Vyberte kategóriu

PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU CCC KLUB

Nasledovné Podmienky vernostného programu sú platné do 30.6.2021.

Nové Podmienky vernostného programu sú platné od 1.7.2021 a sú dostupné na:
https://ccc.eu/sk/podmienky-klub-01-07-2021.


PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU CCC KLUB


Vážený zákazník,


ďakujeme za Váš záujem o náš klub. Môžete sa k nám pridať kedykoľvek prostredníctvom našej webovej stránky, alebo v našich kamenných predajniach – za predpokladu, že máte dovŕšených 16 rokov. Potvrdením Vášho členstva v CCC klube bude Vaša klubová karta, ktorá Vám umožní tešiť sa z výhod klubu.


Hlavnou úlohou vernostného programu je sústrediť sa na Vás ako člena klubu. V prípade, že máte viac ako 18 rokov, budeme sledovať Vaše záujmy, históriou nákupov alebo obľúbené modely obuvi, čo nám umožní lepšie pochopiť Vaše zvyky a očakávania, a tak dokážeme pre Vás pripraviť ponuku v súlade s Vašimi potrebami.


Ako plnoletý člen klubu budete mať prístup k špeciálnym vybraným akciám, o ktorých Vás budeme informovať mailom alebo SMS správou. Ak máte viac ako 16 rokov, ale nie ste ešte plnoletý, môžete využívať CCC klub v obmedzenom rozsahu a dozvedať sa iba o všeobecných akciách určených pre všetkých našich zákazníkov (nebudeme teda analyzovať Vaše záujmy, aby sme podľa toho pripravili ponuku). CCC klub Vám začne prinášať ozajstné výhody, vrátane tých, ktoré sa zakladajú na profilovaní, ak dosiahnete vek 18 rokov. Členstvo v klube môžete zrušiť kedykoľvek (v takom prípade Vaše osobné údaje odstránime).


Nižšie uvádzame podrobné podmienky CCC klubu. Informácie sa Vám môžu zdať príliš detailné, nakoľko to vyžaduje platná legislatíva, avšak snažili sme sa nasledujúci obsah čo najviac zjednodušiť. V prípade, že budete mať doplňujúce otázky, radi Vám odpovieme.§ 1. Predmet podmienok a zásady CCC klubu


1. V tomto dokumente sú uvedené:

a) zásady fungovania CCC klubu;

b) podmienky účasti v CCC klube, vrátane práv a povinností organizátora a členov klubu;

c) výhody ponúkané členom klubu (darčeky alebo akcie);

d) zásady komunikácie.

2. CCC klub má za úlohu propagovať a robiť reklamu Organizátorovi, a to aj prostredníctvom stáleho prispôsobovania sa individuálnym potrebám Členov klubu, napr. analýzou toho, ako často plnoletí členovia klubu navštevujú webovú stránku, či a aké produkty kupujú v kamenných predajniach organizátora. Čím častejšie budú plnoletí Členovia klubu využívať služby Organizátora a kupovať jeho výrobky, tým lepšie akcie a prekvapenia bude môcť pripraviť pre týchto členov klubu. Táto činnosť nebude Organizátorovi umožnená v prípade neúčasti v CCC klube, alebo ak člen klubu nemá 18 rokov.

3. V rámci CCC klubu Organizátor mapuje profily plnoletých členov klubu: analyzuje a prognózuje ich osobné preferencie, čo zákazníkom umožňuje využiť výhody, ktoré nie sú  dostupné pre iných zákazníkov, napr. špeciálne akcie, darčeky alebo správy v rámci komunikácie. Vytvorenie profilu plnoletého člena klubu je pre splnenie tohto účelu nevyhnutné. Bez spracovania profilu takéhoto člena klubu, by Organizátor nebol schopný poznať jeho potreby a záľuby a člen klubu by nemohol využívať výhody CCC klubu.

4. CCC klub je určený pre každú osobu staršiu ako 16 rokov, ktorá má záujem stať sa jeho členom (vstup do CCC klubu nie je inak obmedzený).


§ 2. Definície


Všetky pojmy, ktoré sú v týchto podmienkach označené veľkým písmenom, budú mať ďalej uvedený význam, iba ak z kontextu ich použitia nevyplýva niečo iné:

1. CCC klub – vernostný program Organizátora, ktorého špecifiká a zásady sú uvedené v týchto podmienkach. CCC klub usporiadal a spravuje Organizátor, za účelom propagácie a reklamy Organizátora. Cieľom CCC klubu je propagácia a reklama Organizátora, vrátane zvyšovania jeho popularity, ponúkanie jeho výrobkov a využívanie jeho služieb. Žiadne akcie alebo iné zvláštne ponuky nie je možné spájať, ak to tak nevyplýva z podmienok danej akcie, inej zvláštnej ponuky ceny alebo výrobkov.

