Vyberte kategóriu

Podmienky pre vrátenie tovaru

Ak ste si zakúpili tovar v internetovom obchode – postup pre vrátenie tovaru nájdete na našich internetových stránkach v záložke Vrátenie tovaru.


Tovar môžete vrátiť v ktorejkoľvek kamennej predajni CCC na Slovensku alebo využiť bezplatné vrátenie prostredníctvom kuriéra DPD.
 

Tovar zakúpený v internetovom obchode, dokonca aj v prípade, že nesie známky používania, môže byť na základe nižšie uvedených pravidiel odoslaný do skladu internetového obchodu. Pamätajte, že zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, následkom používania tovaru iným spôsobom, ako bolo nevyhnutné pre overenie jeho určenia, vlastností a fungovania.


UPOZORNENIE: Ak vrátenie tovaru nesie známky používania, alebo je tovar akýmkoľvek spôsobom poškodený, zamestnanci kamennej predajne CCC nie sú oprávnení ho od vás prevziať a je potrebné ho poslať do skladu internetového obchodu.


Ak chcete vrátiť tovar zakúpený v kamennej predajni postupujte podľa nižšie uvedených podmienok.Podmienky pre vrátenie tovaru zakúpeného v kamenných predajniach CCC 


I. Spoločnosť CCC poskytuje svojim zákazníkom na základe nižšie uvedených podmienok možnosť vrátiť nový a nepoužívaný tovar zakúpený v kamenných predajniach, a to bez uvedenia dôvodu. Táto možnosť sa vzťahuje na celý sortiment tovaru (ďalej ako „tovar”) s výnimkou kozmetiky, doplnkov určených na starostlivosť o obuv a bižutérie.


1. Zákazník, ktorý nie je členom CCC Klubu, môže tovar vrátiť v lehote siedmim kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dátume zakúpenia tohto tovaru. 


2. Zákazník, ktorý je členom Klubu CCC, a ktorý svoj nákup tovaru zaregistroval na klubovú kartu, môže tento tovar vrátiť v lehote tridsať kalendárnych dní nasledujúcich po dátume zakúpení tovaru. 


3. Uvedené lehoty pre vrátenie tovaru vypršia posledný deň súbežne s koncom otváracích hodín kamennej predajne, kam zákazník tovar doručil. Ak koniec lehoty pre vrátenie tovaru pripadá na deň, kedy je kamenná predajňa CCC pre zákazníkov zavretá, táto lehota vyprší súbežne s koncom otváracích hodín takejto predajne v najbližší nasledujúci deň, kedy bude predajňa otvorená.


4. Vrátený tovar musí byť doručený v pôvodnom a nepoškodenom obale do ktorejkoľvek kamennej predajne siete CCC na území daného štátu, a síce vo vyššie uvedených lehotách ako v bodoch 1. a 2., počas otváracích hodín pre zákazníkov danej predajne, inak zaniká nárok na  vrátenie tovaru. 


5. Súčasne je zákazník povinný s vráteným tovarom predložiť aj doklad o jeho zakúpení, a to vo forme originálu pokladničného bloku alebo daňovej faktúry, inak zaniká nárok na vrátenie tovaru. Ak je zákazník členom CCC Klubu, a pokiaľ si svoj nákup zaregistroval na klubovú  kartu, pokladničný blok alebo faktúra nie sú potrebné.  


6. Ak zákazník využije právo na vrátenie tovaru, zmluva o predaji, vzťahujúca sa k vrátenému tovaru, bude považovaná za neplatnú, za predpokladu, že účinnosť prehlásenia o zámere využiť právo na vrátenie tovaru je podmienená požiadavkou na splnenie povinností uvedených vyššie v odstavcoch č. 3 a 4 (zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy). 


7. Zákazník znáša priame náklady za vrátenie tovaru, vrátane jeho doručenia do kamennej predajne. Spoločnosť CCC môže v rámci marketingovej akcie zákazníkovi ponúknuť prevzatie vráteného tovaru spoločnosťou CCC.


