Kupec lahko uveljavlja reklamacijo, če se izkaže, da ima blago stvarno napako. Napaka je stvarna, če blago nima lastnosti, ki so potrebne za normalno rabo. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne po preteku dveh let od nakupa.1. V kolikor ima prodano blago napako, ima kupec, ki je pravočasno obvestil prodajalca, pravico zahtevati:

a. znižanje cene, pri čemer mora delež znižane cene v odnosu na ceno, ki izhaja iz prodajne pogodbe, biti enak deležu vrednosti blaga z napako v odnosu na vrednost blaga brez napake.
b. vračilo kupnine, oz. odstop od prodajne pogodbe, ali
c. menjavo blaga, ki ima napako, z drugim, brezhibnim blagom, ali
d. odpravo napake na blagu.

Če obstoj napake na blagu ni sporen mora CCC čimprej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dneh ugoditi Kupčevi zahtevi, v skladu s pravilnikom in veljavno zakonodajo.

V primeru, da je napaka na blagu nepomembna za njegovo uporabo, Kupec ne more uveljavljati pravic iz naslova stvarne napake.

2. V primeru, da je možnost, ki jo izbere Kupec, nemogoče izvesti ali bi zahtevala prevelike stroške, lahko CCC predlaga drugo rešitev. Pri ocenitvi, ali so stroški pretirani, se upošteva vrednost blaga brez napake, vrsta in resnost napake ter neprijetnosti, ki bi jih kupcu povzročila drugačna rešitev.

3. Reklamacijo na blago, ki je kupljeno v CCC prodajalni, je mogoče vložiti v pisni obliki v prodajalni, kjer je blago z napako prodano, ali v kateri koli drugi CCC prodajalni.

4. Da se CCC lahko odzove na reklamacijo Kupca oz. lahko Kupec uveljavi svoje pravice, je Kupec dolžan blago dostaviti v prodajalno, kjer je bilo blago z napako prodano, ali v katero koli drugo CCC prodajalno.

5. Za vložitev reklamacije blaga mora Kupec predložiti dokazilo o nakupu (npr. račun, original račun, bančni izpisek v primeru plačila s kartico, ali CCC Klub kartico zvestobe). Priporočljivo je, da blago, ki ga reklamirate, predložite skupaj z ustreznim reklamacijskim zapisnikom.

6. V reklamacijskem zapisniku je potrebno vpisati naslednje:

(1) informacije o okoliščinah blaga, ki ga reklamirate, zlasti vrsta napake in datum, ko ste napako opazili;
(2) zahtevani način rešitev reklamacije: znižanje cene, ali vračilo kupnine, ali menjava, ali popravilo; in
(3) kontaktne podatke osebe, ki je vložila reklamacijo.

7. CCC se bo na reklamacijo Kupca odzval čim prej, a najpozneje v 8 dneh od datuma prejema reklamacije. Če se na zahtevo Kupca, CCC ne odzove v osmih (8) dneh, od datuma po prejemu reklamacije, se šteje, da je CCC odobril zahtevi.

8. CCC sodeluje pri izvensodnem reševanju sporov. Ta določba za CCC ali kupca ne pomeni obveznosti, da se zateče k izvensodnemu reševanju sporov. Svetujemo, da sodelujete v izvensodnem postopku reševanja sporov s CCC, v primeru, da običajni postopek obravnave reklamacije ne zadošča za rešitev zadeve.