Wybierz kategorię

Regulamin #yesCCC

Poniżej znajdziesz dwie wersje Regulaminu #yesCCC.

Wersja pierwotna obowiązująca do dnia 13.08.2018 oraz wersja zaktualizowana obowiązująca od dnia 14.08.2018. Jeśli do tej pory nie zaakceptowałeś Regulaminu #yesCCC – wyrażając zgodę na Regulamin akceptujesz go w jego nowym, zaktualizowanym brzmieniu.

Jeśli natomiast zaakceptowałeś pierwotną wersję Regulaminu, otrzymasz wiadomość z informacją o jego aktualizacji. W takim przypadku z upływem 14 dni od otrzymania wiadomości od nas, będzie Cię obowiązywał uaktualniony Regulamin #yesCCC. W tym terminie przysługuje Ci również prawo do wypowiedzenia umowy (Regulaminu #yesCCC).

Wprowadzone zmiany ułatwiają nam oznaczenie Ciebie jako osoby uprawnionej do zdjęć, a także dostosowują sposób udzielania licencji do zdjęć i jej wypowiadania do naszych możliwości technicznych. Jeżeli chcesz z nami pozostać, nie musisz nic robić.Regulamin pierwotny obowiązujący do dnia 13.08.2018, a jeśli zaakceptowałeś pierwotną wersję Regulaminu – obowiązujący Cię do 14 dnia od otrzymania od nas wiadomości o zmianie.


Regulamin określa w jaki sposób CCC może używać zdjęć, które wgrasz do systemu lub oznaczysz jednym z hasztagów CCC, na przykład #CCCgoformore.

Jeśli go zaakceptujesz, pozwolisz nam na wykorzystywanie Twoich z zdjęć na stronie ccc.eu, koncie instagramowym CCC oraz w innych materiałach promocyjnych.

Regulamin zawiera także instrukcje jak możesz usunąć swoje zdjęcie z naszej bazy.

Aktualna „Lista Hashtagów”, monitorowanych przez nas to: #cccgoformore #lasocki #jennyfairy #sprandi #cccshoes #cccshoesandbags #clarabarson

Pamiętaj, abyśmy mogli odnaleźć Twoje zdjęcie, po każdym hashtagu oznacz nasze konto na Instargam @CCCshoesbags lub Facebook @CCC.Poland

 

Regulamin rozpowszechniania utworów #yesCCC

(dalej również: „Regulamin”)

 


§ 1  Postanowienia Ogólne


1. Regulamin określa warunki akcji #yesCCC w zakresie możliwości korzystania przez CCC z Utworów rozpowszechnianych przez Licencjodawców za pomocą portali społecznościowych Instagram, Facebook oraz stron internetowych CCC, na podstawie udzielonych przez Licencjodawców Licencji do korzystania z Utworów.


2. Licencjobiorcą jest CCC.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506139, posiadająca NIP: 5020110639, REGON: 022395487,, kapitał zakładowy 2.005.000,00 PLN (dalej jako: „Licencjobiorca” lub „CCC”).


3. Licencjodawcą może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.

 


§ 2  Udzielenie licencji


1. W rozumieniu niniejszej Licencji utworami są zdjęcia, recenzje oraz inne materiały udostępnione przez Licencjodawcę i opisane na serwisie społecznościowym Instagram lub portalu Facebook co najmniej jednym z wyrażeń wskazanych na przedstawionej przez Licencjobiorcę liście (dalej jako: „Lista Hashtagów”)  lub poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego Licencjobiorcy za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych Licencjobiorcy funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii (dalej jako: „Utwory”).


2. Oznaczenie przez Licencjodawcę udostępnianych przez niego za pośrednictwem serwisów Instagram, Facebook lub strony internetowej CCC Utworów za pomocą co najmniej jednego z wyrażeń wskazanych na Liście Hashtagów stanowi propozycję udzielenia CCC Licencji (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej) na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Propozycja udzielenia Licencji złożona przez Licencjodawcę w sposób opisany powyżej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


3. Udzielenie przez Licencjodawcę upoważnienia do korzystania przez CCC z Utworów oraz wizerunków wykorzystanych w Utworach (dalej jako: „Licencja”) następuje poprzez akceptację Regulaminu.


4. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez:

a. zaznaczenie na stronie internetowej CCC odpowiedniego checkbox’a dot. akceptacji Regulaminu przedstawionego przy użyciu funkcjonalności „Dodaj Zdjęcie” lub „Dodaj Opinię”;

b. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #yesCCC w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorcę za pośrednictwem konta CCCshoesbags w serwisie dostępnym pod adresem https://www.instagram.com (dalej również: „Instagram”); lub

c. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #yesCCC w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorcę za pośrednictwem konta @CCC.Poland w serwisie dostępnym pod adresem https://www.facebook.com (dalej również: „Facebook”)§ 3  Prawo do wizerunku


1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza, że:

a. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i korzystanie przez CCC ze swojego wizerunku udostępnionego w ramach Utworów, przez czas trwania Licencji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 4 ust. 2 i 3 poniżej;

b. osoby trzecie których wizerunek jest częścią Utworu wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez CCC wizerunku osób trzecich udostępnionego w ramach Utworów przez okres trwania Licencji na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 4 ust. 2 i 3 a Licencjodawca zobowiązuje się okazać taką zgodę w formie pisemnej na każde żądanie CCC lub wykazać, że jest ustawowym przedstawicielem (np. rodzicem bądź opiekunem prawnym) osoby, której wizerunek jest udostępniony w ramach Utworów;

c. wykorzystanie wizerunku osób, o których mowa powyżej nie narusza praw Licencjodawcy ani osób trzecich ani praw dalszych osób trzecich, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych tych osób ani osób trzecich.


2. Licencjodawca zobowiązuje się, że powyższe zgody nie zostaną odwołane w całości ani w części przez okres trwania Licencji.§ 4  Prawa autorskie


1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza, że:

a. przysługują mu prawa autorskie do Utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), jak i do poszczególnych ich elementów stanowiących odrębne Utwory, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Licencjodawcę, w tym w szczególności udzielenia Licencji.

b. Utwory nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności nie zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne);

c. przysługujące Licencjodawcy prawa majątkowe do Utworów nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.


2. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Utworów, na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji i w zakresie określonym w lit a. - f. poniżej, a także w zakresie w jakim jest to niezbędne do możliwości opublikowania Utworów w celach marketingowych lub promocyjno-reklamowych w sieciach komputerowych, w tym Internet i Intranet, w tym w szczególności na stronach internetowych Licencjobiorcy, w ramach serwisów społecznościowych (np.: Facebook, Instagram) i na innych stronach internetowych. W szczególności Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania z Utworów (razem lub każdego z osobna) dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego ora  z techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie internetowej CCC, w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram), na innych stronach internetowych oraz w ramach prasy, w tym w szczególności w reklamie prasowej lub materiałach dla dziennikarzy;

d. wykorzystywanie Utworów (razem lub każdego z osobna) do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych CCC, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie (w tym w szczególności na stronie internetowej CCC oraz w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych na innych stronach internetowych), prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;

e. wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci, bez ograniczenia; wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworów (razem lub każdego z osobna) na różne wersje językowe, tworzenia z wykorzystaniem Utworów i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu Utworów różnych autorów oraz rozpowszechnianie Utworów w każdym języku, na dowolnym nośniku.


3. Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 2 lit. a. – f. powyżej może następować razem lub osobno w stosunku do Utworów, w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami i innymi elementami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, w szczególności w formie kolażu lub mozaiki składającej się z wielu Utworów różnych autorów, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.


4. Licencjodawca w ramach udzielonej Licencji zezwala CCC i podmiotom upoważnionym do tego przez CCC na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworów. Licencjodawca akceptuje i wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Utworze prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania z Utworu w ramach wskazanych pól eksploatacji.


5. Licencjodawca udziela zgody na wykonywanie przez CCC i podmioty upoważnionym do tego przez CCC praw zależnych, w tym rozporządzanie i korzystanie przez CCC z utworów zależnych i zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania Licencji, nawet jeśli w tym okresie nie dojdzie do rozpowszechnienia takiego utworu zależnego.


6. Przez okres trwania Licencji, Licencjodawca zobowiązuje się wobec CCC do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworów.


7. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). W szczególności CCC ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworów na inne podmioty według własnego uznania, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tego tytułu.


8. CCC nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. CCC nie będzie publikowało w szczególności Utworów co do, których wystąpią podejrzenia, że mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności mogą naruszać dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.


9. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje udzielona na okres 5 lat po którym okresie Licencja automatycznie ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony.


10. Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres obowiązywania Licencji, prawa, o których mowa w ust. 1 lit. a-c. powyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.


11. Licencjodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem Licencji lub korzystaniem z Utworów praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do Utworów lub prawa do wizerunku osób trzecich. Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić CCC od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie CCC.§ 5  Wypowiedzenie licencji

 

1. Po upływie 5 lat od udzielenia Licencji, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Licencji na rok naprzód, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.


2. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę może nastąpić w szczególności poprzez:

a. użycie funkcjonalności „report a photo” w odniesieniu do zdjęć zamieszczonych w serwisach Instagram lub Facebook w stosunku do których została udzielona Licencja; lub

b. usunięcie Utworu (zdjęcia) ze swojego konta w serwisach Instagram lub Facebook; lub

c. usunięcie hashtagu wskazanego na Liście Hashtagów umieszczonego uprzednio w opisie udostępnionego Utworu (zdjęcia); lub poprzez

d. przesłanie wiadomości prywatnej na konto CCCshoesbags w serwisie Instagram lub konto @CCC.Poland w serwisie Facebook. W treści wiadomości Licencjodawca wskazuje zakres Utworów, w stosunku do których chce wypowiedzieć Licencję. W przypadku nie wskazania w treści wiadomości zakresu Utworów, przyjmuje się, że wypowiedzenie następuje w stosunku do wszystkich Utworów, co do których Licencjodawca udzielił Licencji.


3. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie z jego wizerunku lub wizerunku osób trzecich, w stosunku do których był upoważniony do wyrażenia zgody, udostępnionego w ramach Utworu. Dla uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie Licencji nie dotyczy wykorzystywania Utworów w okresie obowiązywania Licencji (nie działa wstecz).


4. CCC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencji w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:

a. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zaprzestanie wykorzystywania Utworów przez Licencjobiorcę.


5. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjobiorcę może nastąpić w szczególności poprzez:

a. usunięcie Utworu którego dotyczy Licencja ze wszelkich nośników elektronicznych należących do Licencjobiorcy; lub

b. w przypadku gdy Licencjodawca wskazał Licencjobiorcy adres poczty elektronicznej lub gdy Licencja została zawarta za pośrednictwem portali Instagram lub Facebook, poprzez odpowiednio:

- wysłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości informującej o wypowiedzeniu Licencji;

- wysłanie do Licencjodawcy wiadomości prywatnej z konta CCCshoesbags na portalu Instagram lub w przypadku portalu Facebook z konta @CCC.Poland informującej o wypowiedzeniu Licencji.§ 6  Dane osobowe


1. Dane osobowe Licencjodawców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem i udzieloną Licencją, w szczególności w zakresie koniecznym do:

a. zawarcia umowy na korzystanie z Utworów i jej wykonywania,

b. rozpowszechniania Utworów,

c. przedstawiania wizerunku Licencjodawcy oraz wizerunku osób trzecich w stosunku do których jest upoważniony do wyrażenia zgody na jego wykorzystanie,

d. prowadzenia przez CCC kontaktu z Licencjodawcą;

e. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stron i osób trzecich.


2. Administratorem danych osobowych jest CCC S.A. z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400,00 zł wpłaconym w całości


3. Przekazanie danych osobowych przez Licencjodawcę jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Licencji na rzecz CCC. Licencjodawca, którego dane osobowe przetwarzane są w związku z udzieleniem Licencji, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.§ 7  Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.ccc.eu/pl/yesCCC na stronie internetowej CCC.


2. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:

a. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi.


3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację pod adresem wskazanym w ust. 1.


4. Zmiany Regulaminu w stosunku do aktualnych Licencjodawców obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i publikacji pod adresem wskazanym w ust. 1. Licencjodawcy którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin, mają prawo do jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


5. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiana Listy Hashtagów nie stanowi zmiany Regulaminu. W przypadku usunięcia określonego wyrażenia z Listy Hashtagów, Utwory do których została już udzielona Licencja pozostają objęte Licencją.


