Vyberte kategóriu

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU - R&C

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU CCC SHOES & BAGS


(ďalej len „Pravidlá“)I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA INTERNETOVOM PORTÁLI A APLIKÁCIE 


III. PODMIENKY UZATVÁRANIA REZERVAČNÝCH ZMLÚV


IV. MIMOSÚDNE RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ A UPLATŇOVANIE NÁROKOV A ICH PODMIENKY


V. LICENCIE


VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, ZMENY PRAVIDIEL


VIII. USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA UŽÍVATEĽOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Internetový portál CCC shoes & bags sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže zrieknuť práv, ktoré mu prislúchajú podľa Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej výhodné než ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka, sú neplatné, a namiesto nich sa použijú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľov. Preto aj nie je účelom týchto pravidiel internetového portálu vylučovať alebo obmedzovať akékoľvek práva, ktoré prislúchajú spotrebiteľom podľa platných právnych predpisov. Všetky prípadné pochybnosti sa vykladajú v prospech spotrebiteľa. Ak sa dostanú ustanovenia týchto pravidiel neúmyselne do rozporu s vyššie uvedenými predpismi, tak spoločnosť CCC bude uplatňovať všeobecné právne predpisy.


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Internetový portál na adrese www.ccc.eu/sk (vrátane podstránok a záložiek, ktoré sa na uvedenej internetovej adrese nachádzajú) prevádzkuje pre spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava, IČO:46509500


2. Internetový portál je možné používať len na koncovom zariadení a informačnom systéme, ktoré spĺňajú stanovené technické požiadavky.


3. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, i pre užívateľov, ktorí spotrebiteľmi nie sú, ktorí využívajú internetový portál, elektronické služby alebo ktorí uzatvárajú rezervačné zmluvy (s výnimkou bodu IX týchto Pravidiel, ktorý sa vzťahuje výhradne na užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi).


4. Poskytnutie súhlasu s týmito Pravidlami je dobrovoľné, súhlas je však nutný na vytvorenie účtu a vykonávanie rezervácií.


5. Údaje uvedené na internetovom portáli alebo elektronická správa obsahujúca potvrdenie rezervácie podľa bodu III. ods. 6 týchto Pravidiel, v prípade že je rezervácia realizovaná inými prostriedkami komunikácie na diaľku, sú len návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorú predkladá CCC užívateľom s výhradou vyčerpania zásob.


6. Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iného, majú výrazy použité ďalej v týchto pravidlách, ktoré sú napísané s počiatočným veľkým písmenom, nasledovný význam:


a) APLIKÁCIA – je softvér (mobilná aplikácia), ktorý poskytuje Užívateľovi spoločnosť CCC, určený na inštalovanie na mobilnom zariadení Užívateľa, ktorý umožňuje predovšetkým využívať Internetový portál bez internetového prehliadača. Ustanovenia týkajúce sa Aplikácie, ktoré sú v týchto pravidlách uvedené, budú uplatňované od okamžiku, keď spoločnosť CCC sprístupní Aplikáciu v internetových obchodoch s mobilnými aplikáciami, ktoré sú uvedené v bode II ods. 14 týchto pravidiel, a podľa jej ďalšej dostupnosti,


b) ZC – je Zákaznícke centrum CCC, ktoré poskytuje Užívateľom informácie o fungovaní Internetového portálu, vrátane informácií o Produktoch, Internetovom portáli, Kamenných predajniach, Pravidlách a o platných Akčných ponukách, a to v pracovných dňoch od 9 do 17 h na telefónnom čísle 02/44 252 652, na e-mailovej adrese: [email protected], prostredníctvom kontaktného formulára na Internetovom portáli v záložke „Kontakty”. Cena hovoru so Zákazníckym strediskom – cena za bežný hovor podľa cenníku príslušného operátora.


c) CCC – je spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava, IČO:46509500


d) CCC KLUB – je vernostný program CCC, ktorého špecifikácia a podmienky sú vymedzené v Pravidlách CCC klubu, ktoré sú dostupné na Internetovom portáli. CCC klub organizuje a spravuje spoločnosť CCC na propagačné a reklamné účely. CCC klub zabezpečuje propagáciu a reklamu spoločnosti CCC a zvyšuje popularitu, podporuje predaj a využívanie služieb CCC. Žiadne Akčné ponuky či iné zvláštne ponuky sa nesčítajú, pokiaľ nie je stanovené inak v podmienkach príslušnej Akčnej ponuky, inej zvláštnej cenovej alebo produktovej ponuky.


e) CENA – je čiastka hradená spoločnosti CCC, ktorá je stanovená v poľských zlotých alebo v inej mene, v prípade že dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy týkajúcej sa predmetu Rezervácia. Cena, ktorá je uvedená na Internetovom portáli, je len orientačná. V Kúpnej zmluve bude vždy použitá cena platná v okamžiku jej uzavretia, nie cena platná v okamžiku uzavretia Rezervačnej zmluvy.


f) PRACOVNÝ DEŇ – je deň od pondelka do piatka, okrem právnymi predpismi stanovených nepracovných dní.


g) OBCHODNÝ PRACOVNÝ DEŇ – je deň od pondelka do piatka, v ktorom je príslušný kamenný obchod siete CCC otvorený pre zákazníkov.


h) HESLO – je alfanumerický reťazec znakov, ktorý Užívateľ stanovil pri zakladaní Účtu a ktorý sa používa na autorizáciu počas prístupu na Účet. Pri registrácii Účtu je nutné Heslo potvrdiť, vďaka čomu je možné identifikovať a opraviť prípadné chyby. Užívateľ je povinný chrániť svoje Heslo pred vyzradením (neposkytovať či nesprístupniť akýmkoľvek tretím osobám). Spoločnosť CCC umožní Užívateľovi, aby si heslo zmenil.


