Vyberte kategóriu

Podmienky promoakcie "Doručenie zdarma"

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky promoakcie nazvanej „Doručenie zdarma“ stanovujú pravidlá fungovania, podmienky, rozsah a proces reklamácie tejto promoakcie, pravidlá jej využitia a práva prislúchajúce osobám, ktoré sa jej zúčastnia, a tiež povinnosti organizátora (ďalej len „podmienky promoakcie“).

2. Organizátorom promoakcie "Doručenie zdarma" (ďalej len „promoakcia“) je CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (je to zároveň korešpondenčná adresa), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka 7787/B , IČO: 46509500, e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: (+421) 244 252 652 (cena ako za štandardné pripojenie – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len „CCC”).

3. Promočná akcia sa usporadúva na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok a mobilnej aplikácie spoločnosti CCC, prístupných na adrese URL: www.ccc.eu/sk (ďalej tiež: „Webové stránky a aplikácia“)

4. Promoakcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí nakúpia na e-shope CCC, doručenie zdarma im bude pokytnuté automaticky a zákazníci musia spĺňať ostatné podmienky promoakcie (ďalej len „účastník promoakcie“).

5. Promoakcia sa vyhlasuje prostredníctvom webových stránok a mobilnej aplikácie spoločnosti CCC.II. Predmet promoakcie a podmienky jej využitia


1. Predmetom promoakcie je možnosť, aby jej účastník spôsobom stanoveným v jej podmienkach využil túto promoakciu, ktorá zahŕňa bezplatné doručenie k jednej objednávke (ďalej len „predmet promoakcie”).

2. Promoakcia platí od 03.02.2021 do 07.02.2021 (ďalej len „obdobie platnosti promoakcie”) a bude zákazníkom poskytnutá automaticky.

3. Účasť v tejto promoakcii je dobrovoľná a bezplatná (t. j. nákup výrobkov v rámci tejto promoakcie nevyžaduje, aby jej účastník hradil ďalšie náklady okrem úhrady ceny výrobkov, na ktoré sa promoakcia vzťahuje).

4. Pre účasť na promoakcii je nevyhnutné uzatvoriť zmluvu o predaji výrobkov prostredníctvom webových stránok alebo mobilnej aplikácie;

5. V rámci tejto promoakcie je doručenie všetkých výrobkov zahrnutých v jednej objednávke zdarma.

6. Predmet tejto promoakcie, ktorý je priznaný organizátorom, nie je možné vyplatiť v peňažnej forme ani vymeniť za akýkoľvek iný platobný prostriedok a je neprenosný.

7. Účastník promoakcie má uskutočnením nákupu výrobkov na príslušných webových stránkach alebo mobilnej aplikácie právo, ale nie povinnosť využiť túto promoakciu.

8. Účasťou na promoakcii účastník prijíma Pravidlá webových stránok a mobilnej aplikácie.III. Reklamácia


1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa tejto promoakcie môžu jej účastníci podávať hlavne elektronicky na [email protected] alebo poštou na nasledujúcu adresu: CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (ďalej len „reklamácia”).

2. Na urýchlenie priebehu reklamácie prosíme o uvedenie mena a priezviska účastníka promoakcie, kontaktných údajov (napr. e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), ako aj popisu dôvodov reklamácie.

3. Účastník promoakcie bude e-mailom alebo poštou do 30 dní informovaný o posúdení reklamácie a o spôsobe jej riešenia.

4. Reklamácie bude posudzovať CCC, pričom bude uplatňovať hlavne ustanovenia týchto podmienok promoakcie.IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky promoakcie sú v pôvodnom znení dostupné na URL adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky-promoakcie-dorucenie-zdarma-03-02-2021

2. Ak z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, majú pojmy v podmienkach promoakcie význam uvedený v pravidlách na webových stránkach dostupných na adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky (ďalej len „pravidlá”).

3. V rozsahu, ktorý nie je upravený v podmienkach tejto promoakcie, sa použijú príslušné ustanovenia pravidiel.

4. CCC má právo túto promoakciu kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. Informácia o jej zrušení bude zverejnená na webových stránkach 3 dni pred termínom jej ukončenia.

5. Správcom osobných údajov účastníkov tejto promoakcie je CCC. Podrobnosti o pravidlách spracovávania osobných údajov nájdete v politike ochrany osobných údajov CCC, ktorá je k dispozícii na adrese https://ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

6. CCC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky promoakcie v prípade závažného dôvodu, za ktorý sa považuje:

a. zmena právnych predpisov upravujúcich pravidlá uskutočňovania promoakcie, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti CCC a účastníkov CCC promoakcie;

b. zmena spôsobu uskutočňovania promoakcie z technických alebo technologických dôvodov (hlavne z dôvodu aktualizácie technických požiadaviek uvedených v príslušných pravidlách);

c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj príslušných výrobkov alebo poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom spoločnosti CCC, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti stanovené v Zmluve o predaji, alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, doporučení alebo pokynov úradov a orgánov príslušných pre danú oblasť;

d. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia pravidiel, zavedením nových, úpravou alebo stiahnutím existujúcich funkcií alebo služieb zo strany CCC, ktoré sú obsahom pravidiel.

7. V prípade zmeny podmienok tejto promoakcie poskytne spoločnosť CCC konsolidované znenie jej podmienok ich zverejnením na príslušných webových stránkach. Zmeny podmienok promoakcie platia od chvíle, kedy sú jasne uvedené a umiestnené na webové stránky.


Bratislava, 01.02.2021