočností, ktorých sa spor týka a návrh riešenia, ktorého sa navrhovateľ domáha. K návrhu musí byť priložený doklad o tom, že sa spotrebiteľ pokúsil spor vyriešiť s podnikateľom priamo, a kópie ďalších písomností dokladujúcich tvrdené skutočnosti, ak sú k dispozícii. Ide najmä o doklad o uzatvorení kúpnej zmluvy, kópie korešpondencie strán a pod.
IX. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Zákazník, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže v termíne 14 dní od tejto zmluvy odstúpiť bez uvedení dôvodu a bez toho, že by niesol akékoľvek náklady než tie, ktoré stanoví zákon (čo znamená priznanie zmluvného práva na odstúpenie Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi). Na splnenie termínu úplne postačí, ak Zákazník predloží CCC toto prehlásenie pred jeho vypršaním. Zákazník môže predložiť akékoľvek jednoznačné prehlásenie, v ktorom bude informovať o svojom odstúpení od Zmluvy o predaji. Prehlásenie o odstúpení od Zmluvy o predaji môže byť predložené napríklad:
a/ písomne na adrese:  [email protected] alebo CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava;  
b/ prostredníctvom formulára o odstúpení, ktorý tvorí prílohu č. 1 k týmto Pravidlám.

2. Zákazník môže použiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy, ale nie je to povinné.

3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu do vlastníctva Zákazníkom alebo osobou, ktorú Zákazník určí, inou než dopravca, a v prípade Zmluvy o predaji, ktorá:
a. zahŕňa mnoho Produktov, ktoré sú dodávané zvlášť, po várkach alebo častiach - od prevzatia posledného Produktu, várky nebo časti do vlastníctva, alebo
b. je založená na pravidelných dodávkach Produktov počas stanovenej doby - od prevzatia prvého Produktu do vlastníctva.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

5. CCC má povinnosť ihneď, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia prehlásenie Zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi  všetky platby, ktoré realizoval, vrátane nákladov na dodanie Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania, iného než najlacnejší bežný spôsob dodania, ktorý je k dispozícii na Internetovom portále, a ktorý si Zákazník sám zvolil).

6. CCC vracia platbu rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník, pokiaľ spotrebiteľ výslovne  nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia,  na ktorý pre neho nie sú naviazané žiadne náklady. V prípade, že CCC navrhlo, že prevezme Produkt od Zákazníka, môže zadržať vrátenie platby, ktorú obdržala od Zákazníka, až do chvíle prevzatia Produktu späť, alebo do chvíle, kedy Zákazník doručí doklad o jeho odoslaní, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

7. Zákazník je povinný ihneď, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od Zmluvy o predaji, vrátiť Produkt CCC osobe oprávnenej k prevzatiu Produktu v Kamenných obchodoch, pokiaľ CCC nenavrhlo, že Produkt samo prevezme. Osoby v Kamenných obchodoch nie sú oprávnené prijímať Produkty nesúce stopy používania. Na dodržanie lehoty na vrátenie Produktu (vrátane Produktu, ktorý nesie stopy používania) postačí len jeho odoslanie pred  uplynutím lehoty na adresu: DEPO 653 ESHOP/CCC, Na skalu 504/3, 013 41 Dolný Hričov. Prosíme, pokiaľ je to možné, priložte doklad o zakúpení Produktu.

8. Zákazník je zodpovedný za prípadné zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý je nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

9. Zákazník nesie len priame náklady na vrátenie Produktu. CCC môže v rámci reklamnej kampane ponúknuť Zákazníkovi prevzatie vrátených Produktov, zo strany CCC od Zákazníka.

10. Právo odstúpiť od zmluvy uzatvorené na diaľku nepatrí Zákazníkovi v súvislosti so zmluvami: (1) na poskytovanie služieb v prípade, že CCC poskytlo v plnej miere službu s výslovným súhlasom Zákazníka, ktorý bol informovaný pred zahájením poskytovania, že potom, čo CCC službu poskytne, stráca právo na odstúpenie od zmluvy; (2) v ktorých je cena alebo odmena závislá na kolísaní finančného trhu, nad ktorými CCC nemá žiadnu kontrolu, a ktoré by mohli nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorých premetom poskytované služby neprefabrikovaný Produkt, vyrobený podľa špecifikácii spotrebiteľa alebo slúžiace k uspokojeniu jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorých je premetom poskytovanej služby Produkt, podliehajúci rýchlej skaze nebo ktorý má krátkou životnosť; (5) v ktorých je premetom poskytovanej služby Produkt dodávaný v uzatvorenom obale, ktorý nemožno po otvorení obalu vrátiť zo zdravotných a hygienických dôvodov, pokiaľ bol obal otvorený po dodaní; (6) v ktorých sú premetom poskytované služby Produkty, ktoré sú po dodaní, vzhľadom k ich povahe, neoddeliteľne spojené s inými vecami;
X. LICENCIE


