Vyberte kategóriu
Zamestnanci sú tým najvzácnejším prvkom, ktorý každá firma má. Aj CCC Slovakia, s.r.o. podporuje svojich zamestnancov v ich osobnom rozvoji, a preto si vážime, že sme sa mohli zapojiť dopytového projektu financovaného z programu Zamestnanosť pod názvom Podpora pracovných miest:


Rozvoj zručností zamestnancov CCC Slovakia

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Číslo projektu: 312031Q562

Dĺžka trvania: 11/2018 – 2/2020Cieľom tohto projektu je zvýšiť sektorové zručnosti zamestnancov predajní v sektore maloobchodu s potenciálom k budúcemu kariérnemu rastu. Týmto vzdelávaním by sa mali zlepšiť nedostatočné odborné zručnosti spojené s predajom tovaru, slabšia komunikácia s klientom a vyššia fluktuácia.


Výsledkom projektu bude skupina 120 osôb, ktoré budú mať zvýšené kompetencie v oblasti obchodu. Po úspešnom ukončí projektu, budú môcť byť obsadení na vyššie pozície.


Rozvoj zručností a vzdelávanie našich zamestnancov nám pomôže vytvoriť v predajniach väčšiu konkurencieschopnosť personálu a zaistí vytvorenie profesionálnych pracovných tímov. Významným prvkom tohto projektu je zapojenie zamestnancov v kategórií nad 50 rokov.


Kontinuita projektu je zabezpečená prenosom potrebných informácií k ostatným zamestnancom v jednotlivých predajniach. Projekt je tvorený jednou hlavnou aktivitou a dvomi podaktivitami. Všetky aktivity sú v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“


www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

www.mpsvr.sk

www.minv.gov.sk