i) UŽÍVATEĽ – je (1) fyzická osoba, alebo (2) právnická osoba konajúca prostredníctvom oprávnených osôb, alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá má úplnú právnu spôsobilosť na základe zákona. Ak má Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, obmedzenú právnu spôsobilosť, je povinný zabezpečiť právoplatný súhlas svojho zákonného zástupcu s uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb / Rezervačnej zmluvy a predložiť takýto súhlas spoločnosti CCC na základe jej žiadosti.


j) OBČIANSKY ZÁKONNÍK – je Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


k) SPOTREBITEĽ – spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.


l) ÚČET – je Elektronická služba, súbor údajov v informačnom systéme CCC, ktorý je identifikovaný názvom (Užívateľským menom) a Heslom, ktoré umožňujú Užívateľovi využívať rozšírené funkcionality či služby. Užívateľ pristupuje na Účet pomocou Užívateľského mana a Hesla. Užívateľ sa môže prihlásiť na svoj Účet po zaregistrovaní na Internetovom portáli. Pomocou Účtu je možné sledovať stav Rezervácií a mať prístup na ich históriu.


m) KOŠÍK – je služba, ktorú má k dispozícii každý Užívateľ využívajúci Internetový portál, ktorá umožňuje vykonávať Rezerváciu Produktov, zobrazovať súhrn týkajúci sa jednotlivých Produktov a všetkých Produktov spoločne. V Košíku sa zhromažďujú Rezervácie, ktoré Užívateľ realizoval.


n) UŽÍVATEĽSKÉ MENO – je e-mailová adresa, ktorú Užívateľ uviedol na Internetovom portáli pri zakladaní Účtu.


o) NEWSLETTER – je Elektronická služba, vďaka ktorej získavajú Užívatelia, ktorí ju využívajú, od spoločnosti CCC pravidelné informácie, najmä o Produktoch, Internetovom portáli, vrátane noviniek a akčných ponúk zasielaním na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré Užívateľ uviedol, a to na základe jeho výslovného súhlasu či na základe oprávneného záujmu CCC v súvislosti s poskytovaním služieb či predajom Produktov. Ustanovenia týkajúce sa Newslettera, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách, sa uplatňujú od okamžiku, keď spoločnosť CCC vykoná aktiváciu služby Newsletter.


p) PARTNER CCC – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ekonomicky, organizačne alebo kapitálovo prepojená so spoločnosťou CCC.


q) PRODUKT – je hnuteľná vec, ktorá je uvedená na Internetovom portáli a ktorá je predmetom Rezervačnej zmluvy a následne prípadnej Kúpnej zmluvy uzavretej v Kamennom obchode medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC. Všetky Produkty prezentované na Internetovom portáli sú novo vyrobené.


r) AKČNÉ PONUKY – sú zvláštne podmienky predaja alebo poskytovania služieb riadiace sa pravidlami uvedenými na Internetovom portáli, ktoré ponúka spoločnosť CCC v určitom čase a ktoré môže Užívateľ za stanovených podmienok využiť.


s) PRAVIDLÁ / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – je tento dokument, ktorý vymedzuje pravidlá uzatvárania Rezervačných zmlúv a pravidlá pre poskytovanie a využívanie služieb, ktoré spoločnosť CCC sprístupňuje prostredníctvom Internetového portálu Užívateľom. Tieto Pravidlá stanovujú práva a povinnosti Užívateľa a spoločnosti CCC.


t) REZERVÁCIA – je úkon Užívateľa uskutočnený prostredníctvom Internetového portálu alebo prostredníctvom Zákazníckeho centra, ktorý smeruje priamo k uzavretiu Rezervačnej zmluvy a ktorý vymedzuje druh a počet Produktov a ostatné údaje požadované právnymi predpismi a týmito Pravidlami. Vyhotovenie Rezervácie nezakladá pre spoločnosť CCC, Užívateľa ani tretej osoby (vrátane Partnerov CCC) povinnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu.


u) INTERNETOVÝ PORTÁL – je platforma, ktorá umožňuje Užívateľom, aby realizovali Rezerváciu, umožňuje poskytovanie služieb, ktoré ponúka spoločnosť CCC; táto platforma, ktorú prevádzkuje spoločnosť CCC a ktorú tvorí súbor so sebou prepojených internetových stránok, je dostupná na internetovej adrese: www.ccc.eu/sk a aj prostredníctvom Aplikácie.


v) KAMENNÁ PREDAJŇA – je každé stále predajné miesto spoločnosti CCC, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.


w) OBSAH – sú textové, grafické alebo multimediálne prvky (napríklad údaje o Produktoch, snímky Produktov, propagačné videa, popisy, komentáre), vrátane diel v zmysle Zákona o autorskom práve a príbuzných právach a vyobrazení fyzických osôb, ktoré na Internetovom portáli zverejňuje a šíri spoločnosť CCC, obchodní partneri spoločnosti CCC, Užívateľ alebo iná osoba, ktorá Internetový portál využíva.


x) REZERVAČNÁ ZMLUVA – je zmluva uzavretá medzi spoločnosťou CCC a Užívateľom, podľa ktorej sa spoločnosť CCC zaväzuje zabezpečiť dostupnosť Produktov, ktoré si Užívateľ vybral v rámci Rezervácie, a Užívateľ sa zaväzuje, že Produkty prevezme v čase stanovenom pri rezervácii a v kamennej predajni, ktorú si vybral z predajní uvedených spoločnosťou CCC, v ktorých sú Produkty dostupné v čase uskutočnenia Rezervácie. Rezervačná zmluva nie je Kúpnou zmluvou a nezaväzuje spoločnosť CCC, Užívateľa alebo tretie osoby (vrátane Partnerov CCC) na to, aby takúto zmluvu uzavreli.


y) KÚPNA ZMLUVA – je kúpna zmluva v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka uzatváraná v Kamennej predajni, ktorá sa týka kúpy Produktov uvedených v Rezervačnej zmluve od spoločnosti CCC, alebo Partnera CCC, ktorý prevádzkuje Kamenný obchod, Užívateľom.


z) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – je služba, ktorú poskytuje spoločnosť CCC elektronickou cestou v zmysle zákona  č. 22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode. Užívateľom prostredníctvom Internetového portálu a v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb. Podmienky, za ktorých poskytujú služby subjekty spolupracujúce so spoločnosťou CCC, sú vymedzené v príslušných pravidlách vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb týmito subjektmi.


aa) ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA – je zákon č. 250/2007 z.Z. Zákon o ochrane spotrebiteľa.


bb) TECHNICKÉ POŽIADAVKY – sú minimálne technické požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné využívať informačný systém spoločnosti CCC, vrátane možnosti uzavretia Zmluvy o poskytovaní služieb alebo uzavretia Rezervačnej zmluvy, t.j.: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie pripojené na Internet (v prípade Aplikácie – mobilné zariadenie), (2) prístup k elektronickej pošte, (3) internetový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia, Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0. a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia, (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768,  Rezervácia prostredníctvom Aplikácie: (5) operačný systém mobilného zariadenia: Android vo verzii 4.0.3 a vyššej, iOS vo verzii 9.0.4 a vyššej. Pre Rezerváciu musí mať Užívateľ platnú / aktívnu e-mailovú adresu, a v určitých prípadoch aj klávesnicu alebo iné vstupné zariadenie umožňujúce zadávať údaje do elektronických formulárov.


cc) GDPR – všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR)


II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA INTERNETOVOM PORTÁLI A APLIKÁCIA


1. Spoločnosť CCC poskytuje Užívateľom prostredníctvom Internetového portálu zdarma nasledovné Elektronické služby:


a) Účet,


b) možnosť vykonávať Rezerváciu a uzatvárať Rezervačné zmluvy za podmienok vymedzených v týchto Pravidlách,


c) poskytovanie reklamného obsahu, ktorý je prispôsobený záujmom Užívateľov, vrátane, v závislosti na poskytnutí príslušných, dobrovoľných súhlasov, zobrazovanie priebežných oznámení priamo v internetovom prehliadači („push” notifikácia),


d) možnosť využívať Košík,


e) možnosť prezerať Obsah na Internetovom portáli,


f) Newsletter (podľa jeho dostupnosti),


g) služby poskytované prostredníctvom Aplikácie (nasledovné ustanovenia sa môžu týkať Elektronických služieb, a to ako terajších, tak i implementovaných v budúcnosti, využívanie určitej Elektronickej služby vyplýva z bežnej funkcionality Aplikácie) a možnosť stiahnutia Aplikácie v internetových obchodoch s mobilnými aplikáciami, ktoré sú uvedené v bode II. ods. 14 týchto Pravidiel:


- skenovanie fotoaparátom a ukladanie čiarových kódov vybraných produktov s cieľom porovnania ich cien a urýchlenia vyhľadávania,

- prezentácie Produktov na Internetovom portáli na základe fotografií vybraných produktov, ktoré Užívateľ uloží,

- vyhľadávanie Kamennej predajne CCC alebo určitého miesta na odber tovaru pomocou funkcie lokalizácie,

- obmedzenie zobrazovaných Produktov alebo Akčných ponúk napríklad pomocou veľkosti (obuvi) alebo kategórie (napríklad pre mužov/    ženy/deti), ktoré si Užívateľ zvolí,

- zobrazovanie priebežných oznámení na mobilnom zariadení („push” notifikácia),

- možnosť účasti v CCC KLUBE, možnosť priradiť k Účtu členskú kartu CCC KLUBU podľa jeho podmienok,

- možnosť vytvárať zoznam obľúbených alebo objavených Produktov.2. Prostredníctvom Internetového portálu poskytuje spoločnosť CCC Užívateľom, ktorí si vytvorili Účet, zdarma nasledovné služby:


a) udržiavanie užívateľskej relácie po prihlásení sa na Účet (v prehliadači alebo Aplikácii),


b) uchovávanie a sprístupnenie histórie Rezervácií prostredníctvom Účtu.


3. Podmienkou Registrácie a používania Účtu je vykonanie nasledovných úkonov:


a) vyplnenie registračného formulára a poskytnutie súhlasu s ustanoveniami týchto Pravidiel, 


b) kliknutie na políčko „Registrovať”.


4. Užívateľ musí uviesť v registračnom formulári nasledovné údaje:

meno a priezvisko, adresu elektronickej pošty, heslo, telefónne číslo. Bez uvedenia týchto údajov nemožno Užívateľa Registrovať.


5. K uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb dochádza v okamihu, keď Užívateľ dostane potvrdenie o uzavretí Zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré spoločnosť CCC zašle na e-mailovú adresu poskytnutú Užívateľom pri registrácii. Účet sa poskytuje zdarma a na dobu neurčitú. Užívateľ môže, a to kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, vymazať Účet (vzdať sa Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti spoločnosti CCC; žiadosť sa posiela predovšetkým elektronicky na adresu: [email protected], alebo listom na adresu: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. Na vykonanie Rezervácie na Internetovom portáli sa nevyžaduje založenie Účtu.


6. Košík sa začína používať v okamžiku, keď do neho Užívateľ pridá prvý Produkt.


7. Košík je k dispozícii zdarma a má jednorazovú povahu. Táto služba skončí, keď dôjde jeho prostredníctvom k Rezervácii, alebo keď ju Užívateľ ukončí svojím rozhodnutím predtým, pričom v Košíku zostanú uložené údaje o Produktoch, ktoré si Užívateľ vybral, aj po zavretí relácie prehliadača alebo Aplikácie a aj po odhlásení, a to počas maximálne 30 dní v prípade prehliadača a 6 hodín v prípade Aplikácie. Pokiaľ bude Užívateľ používať Košík v internetovom prehliadači a bude prihlásený na Účte, dôjde pri nasledovnom spustení Aplikácie k synchronizácii obsahu Košíka s Účtom (a opačne).


8. Na to, aby mohol Užívateľ využívať Newsletter, musí poskytnúť svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení tak, že zadá svoju e-mailovú adresu do príslušného poľa na Internetovom portáli, alebo začiarkne príslušné začiarkavacie políčko a potvrdí túto voľbu kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný spoločnosťou CCC na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ poskytol (okamžik začiatku poskytovania služby zasielania Newslettera). Podľa svojho uváženia môže Užívateľ poskytnúť súhlas so zasielaním obchodných oznámení subjektov spolupracujúcich so spoločnosťou CCC, alebo súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely subjektmi spolupracujúcimi so spoločnosťou CCC. Užívateľ môže aj vyjadriť súhlas so zasielaním Newslettera prostredníctvom SMS správ poskytnutím svojho mobilného čísla a začiarknutím príslušného políčka na Internetovom portáli. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že po uskutočnenom predaji Produktov spoločnosťou CCC mu môže spoločnosť CCC začať zasielať Newsletter bez jeho súhlasu (deje sa tak na základe oprávnených záujmov CCC v súvislosti s poskytovaním služieb v súlade s čl. 47 GDPR). Pokiaľ si užívateľ nepraje naďalej Newsletter dostávať, môže proti takémuto zasielaniu vzniesť námietku na adresu [email protected] alebo poštou na adresu sídla CCC.


9. Newsletter sa poskytuje zdarma a na neurčitý čas (najskôr však od okamžiku aktivácie Newslettera spoločnosťou CCC). Užívateľ sa môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odhlásiť z Newslettera (vzdať sa Newslettera), a to najmä kliknutím na dezaktivačný odkaz, ktorý je uvedený v každom Newsletteri, ktorý Užívateľ dostáva prostredníctvom e-mailu, alebo poslať príslušnú žiadosť spoločnosti CCC, a to najmä elektronicky na adresu:  [email protected] alebo listom na adresu: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava.


10. Užívateľ je povinný najmä:


a) uviesť pri Rezervácii a v registračných formulároch pri zakladaní Účtu výhradne pravdivé, platné a požadované údaje,


b) ihneď aktualizovať údaje, vrátane osobných, ktoré uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb alebo Rezervačnej zmluvy, najmä v rozsahu nevyhnutnom na ich riadne splnenie; Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť údaje uvedené pri založení Účtu pomocou nastavení, ktoré sú na Účte dostupné,


c) využívať služby a funkcionality, ktoré spoločnosť CCC poskytuje, spôsobom, ktorý nenarušuje činnosť spoločnosti CCC, prevádzku Internetového portálu alebo Aplikácie,


d) využívať služby a funkcionality poskytované spoločnosťou CCC v súlade s platnými právnymi predpismi, ustanoveniami týchto Pravidiel, a aj v súlade so zvykmi  a pravidlami občianskeho spolužitia,


e) využívať služby a funkcionality poskytované spoločnosťou CCC spôsobom, ktorý neobťažuje iných Užívateľov alebo spoločnosť CCC,


f) nedodávať a neposkytovať v rámci Internetového portálu akýkoľvek Obsah, ktorý porušuje majetkové autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva,


g) nevykonávať aktivity ako sú:

rozosielanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných obchodných oznámení, akéhokoľvek Obsahu, ktorý porušuje právne predpisy (zákaz vkladania nezákonného obsahu) na Internetovom portáli, informačné alebo akékoľvek iné aktivity, ktorých účelom je získať údaje, ktoré nie sú pre Užívateľov určené, vrátane údajov iných Užívateľov, a zasahovanie do podstaty alebo technických aspektov fungovania Internetového portálu a Aplikácie, neoprávnené zmeny Obsahu dodávaného spoločnosti CCC, najmä menenie cien alebo popisov Produktov na Internetovom portáli,


h) sťahovať Aplikáciu len z legálnych zdrojov, ktorých vymenovanie je uvedené v ods. 14 ďalej.


11. Reklamácie týkajúce sa Elektronických služieb, Aplikácie alebo Rezervačnej zmluvy sa podávajú napríklad:


a) listom na adresu: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava


b) elektronicky na adresu: [email protected]


12. Spoločnosť CCC poskytne Užívateľovi možnosť, aby si bezplatne stiahol Aplikáciu na svoje mobilné zariadenie z nasledovných internetových obchodov s mobilnými aplikáciami:


a) App Store – pre mobilné zariadenie s operačným systémom iOS; 


b) Google Play – pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android.


13. Používanie Aplikácie stiahnutej z iného zdroja, ako je uvedený v ods. 14 vyššie, je spojené s rizikom poškodenia jej integrity a zasiahnutia škodlivým softvérom, čo ohrozuje bezpečnosť mobilného zariadenia Užívateľa a v ňom uložených údajov. Za aplikácie stiahnuté z iného zdroja než je uvedený v bode 12 vyššie, CCC v žiadnom rozsahu neručí a nezodpovedá za prípadné škody na zariadeniach, ktoré táto neautorizovaná aplikácia môže zapríčiniť.


14. S cieľom využívania Aplikácie je Užívateľ povinný:


a) oboznámiť sa s týmito Pravidlami a informáciami o Aplikácii, ktoré sú zverejnené v obchodoch uvedených v ods. 14 vyššie a potvrdiť svoj súhlas s nimi,


b) stiahnuť Aplikáciu z obchodu, ktorý je uvedený v ods. 14 vyššie a


c) nainštalovať Aplikáciu na svojom mobilnom zariadení v súlade s pokynmi zobrazovanými pri inštalácii alebo pokynmi zverejnenými v obchodoch, ktoré sú uvedené v ods. 14 vyššie.


15. Aplikácia sa pripája k Internetovému portálu prostredníctvom internetového pripojenia.


16. Funkcionality Aplikácie slúžia na to, aby spoločnosť CCC mohla poskytovať Elektronické služby prístupným spôsobom, ktorý uľahčuje Užívateľovi využívanie Internetového portálu, vrátane uľahčenia zoznámenia sa s Obsahom a Produktmi.


17. Aplikácia používa technológiu, ktorá uchováva a pristupuje k identifikátoru Užívateľa, umožňuje prevádzku Aplikácie v režime offline a ukladá preferencie neprihláseného Užívateľa (čo je spojené s prístupom k pamäťovým prostriedkom mobilného zariadenia). Aplikácia uchováva aktuálny identifikátor Užívateľa do okamžiku, kým sa Užívateľ do Aplikácie prihlási, prejde z Aplikácie na Internetový portál, alebo kým dôjde k odinštalovaniu (vymazaniu) Aplikácie z mobilného zariadenia.


18. Na využívanie funkcionalít Aplikácie, ktoré sú uvedené v bode II. ods. 1 písm. g) vyššie, sa vyžaduje dobrovoľný súhlas Užívateľa s tým, aby Aplikácia pristupovala k fotoaparátu a údajom o lokalizácii v jeho mobilnom zariadení, súhlas so zasielaním „push“ notifikácií alebo poskytovaním spoločnosti CCC údajov o preferenciách Užívateľa.


19. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať súhlasy podľa ods. 20 vyššie alebo odinštalovať (vymazať) Aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia pomocou jeho nastavenia.


20. V prípadoch uvedených v bode VII. ods. 7 je spoločnosť CCC oprávnená dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb uvedených v ods. 1 a 2 vyššie. V tomto prípade sa ostatné ustanovenia Pravidiel použijú primerane. Vo vzťahoch medzi podnikateľmi nenesie spoločnosť CCC zodpovednosť za dočasnú nedostupnosť Internetového portálu z vyššie uvedených dôvodov.


21. Spoločnosť CCC je povinná vždy oznámiť prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb Užívateľom pomocou príslušnej e-mailovej správy a príslušného oznámenia na Internetovom portáli.


22. Dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb nemá vplyv na práva Užívateľov vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä na právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb.


III. PODMIENKY UZATVÁRANIA REZERVAČNÝCH ZMLÚV


1. Spoločnosť CCC umožňuje vykonávať Rezerváciu Produktov na Internetovom portáli.


2. Spoločnosť CCC môže v rámci rozvoja poskytovaných služieb zavádzať ďalšie spôsoby Rezervácií s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, a to za podmienok vymedzených v týchto Pravidlách.


3. K uzavretiu Rezervačnej zmluvy medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC dochádza po predchádzajúcej Rezervácii.


4. Spoločnosť CCC umožňuje Užívateľovi, aby vykonával Rezerváciu prostredníctvom Internetového portálu nasledovným spôsobom, v uvedenom poradí:


a) Užívateľ vloží maximálne tri vybrané Produkty do Košíku a potom prejde na formulár Rezervácia.


b) Užívateľ, ktorý si zriadil Účet, potvrdí na formulári Rezervácia platnosť údajov, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a splnenie Rezervačnej zmluvy. Užívateľ, ktorý si nezriadil Účet, musí vo formulári Registrácia zadať údaje nevyhnutné na uzavretie a splnenie Rezervačnej zmluvy. Uvedenie akýchkoľvek neplatných alebo nepravdivých údajov môže znemožniť plnenie Zmluvy. Užívateľ musí vo formulári Rezervácia uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko osoby preberajúcej predmet Rezervácie, svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo a údaje týkajúce sa Rezervačnej zmluvy: Produkty, počet Produktov, v prípade takej možnosti potom druh, farbu a veľkosť Produktov, Kamennú predajňu, v ktorej má dôjsť k prevzatiu Produktov (vybranú z Kamenných predajní, v ktorých sú Produkty dostupné v okamžiku Rezervácie). 

Užívatelia, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, musí uviesť aj údaje o firme.


c) Užívateľ zašle spoločnosti CCC Rezerváciu (predloží ponuku na uzavretie Rezervačnej zmluvy) pomocou príslušnej funkcionality Internetového portálu (tlačidlo: „Objednať v predajni“). Užívateľ, ktorý si nezriadil Účet a neposkytol predtým súhlas s Pravidlami, musí poskytnúť súhlas s ich znením.


d) Do okamžiku stlačenia tlačidla „Objednať v predajni“ má Užívateľ počas Rezervácie možnosť upraviť zadané údaje na záložke „Košík“, kde môže pridať alebo vymazať určité položky.


5. Uzavretie Rezervačnej zmluvy pomocou iných prostriedkov komunikácie na diaľku:


a) Spoločnosť CCC pošle Užívateľovi elektronickú správu obsahujúcu potvrdenie obsahu navrhovanej Rezervačnej zmluvy.


b) Užívateľ pošle spoločnosti CCC Rezerváciu na e-mailovú adresu, z ktorej dostal potvrdenie podľa ods. 5 písm. a) vyššie.


c) Užívateľ, ktorý si nezriadil Účet a neposkytol predtým súhlas s Pravidlami, musí poskytnúť súhlas s ich znením.

                                                                                                                   

6. Po kontrole Rezervácie zašle spoločnosť CCC Užívateľovi bez zbytočného omeškania na príslušnú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí jednej alebo niekoľkých jednotlivých ponúk na uzavretie Rezervačnej zmluvy vzťahujúcej sa na Produkty, ktoré boli predložené v rámci Rezervácie, a potvrdenie uzavretia Rezervačnej zmluvy (potvrdenie Rezervácie Produktov uvedených v správe).


7. Rezervačná zmluva je uzavretá v okamžiku potvrdenia vyššie uvedenej ponuky, t.j. keď Užívateľ dostane správu podľa ods. 6 vyššie, a to v rozsahu Produktov, ktoré sú v nej uvedené. Spoločnosť CCC pošle Užívateľovi na príslušnú e-mailovú adresu potvrdenie podmienok zmluvy.


8. Ak nebude možné akceptovať všetky alebo niektoré požiadavky na Rezerváciu, tak ZC:


a) oznámi Užívateľovi, že nie je možné akceptovať všetky ponuky na uzavretie Rezervačnej zmluvy predložené pri Rezervácii, alebo


b) požiada Užívateľa, aby potvrdil súhlas s čiastočnou realizáciou Rezervácie v rozsahu, v ktorom spoločnosť CCC prijala ponuku na uzavretie Rezervačnej zmluvy. V takom prípade je Užívateľ oprávnený zrušiť Rezerváciu v plnom rozsahu (v rozsahu všetkých ponúk), čo nemá vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy. Zrušenie Rezervácie Užívateľom zbavuje spoločnosť CCC povinnosti plniť Rezervačnú zmluvu.


9. Ak nebude možné akceptovať ponuku na uzavretie Rezervačnej zmluvy, ktorá bola predložená v rámci Rezervácie, Rezervačná zmluva na Produkty, ktoré určí ZC, sa neuzatvára.


10. Bez ohľadu na to je spoločnosť CCC oprávnená oznámiť Užívateľovi stav Rezervácie zaslaním e-mailovej správy na príslušnú adresu Užívateľa alebo telefonicky.


11. Spoločnosť CCC sa bude snažiť zabezpečiť dostupnosť všetkých Produktov a zabezpečiť realizáciu Rezervačnej zmluvy.


12. Rezervačná zmluva platí od okamžiku potvrdenia Rezervácie do uplynutia nasledovného Obchodného pracovného dňa vybranej predajne CCC (podľa prevádzkovej doby vybranej Kamennej predajne). Počas platnosti Rezervačnej zmluvy môžu Užívateľ a spoločnosť CCC uzavrieť v Kamennej predajni (uvedené v potvrdení Rezervácia) Kúpnu zmluvu na Produkty, na ktoré sa vzťahuje Rezervačná zmluva.  Zoznam Kamenných predajní je uvedený na adrese: https://ccc.eu/sk/sklepy Paralelne môžu byť v platnosti najviac dve Rezervačné zmluvy s jedným Užívateľom.


13. V Kamennej predajni je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu i v prípade, ak Rezervačná zmluva už vypršala. Táto možnosť závisí od dostupnosti daných Produktov v danej Kamennej predajni.


14. Produkty podľa Rezervačnej zmluvy je možné v Kamennej predajni vyzdvihnúť na základe čísla Rezervácie, ktoré je uvedené v e-mailovej správe podľa ods. 6 vyššie.


15. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Rezervačnej zmluvy (zrušiť Rezerváciu), a to najmä nasledovnými spôsobmi:


a) odosláním e-mailovej správy na adresu [email protected], v ktorej Užívateľ uvedie číslo Rezervácie, ktorá má byť zrušená, alebo


b) telefonicky na zákazníckom centre  na tel. č. +421 244 252 652


16. Rezervačná zmluva nepredstavuje záväzok spoločnosti CCC alebo Partnera CCC uzavrieť Kúpnu zmluvu v Kamennej predajni. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy je Užívateľ povinný v Kamennej predajni zaplatiť Cenu, ktorá platí v okamžiku jej uzavretia. Cena sa hradí v Kamennej predajni spôsobom, ktorý je dostupný. Užívateľ nemôže Cenu uhradiť prostredníctvom Internetového portálu.


17. Kúpna zmluva, ktorá sa uzatvára v Kamennej predajni, nie je zmluvou uzatváranou distančným spôsobom alebo zmluvou uzatváranou mimo obchodných priestorov v zmysle Občianskeho zákonníka.


18. Prípadné vrátenia a reklamácie Produktov sa budú riešiť v súlade s pravidlami platnými v Kamennej predajni, v ktorej bola Kúpna zmluva uzavretá.


19. Akčné ponuky platné na Internetovom portáli nie je možné sčítať, pokiaľ nie je uvedené v pravidlách výslovne inak.


IV. MIMOSÚDNE RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ A UPLATŇOVANIE NÁROKOV A ICH PODMIENKY


1. Využitie mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatňovanie nárokov je dobrovoľné. Nasledovné ustanovenia majú len informatívnu povahu a nestanovujú povinnosť spoločnosti CCC využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov. Svoj súhlas alebo zamietnutie možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov predkladá spoločnosť CCC v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči v prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu týkajúceho sa reklamácie Spotrebiteľa.


2. Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a povinností podnikateľov v tomto rozsahu stanoví Zákon o ochrane spotrebiteľa. Podrobné informácie pre Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, o využití mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatnenia nárokov a ich podmienky sú dostupné na internetových stránkach www.economy.gov.sk.


3. Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľom, môže využiť napríklad nasledovné možnosti mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatnenia nárokov:


Návrh na zahájenie mimosúdneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa a Pravidlami pre mimosúdne riešenie sporov. Návrh musí obsahovať najmä údaje o stranách sporu, popis rozhodujúcich skutočností, ktorých sa spor týka a návrh riešenia, ktorého sa navrhovateľ domáha. K návrhu musí byť priložený doklad o tom, že sa spotrebiteľ pokúsil spor vyriešiť s podnikateľom priamo, a kópie ďalších písomností dokladujúcich tvrdené skutočnosti, ak sú k dispozícii. Ide najmä o doklad o uzatvorení kúpnej zmluvy, kópie korešpondencie strán a pod.


V. LICENCIE


1. Výhradné práva na Obsah, ktorý na Internetovom portáli zverejňuje / umiestňuje spoločnosť CCC alebo jej obchodní partneri, najmä autorské práva, názov Internetového portálu (obchodná značka), grafické prvky, ktoré sú jeho súčasťou, softvér (vrátane Aplikácie) a práva v rozsahu databánk sú pod právnou ochranou a prislúchajú spoločnosti CCC a subjektom, s ktorými spoločnosť CCC uzavrela príslušné zmluvy. Užívateľ je oprávnený využívať tento Obsah, vrátane Aplikácie, zdarma, je aj oprávnený využívať Obsah, ktorý už bol zverejnený inými Užívateľmi Internetového portálu v súlade s právnymi predpismi, ktorý už bol zverejnený inými Užívateľmi na Internetovom portáli, avšak výhradne na súkromné účely a výhradne s cieľom využívania Internetového portálu. Využívanie vyššie uvedeného obsahu, vrátane Aplikácie, v inom rozsahu je prípustné výhradne na základe výslovného, predchádzajúceho súhlasu, ktorý bude poskytnutý príslušným oprávneným subjektom písomne, inak je taký súhlas neplatný.


2. Užívateľ tým, že umiestni na Účte alebo na inom mieste Internetového portálu (vrátane umiestnenia prostredníctvom Aplikácie) akýkoľvek Obsah, najmä grafiku, komentáre, názory alebo odpovede, poskytuje spoločnosti CCC nevýhradnú bezplatnú licenciu na využívanie, ukladanie v počítačovej pamäti, zmeny, odstraňovanie, dopĺňanie, verejnú produkciu, verejné zobrazovanie, kopírovanie a šírenie (najmä na Internete) takého Obsahu, a to celosvetovo. Toto oprávnenie zahŕňa aj právo poskytovať sublicencie v rozsahu odôvodnenom realizáciou Rezervačnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane fungovania a rozvoja Internetového portálu), a aj oprávnenie vykonávať samostatne alebo s pomocou tretích subjektov odvodené práva zahŕňajúce spracovanie, úpravy, zmeny a prekladanie diela v zmysle Zákona o autorskom práve autorskom a príbuzných právach. Užívateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre spoločnosť CCC licencie podľa tohto odstavca v rozsahu, v akom ich Užívateľ nie je oprávnený poskytovať sám.


3. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia je Aplikácia predmetom majetkových autorských práv spoločnosti CCC. Spoločnosť CCC poskytuje Užívateľovi v okamžiku, keď si nainštaluje Aplikáciu na svoje mobilné zariadenie, nevýhradnú licenciu na jej užívanie, ktorá zahŕňa aj možnosť kopírovať Aplikáciu, a to výhradne v súvislosti s jej stiahnutím na mobilné zariadenie, inštalovať a spúšťať Aplikáciu na jeho mobilnom zariadení. Užívateľ môže nainštalovať Aplikáciu na ľubovoľný počet mobilných zariadení, pričom na jednom zariadení je povolené inštalovať len jednu kópiu Aplikácie.


4. Užívateľ nie je oprávnený najmä vykonávať preklady, prispôsobenia, zmeny systému či akékoľvek zmeny Aplikácie, vrátane zmien jej zdrojového kódu, s výnimkou prípadov, keď je to v súlade s právnymi predpismi, Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na zárobkovú činnosť.


VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané spoločnosťou CCC, ktorá je správcom týchto osobných údajov.


2. Užívateľ poskytuje osobné údaje dobrovoľne, ich poskytnutie je však nutné na založenie Účtu, využitie určitých Elektronických služieb a uzavretie Rezervačnej zmluvy. Jednotlivé spracovania osobných údajov sa riadi jednotlivými zásadami spracovania osobných údajov pre daný rozsah a účel spracovania.


3. Spoločnosť CCC používa vhodné technické a organizačné prostriedky, aby bola zabezpečená ochrana spracovávaných osobných údajov.


4. Osobné údaje Užívateľa poskytnuté v rámci Internetového portálu, získané na základe aktivity Užívateľa na Internete či v Kamenných predajniach a údaje získané pomocí Aplikácie budú spracovávané spoločnosťou CCC na konkrétne účely, ktoré sú uvedené v rámci jednotlivých formulárov na Internetovom portáli a podrobne špecifikované v Politike súkromia, ktorá je dostupná na Internetovom portáli.


5. Užívateľ má zo zásady a podľa využívania konkrétnych funkcionalít právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov, právo podať námietku, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať ich úpravu, vymazanie, obmedzenie spracovania   a právo na prenos údajov.


6. Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v záložke „Politika súkromia” na Internetovom portáli.VII. VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A ZMENA PRAVIDIEL


1. Spoločnosť CCC je oprávnená kedykoľvek vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb alebo ľubovoľnú licenčnú zmluvu uzavretú podľa bodu V. Pravidiel s Užívateľom s mesačnou výpovednou dobou, a to zo závažných dôvodov, za ktoré sa považujú (konečné vymenovanie):


a) zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb spoločnosťou CCC elektronickou cestou, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti stanovené v zmluve uzatváranej medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC alebo zmena výkladu týchto právnych predpisov, ku ktorej dôjde na základe súdnych rozhodnutí, odporúčaní alebo pokynov príslušných úradov či orgánov,


b) zmeny spôsobu poskytovania služieb, ku ktorým dôjde z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek vymedzených v týchto Pravidlách),


c) zmeny rozsahu alebo poskytovania služieb podľa týchto Pravidiel vykonané spoločnosťou CCC prostredníctvom zavedenia nových, zmeny alebo zrušenie doterajších funkcionalít alebo služieb podľa týchto Pravidiel.


2. Spoločnosť CCC pošle oznámenie v rozsahu vymedzenom v ods. 1 vyššie na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri zakladaní Účtu alebo pri Rezervácii, pokiaľ nemá takú e-mailovú adresu Užívateľa, bude mu oznámenie doručené v rámci notifikácií v Aplikácii.


3. Spoločnosť CCC je oprávnená vypovedať Užívateľovi Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek časť licenčnej zmluvy podľa bodu V. Pravidiel so sedemdennou výpovednou dobou alebo môže ukončiť jeho využívanie Internetového portálu (vrátane Aplikácie) a ukončiť možnosť vykonávať Rezervácie, môže obmedziť jeho prístup k časti alebo k celému Obsahu, a to len zo závažných dôvodov, t. j. pokiaľ sa Užívateľ dopustí hrubého porušenia týchto Pravidiel, t.j. v situáciách, keď Užívateľ (konečné vymenovanie) porušuje ustanovenia bodu II. 10 a, c, d, e, f, g, h týchto Pravidiel.


4. Spoločnosť CCC si vyhradzuje právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb (a v dôsledku toho vymazať Účet) v prípade, pokiaľ je Účet Užívateľa neaktívny počas aspoň 3 rokov.


5. Užívateľ, voči ktorému bolo použité ustanoveniea 3 vyššie, môže využívať Internetový portál až potom, keď sa spojí so spoločnosťou CCC (prostredníctvom ZC) a získa jej súhlas na jeho ďalšie využívanie.

                                                                                                                                  

6. Spoločnosť CCC môže vykonať zmenu týchto Pravidiel (s výnimkou bodu VIII., ktorý sa týka Užívateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, a ktorý môže byť zmenený kedykoľvek na základe všeobecne platných právnych predpisov), pokiaľ dôjde k výskytu aspoň jednej  z ďalej uvedených závažných príčin (konečné vymenovanie):


a) zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb spoločnosťou CCC elektronickou cestou, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti stanovené v zmluve uzatváranej medzi Užívateľom a spoločnosťou CCC alebo zmena výkladu týchto právnych predpisov, ku ktorej dôjde na základe súdnych rozhodnutí, odporúčaní alebo pokynov príslušných úradov alebo orgánov,


b) zmeny spôsobu poskytovania služieb, ku ktorým dôjde z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek vymedzených v týchto Pravidlách),


c) zmeny rozsahu alebo poskytovania služieb podľa týchto Pravidiel vykonané spoločnosťou CCC prostredníctvom zavedenia nových, zmeny alebo zrušenie doterajších funkcionalít alebo služieb podľa týchto Pravidiel.


7. V prípade zmeny Pravidiel je spoločnosť CCC povinná zverejniť ich znenie na Internetovom portáli a poslať ich e-mailom na adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb, čo budú zmluvné strany považovať za oznámenie o zmene vykonanej spôsobom, ktorý umožňuje Užívateľovi, aby sa oboznámil s jej obsahom. Ak nemá spoločnosť CCC k dispozícii e-mailovú adresu Užívateľa, tak oznámi zmenu Pravidiel Užívateľovi prostredníctvom notifikácií v Aplikácii.


8. Zmena Pravidiel vstupuje v platnosť po uplynutí 14 dní od dňa odoslania oznámen o jej vyhotovení. Užívatelia, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, t. j. Užívatelia, ktorí si založili Účet, majú právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb v lehote do 14 dní od dňa, v ktorom dostali oznámenie o zmene. Zmena Pravidiel sa nevzťahuje na Zmluvy o poskytovaní služieb, Rezervačnej zmluvy a Kúpne zmluvy, ktoré uzavreli Užívatelia so spoločnosťou CCC predtým.VIII. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA UŽÍVATEĽOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI


1. Tento bod Pravidiel a ustanovení, ktoré sú v ňom uvedené, sa týkajú výhradne Užívateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.


2. Spoločnosť CCC je oprávnená vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu podľa bodu V. Pravidiel, ktoré sú uzavreté s Užívateľmi, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov tak, že príslušnému Užívateľovi zašle oznámenie o odstúpení ľubovoľným spôsobom.


3. Spoločnosť CCC ani jej zamestnanci, oprávnení zástupcovia a zmocnenci nenesú zodpovednosť voči Užívateľovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom alebo zmocnencom za akékoľvek škody, vrátane ušlého zisku, pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne.


4. Všetky spory vzniknuté medzi spoločnosťou CCC a Užívateľom, ktorý nie je Spotrebiteľom, budú predložené na rozhodnutie súdu, ktorý je príslušný pre sídlo spoločnosti CCC.


5. Vo vzťahu k Užívateľom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, je spoločnosť CCC oprávnená realizovať zmenu Pravidiel kedykoľvek.IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti dňa 25.06.2018.


2. Spoločnosť CCC uzatvára zmluvy v slovenskom jazyku.


3. Podstatné ustanovenia uzatváranej zmluvy sa zaznamenávajú, zabezpečujú a sprístupňujú zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Užívateľa.


4. Spoločnosť CCC zabezpečuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sú primerané možnému ohrozeniu bezpečnosti, ku ktorému môže prísť pri poskytovaní funkcionalít alebo služieb na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Využívanie Elektronických služieb je spojené s typickými hrozbami, ktoré sa vyskytujú pri posielaní údajov prostredníctvom Internetu, ako je hrozba ich šírenia, straty alebo sprístupnenia neoprávneným osobám.


5. Obsah Pravidiel je pre Užívateľa prístupný bezplatne na adrese ccc.eu/sk/pravidla, kde je možné si ich kedykoľvek prehliadať alebo vytlačiť, čo je možné vykonať aj v Aplikácii.


6. Spoločnosť CCC oznamuje, že využívanie Internetového portálu prostredníctvom internetového prehliadača alebo Aplikácie, vrátane Rezervácií, a aj telefonická komunikácia so ZC, môže byť spoplatnená poplatkami za pripojenie na Internet (poplatok za zasielanie údajov) alebo poplatky za telefónne hovory, a to vo výške podľa tarifu príslušného poskytovateľa týchto služieb.


7. Záležitosti neupravené týmito Pravidlami sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä: Občianskym zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode a ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi.