Vyberte kategóriu

Podmienky akcie „Predĺžený termín na vrátenie výrobkov“

Upozornenie! Akcia „Predĺžený termín na vrátenie výrobkov“ platí do 27.06.2020 (vrátane).


I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto Podmienky Akcie pod názvom: „Predĺžená lehota na vrátenie výrobkov“ stanovujú pravidlá realizácie, Podmienky, rozsah a postup vybavovania sťažností, pravidlá používania a práva osôb zúčastňujúcich sa na akcii, ako aj povinnosti organizátora (ďalej len „Podmienky Akcie“).

2. Organizátorom Akcie „Predĺžená lehota na vrátenie výrobkov“ (ďalej len „Akcia“) je spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, 851 01, IČO: 46509500; e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: (+4218) 244 252 652 (poplatok ako pri štandardnom hovore - podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej tiež: „CCC“) ,

3. Akcia sa vykonáva na území Slovenskej republiky v internetovej službe dostupnej na adrese URL: https://ccc.eu/sk (ďalej len „internetový obchod“), a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie CCC dostupnej pre mobilné zariadenia na nasledujúcej adrese URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile and https://apps.apple.com/pl/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (ďalej len „mobilná aplikácia“) a vo všetkých kamenných predajniach CCC (ďalej len „obchody CCC“)

4. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí uskutočnili nákup v internetovom obchode vrátane mobilnej aplikácie alebo v kamennej predajni CCC (ďalej len „Účastník Akcie“).

5. Akcia je zverejnená na webovej stránke vrátane mobilných aplikácií a v kamenných predajniach CCC.II. Predmet Akcie a Podmienky používania Akcie


1. Predmetom Akcie je možnosť pre Účastníka využívať Akciu za podmienok uvedených v Podmienkach Akcie vrátane možnosti vrátiť zakúpené Produkty do 60 dní odo dňa zakúpenia po 13. Februári 2020 (ďalej len „Predmet Akcie“).

2. Účastníkom môže byť každý zákazník, vrátane zákazníkov, ktorí sú členmi vernostného programu CCC Klub, ktorého pravidlá účasti sú dostupné na adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky-vernostneho-programu-ccc-klub.

3. Akcia sa týka nákupu uskutočneného prostredníctvom internetovej služby vrátane mobilnej aplikácie alebo v kamennej predajni CCC.

4. Akcia je platná od 14. marca 2020 do jej zrušenia a uplatňuje sa na produkty zakúpené po 13. februári 2020 vrátane (ďalej len „Trvanie Akcie“).

5. Účasť na akcii je dobrovoľná a bezplatná tj vrátenie Produktov v rámci Akcie nevyžaduje, aby zákazníkovi vznikli dodatočné náklady okrem nákladov spojených s vrátením produktov v internetovom obchode vrátane mobilnej aplikácie, ktoré znáša Účastník Akcie v plnom rozsahu, ak Účastník Akcie využije možnosť  odstúpenia od časti objednávky).

6. V rámci Akcie sa lehota na vrátenie produktov zakúpených účastníkom Akcie na webovej stránke vrátane mobilnej aplikácie alebo kamennej predajne CCC po 13. februári 2020. (vrátane) predĺži na 60 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v internetovom obchode vrátane mobilnej aplikácie alebo v kamennej predajni CCC.

7. Účastník Akcie, ktorý si zakúpil produkty na webe alebo v kamenných predajniach CCC, má právo, nie povinnosť využiť túto akciu. To nevylučuje, aby CCC zaviedlo mechanizmus automatickej účasti v prospech účastníka.

8. Účasť na akcii sa rovná súhlasu s tými to podmienkami.

9. Pravidlá a nariadenia nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na www.ccc.eu/skIII. Sťažnosti


1. Všetky sťažnosti týkajúce sa Akcie môžu Účastníci Akcie nahlásiť najmä e-mailom na adresu [email protected] alebo poštou na túto adresu CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislavae (ďalej len „sťažnosti“).

2. V záujme urýchlenia vybavovania sťažnosti uveďte meno a priezvisko účastníka Akcie, kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov oprávňujúcich k podaniu sťažnosti.

3. Účastník Akcie bude informovaný o riešení reklamácie a spôsobe jej vybavenie do 14 dní, elektronicky alebo písomne.

4. Sťažnosťami sa bude zaoberať spoločnosť CCC, pričom bude uplatňovať najmä ustanovenia týchto Podmienok.IV Záverečné ustanovenia


1. Tieto Podmienky Akcie sú dostupné na adrese https://ccc.eu/sk/podmienky-pre-vratenie-tovaru

2. Pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, výrazy s veľkými písmenami používané v týchto Podmienkach majú význam uvedený v podmienkach využívania Webovej stránky dostupných na adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky (ďalej: „Podmienky“) a v podmienkach vrátenia výrobkov zakúpených v obchodoch CCC dostupných na tejto adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky-pre-vratenie-tovaru

3. V rozsahu, ktorý nie je upravený v týchto Podmienkach Akcie, sa primerane použijú ustanovenia ostatných nariadení.

4. CCC má právo kedykoľvek zrušiť Akciu bez udania dôvodu. Informácie o zrušení Akcie budú zverejnené na Webovej stránke 3 dni pred dátumom jej ukončenia.

5. Správcom osobných údajov účastníkov Akcie je CCC. Podrobnosti o pravidlách spracovania údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov CCC, ktoré sú k dispozícii na adrese https://ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov .

6. CCC si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok Akcie v prípade dôležitého dôvodu chápaného ako:

a) zmena právnych predpisov upravujúcich správanie Akcie ovplyvňujúcich vzájomné práva a povinnosti spoločnosti CCC a Účastníkov Akcie;

b) zmena spôsobu vykonávania Akcie z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek stanovených v Podmienkach);

c) zmena právnych predpisov upravujúcich predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb elektronicky prostredníctvom CCC ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti stanovené v kúpnej zmluve alebo zmenu výkladu vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, odporúčaní alebo nariadení príslušných orgánov;

d) zmeniť rozsah alebo poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Podmienok zavedením nových, úprava súčasných alebo ukončenie existujúcich funkcionalít alebo služieb CCC, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky.

7. V prípade zmeny týchto Podmienok CCC sprístupní konsolidovaný text Podmienok zverejnením na Webovej stránke. Zmeny Podmienok Akcie sú účinné od okamihu zverejnenia na Webových stránkach.