1. Výhradné práva na Obsah, ktorý na Internetovom portáli zverejňuje / umiestňuje spoločnosť CCC alebo jej obchodní partneri, najmä autorské práva, názov Internetového portálu (obchodná značka), grafické prvky, ktoré sú jeho súčasťou, softvér (vrátane Aplikácie) a práva v rozsahu databánk sú pod právnou ochranou a prislúchajú spoločnosti CCC a subjektom, s ktorými spoločnosť CCC uzavrela príslušné zmluvy. Užívateľ je oprávnený využívať tento Obsah, vrátane Aplikácie, zdarma, je aj oprávnený využívať Obsah, ktorý už bol zverejnený inými Užívateľmi Internetového portálu v súlade s právnymi predpismi, ktorý už bol zverejnený inými Užívateľmi na Internetovom portáli, avšak výhradne na súkromné účely a výhradne s cieľom využívania Internetového portálu. Využívanie vyššie uvedeného obsahu, vrátane Aplikácie, v inom rozsahu je prípustné výhradne na základe výslovného, predchádzajúceho súhlasu, ktorý bude poskytnutý príslušným oprávneným subjektom písomne, inak je taký súhlas neplatný.

2. Užívateľ tým, že umiestni na Účte alebo na inom mieste Internetového portálu (vrátane umiestnenia prostredníctvom Aplikácie) akýkoľvek Obsah, najmä grafiku, komentáre, názory alebo odpovede, poskytuje spoločnosti CCC nevýhradnú bezplatnú licenciu na využívanie, ukladanie v počítačovej pamäti, zmeny, odstraňovanie, dopĺňanie, verejnú produkciu, verejné zobrazovanie, kopírovanie a šírenie (najmä na Internete) takého Obsahu, a to celosvetovo. Toto oprávnenie zahŕňa aj právo poskytovať sublicencie v rozsahu odôvodnenom realizáciou Rezervačnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane fungovania a rozvoja Internetového portálu), a aj oprávnenie vykonávať samostatne alebo s pomocou tretích subjektov odvodené práva zahŕňajúce spracovanie, úpravy, zmeny a prekladanie diela v zmysle Zákona o autorskom práve autorskom a príbuzných právach. Užívateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre spoločnosť CCC licencie podľa tohto odstavca v rozsahu, v akom ich Užívateľ nie je oprávnený poskytovať sám.

3. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia je Aplikácia predmetom majetkových autorských práv spoločnosti CCC. Spoločnosť CCC poskytuje Užívateľovi v okamžiku, keď si nainštaluje Aplikáciu na svoje mobilné zariadenie, nevýhradnú licenciu na jej užívanie, ktorá zahŕňa aj možnosť kopírovať Aplikáciu, a to výhradne v súvislosti s jej stiahnutím na mobilné zariadenie, inštalovať a spúšťať Aplikáciu na jeho mobilnom zariadení. Užívateľ môže nainštalovať Aplikáciu na ľubovoľný počet mobilných zariadení, pričom na jednom zariadení je povolené inštalovať len jednu kópiu Aplikácie.

4. Užívateľ nie je oprávnený najmä vykonávať preklady, prispôsobenia, zmeny systému či akékoľvek zmeny Aplikácie, vrátane zmien jej zdrojového kódu, s výnimkou prípadov, keď je to v súlade s právnymi predpismi, Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na zárobkovú činnosť.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané spoločnosťou CCC Slovakia s.r.o., ktorá je správcom týchto osobných údajov.


2. Užívateľ poskytuje osobné údaje dobrovoľne, ich poskytnutie je však nutné na založenie Účtu, využitie určitých Elektronických služieb a uzavretie Rezervačnej zmluvy, či Predajnej zmluvy. Jednotlivé spracovania osobných údajov sa riadi jednotlivými zásadami spracovania osobných údajov pre daný rozsah a účel spracovania.

3. Spoločnosť CCC používa vhodné technické a organizačné prostriedky, aby bola zabezpečená ochrana spracovávaných osobných údajov.

