Wybierz kategorię

Formularz zwrotu

1.Administratorem danych osobowych jest: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, adres poczty elektronicznej: [email protected] numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy na wskazany w pkt. 1 adres oraz na adres e-mail: [email protected]
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z dyspozycją Klienta na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub w celu zwrotu towaru w związku z zawartą umową ze sklepem internetowym przewidującą szersze uprawnienia niż wynikające z przepisów ustawy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom świadczącym usługi kurierskie, hostingowe związane z realizacją zwrotu.
5. Czas przetwarzania danych uzależniony jest od obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W związku z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano zwrotu.
6. Posiadasz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadasz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych – w Polsce to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie zwrotu produktów.
9. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.