2. Osobné údaje - informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

3. Prihlasovací formulár – formulár, ktorý vyplňuje osoba vstupujúca do CCC klubu obsahujúci jej Osobné údaje.

4. Karta – karta s osobným číslom vydávaná bezplatne Organizátorom členovi klubu, potvrdzujúca vstup do CCC klubu a umožňujúca jej využívanie. Karta nie je kreditnou kartou, ani kartou do bankomatu či platobnou kartou. V rámci rozvoja funkcionality, môže CCC klub pre pohodlie členov klubu, vydávať kartu aj v elektronickej podobe.

5. Člen klubu – fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov a ktorá vstúpila do CCC klubu v zmysle uvedených podmienok - na základe riadne vyplneného prihlasovacieho formulára - a ktorá s Organizátorom vykonala právny úkon priamo nespojený s jeho podnikateľskou alebo profesnou činnosťou.

6. Komunikácia – služba, vrátane služby poskytovanej elektronicky, nevyhnutný prvok CCC klubu, komunikácia uskutočňovaná Organizátorom smerom k  Členovi klubu elektronickou cestou, najmä formou e-mailových správ, správ zasielaných na telefónne číslo, ktoré uviedol Člen klubu alebo poštou, týkajúca sa CCC klubu, predovšetkým Akcií a ponúk výrobkov a služieb Organizátora, vrátane špeciálnych akcií, určených výhradne pre Členov klubu. V rámci rozvoja funkcionality CCC klubu môže Organizátor uskutočňovať komunikáciu aj inými komunikačnými kanálmi.

7. Účet – služba poskytovaná elektronicky, súbor zdrojov v teleinformačnom systéme Organizátora, umožňujúci Členovi klubu využívať ďalšie funkcionality a služby. Člen klubu sa po uzavretí Zmluvy prihlási na svoj Účet spôsobom uvedeným v Prihlasovacom formulári. Účet umožňuje predovšetkým úpravu informácií o osobných údajoch Člena klubu a prístup k podmienkam. Pre prihlásenie sa k účtu je potrebné uviesť iba obmedzený počet číslic, aby bolo možné odhaliť a opraviť prípadné chyby. V závislosti od rozhodnutia Člena klubu a akceptácie osobitných podmienok môže byť Účet takisto súčasťou širších služieb poskytovaných elektronicky, ktoré Člen klubu využíva.

8. Organizátor – spoločnosť CCC Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I,  IČO 46 509 500, DIČ 2023414492 , e-mail: [email protected]

9. Darček – Organizátorom určený benefit vo vecnej podobe, priznávaný Členovi klubu na základe osobitných predpisov / podmienok uvedených Organizátorom za účelom propagácie a reklamy Organizátora, vrátane jeho výrobkov, služieb a CCC Klubu.

10. Akcia – špeciálne podmienky predaja výrobkov Organizátora v určitom období, vrátane špeciálne určených podmienok pre Členov klubu (ako napr. zľavy, poukazy, výpredaje), stanovené v rámci osobitných pravidiel / podmienok akcie, ktoré je možné využiť len podľa uvedených podmienok.

11. Podmienky / Zmluva – dokument ustanovujúci zásady a špecifikáciu CCC klubu, ako aj zásady poskytovania a využívania služieb sprístupňovaných Organizátorom prostredníctvom webovej stránky. Podmienky určujú práva a povinnosti Člena klubu a Organizátora.

12. Webová stránka – webová stránka Organizátora, ktorá je dostupná na: www.ccc.eu.

13. Technické požiadavky – minimálne technické požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre spoluprácu s teleinformatickým systémom, ktorý používa Organizátor, aj pre on-line vyplnenie prihlasovacieho formulára a využívanie Účtu, t.j.: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na Internet, v prípade mobilných aplikácií mobilné zariadenie; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox, verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer, verzia 10.0 a vyššia, Opera, verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome, verzia 23.0. a vyššia, Safari, verzia 5.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768; (5) zapnutie vo webovom prehliadači možnosti a ukladania Cookies súborov a obsluhy Javascript. Na uzavretie Zmluvy prostredníctvom Webovej stránky musí Člen klubu mať platnú/aktívnu e-mailovú adresu, ako aj klávesnicu alebo iné označujúce zariadenie, ktoré umožňuje správne vyplnenie elektronických formulárov.