4. Osobné údaje Užívateľa poskytnuté v rámci Internetového portálu, získané na základe aktivity Užívateľa na Internete či v Kamenných predajniach a údaje získané pomocí Aplikácie budú spracovávané spoločnosťou CCC Slovakia s.r.o. na konkrétne účely, ktoré sú uvedené v rámci jednotlivých formulárov na Internetovom portáli a podrobne špecifikované v Politike súkromia, ktorá je dostupná na Internetovom portáli.

5. Užívateľ má zo zásady a podľa využívania konkrétnych funkcionalít právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov, právo podať námietku, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať ich úpravu, vymazanie, obmedzenie spracovania  a právo na prenos údajov.

6. Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v záložke „Zásady ochrany osobných údajov” na Internetovom portáli.
XII. VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A ZMENA PRAVIDIEL


1. Spoločnosť CCC je oprávnená kedykoľvek vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb alebo ľubovoľnú licenčnú zmluvu uzavretú podľa bodu V. Pravidiel s Užívateľom s mesačnou výpovednou dobou, a to zo závažných dôvodov, za ktoré sa považujú (konečné vymenovanie):

 a. zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb spoločnosťou CCC elektronickou cestou, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti stanovené v zmluve uzatváranej medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC alebo zmena výkladu týchto právnych predpisov, ku ktorej dôjde na základe súdnych rozhodnutí, odporúčaní alebo pokynov príslušných úradov či orgánov,

b. zmeny spôsobu poskytovania služieb, ku ktorým dôjde z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek vymedzených v týchto Pravidlách),

c. zmeny rozsahu alebo poskytovania služieb podľa týchto Pravidiel vykonané spoločnosťou CCC prostredníctvom zavedenia nových, zmeny alebo zrušenie doterajších funkcionalít alebo služieb podľa týchto Pravidiel.

2. Spoločnosť CCC pošle oznámenie v rozsahu vymedzenom v ods. 1 vyššie na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri zakladaní Účtu alebo pri Rezervácii, pokiaľ nemá takú e-mailovú adresu Užívateľa, bude mu oznámenie doručené v rámci notifikácií v Aplikácii.

3. Spoločnosť CCC je oprávnená vypovedať Užívateľovi Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek časť licenčnej zmluvy podľa bodu V. Pravidiel so sedemdennou výpovednou dobou alebo môže ukončiť jeho využívanie Internetového portálu (vrátane Aplikácie)  a ukončiť možnosť vykonávať Rezervácie, môže obmedziť jeho prístup k časti alebo k celému Obsahu, a to len zo závažných dôvodov, t. j. pokiaľ sa Užívateľ dopustí hrubého porušenia týchto Pravidiel, t.j. v situáciách, keď Užívateľ (konečné vymenovanie) porušuje ustanovenia bodu II. 10 a, c, d, e, f, g, h týchto Pravidiel.

4. Spoločnosť CCC si vyhradzuje právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb (a v dôsledku toho vymazať Účet) v prípade, pokiaľ je Účet Užívateľa neaktívny počas aspoň 3 rokov.

5. Užívateľ, voči ktorému bolo použité ustanovenie 3 vyššie, môže využívať Internetový portál až potom, keď sa spojí so spoločnosťou CCC (prostredníctvom ZC) a získa jej súhlas na jeho ďalšie využívanie.

6. Podmienky a prílohy Podmienok sú vytvorené a platné v súlade s Občianskym zákonníkom.  

7. Spoločnosť CCC môže vykonať zmenu týchto Pravidiel (s výnimkou bodu VIII., ktorý sa týka Užívateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, a ktorý môže byť zmenený kedykoľvek na základe všeobecne platných právnych predpisov), pokiaľ dôjde k výskytu aspoň jednej  z ďalej uvedených závažných príčin (konečné vymenovanie):

a) zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb spoločnosťou CCC elektronickou cestou, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti stanovené v zmluve uzatváranej medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC alebo zmena výkladu týchto právnych predpisov, ku ktorej dôjde na základe súdnych rozhodnutí, odporúčaní alebo pokynov príslušných úradov alebo orgánov,

b) zmeny spôsobu poskytovania služieb, ku ktorým dôjde z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek vymedzených v týchto Pravidlách),

c) zmeny rozsahu alebo poskytovania služieb podľa týchto Pravidiel vykonané spoločnosťou CCC prostredníctvom zavedenia nových, zmeny alebo zrušenie doterajších funkcionalít alebo služieb podľa týchto Pravidiel.