8. Vrátenie tovaru musí byť zdokumentované podpismi. Zákazník a zamestnanec, ktorí uplatňujú  vrátenie tovaru, podpíšu dokument vo forme vrátenia na základe bloku alebo vrátenia na základe faktúry.  


9. Počas trvania jednorazových marketingových akcií (také, ktoré trvajú menej ako 24 hodín) nie je možné uplatniť vrátenie tovaru, a to preto, že počas marketingovej akcie sú  zamestnanci predajne, ktorá vrátenie tovaru prijíma, len obmedzene dostupní – čo však nevylučuje právo na vrátenie tovaru priznané týmito pravidlami. V súlade s platnými predpismi nie je možné vrátiť tovar, ktorý zákazník získal výmenou za nový v dôsledku zistenia, že sa tovar nezhoduje so zmluvou.  


10. Vrátený môže byť iba tovar, za ktorý bola vykonaná platba pomocou platobnej karty, vrátane odvodených metód, ktoré sú akceptované platobnými terminálmi (mobilný telefón a iné), v hotovosti alebo pomocou darčekovej karty CCC. Nie je možné vrátiť tovar zakúpený pomocou darčekových poukážok obchodného centra, stravných lístkov a iných podobných dokumentov, ktoré neboli vydané spoločnosťou CCC.


11. Podmienky alebo pravidlá pre vrátenie tovaru (vrátane absencie takých nárokov), ktoré sú samostatne definované v kúpnej zmluve alebo iných predpisoch (napríklad marketingové akcie), majú pri uplatnení prednosť, vzhľadom k týmto podmienkam pre vrátenie tovaru.


12. Ak bude realizovaný ďalší nákup, a to aj bezprostredne po vrátení tovaru, bude to znamenať uzavretie samostatnej kúpnej zmluvy na základe aktuálne platných podmienok. V prípade, ak sa na vracaný tovar vzťahovala zľava, nebude k novej kúpnej zmluve táto zľava zarátaná, pokiaľ sa v okamihu nákupu na novo zakúpený tovar nevzťahuje zľava, iba ak by to vyplývalo priamo z podmienok danej marketingovej akcie. To sa týka aj situácií, kedy sa na vracaný tovar vzťahovala zľava z dôvodu použitia zľavovej kartičky alebo jednorazového kódu (zľava nebude znovu zarátaná).


13. Bez ohľadu na vyššie uvedený bod 12, ak bezprostredne pri vrátení tovaru bude realizovaný ďalší nákup obuvi, ktorý sa bude týkať rovnakého tovaru, aký bol ten vrátený (najmä totožného, čo sa týka modelu a farby), a líšiť sa bude iba rozmerom, zľava, ktorá sa vzťahovala na vracaný tovar, bude znovu udelená, iba ak z podmienok danej reklamnej akcie, používania zľavových kartičiek alebo zľavového kódu vyplývalo niečo iné. 


14. Za vrátený tovar zákazník obdrží čiastku, ktorá zodpovedá cene uvedenej na doklade o jeho predaji, a to v hotovosti alebo bezhotovostne na platobnú kartu. Vrátená platba za tovar zakúpená prostredníctvom darčekovej karty CCC bude vyplatená v hotovosti. V prípade platieb pomocou odvodených bezhotovostných metód (mobilný telefón a podobne), budú peniaze vrátené v hotovosti.  


15. Bezhotovostné vrátenie platby je možné realizovať výhradne iba na platobnú kartu, ktorou bola platba realizovaná. Ak zákazník nemôže predložiť kartu a potvrdiť transakciu z terminálu, na ktorom je viditeľné číslo platobnej karty počas transakcie, bude vrátenie platby realizované v hotovosti.  


II. Zamestnanci kamennej predajne CCC sú oprávnení pred prijatím vrátenia tovaru overiť, či zákazník splnil podmienky opísané v tomto dokumente. Vrátenie plnej čiastky zaplatenej ceny môže prebehnúť až potom, ako zákazník doručí tovar do predajne a bude potvrdené splnenie ostatných podmienok opísaných v tomto dokumente.