§ 3. Všeobecné ustanovenia


1. V súvislosti s účasťou v CCC klube bude Organizátor (nižšie uvedené je nevyhnutné k tomu, aby CCC klub mohol fungovať):

a) analyzovať a prognózovať aspekty týkajúce sa správania a osobných preferencií plnoletých Členov klubu, a to aj automaticky, s cieľom vytvárania profilov týchto Členov klubu, špeciálnych ponúk a Akcií;

b) organizovať Akcie a v závislosti od svojho rozhodnutia zasielať Členovi klubu Darčeky;

c) zasielať Členovi klubu správy v rámci Komunikácie.

2. CCC Klub je organizovaný na území Slovenskej republiky.

3. Účasť Člena klubu v CCC klube je bezplatná a dobrovoľná.

4. Člen klubu môže vstúpiť do CCC klubu v ľubovoľnom okamihu jeho trvania.

5. Práva vyplývajúce z účasti v CCC klube nemôže Člen klubu previesť na tretiu osobu.

6. Člen klubu je povinný účastniť sa v CCC klube spôsobom, ktorý je zhodný s platnými zákonnými predpismi, ustanoveniami Podmienok, ako aj prijatými všeobecnými zásadami spoločenského spolužitia. Člen klubu je povinný najmä:

a) uviesť v prihlasovacom formulári len všetky nutné údaje Člena klubu, ktoré sú pravdivé a aktuálne;

b) neodkladne informovať Organizátora o každej zmene svojich osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári;

c) zachovať číslo Karty ako prísne dôverné (žiadnym spôsobom ho nepostupovať tretím osobám);

d) využívať služby a funkcionalitu CCC klubu, ktoré sprístupňuje Organizátor tak, aby nerušil funkcionalitu CCC klubu a neboli príťažou pre iných Členov klubu a Organizátora;

e) nedodávať a neodovzdávať v rámci CCC klubu žiaden obsah, ktorý zakazujú platné zákonné predpisy, najmä obsah porušujúci majetkové autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva (zákaz uvádzania nezákonného obsahu);

f) nevykonávať činností ako:

- vyvíjanie informatických činností alebo všetkých iných činností, ktorých cieľom je nadobudnutie informácie, ktorá nie je určená pre Člena klubu, vrátane údajov iných Členov klubu alebo zásah do pravidiel alebo technických aspektov fungovania CCC Klubu;

- neoprávnené modifikácie obsahu, ktorý dodal Organizátor.

7. Informácie CCC Klubu, ktoré sú prezentované na Webovej stránke alebo v kamenných obchodoch Organizátora, sú iba pozvánkou na uzavretie Zmluvy a nie ponukou v zmysle platných právnych noriem.


§ 4. Uzatvorenie Zmluvy


1. Podmienkou vstúpenia do CCC klubu (uzavretia Zmluvy) sú nasledujúce skutočnosti:

a) dovŕšenie 16 rokov a obmedzená alebo úplná spôsobilosť na právne úkony (Zmluva uzatváraná s osobou, ktorá dovŕšila 16 rokov a nie je ešte plnoletá, je zmluva všeobecne uzatváraná v drobných bežných veciach každodenného života);

b) vyplnenie prihlasovacieho formulára správny spôsobom, kompletne, čitateľne, v súlade s pravdou a jeho odovzdanie Organizátorovi (v prípade on-line prihlasovacieho formulára sa navyše vyžaduje kliknutie na zaslaný aktivačný odkaz a aktivácia účtu na Webovej stránke);

c) Člen klubu sa oboznámi s Podmienkami a akceptuje ho;

d) Odovzdanie Karty od Organizátora Členovi klubu.

2. V okamihu, keď sú splnené všetky podmienky účasti v CCC klube, uvedené v ods. 1 vyššie, stáva sa osoba vstupujúca do CCC klubu Členom klubu. Po uzatvorení Zmluvy môže Člen klubu využívať Účet.

3. Organizátor môže sprístupniť rôzne formy prihlasovacieho formulára, ktoré si vybral, najmä v papierovej forme alebo v elektronickej forme (napr. na doplnenie prostredníctvom Webovej stránky).