8. V prípade zmeny Pravidiel je spoločnosť CCC povinná zverejniť ich znenie na Internetovom portáli a poslať ich e-mailom na adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb, čo budú zmluvné strany považovať za oznámenie o zmene vykonanej spôsobom, ktorý umožňuje Užívateľovi, aby sa oboznámil s jej obsahom. Ak nemá spoločnosť CCC k dispozícii e-mailovú adresu Užívateľa, tak oznámi zmenu Pravidiel
Užívateľovi prostredníctvom notifikácií v Aplikácii.

9. Zmena Pravidiel vstupuje v platnosť po uplynutí 14 dní od dňa odoslania oznámenia o jej vyhotovení. Užívatelia, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, t. j. Užívatelia, ktorí si založili Účet, majú právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb v lehote do 14 dní od dňa, v ktorom dostali oznámenie o zmene. Zmena Pravidiel sa nevzťahuje na Zmluvy o poskytovaní služieb, Rezervačnej zmluvy a Kúpne zmluvy, ktoré uzavreli Užívatelia so spoločnosťou CCC predtým.

XIII. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA UŽÍVATEĽOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI


1. Tento bod Pravidiel a ustanovení, ktoré sú v ňom uvedené, sa týkajú výhradne
Užívateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.

2. Spoločnosť CCC je oprávnená vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu podľa bodu V. Pravidiel, ktoré sú uzavreté s Užívateľmi, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov tak, že príslušnému Užívateľovi zašle oznámenie o odstúpení ľubovoľným spôsobom.

3. CCC má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, v lehote 30 dní odo dňa jej uzatvorenia. Odstúpenie od Predajnej zmluvy v tomto prípade môže nastať bez udania dôvodu a nevytvorí na strane Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom žiadne nároky voči CCC.


4. Spoločnosť CCC ani jej zamestnanci, oprávnení zástupcovia a zmocnenci nenesú zodpovednosť voči Užívateľovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom alebo zmocnencom za akékoľvek škody, vrátane ušlého zisku, pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne.

5. Všetky spory vzniknuté medzi spoločnosťou CCC a Užívateľom, ktorý nie je Spotrebiteľom, budú predložené na rozhodnutie súdu, ktorý je príslušný pre sídlo spoločnosti CCC.

6. Vo vzťahu k Užívateľom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, je spoločnosť CCC oprávnená realizovať zmenu Pravidiel kedykoľvek.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti dňa 20.10.2020.

2. Spoločnosť CCC uzatvára zmluvy v slovenskom jazyku.

3. Podstatné ustanovenia uzatváranej zmluvy sa zaznamenávajú, zabezpečujú  a sprístupňujú zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Užívateľa.

4. Uloženie, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie Užívateľovi dôležitých ustanovení uzatváranej Kúpnej zmluvy, je realizované prostredníctvom zaslania e-mailu s potvrdením prijatej Objednávky, zaslaním emailu s informáciou o realizácii prepravy a emailu s priloženým fiškálnym dokladom o potvrdzujúcim kúpu tovaru. Kúpna zmluva je uložená a zabezpečená v informačnom systéme internetového portálu.

5. Spoločnosť CCC zabezpečuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sú primerané  možnému ohrozeniu bezpečnosti, ku ktorému môže prísť pri poskytovaní funkcionalít alebo služieb na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Využívanie Elektronických služieb je spojené s typickými hrozbami, ktoré sa vyskytujú pri posielaní údajov prostredníctvom Internetu, ako je hrozba ich šírenia, straty alebo sprístupnenia neoprávneným osobám.

6. Obsah Pravidiel je pre Užívateľa prístupný bezplatne na adrese ccc.eu/sk/pravidla, kde je možné si ich kedykoľvek prehliadať alebo vytlačiť, čo je možné vykonať aj v Aplikácii.

7. Spoločnosť CCC oznamuje, že využívanie Internetového portálu prostredníctvom internetového prehliadača alebo Aplikácie, vrátane Rezervácií, a aj telefonická komunikácia so ZC, môže byť spoplatnená poplatkami za pripojenie na Internet (poplatok za zasielanie údajov) alebo poplatky za telefónne hovory, a to vo výške podľa tarifu príslušného poskytovateľa týchto služieb.

8. Záležitosti neupravené týmito Pravidlami sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä: Občianskym zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode a ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi.

9. Uplatnenie ustanovení týchto Podmienok nezbavuje spotrebiteľa ochrany, prináležiacej mu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky, ktoré nie je možné vylúčiť v rámci zmluvy medzi CCC a spotrebiteľom.


Príloha 1

Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy (tento formulár musí byť vyplnený a odoslaný v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy)


Predchádzajúce nariadenia sú k dispozícii na adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky