Vyberte kategóriu

Podmienky promočnej akcie pre kamenné predajne „Dodatočná zľava 20% a 30% na obuv“

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky Promočnej akcie s názvom: „Dodatočná zľava 20% a 30% na obuv“ stanovujú prevádzkový poriadok, podmienky, ďalej tiež rozsah a postup pri podávaní reklamácií v rámci Promočnej akcie, pravidlá využitia a práva osôb zúčastňujúcich sa na Promočnej akcii, ako aj povinnosti Organizátora (ďalej tiež: „Podmienky promočnej akcie“).

2. Organizátorom Promočnej akcie „Dodatočná zľava 20% a 30% na obuv“ (ďalej tiež: „Promočná akcia“) je spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, (ktorá je zároveň doručovacou adresou), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 7778/B, IČO: 45609500, DIČ: 2023414492, e-mailová adresa: [email protected], číslo kontaktného telefónu: (+421) 244 252 652 (platba za hovor ako pri štandardnom pripojení – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej tiež: „spoločnosť CCC“).

3. Promočná akcia sa usporadúva na území Slovenskej republiky prostredníctvom kamenných predajní spoločnosti CCC (ďalej tiež: „Predajne“)

4. Na Promočnej akcii sa môže zúčastniť každý zákazník, ktorý nakúpi produkty a zároveň spĺňa ostatné Podmienky promočnej akcie (ďalej tiež: „Účastník promočnej akcie“).

5. Promočná akcia je oznamovaná v Predajniach, na webe, internete, sociálnych sieťach a formou SMS kampane.II. Predmet Promočnej akcie a podmienky využitia Promočnej akcie


1. Predmetom Promočnej akcie je možnosť, v rámci ktorej Účastník Promočnej akcie môže využiť Promočnú akciu podľa podmienok stanovených v Podmienkach Promočnej akcie a využiť zľavu 20% na druhý, lacnejší pár obuvi a zľavu 30% na tretí, najlacnejší pár obuvi (ďalej tiež: „Predmet promočnej akcie“).

2. Promočná akcia sa vzťahuje na nákup uskutočnený v kamenných predajniach.

3. Promočná akcia sa nevzťahuje na prípady, keď si zákazník na webe www.ccc.eu/sk zvolí doručenie tovaru formou rezervácie v kamennom obchode maloobchodnej siete predajní spoločnosti CCC.

4. Promočná akcia sa vzťahuje na nákup dvoch alebo troch párov obuvi zakúpených na jednej účtenke.

5. Promočná akcia sa nevzťahuje na produkty UNICEF a darčekové poukážky.

6. Promočná akcia platí na zľavnený aj nezľavnený tovar od 15.12. do 20.12.2020, počas otváracích hodín predajní (ďalej tiež: „Obdobie platnosti Promočnej akcie“).

7. Účasť na Promočnej akcii je dobrovoľná a bezplatná (to znamená, že nákup Výrobkov v rámci Promočnej akcie si nevyžaduje od Účastníka Promočnej akcie úhradu žiadnych ďalších nákladov, okrem úhrady Ceny Výrobkov, na ktoré sa vzťahuje Promočná akcia.

8. Promočnú akciu nie je možné  kombinovať s ďalšími akciovými zľavami, rabatmi, znížením cien, promočnými akciami či zvláštnymi cenovými alebo produktovými ponukami, ktoré platia na Webových stránkach a v Aplikácií, pokiaľ v podmienkach takých akciových zliav, zliav, rabatov, znížení cien, promočných akcií či zvláštnych cenových alebo produktových ponúk nie je stanovené inak.

9. V rámci Promočnej akcie bude Cena za Výrobok alebo Výrobky kúpené Účastníkom Promočnej akcie v kamenných predajniach znížená o zľavu 20% na druhý, lacnejší pár obuvi a zľavu 30% na tretí, najlacnejší pár obuvi, pričom; suma bude odrátaná z Ceny predmetu promočnej akcie.

10. Počas trvania Promočnej akcie môže každý Účastník Promočnej akcie využiť zľavu Promočnej akcie opakovane.

11. Účastník Promočnej akcie má pri nákupe Výrobkov v Predajniach právo, nie však povinnosť, využiť výhody Promočnej akcie. To nevylučuje právo spoločnosti CCC na zavedenie mechanizmu automatickej účasti v promočnej akcii v prospech Účastníka Promočnej akcie.

12. Účasťou v Promočnej akcii Účastník vyjadruje súhlas s Podmienkami promočnej akcie.

13. Nepoškodené a nepoužívané produkty zakúpené v rámci tejto akcie je možné vrátiť do 7 kalendárnych dní, počítaných odo dňa nasledujúceho po dni nákupu, čo súčasne nevylučuje a neobmedzuje práva vyplývajúce zo záruky, resp. do 100 dní v rámci podmienok prebiehajúcej akcie na predĺženú dobu vrátenia tovaru, ktorá je sú riadená samostatnými podmienkami. Vrátenie Produktov musí zahŕňať všetky Produkty zakúpené v rámci tej istej transakcie (jedna účtenka). Vrátenie len niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jedna účtenka, je neprijateľné. Produkty môžu byť vrátené v ktorejkoľvek predajni na Slovensku avšak výlučne v originálnom a nepoškodenom obale. Vrátenie Produktov je možné len po predložení originálu daňového dokladu a podpísaní Potvrdenia o vrátení. Na produkty zakúpené v rámci tejto akcie sa vzťahuje možnosť vrátenia len za predpokladu, že budú vrátené všetky produkty zakúpené v rámci akcie na jednu účtenku.III. Reklamácie


1. Všetky reklamácie vzťahujúce sa na Promočnú akciu môžu Účastníci Promočnej akcie podávať priamo v predajni alebo elektronickou cestou na e-mailovú adresu: [email protected], prípadne prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti CCC: CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (ďalej tiež: „Reklamácia“).

2. Na urýchlenie posúdenia Reklamácie prosíme o uvedenie mena a priezviska Účastníka Promočnej akcie, kontaktných údajov (napríklad e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), a tiež opisu dôvodov opodstatňujúcich Reklamáciu.

3. Účastník Promočnej akcie bude o výsledku posúdenia Reklamácie a o spôsobe jej vybavenia informovaný v termíne 14 dní prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou.

4. Reklamácie posudzuje spoločnosť CCC, a to najmä s využitím ustanovení týchto Podmienok Promočnej akcie.IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto Podmienky promočnej akcie sú dostupné v Predajniach CCC pri pokladni.

2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach promočných akcií, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a iné všeobecne platné právne predpisy.

3. Spoločnosť CCC má právo Promočnú akciu kedykoľvek odvolať, a to bez uvedenia dôvodu. Informácia o odvolaní Promočnej akcie bude oznámená v Predajniach a prostredníctvom Webových stránok.

4. Spoločnosť CCC si v prípade výskytu závažného dôvodu vyhradzuje právo na zmenu Podmienok promočnej akcie; k takým dôvodom patrí napríklad:

a. zmena právnych predpisov upravujúcich zásady vykonávania Promočnej akcie, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti spoločnosti CCC a Účastníkov Promočnej akcie;

b. zmena spôsobu vykonávania Promočnej akcie, ktorá bola spôsobená technickými alebo technologickými dôvodmi);

c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj Výrobkov spoločnosťou CCC, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti alebo na základe súdnych výrokov, rozhodnutí, odporúčaní alebo nariadení úradov alebo orgánov príslušných v danom okruhu;

5. V prípade vykonania zmeny v Podmienkach promočnej akcie poskytne spoločnosť CCC konsolidované znenie Podmienok promočnej akcie prostredníctvom ich zverejnenia v Predajniach a na Webových stránkach. Zmeny Podmienok promočnej akcie sú platné od okamihu ich jasného vyznačenia a umiestnenia v Predajniach na Webových stránkach spoločnosti.


Bratislava, 15.12.2020