DODATOČNE -30% na letnú kolekciu, platí aj na zľavnený tovar s kódom: EXTRA. Využite finálny výpredaj do -70% na ccc.eu

POZRIEŤ

Vyberte kategóriu

PODMIENKY SÚŤAŽE „PREČO MÁM RÁD CCC"

Vymedzenie pojmov


Frázy a pojmy použité v obsahu týchto ustanovení majú význam uvedený nižšie:

1. „Organizátor” – spoločnosť v rámci firmy CCC Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, (ktorá je zároveň doručovacou adresou), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 7778/B, IČO: 45609500, DIČ: 2023414492, e-mailová adresa: [email protected], číslo kontaktného telefónu: (+421) 244 252 652 (platba za hovor ako pri štandardnom pripojení – podľa cenníka príslušného operátora)

2. „Podmienky” – pravidlá súťaže zaväzujúce organizátora, súťažnú komisiu a účastníkov súťaže, upravujú zásady a podmienky súťaže, predovšetkým určujú podmienky účasti v súťaži, práva a povinnosti organizátora ako aj práva a povinnosti účastníkov v súvislosti s účasťou v súťaži.

3. „Súťaž” – Súťaž opísaná v týchto Podmienkach, pod názvom „PREČO MÁM RÁD CCC" organizovaná organizátorom, v čase a za podmienok uvedených v obsahu Podmienok.

4. „Účastník súťaže” alebo aj „Účastník” – je zákazník, ktorý sa správne a úspešne prihlásil do súťaže a spĺňa podmienky oprávňujúce k účasti v súťaži, opísané v obsahu Podmienok, predovšetkým v § 4 Podmienok.

5. „Vyjadrenie” – odpoveď na otázku prečo mám rád CCC, ktorá spĺňa kritériá kvalifikácie v súťaži vymedzené v obsahu Podmienok.

6. „Ceny” – výhry poskytované v súťaži v zmysle Podmienok.

7. „Výhercovia” – víťazi súťaže.

8. „Porota - Team CCC" – organizátorom zvolená komisia súťaže, dohliadajúca na správny priebeh súťaže a vyberajúca víťazov, ďalej v obsahu podmienok nazývaná aj "Komisia súťaže".§ 1

Všeobecné ustanovenia


1. Súťaž sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Podmienok a so všeobecne platnými právnymi predpismi.

2. Podmienky súťaže sú umiestnené na internetovej stránke súťaže www.ccc.eu/sk/contest. Obsah podmienok je k dispozícii pre všetkých, odo dňa začatia súťaže na súťažnej stránke a v sídle organizátora.

3. Súťaž bude zrealizovaná výhradne v internetovom priestore v zmysle a v čase uvedenom v obsahu ustanovení § 3 Podmienok.

4. Prihlásenie sa do súťaže sa uskutočňuje výlučne vyplnením súťažného formulára po uskutočnení nákupu na www.ccc.eu/sk, ktorý zákazník nájde na web stránke https://ccc.eu/sk/contest a obdrží ho každý zákazník formou automatického emailu po uskutočnení nákupu v súlade s pravidlami týchto Podmienok.

5. Právo účasti v súťaži prisluhuje výhradne osobám, ktoré spĺňajú všetky podmienky účasti v súťaži, uvedené v obsahu Podmienok a nepodliehajú vylúčeniu zo súťaže v súlade s Podmienkami.

6. Pravidlá udeľovania cien sú opísané v § 5 Podmienok.

7. Informácie o súťaži obsiahnuté v akýchkoľvek propagačných a reklamných materiáloch, predovšetkým umiestňované na stránke organizátora www.ccc.eu a na podstránkach, majú výlučne nápomocný charakter; rozsah oprávnení a povinností organizátora vymedzujú Podmienky.

8. Táto súťaž, ktorej podmienky boli určené organizátorom, nie je hazardnou hrou v zmysle zákona.§ 2

Všeobecné pravidlá

 

1. Súťaž má celonárodný charakter, je zverejňovaná na internete, predovšetkým na súťažnej stránke ako aj na stránke organizátora www.ccc.eu/sk a je určená pre používateľov internetovej siete.

2. Účasť v súťaži je úplne dobrovoľná bez poplatku, pričom súťaž je určená výhradne pre osoby, ktoré spĺňajú kritériá kvalifikácie v súťaži, opísané v § 4 Podmienok.

3. Každý z účastníkov súťaže môže do súťaže prihlásiť opakovane za predpokladu splnenia Podmienok pre každé jedno prihlásenie.§ 3

Termín trvania súťaže, miesto konania a vyhlásenie výsledkov


1. Súťaž sa začína dňa 30.10.2020 a trvá do 8.11.2020, t.j. 10 dní.

2. Súťaž sa usporadúva na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok a mobilnej aplikácie spoločnosti CCC, prístupných na adrese URL: www.ccc.eu/sk

3. Každé prihlásenie sa do súťaže, ktoré je v súlade s Podmienkami, je hodnotené samostatne.

4. Výhercov súťaže vyberie komisia organizátora pozostávajúca z 10 členov, pričom hodnotenie jednotlivých súťažiacich prebehne anonymne. Každý účastník bude označený len číslom objednávky, ktorou získal prístup do súťaže bez uvedenia osobných údajov. Víťazom sa stane účastník s najvyšším počtom hodnotení od komisie so zohľadnením kritérií ako: originálnosť, jedinečnosť, nápaditosť. V prípade zhodného počtu hlasov o víťazovi rozhodne hlas predsedu komisie.

5. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční do 17.11.2020

6. Každý výherca ceny bude informovaný prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu výhercu súťaže, ktorú uviedol počas prihlasovania účasti v súťaži.

7. Rozhodnutia súťažnej komisie sú konečné a záväzné pre účastníkov súťaže pričom to nevylučuje právo účastníka nárokovať si náhradu škody v súlade so všeobecnými princípmi.§ 4

Podmienky účasti v súťaži

 

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý počas termínu súťaže zrealizuje nákup prostredníctvom webových stránok alebo mobilnej aplikácie spoločnosti CCC.

2. Na webových stránkach https://ccc.eu/sk/contest, vyplní svoju e-mailovú adresu, číslo objednávky z nákupu ktorý zrealizoval, odpovie na otázku: „Prečo máte radi CCC?“, vyjadrí súhlas s podmienkami súťaže a odpoveď odošle.

3. Účasť v súťaži je bezplatná.

4. Právo účasti v súťaži náleží osobám, ktoré spĺňajú podmienky účasti v súťaži, uvedené v Podmienkach a nepodliehajú vylúčeniu zo súťaže, v súlade s obsahom ustanovení 4 nižšie.

5. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka, ktorá sa oboznámi s týmito Podmienkami a celkovo spĺňa nasledovné podmienky:

a) má adresu trvalého bydliska na území Slovenskej Republiky;

b) má viac ako 16 rokov; pričom ak pôjde o neplnoletú alebo nesvojprávnu osobu organizátor vyžaduje, aby každá činnosť takýchto osôb (vrátane prihlásenia sa do súťaže) bola v súlade s vedomím právneho zástupcu. Splnenie podmienky uvedenej vyššie sa bude overovať vo fáze udeľovania cien.

c) má prístup k internetu, vrátane súťažnej stránky;

d) oboznámila sa s podmienkami a akceptovala ustanovenia podmienok;

e) poskytla súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel súťaže, v súlade s klauzulou súhlasu umiestnenou na súťažnej stránke.

6. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, spolupracovníci ako aj členovia riadiacich orgánov organizátora ako aj príslušníci najbližších rodín týchto osôb. Rodinnými príslušníkmi sa rozumejú manžel/ka, deti, rodičia a súrodenci.

7. Účasťou v súťaži účastníkom nevznikajú žiadne nároky voči organizátorovi, získať akékoľvek profity alebo odmeny, ktoré nie sú uvedené v obsahu Podmienok, s výnimkou prípadných nárokov účastníka nárokovaných podľa všeobecne platných podmienok náhrady škody.§ 5

Ceny a ich udelenie


1. Sponzorom cien v súťaži je Organizátor.

2. Do súťaže Organizátor vložil 103 cien, a to konkrétne:

a/ 100 ks cien „vrátenie peňazí“ čo predstavuje vrátenie hodnoty realizovanej objednávky, ktorá bola podkladom k účasti v súťaži. Zaplatená suma objednávky bude poslaná na účet výhercu, ktorý Organizátorovi oznámi emailom do 5 dní od obdržania informácii o výhre.

b/ 3 ks darčekových poukážok v hodnote 1000 €, ktorá môže byť použitá pri nákupe v ktorejkoľvek predajni CCC na Slovensku

3. Ceny udeľuje výhercom Organizátor.

4. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke súťaže v termíne a spôsobom uvedeným v § 3 Podmienok.

5. Okrem toho, každý z výhercov bude v termíne uvedenom v § 3 Podmienok upovedomený o výhre v súťaži elektronickou cestou, prostredníctvom e-mailu zaslaného na emailovú adresu výhercu súťaže, ktorú uviedol pri prihlasovaní svojej účasti v súťaži.

6. Výherca ceny „vrátenie peňazí“ v súťaži sa zaväzuje v termíne 5 pracovných dní od dátumu upovedomenia víťaza o výhre informovať organizátora (prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu z ktorej obdržal informáciu o výhre) o čísle účtu, na ktorú chce zaslať výhru t.j. sumu, ktorú zaplatil za objednávku, ktorá bola podkladom k účasti v súťaži.

7. Ceny v súťaži (darčekové poukážky) budú zaslané poštou na adresu výhercu, ktorú výherca oznámi organizátorovi v termíne 5 pracovných dní od dátumu upovedomenia víťaza o výhre.

8. Účastník nemá právo výhrady k povahe ceny, ako aj právo na zmeny cien na inú vec alebo finančný ekvivalent.

9. Organizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych kontaktných údajov (predovšetkým e-mailu) zo strany výhercu súťaže ako aj za nevyužitie ceny zo strany výhercu, v období jej platnosti.

10. Výherca nemôže preniesť právo na výhru na inú osobu pred jej prevzatím od organizátora.

11. Za zdanenie výhry v zmysle platných právnych predpisov zodpovedá výherca.§ 6

Osobné údaje


1. Osobné údaje účastníkov budú spracované v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v čase a rozsahu nevyhnutnom na zrealizovanie súťaže, výberu výhercov, upovedomenia o získaní ceny, udelení ceny a vybavení prípadných reklamácií.

2. Správcom údajov je organizátor súťaže.

3. Každý má právo prístupu k obsahu svojich osobných údajov ako aj na ich opravu a vymazanie podľa podmienok uvedených v zákone o ochrane osobných údajov.§ 7

Reklamácie


1. Reklamácie účastníkov týkajúce sa súťaže sa môžu zasielať e-mailom na adresu [email protected] alebo v písomnej forme doporučeného listu na adresu sídla organizátora (Kopčianska 10, 851 01 Bratislava) v lehote 14 dní od dátumu ukončenia súťaže.

2. O dodržaní termínu opísaného v ods. 1 tohto paragrafu rozhoduje dátum odoslania reklamácie.

3. Reklamácie podané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.

4. Reklamácie musia obsahovať údaje osoby, ktorá reklamáciu posiela, predovšetkým umožňujúce udelenie odpovedi na reklamáciu, v súlade s ustanoveniami ods. 5 nižšie, ako aj stručný opis predmetu reklamácie.

5. Účinné podanie reklamácie bude okamžite riešené, nie však neskôr ako v termíne 14 dní od dátumu obdržania reklamácie. Reklamujúci bude upovedomený o spôsobe riešenia reklamácie vo forme príslušnej reklamačnej formy tzn. buď vo forme spätného e-mailu alebo doporučeným listom.

6. Rozhodnutia organizátora v reklamačnom procese sú konečné pričom to nevylučuje právo nároku zo strany účastníka, podľa všeobecných zásad náhrady škody.§ 8

Záverečné ustanovenia


1. Účasť v súťaži znamená, že účastník súťaže sa oboznámil s obsahom podmienok a akceptuje predmetné ustanovenia.

2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny obsahu ustanovení a podmienok súťaže počas jeho trvania v prípade zmeny platných právnych predpisov v rozsahu týkajúcom sa ustanovení. O každej zmene Podmienok bude účastník informovaný prostredníctvom zverejnenia na súťažnej stránke príslušnej informácie s obsahom nového ustanovenia.

3. Organizátor zaručuje, že všetky spory a vlastnícke nároky, ktoré môžu vzniknúť medzi organizátorom a účastníkom v súvislosti s obsahom alebo realizáciou tejto súťaže, budú v prvom rade riešené dohodou a s využitím všetkých dostupných zásad a mediálnych techník. Predovšetkým organizátor zaručuje, že jeho zástupcovia budú pripravení a k dispozícii viesť dialóg, s cieľom dosiahnuť dohodu v lehote prvých 10 dní od dátumu vzniku sporu. V prípade ak zlyhajú pokusy o dosiahnutie dohody účastník má právo dožadovať sa svojich nárokov súdnou cestou.

4. Táto súťaž a všetky právne vzťahy, ktoré vyplývajú z tohto úplného znenia pravidiel, sa riadia právom Slovenskej republiky.


Úplné znenie týchto pravidiel nadobúda platnosť a účinnosť od 30.10.2020