6. Zasady funkcjonowania serwisów Instagram oraz Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności umożliwiających transfer Utworów nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.


7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.


9. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych, zastosowanie mają postanowienia stosowane w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Regulaminu.
Regulamin zaktualizowany obowiązujący od dnia 14.08.2018, a jeśli zaakceptowałeś pierwotną wersję Regulaminu – obowiązujący Cię po 14 dniach od otrzymania od nas wiadomości o zmianie.

Regulamin określa w jaki sposób CCC może używać zdjęć, które wgrasz do systemu lub oznaczysz jednym z hasztagów CCC, na przykład #CCCgoformore.

Jeśli go zaakceptujesz, pozwolisz nam na wykorzystywanie Twoich z zdjęć na stronie ccc.eu, koncie instagramowym CCC oraz w innych materiałach promocyjnych.

Regulamin zawiera także instrukcje jak możesz usunąć swoje zdjęcie z naszej bazy.

Aktualna „Lista Hashtagów”, monitorowanych przez nas to: #cccgoformore #lasocki #jennyfairy #sprandi #cccshoes #cccshoesandbags #clarabarson

Pamiętaj, abyśmy mogli odnaleźć Twoje zdjęcie, po każdym hashtagu oznacz nasze konto na Instargam @CCCshoesbags lub Facebook @CCC.Poland

 


Regulamin rozpowszechniania utworów #yesCCC

(dalej również: „Regulamin”)

 


§ 1  Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa warunki akcji #yesCCC w zakresie możliwości korzystania przez CCC z Utworów rozpowszechnianych przez Licencjodawców za pomocą portali społecznościowych Instagram, Facebook oraz stron internetowych CCC, na podstawie udzielonych przez Licencjodawców Licencji do korzystania z Utworów.


2. Licencjobiorcami są:

a. CCC.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506139, posiadająca NIP: 5020110639, REGON: 022395487,, kapitał zakładowy 2.005.000,00 PLN;

b. CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, posiadająca NIP: 6922200609, REGON: 390716905, kapitał zakładowy 4 116 400,00 PLN, wpłacony w całości;

zwani dalej łącznie „Licencjobiorcami” lub „CCC”. Dla uniknięcia wątpliwości, każdemu z Licencjobiorców jest udzielana odrębna Licencja (nie są oni współuprawnieni, a do Licencji nie są odpowiednio stosowane przepisy o współwłasności). 


3. Licencjodawcą może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.

 


§ 2  Udzielenie licencji


1. W rozumieniu niniejszej Licencji utworami są zdjęcia, recenzje oraz inne materiały udostępnione przez Licencjodawcę i opisane na serwisie społecznościowym Instagram lub portalu Facebook co najmniej jednym z wyrażeń wskazanych na przedstawionej przez Licencjobiorców liście (dalej jako: „Lista Hashtagów”); dalej jako: „Utwory”.


2. Oznaczenie przez Licencjodawcę udostępnianych przez niego za pośrednictwem serwisów Instagram, Facebook lub strony internetowej CCC Utworów za pomocą co najmniej jednego z wyrażeń wskazanych na Liście Hashtagów stanowi propozycję udzielenia CCC Licencji (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej) na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Propozycja udzielenia Licencji złożona przez Licencjodawcę w sposób opisany powyżej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


3. Udzielenie przez Licencjodawcę upoważnienia do korzystania przez CCC z Utworów oraz wizerunków wykorzystanych w Utworach (dalej jako: „Licencja”) następuje poprzez akceptację Regulaminu.


4. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez:

a. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #yesCCC w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorców za pośrednictwem konta CCCshoesbags w serwisie dostępnym pod adresem https://www.instagram.com (dalej również: „Instagram”); lub

b. przesłanie przez Licencjodawcę wiadomości o treści #yesCCC w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Licencjobiorców za pośrednictwem konta @CCC.Poland w serwisie dostępnym pod adresem https://www.facebook.com (dalej również: „Facebook”)

 


§ 3  Prawo do wizerunku


1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza, że:

a. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i korzystanie przez CCC ze swojego wizerunku udostępnionego w ramach Utworów, przez czas trwania Licencji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 4 ust. 2 i 3 poniżej;

b. osoby trzecie których wizerunek jest częścią Utworu wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez CCC wizerunku osób trzecich udostępnionego w ramach Utworów przez okres trwania Licencji na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 4 ust. 2 i 3 a Licencjodawca zobowiązuje się okazać taką zgodę w formie pisemnej na każde żądanie CCC lub wykazać, że jest ustawowym przedstawicielem (np. rodzicem bądź opiekunem prawnym) osoby, której wizerunek jest udostępniony w ramach Utworów;

c. wykorzystanie wizerunku osób, o których mowa powyżej nie narusza praw Licencjodawcy ani osób trzecich ani praw dalszych osób trzecich, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych tych osób ani osób trzecich.


2. Licencjodawca zobowiązuje się, że powyższe zgody nie zostaną odwołane w całości ani w części przez okres trwania Licencji.

 


§ 4  Prawa autorskie

              

1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza, że:

a. przysługują mu prawa autorskie do Utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), jak i do poszczególnych ich elementów stanowiących odrębne Utwory, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Licencjodawcę, w tym w szczególności udzielenia Licencji.

b. Utwory nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności nie zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne);

c. przysługujące Licencjodawcy prawa majątkowe do Utworów nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.


2. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Licencjodawca udziela każdemu z Licencjobiorców niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Utworów, na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji i w zakresie określonym w lit a. - f. poniżej, a także w zakresie w jakim jest to niezbędne do możliwości opublikowania Utworów w celach marketingowych lub promocyjno-reklamowych w sieciach komputerowych, w tym Internet i Intranet, w tym w szczególności na stronach internetowych Licencjobiorców w ramach serwisów społecznościowych (np.: Facebook, Instagram) i na innych stronach internetowych. W szczególności Licencjobiorcy będą uprawnieni do korzystania z Utworów (razem lub każdego z osobna) dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie internetowej CCC, w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram), na innych stronach internetowych oraz w ramach prasy, w tym w szczególności w reklamie prasowej lub materiałach dla dziennikarzy;

d. wykorzystywanie Utworów (razem lub każdego z osobna) do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych CCC, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie (w tym w szczególności na stronie internetowej CCC oraz w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych na innych stronach internetowych), prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;

e. wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci, bez ograniczenia; wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworów (razem lub każdego z osobna) na różne wersje językowe, tworzenia z wykorzystaniem Utworów i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu Utworów różnych autorów oraz rozpowszechnianie Utworów w każdym języku, na dowolnym nośniku.


3. Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 2 lit. a. – f. powyżej może następować razem lub osobno w stosunku do Utworów, w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami i innymi elementami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, w szczególności w formie kolażu lub mozaiki składającej się z wielu Utworów różnych autorów, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.


4. Licencjodawca w ramach udzielonej Licencji zezwala CCC i podmiotom upoważnionym do tego przez CCC na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworów. Licencjodawca akceptuje i wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Utworze prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania z Utworu w ramach wskazanych pól eksploatacji.


5. Licencjodawca udziela zgody na wykonywanie przez CCC i podmioty upoważnionym do tego przez CCC praw zależnych, w tym rozporządzanie i korzystanie przez CCC z utworów zależnych i zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania Licencji, nawet jeśli w tym okresie nie dojdzie do rozpowszechnienia takiego utworu zależnego.


6. W czasie trwania Licencji, CCC wykonując obowiązek oznaczenia autorstwa wynikający z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie oznaczać Utwory poprzez wskazanie lub nazwy użytkownika Licencjodawcy użytej podczas udzielenia Licencji do danego Utworu za pośrednictwem:

a. portalu Facebook – w przypadku Utworów, co do których Licencja została udzielona za pośrednictwem portalu Facebook; lub

b. portalu Instagram - w przypadku Utworów, co do których Licencja została udzielona za pośrednictwem portalu Instagram.


7. Przez okres trwania Licencji, Licencjodawca zobowiązuje się wobec CCC do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworów.


8. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). W szczególności CCC ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworów na inne podmioty według własnego uznania, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tego tytułu.


9. CCC nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. CCC nie będzie publikowało w szczególności Utworów co do, których wystąpią podejrzenia, że mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności mogą naruszać dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.


10. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje udzielona na okres 5 lat po którym okresie Licencja automatycznie ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony.


11. Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres obowiązywania Licencji, prawa, o których mowa w ust. 1 lit. a-c. powyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.


12. Licencjodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem Licencji lub korzystaniem z Utworów praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do Utworów lub prawa do wizerunku osób trzecich. Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić CCC od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie CCC.

 


§ 5  Wypowiedzenie licencji

 

1. Po upływie 5 lat od udzielenia Licencji, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Licencji na rok naprzód, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.


2. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę może nastąpić w szczególności poprzez:

a. kontakt z Biurem Obsługi Klienta; lub poprzez

b. przesłanie wiadomości prywatnej na konto CCCshoesbags w serwisie Instagram lub konto @CCC.Poland w serwisie Facebook. W treści wiadomości Licencjodawca wskazuje zakres Utworów, w stosunku do których chce wypowiedzieć Licencję. W przypadku nie wskazania w treści wiadomości zakresu Utworów, przyjmuje się, że wypowiedzenie następuje w stosunku do wszystkich Utworów, co do których Licencjodawca udzielił Licencji.


3. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie z jego wizerunku lub wizerunku osób trzecich, w stosunku do których był upoważniony do wyrażenia zgody, udostępnionego w ramach Utworu. Dla uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie Licencji nie dotyczy wykorzystywania Utworów w okresie obowiązywania Licencji (nie działa wstecz).


4. CCC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencji w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:

a. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zaprzestanie wykorzystywania Utworów przez któregokolwiek z Licencjobiorców.\


5. Wypowiedzenie Licencji przez któregokolwiek z Licencjobiorców może nastąpić w szczególności poprzez:

ausunięcie Utworu którego dotyczy Licencja ze wszelkich nośników elektronicznych należących do danego Licencjobiorcy; lub

b. w przypadku gdy Licencjodawca wskazał Licencjobiorcom adres poczty elektronicznej lub gdy Licencja została zawarta za pośrednictwem portali Instagram lub Facebook, poprzez odpowiednio:

- wysłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości informującej o wypowiedzeniu Licencji;

- wysłanie do Licencjodawcy wiadomości prywatnej za pośrednictwem konta CCCshoesbags na portalu Instagram lub w przypadku portalu Facebook za pośrednictwem konta @CCC.Poland informującej o wypowiedzeniu Licencji.

 


§ 6  Dane osobowe


1. Dane osobowe Licencjodawców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem i udzieloną Licencją, w szczególności w zakresie koniecznym do:

a. zawarcia umowy na korzystanie z Utworów i jej wykonywania,

b. rozpowszechniania Utworów,

c. przedstawiania wizerunku Licencjodawcy oraz wizerunku osób trzecich w stosunku do których jest upoważniony do wyrażenia zgody na jego wykorzystanie,

d. prowadzenia przez CCC kontaktu z Licencjodawcą;

e. umożliwienia Licencjodawcy wypowiedzenia Licencji;

f. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stron i osób trzecich.


2. Administratorem danych osobowych jest CCC S.A. z siedzibą Polkowicach przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400,00 zł wpłaconym w całości


3. Przekazanie danych osobowych przez Licencjodawcę jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Licencji na rzecz CCC. Licencjodawca, którego dane osobowe przetwarzane są w związku z udzieleniem Licencji, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.§ 7  Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-yesccc na stronie internetowej CCC.


2. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:

a) zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi.


3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację pod adresem wskazanym w ust. 1.


4. Zmiany Regulaminu w stosunku do aktualnych Licencjodawców obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i publikacji pod adresem wskazanym w ust. 1. Licencjodawcy którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin, mają prawo do jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Licencjodawców, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


5. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiana Listy Hashtagów nie stanowi zmiany Regulaminu. W przypadku usunięcia określonego wyrażenia z Listy Hashtagów, Utwory do których została już udzielona Licencja pozostają objęte Licencją.


6. Zasady funkcjonowania serwisów Instagram oraz Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności umożliwiających transfer Utworów nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.


7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.


9. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych, zastosowanie mają postanowienia stosowane w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Regulaminu.