Rezervujte online, vyzdvihnite v predajni. Pozrite ako to funguje >

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Vybraná predajňa

Iné podmienky

PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE "BLACK WEEKEND -20%"

A. Všeobecné ustanovenia

1. Organizátorom marketingovej akcie "BLACK WEEKEND" (ďalej len "marketingová akcia') je CCC Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, IČO: 46509500.

2. Marketingová akcia spočíva v poskytnutí 20% zľavy zákazníkom (ako je definované nižšie) nakupujúcim v kamenných predajniach CCC  počas  doby trvania akcie (ďalej len "zľava'). Marketingová akcia sa vzťahuje na celý sortiment dostupný v kamenných predajniach CCC počas obdobia trvania kampane, na ktorý sa v tom čase nevzťahuje žiadna iná akcia (ďalej len "produkty').

3. Účastníkom marketingovej akcie môže byť každá fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov ('Zákazník').

B. Trvanie a územná platnosť marketingovej akcie

1. Marketingová akcia sa uskutoční vo všetkých kamenných predajniach CCC na území Slovenskej republiky počas ich otváracích hodín v termíne od 23. do 25. novembra 2018.

C. Podmienky marketingovej akcie

1. Zľava bude uplatnená počas platby pri pokladni pre každý výrobok samostatne.

2. Zákazník môže zľavu počas tejto marketingovej akcie využiť opakovane počas celého obdobia trvania kampane, pričom zľava bude na každý produkt uplatnená len jeden raz.

3. Množstvo produktov, na ktoré sa vzťahuje marketingová akcia, je limitované množstvom produktov dostupných v danej kamennej predajni CCC, v ktorej zákazník uskutoční nákup počas marketingovej akcie.

4. Adresy kamenných predajní CCC, ktoré sa zúčastňujú na marketingovej akcii, sú uvedené na webovej stránke: www.ccc.eu.

5. Špeciálnu ponuku ako súčasť marketingovej akcie nie je možné kombinovať s inými akciami realizovanými v tom čase v predajniach CCC alebo vykonávanými na iných miestach a realizovanými v predajniach CCC alebo s inými akciami a zľavami, na ktoré majú nárok jednotliví zákazníci či určité skupiny zákazníkov. V prípade, že daný Produkt je k dispozícii v akejkoľvek inej špeciálnej ponuke, ako je Zľava počas marketingovej akcie, špeciálne ponuky sa nebudú sumarizovať a Zákazník dostane právo vybrať si len jednu špeciálnu ponuku.

6. Aby sa predišlo pochybnostiam: zákazníci, ktorí zaplatili výrobok po ukončení marketingovej akcie, nemajú nárok na uplatnenie zľavy.

D. Reklamácie

1. Na produkt zakúpený počas marketingovej akcie sa vzťahujú štandardné podmienky Reklamačného poriadku, ktorý je dostupný vo všetkých kamenných predajniach CCC.

2. Sťažnosti týkajúce sa realizácie marketingovej akcie môžu byť zaslané poštou, na adresu organizátora uvedenú v bode A1 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected] Podania by mali obsahovať informácie o dátume udalosti, ktorá je základom sťažnosti a dôvodoch sťažnosti. Sťažnosti sa preskúmajú do 14 pracovných dní odo dňa ich doručenia. Pracovnými dňami sa rozumejú pracovné dni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov. Zákazník je informovaný o výsledku preskúmania poštou alebo mailom.

3. V prípade, ak Zákazník poskytne svoje osobné údaje spolu so sťažnosťou uvedenou v bode D2 vyššie, spracovateľom osobných údajov je Organizátor. Spracováva ich priamo Organizátor alebo spoločnosti zo skupiny, do ktorej patrí Organizátor, aj to len na účely spracovania sťažnosti zákazníka. Zákazník je oprávnený informovať sa na svoje osobné údaje a žiadať ich opravu alebo odstránenie. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na splnenie vyššie uvedeného účelu, ak zákazník podáva sťažnosť písomne.

E. Výmena tovaru

1. Výmena tovarov zakúpených v rámci marketingovej akcie je možná podľa všeobecných pravidiel platných v kamenných predajniach CCC, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: https://www.ccc.eu/sk/otazky-a-odpovede.

F. Záverečné ustanovenia

1. Marketingová akcia sa uskutočňuje v súlade s týmito Pravidlami. Na prípady a otázky, ktoré nie sú týmito Podmienkami upravené sa vzťahujú všeobecne platné právne predpisy.

2. Akékoľvek spory súvisiace s marketingovou akciou budú riešené príslušným súdom.

3. Pravidlá sú k dispozícii u Organizátora, na webovej stránke: www.ccc.eu a v kamenných predajniach CCC.