DODATOČNE -30% na letnú kolekciu, platí aj na zľavnený tovar s kódom: EXTRA. Využite finálny výpredaj do -70% na ccc.eu

POZRIEŤ

Vyberte kategóriu

Podmienky akcie „Predĺžená lehota na vrátenie výrobkov“

I Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky Akcie nazvané: „Predĺžená lehota na vrátenie produktov“ definujú pravidlá fungovania, podmienky, rozsah a reklamačný poriadok Akcie, pravidlá používania a práva osôb zúčastňujúcich sa na Akcii, ako aj povinnosti Organizátora (ďalej tiež: „Podmienky Akcie“).

2. Organizátorom akcie „Predĺžená lehota na vrátenie výrobkov“ (ďalej tiež: „Akcia“) je CCC Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Ivanská cesta 16, 82104, IČO: 46509500; e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: (+4218) 244 252 652 (poplatok ako pri štandardnom hovore - podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej tiež: „CCC“).

3. Akcia sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky, na webovej stránke dostupnej na adrese URL: https; // ccc.eu/sk (ďalej tiež: „online obchod“), ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie CCC dostupnej pre mobilné zariadenia na adrese URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ccc.mobile a https://apps.apple.com/sk/app/ccc-shoes-bags/id1361922993 (ďalej tiež : „Mobilná aplikácia“) a vo všetkých kamenných predajniach CCC- okrem outletových predajní (ďalej tiež: „CCC obchody“).

4. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí uskutočnili nákup v Online obchode vrátane mobilnej aplikácie alebo v kamennej predajni CCC- okrem outletových predajní(ďalej tiež: „Účastník kampane“).

5. Akcia je oznámená na webových stránkach, v mobilnej aplikácii a aj v kamenných predajniach CCC – okrem outletových predajní.II Predmet akcie a podmienky jej použitia


1. Predmetom akcie je možnosť účastníka zúčastniť sa akcie za podmienok stanovených v podmienkach akcie, vrátane možnosti vrátiť zakúpené produkty do 100 dní od dátumu nákupu po 27. októbri 2020 vrátane. Ak v prípade nákupu v kamenných predajniach CCC uplynie lehota 100 dní pred dňom zrušenia vládnych obmedzení na  vykonávanie obchodných činností z dôvodu epidémie, bude vrátenie možné v priebehu nasledujúcich 10 dní odo dňa zrušenia obmedzení uvedených vyššie (ďalej len: „Predmet akcie ').

2. Účastníkom môže byť každý Zákazník, vrátane Zákazníkov, ktorí sú členmi vernostného programu CCC Klub, ktorých podmienky účasti sú dostupné na: https://ccc.eu/sk/podmienky-vernostneho-programu-ccc-klub.

3. Akcia sa týka nákupu uskutočneného prostredníctvom webovej stránky, a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie a v kamenných predajniach CCC – okrem outletových predajní.

4. Akcia platí do 24.04.2021 a vzťahuje sa na Produkty zakúpené po 27. októbri 2020 vrátane prostredníctvom Webovej stránky vrátane Mobilnej aplikácie a na Produkty zakúpené po 24. septembri 2020 vrátane v kamenných predajniach (ďalej tiež: „Doba trvania akcie “).

5. Účasť na Akcii je dobrovoľná a bezplatná (t.j. s vrátením Produktov v rámci Akcie Účastníkovi Akcie nevznikajú ďalšie náklady okrem nákladov spojených s vrátením produktov v Internetovom obchode, a to aj v rámci Mobilnej aplikácie, ktoré Účastník znáša v plnej výške v prípade čiastkového odstúpenia od zmluvy).

6. V rámci Kampane sa predĺži lehota na vrátenie produktov zakúpených Účastníkom kampane po 27. októbri 2020 (vrátane) prostredníctvom Webovej stránky vrátane Mobilnej aplikácie a produktov zakúpených po 24. septembri 2020 v kamenných predajniach do 100 dní, počítaných od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy v online obchode, vrátane mobilnej aplikácie alebo v predajni  CCC. Vzhľadom k tomu, že pre prípady výrobkov zakúpených účastníkom kampane v kamenných predajniach CCC, okrem outletových predajní, lehota 100 dní uplynula pred dňom zrušenia vládnych obmedzení vykonávania obchodných aktivít z dôvodu stavu epidémie, bola lehota na vrátenie predĺžená až do 23.5.2021.

7. Účastník Akcie, ktorý si zakúpil Produkty na Webovej stránke alebo v predajniach CCC,okrem outletových predajní, má právo, ale nie povinnosť, Akciu využiť. To nevylučuje právo CCC zaviesť mechanizmus automatickej účasti na Akciách v prospech Účastníka Akcie.

8. Účasť na akcii sa rovná prijatiu jej podmienok.

9. Podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.ccc.eu/sk.III Sťažnosti


1. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa akcie môžu Účastníci akcie podať najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo listom na adresu CCC: CCC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,(ďalej tiež : „Reklamácie“).

2. S cieľom urýchliť posúdenie sťažnosti  uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu alebo telefónne číslo) a popis dôvodov, ktoré k nej vedú.

3. Účastník akcie bude do 14 dní e-mailom alebo písomne informovaný o zvážení Reklamácie a spôsobe jej vybavenia.

4. CCC posudzuje sťažnosti týkajúce sa najmä uplatňovania ustanovení týchto Podmienok.

5. Reklamácie týkajúce sa Produktov sa posudzujú v súlade s princípmi vyplývajúcimi zo všeobecne platných právnych predpisov.IV Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky akcie sú k dispozícii na tejto webovej adrese: https://ccc.eu/sk/podmienky-akcie-predlzena-lehota-na-vratenie-vyrobkov-27-10-2020

2. Pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v podmienkach akcie majú význam uvedený v predpisoch webových stránok, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://ccc.eu/sk/pravidla-pouzivania-internetoveho-portalu- ccc (ďalej len: „Predpisy“) a v predpisoch pre vrátenie výrobkov zakúpených v stacionárnych obchodoch CCC dostupných na: https://ccc.eu/sk/podmienky-pre-vratenie-tovaru.

3. V rozsahu, ktorý nie je upravený v týchto podmienkach akcie, sa primerane použijú ustanovenia všeobecných predpisov.

4. CCC má právo kedykoľvek zrušiť Akciu bez uvedenia dôvodu. Informácie o zrušení Akcie budú zverejnené na Webovej stránke 3 dni pred jej ukončením.

5. Správcom osobných údajov Účastníkov Kampane je CCC. Podrobnosti o zásadách spracovania údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov CCC, ktoré sú dostupné na https://ccc.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

6. CCC si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok akcie v prípade dôležitého dôvodu, ktorý sa chápe ako:

a) zmena právnych ustanovení upravujúcich pravidlá vykonávania akcie, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti CCC a účastníkov akcie;

b) zmena spôsobu vykonania akcie z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v nariadeniach);

c) zmena zákona upravujúceho predaj Produktov alebo poskytovanie elektronických služieb spoločnosťou CCC, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v kúpnej zmluve alebo zmena výkladu vyššie uvedených ustanovení zákona v dôsledku súdnych rozhodnutí, rozhodnutí, odporúčaní alebo odporúčaní úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti;

d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Nariadení, zavedením nových, úpravami alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa Nariadenia vzťahujú, spoločnosťou CCC.

7. V prípade zmeny Podmienok akcií sprístupní CCC jednotný text Podmienok akcie zverejnením na Webovej stránke. Dodatky k Podmienkam akcií sú účinné od okamihu, keď sú zreteľne označené a zverejnené na webových stránkach.