4. V rámci rozvoja funkčnosti CCC klubu môže Organizátor zaviesť aj iné formy Prihlasovacieho formulára.


§ 5. Karta


1. Karty ostávajú majetkom Organizátora a sú vydávané bezplatne.

2. Člen klubu môže mať iba jednu Kartu.

3. Kartu môže používať výhradne ten Člen klubu, ktorému bola vydaná.

4. Podmienkou využitia špeciálnych výhod pre Člena klubu, takých ako Akcie alebo Darček, je predloženie alebo poskytnutie Organizátorovi čísla Karty. Kartu môže používať osoba vždy, keď sa  ňou preukáže.

5. Ak Člen klubu zistí, že Kartu stratil, že je poškodená alebo ukradnutá, musí takúto udalosť nahlásiť Organizátorovi (napr. na e-mail [email protected] alebo v kamennej predajni Organizátora). Člen Klubu dostane v tomto prípade novú Kartu.

6. V každom prípade, keď je Zmluva ukončená, je Člen klubu povinný zničiť alebo vrátiť Kartu Organizátorovi.


§ 6. Zrušenie Zmluvy


1. Doba trvania členstva v  CCC klube je neobmedzená, pričom Osobné údaje Člena klubu Organizátor odstráni vždy po troch rokoch od poslednej aktivity Člena klubu v CCC klube, iba ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

2. Organizátor môže v každom čase zrušiť Zmluvu s mesačnou výpovednou lehotou z vážnych príčin:

a) zmena zákonných predpisov upravujúcich poskytovanie služieb Organizátorom ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve uzatváranej medzi Členom klubu a Organizátorom, alebo zmena interpretácie vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych nariadení, rozhodnutí, odporúčaní alebo návrhov pre túto oblasť príslušných úradov alebo orgánov;

b) zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými dôvodmi;

c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Podmienok prostredníctvom nových, úprava alebo odstránenie doterajších funkcionalít Organizátorom alebo služieb obsiahnutých v Podmienkach;

d) spojenie, rozdelenie alebo transformácia Organizátora alebo zmena iných identifikačných údajov Organizátora uvedených v týchto Podmienkach (v rozsahu nevyhnutnom pre aktualizáciu takýchto údajov).

3. Organizátor môže vypovedať Členovi klubu zmluvu so sedemdennou výpovednou lehotou a/alebo odmietnuť, aby ďalej využíval CCC klub, ako aj môže obmedziť jeho prístup k časti alebo celému obsahu, uvedenému v § 9 nižšie z vážnych príčin, t.j. v prípade, ak Člen klubu hrubým spôsobom poruší tieto Podmienky, t.j. v situáciách, keď Člen klubu poruší ustanovenia § 3, ods. 5 a 6 Podmienok.

4. Svoje vyhlásenie v rozsahu uvedenom v ods. 2 alebo 3 vyššie odošle Organizátor na e-mailovú adresu alebo telefónne čísla, ktoré uviedol Člen klubu v Prihlasovacom formulári.

5. Ak je zmluva vypovedaná, Akcie zostávajú v platnosti po obdobie uvedené v zásadách/podmienkach, osobitne upravených Organizátorom, nie však dlhšie ako je platnosť Zmluvy.


§ 7. Reklamácie a mimosúdne spôsoby riešenia sporov


1. Reklamácie vzťahujúce sa na CCC klub môžu byť podané Organizátorovi v ľubovoľnej forme, napríklad mailom na: [email protected] alebo v ktorejkoľvek kamennej predajni.

2. Odporúča sa, aby Člen klubu v popise reklamácie uviedol informácie o skutočnostiach týkajúcich sa reklamácie, svoju prípadnú požiadavku, ako aj kontaktné údaje podávateľa reklamácie; uľahčí to Organizátorovi vybavenie reklamácie. Požiadavky uvedené v predošlej vete majú len formu odporučenia a nemajú vplyv na účinnosť podaných reklamácií, bez odporúčaného popisu reklamácie.

3. Organizátor sa vyjadrí k reklamácii Člena klubu okamžite, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ju dostal, iba ak zo zákonných predpisov alebo osobitných poriadkov nevyplýva iná lehota.

4. Účasť v CCC klube nenarušuje práva, ktoré boli priznané Členovi klubu na základe právnych predpisov, vrátane tých, ktoré vyplývajú z toho, že Člen klubu má štatút spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa.

5. Využitie mimosúdnych spôsobov urovnania reklamácie a uplatňovania nárokov má dobrovoľný charakter. Nižšie uvedené zápisy majú informatívny charakter a nie sú záväzkom Organizátora pre využitie mimosúdnych spôsobov riešenia sporov.

6. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Od 1.2.2016 má spotrebiteľ možnosť riešiť spory mimosúdnou cestou.


§ 8. Osobné údaje


1. Správcom Osobných údajov Člena klubu je Organizátor.

2. Osobné údaje Člena klubu v Prihlasovacom formulári, údaje získané na základe aktivity plnoletého Člena klubu na Internete, v mobilných aplikáciách a kamenných predajniach Organizátora alebo skupiny CCC, údaje o transakciách vykonaných s použitím Karty (vrátane použitia čísla karty, dátumu a miesta transakcie, jej predmetu, zaplatenej ceny, spôsobu úhrady za transakciu), údaje o polohe (s dodatočným súhlasom, ktorý môže byť v každom okamihu odvolaný pomocou nastavení zariadenia Člena klubu), bude Organizátor spracovávať za účelom uzavretia Zmluvy a jej realizácie, najmä:

a) registrácie Členov klubu, vydávania Kariet, uznávania a riešenia reklamácií:

b) prezentácie reklám, ponúk a Akcií týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Organizátora;

c) vyhodnotenia a analýzy aktivity a informácie o plnoletom Členovi klubu, aj v rámci automatizovaného spracovania Osobných údajov (profilovanie), analýz trhu a štatistických rozborov;

d) priznávania, prezentácie, udeľovania a realizácie špeciálnych ponúk určených pre plnoletého Člena klubu, Akcií, Darčekov alebo reklamného obsahu týkajúceho sa výrobkov alebo služieb Organizátora, prispôsobených jeho preferenciám (profilovanie), a to aj v dôsledku automatizovaného rozhodovania.

3. Toto profilovanie spočíva v zostavení vybraných Osobných údajov s aktivitou plnoletého Člena klubu napr. na Internete, v mobilnej aplikácii, v kamenných predajniach Organizátora a údajov týkajúcich sa informácie o polohe (ak Člen klubu súhlasí s uvedením svojej zemepisnej polohy). Tieto činnosti sú nutné pre plnenie Zmluvy a:

a) umožnia Organizátorovi lepšie pochopiť zvyky a očakávania plnoletého Člena klubu, pripraviť ponuku Organizátora, čím sa CCC klub stane  efektívnejším, lepšie prispôsobeným  potrebám Člena klubu a pre Člena klubu, ktorý dovŕšil 18. rok svojho veku, umožní využívať špeciálne ponuky, Akcie a Darčeky;

b) majú kľúčový význam v realizácii CCC Klubu, ktorý je nastavený na individuálne potreby Členov klubu.

4. Člen klubu má právo sťažovať sa príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov, právo na prístup k svojím Osobným údajom, žiadať ich opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania a prenášanie údajov.


§ 9. Duševné vlastníctvo


Výhradné právo na všetky prvky, vrátanie diel v zmysle Autorského zákona (185/2015 Z.z.), sprístupňovaných Organizátorom, najmä autorské práva, má Organizátor alebo subjekty, s ktorými Organizátor uzavrel príslušné zmluvy. Člen klubu je oprávnený používať uvedený obsah bezplatne, výhradne pre vlastné potreby a výhradne za účelom využitia výhod, aké poskytuje CCC klub, na území Slovenskej republiky, po celý čas trvania Zmluvy. Využívanie uvedeného obsahu v inom rozsahu je prípustné výhradne na základe jasného, vopred udeleného súhlasu oprávneným subjektom pre tieto účel a to písomne, v opačnom prípade neplatí.


§ 10. Zmena Poriadku


1. Organizátor môže zmeniť Poriadok v prípade, že sa vyskytne aspoň jedna z nižšie uvedených vážnych príčin:

a) zmena zákonných predpisov upravujúcich poskytovanie služieb Organizátorom ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych nariadení, rozhodnutí, odporúčaní alebo návrhov pre túto oblasť príslušných úradov alebo orgánov;

b) zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými dôvodmi;

c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Podmienok prostredníctvom nových, úprava alebo odstránenie doterajších funkcionalít alebo služieb obsiahnutých v Podmienkach Organizátorom;

d) spojenie, rozdelenie alebo transformácia Organizátora alebo zmena iných identifikačných údajov Organizátora uvedených v týchto Podmienkach (v rozsahu nevyhnutnom pre aktualizáciu takýchto údajov).

