Vyberte kategóriu

Podmienky akcie „Zľavové kódy influencerov”

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky pod názvom: „Zľavové kódy influencerov” ustanovujú zásady fungovania, podmienky a rozsah či reklamačný proces akcie, zásady využívania a oprávnenia prináležiace osobám, ktoré sa zúčastňujú akcie, ako aj povinnosti organizátora (ďalej len „Podmienky akcie”).

2. Organizátorom akcie „Zľavové kódy influencerov” (ďalej len „Akcia”) je CCC Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (taktiež korešpondenčná adresa), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 78771, IČO: 46 509 500, IČ DPH: SK2023414492; e-mailová adresa: [email protected], telefónne číslo: (+421) 244 252 652 (poplatok ako za bežné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len „CCC”).

3. Akcia prebieha na území Slovenska, prostredníctvom internetovej stránky CCC, dostupnej na adrese URL: https://ccc.eu/sk/ (ďalej len „web”).

4. Do akcie sa môžu zapojiť zákazníci, ktorí majú zľavový kód a spĺňajú ostatné podmienky akcie (ďalej len: „Účastník akcie”).

5. Akcia je zverejňovaná na internete.II. Predmet akcie a podmienky využívania akcie


1. Predmetom akcie je možnosť zákazníka využiť akciu v súlade so zásadami uvedenými v podmienkach akcie zahrňujúcich 25% zľavu na celú objednávku (ďalej len „Predmet akcie”), pomocou zľavového kódu zverejneného influencerom na jeho Instagrame v čase trvania akcie.

2. Influencerom zverejnený zľavový kód platí 5 dní odo dňa jeho zverejnenia, avšak nie dlhšie ako do dňa 31.12.2021 .

3. Zľavové kódy majú formát SK…25 napr. SKEVA25.

4. Zoznam influencerov oprávnených zverejňovať zľavové kódy v rámci akcie tvorí prílohu č.1 týchto podmienok. Zoznam influencerov sa môže meniť, pričom každá zmena bude zverejnená v rámci  webu, vopred 1 deň pred termínom jej uvedenia do platnosti.

5. Akcia sa nevťahuje na produkty „UNICEF” a darčekové karty.

6. Akcia platí od 20.1.2021 do vyčerpania fondu transakcií s využitím zľavových kódov, avšak nie dlhšie ako do 31.12.2021 (ďalej len „Čas trvania akcie”).

7. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. nákup produktov v rámci akcie nevyžaduje od účastníka akcie uhradiť dodatočné náklady, okrem úhrady ceny produktov podliehajúcich akcii a nákladov na doručenie).

8. Na účasť v akcii je potrebné:

1. uzavrieť predajnú zmluvu  produktov prostredníctvom  internetového webu;

2. pred uzatvorením predajnej zmluvy, ktorá sa spomína v bode 8.1 je potrebné zadať zľavový kód:

IS…25 napr. ISOLA25. na príslušnom mieste uvedenom na internetovom  webe.

9. Akciu nie je možné spájať s inými akciami, zľavami, propagačnými akciami, jednotlivými cenovými alebo tovarovými ponukami, iba ak podmienky takejto akcie, zľavy, propagačnej akcie, jednotlivej cenovej alebo tovarovej ponuky ustanovujú inak.

10. V rámci akcie bude základná cena za produkt alebo produkty, zakúpené účastníkom akcie na internetovom webe, znížená o sumu vo výške predmetu akcie, t.j., o 25%. Akcia nezahŕňa (neznižuje) prípadné náklady za dopravu a dodanie produktov zakúpených v rámci akcie na webe, ktoré účastník akcie hradí v plnej výške.

11. V prípade súčasného nákupu niekoľkých produktov v rámci jednej objednávky, predmet akcie sa odráta od základnej ceny jednotlivých zakúpených produktov, na ktoré sa akcia vzťahuje.

12. Účastník sa môže akcie zúčastňovať počas jej trvania opakovane.

13. Organizátorom udelený predmet akcie nepodlieha vyplateniu v hotovosti alebo výmene za akýkoľvek iný peňažný prostriedok a je neprenosný.

14. Účasť v akcii znamená jednoznačný súhlas s podmienkami.

15. Podmienky nadobúdajú účinnosť 20.1.2021.III. Reklamácie


1. Všetky reklamácie vzťahujúce sa na Promočnú akciu môžu Účastníci Promočnej akcie podávať predovšetkým elektronickou cestou na e-mailovú adresu: [email protected], prípadne prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti CCC: CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej tiež: „Reklamácia“).

2. Na urýchlenie posúdenia Reklamácie prosíme o uvedenie mena a priezviska Účastníka Promočnej akcie, kontaktných údajov (napríklad e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), a tiež opisu dôvodov opodstatňujúcich Reklamáciu.

3. Účastník Promočnej akcie bude o výsledku posúdenia Reklamácie a o spôsobe jej vybavenia informovaný v termíne 14 dní prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou.

4. Reklamácie posudzuje spoločnosť CCC, a to najmä s využitím ustanovení týchto Podmienok Promočnej akcie.IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto Podmienky promočnej akcie sú dostupné na adrese URL: https://ccc.eu/sk/podmienky-akcie-zlavove-kody-influencerov-20-01-2021

2. Ak z kontextu jasne nevyplýva inak, výrazy použité v Podmienkach promočnej akcie, ktoré sú písané veľkými písmenami, majú význam, ktorý im vymedzujú Pravidlá Webových stránok prístupné na adrese https://ccc.eu/sk/podmienky (ďalej: „Pravidlá“).

3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach promočných akcií, platia príslušné ustanovenia Pravidiel.

4. Spoločnosť CCC má právo Promočnú akciu kedykoľvek odvolať, a to bez uvedenia dôvodu. Informácia o odvolaní Promočnej akcie bude oznámená prostredníctvom Webových stránok v termíne troch dní pred jej ukončením.

5. Spracovateľom osobných údajov Účastníkov Promočnej akcie je spoločnosť CCC. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov možno nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti CCC, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov .

6. Spoločnosť CCC si v prípade výskytu závažného dôvodu vyhradzuje právo na zmenu Podmienok promočnej akcie; k takým dôvodom patrí napríklad:

a. zmena právnych predpisov upravujúcich zásady vykonávania Promočnej akcie, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti spoločnosti CCC a Účastníkov Promočnej akcie;

b. zmena spôsobu vykonávania Promočnej akcie, ktorá bola spôsobená technickými alebo technologickými dôvodmi (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v Pravidlách);

c. zmena právnych predpisov upravujúcich predaj Výrobkov alebo poskytovanie služieb elektronickou cestou spoločnosťou CCC, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti stanovené v Zmluve o predaji alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych predpisov na základe súdnych výrokov, rozhodnutí, odporúčaní alebo nariadení úradov alebo orgánov príslušných v danom okruhu;

d. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel, v prípade, keď spoločnosť zaviedla nové či zmenila alebo stiahla existujúce funkcie alebo služby definované v Pravidlách.

7. V prípade vykonania zmeny v Podmienkach promočnej akcie poskytne spoločnosť CCC konsolidované znenie Podmienok promočnej akcie prostredníctvom ich zverejnenia na Webových stránkach. Zmeny Podmienok promočnej akcie sú platné od okamihu ich jasného vyznačenia a umiestnenia na Webových stránkach spoločnosti.

Bratislava, 20.1.2021