2. Ak by boli vykonané zmeny v Podmienkach, Organizátor sprístupní ucelený text Podmienok na svojej Webovej stránke a v kamenných predajniach Organizátora a oznámi Členom klubu zmenu Podmienok prostredníctvom správ zaslaných na e-mailovú adresu alebo telefóne číslo, ktoré uviedol Člen klubu, čo budú strany považovať za zadanie informácie o zmene do komunikačného prostriedku tak, aby sa zákazník mohol oboznámiť s jeho obsahom.

3. Zmena Poriadku začne platiť po uplynutí 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. Člen klubu má právo vypovedať Zmluvu v lehote 14 dní odo dňa, kedy mu bola oznámená zmena Poriadku. Právo Člena klubu na zrušenie účasti v CCC klube v každom okamihu a bez uvedenia príčin tým nie je dotknuté. Zmena Poriadku nemá vplyv na Darčeky priznané Členovi klubu alebo navrhnuté Akcie pred zmenou Poriadku.


§ 11. Ukončenie členstva / odstúpenie od Zmluvy


1. Člen klubu môže zrušiť členstvo v CCC klube kedykoľvek, a to tak, že podá príslušnú žiadosť v ľubovoľnej forme, napr. mailom na e-mailovú adresu: [email protected] alebo písomne na adrese sídla Organizátora.

2. Nezávisle od práva na rezignáciu z účasti v CCC klube v každom okamihu, v zmysle Zákona o Ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. Člen klubu, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku (t.j. vyplnil on-line Prihlasovací formulár), môže od nej odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzavretia bez uvádzania príčiny a bez akýchkoľvek poplatkov okrem tých, ktoré ukladá zákon. Pre zachovanie lehoty stačí, aby Člen klubu podal Organizátorovi vyhlásenie pred jeho uplynutím. Člen klubu môže podať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, v ktorom oznámi svoje odstúpenie od Zmluvy. Aby bola lehota zachovaná, stačí, ak pošle vyhlásenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy môže byť podané napríklad:

a) mailom na e-mailovú adresu: [email protected];

b) s využitím formulára o odstúpení, ktorý tvorí prílohu č. 1 k týmto Podmienkam.


§ 12. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky platia od 17.5.2018.

2. Plné znenie Podmienok je dostupné na webovej stránke www.ccc.eu, odkiaľ si ich Členovia klubu môžu kedykoľvek vytlačiť, ako aj v kamenných predajniach Organizátora.

3. Túto zmluvu uzatvára Organizátor v slovenskom jazyku. Ukladanie, zaistenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzatváranej Zmluvy prostredníctvom Webovej stránky sa uskutočňuje zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Člen klubu.

4. Organizátor zaistí technické a organizačné prostriedky vhodné pre stupeň ohrozenia bezpečnosti poskytovaných funkcionalít alebo služieb prostredníctvom Webovej stránky. Využívanie Webovej stránky je spojené s typickým nebezpečenstvom pri posielaní údajov cez Internet, takým ako rozširovanie, strata alebo nebezpečenstvo, že prístup k nim získajú neoprávnené osoby.

5. Pre záležitosti, ktoré tieto Podmienky neupravujú, sú záväzné všeobecne platné zákonné predpisy Slovenskej republiky.

6. Voľba práva nezbavuje Člena klubu ochrany na základe právnych predpisov, ktoré nie je možné zo zákona vylúčiť formou zmluvy medzi Organizátorom a Členom klubu; zákon by sa spolu s príslušnými úpravami uplatnil v prípade chýbajúcej voľby.


Príloha č. 1 - Vzor formulára o odstúpení od zmluvy

(tento formulár sa vyplní a pošle len v prípade zámeru odstúpenia od zmluvy)


VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

(tento formulár sa vyplní a pošle len v prípade zámeru odstúpenia od zmluvy)


- Adresát:

CCC Slovakia s.r.o.

Ivanská cesta 16, 

82104 Bratislava


 - Ja/my(*) týmto oznamujem/oznamujeme(*), že odstupujem/odstupujeme od zmluvy o predaji týchto vecí(*) zmluvy o dodávke týchto vecí(*) zmluvy o dielo spočívajúcej na vykonaní nasledujúcich vecí(*)/o poskytovaní týchto služieb(*)


- Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)


- Meno a priezvisko spotrebiteľa(-ov)


- Adresa spotrebiteľa(-ov)


- Podpis spotrebiteľa(-ov) (len vtedy, keď je formulár zasielaný v papierovej forme)


- Dátum

(*) nehodiace sa prečiarknite