Wybierz kategorię

Warunki promocji „Rabat 25 zł przy zakupie produktów za minimum 150 zł – sklepy stacjonarne”

I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Rabat 25 zł przy zakupie produktów za minimum 150 zł – sklepy stacjonarne” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „Rabat 25 zł przy zakupie produktów za minimum 150 zł – sklepy stacjonarne” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 5 486 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klubowicze (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Promocja ogłaszana jest w wybranych sklepach stacjonarnych CCC wg listy w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 25 zł rabatu na zamówienie przy zakupie Produktów na kwotę minimum 150 zł (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego w wybranych sklepach stacjonarnych CCC (lista sklepów wg Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).

3. Promocja obejmuje nieprzecenione i przecenione produkty CCC z wyłączeniem produktów: „UNICEF”.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi.

5. Promocja obowiązuje od 07-12-2020 do 09-12-2020 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

1. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów o których mowa w pkt. II. 3 o wartości minimum 150 zł w wybranym sklepie stacjonarnym CCC

2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt II. 6.1. należy okazać sprzedawcy kartę Klubu CCC.

7. W ramach Promocji kwota zamówienia obejmująca produkty nieprzecenione i przecenione o łącznej wartości minimum 150 zł zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 25 zł liczone od łącznej ceny produktów objętej promocją.

8. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie

9. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w sklepach stacjonarnych CCC ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

5. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni dla Klubowiczów CCC a dla pozostałych uczestników 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady obejmować musi wszystkie Produkty nabyte w ramach tej samej transakcji (jeden paragon). Zwrot niektórych Produktów nie wynikający z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady objętych jednym paragonem jest niedopuszczalny. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień przewidzianych rękojmią za wady) pod warunkiem równoczesnego przekazania wszystkich produktów nabytych w ramach promocji i objętych paragonem.

6. Reklamacja dotyczące Przedmiotu Promocji CCC rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/warunki-promocji-rabat-25-zl-przy-zakupie-produktow-za-minimum-150-zl-sklepy-stacjonarne-07-12-2020.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego (dalej: “Regulamin”).

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-polityki-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Warszawa, 07.12.2020
Załącznik nr 1 – Lista sklepów objęta Promocją


CCC 1770 Lębork Retail Park
CCC 1527 Włocławek Newbridge Włocławek
CCC 1887 Wieluń Era Park
CCC 2187 Zduńska Wola Galeria E
CCC 155 Warszawa Złote Tarasy
CCC 1810 Ełk Brama Mazur
CCC 1488 Poznań Galeria Pestka
CCC 1259 Poznań Swadzim Auchan
CCC 1629 Radomsko Era Park
CCC 153 Ostróda Galeria Mazurska
CCC 1040 Słupsk Jantar
CCC 1221 Częstochowa Galeria Jurajska
CCC 1354 Radom Galeria Słoneczna
CCC 1355 Kraków Futura Park
CCC 78 Warszawa Arkadia
CCC 1384 Stargard Galeria Tęcza
CCC 1725 Kutno MMG Centers
CCC 1215 Bielsko-Biała Galeria Sfera
CCC 2171 Wołomin Galeria Wołomin
CCC 1445 Kielce Echo
CCC 1230 Kraków Galeria Krakowska
CCC 1580 Poznań Marcelin
CCC 1889 Starogard Gdański Galeria Neptun
CCC 126 Katowice Silesia
CCC 1711 Lublin Felicity
CCC 1146 Lubin Cuprum Arena
CCC 110 Czeladź M1
CCC 1886 Jelenia Góra Galeria Sudecka
CCC 1126 Gorzów Wielkopolski Nova Park
CCC 1271 Płock Mazovia
CCC 2307 Kraków Galeria Serenada
CCC 2092 Szczecin Outlet Park
CCC 1198 Piotrków Trybunalski Focus Mall
CCC 1793 Ostrołęka Galeria Bursztynowa
CCC 1310 Koszalin Forum
CCC 1276 Łódź Port
CCC 1690 Chojnice Galeria Brama Pomorza
CCC 337 Wrocław Park Handlowy Bielany
CCC 451 Zgorzelec Galeria Słowiańska
CCC 1034 Zielona Góra Focus Mall
CCC 1943 Świnoujście Galeria Świnoujście
CCC 1361 Leszno Galeria Leszno
CCC 1738 Siedlce Galeria Siedlce
CCC 1534 Konin Ferio
CCC 33 Elbląg Ogrody
CCC 111 Warszawa Janki
CCC 1881 Kołobrzeg Galeria Hosso
CCC 31 Bydgoszcz Galeria Pomorska
CCC 1122 Legnica Galeria Piastów
CCC 386 Rumia Auchan
CCC 3244 Żory Retail Park
CCC 1736 Nowy Targ Dekada
CCC 2489 Jarocin Multishop Jarocin
CCC 132 Lublin Orkana
CCC 3107 Jarosław Stara Ujeżdżalnia
CCC 2084 Bydgoszcz Zielone Arkady
CCC 1731 Kalisz Galeria Amber
CCC 39 Gdynia Centrum Riviera
CCC 80 Sosnowiec Plejada
CCC 5 Ruda Śląska Plaza
CCC 1457 Tarnów Gemini Park
CCC 97 Warszawa Atrium Targówek
CCC 1420 Grudziądz Galeria Alfa
CCC 1730 Oleśnica Pogodne Centrum
CCC 2115 Nowy Tomyśl Multibox
CCC 2101 Stalowa Wola Galeria Vivo
CCC 3230 Kraśnik Park Handlowy Kraśnik
CCC 2222 Tomaszów Mazowiecki Galeria Tomaszów
CCC 1433 Poznań Avenida
CCC 1147 Płock Galeria Mosty
CCC 21 Warszawa Wileńska
CCC 1688 Nowy Sącz Galeria Trzy Korony
CCC 71 Bydgoszcz Rondo
CCC 180 Wrocław Pasaż Grunwaldzki
CCC 1216 Olsztyn Aura
CCC 1474 Kluczbork Galeria Miodowa
CCC 67 Toruń Nowe Bielawy
CCC 2224 Mielec Galeria Navigator
CCC 2217 Legionowo Galeria Legionowo
CCC 328 Gdańsk Galeria Bałtycka
CCC 170 Puławy Galeria Zielona
CCC 1729 Wągrowiec Polomarket
CCC 1 Radom M1
CCC 1691 Nysa Galeria Vendo Park
CCC 2103 Jelenia Góra Nowy Rynek
CCC 1218 Szczecinek Hosso
CCC 1499 Bełchatów Galeria Olimpia
CCC 2360 Bolesławiec Park Handlowy
CCC 1304 Wałbrzych Victoria
CCC 2229 Mysłowice Quick Park
CCC 1874 Kościerzyna Galeria Wybickiego
CCC 2409 Koło
CCC 1716 Wodzisław Śląski Galeria Karuzela
CCC 2230 Warszawa Galeria Mokotów
CCC 1151 Bielsko-Biała Gemini Park
CCC 1808 Brodnica Dekada
CCC 13 Zabrze M1
CCC 3108 Zgierz Park Handlowy Zgierz
CCC 3109 Gorlice PARK HANDLOWY Gorlice
CCC 1393 Tarnowskie Góry Park Handlowy
CCC 1260 Poznań M1
CCC 2391 Skierniewice
CCC 1945 Białystok Galeria Jurowiecka
CCC 1835 Starachowice Galeria Galardia
CCC 1438 Tczew Galeria Kociewska
CCC 2352 Lublin Skende Shopping
CCC 2481 Katowice Libero
CCC 1402 Żyrardów Stara Garbarnia
CCC 1689 Sochaczew Multishop
CCC 2333 Wadowice Park Handlowy Błonie
CCC 217 Rybnik Focus Park
CCC 1410 Swarzędz ETC
CCC 1805 Lubliniec Karuzela
CCC 2520 Wieruszów Turbina
CCC 3115 Płock Wisła Płock
CCC 2117 Kwidzyn Liwa
CCC 69 Szczecin Molo
CCC 2177 Września Karuzela
CCC 1448 Ostrowiec Świętokrzyski Galeria Ostrowiec
CCC 1484 Kędzierzyn Koźle Ogrody Odrzańskie
CCC 60 Łódź Tesco
CCC 2152 Głogów Galeria Glogovia
CCC 3133 Pabianice Tkalnia Pabianice
CCC 299 Gdańsk Morena
CCC 1036 Białystok Galeria Alfa
CCC 1463 Kraków Nowe Czyżyny
CCC 1387 Kościan
CCC 229 Gorzów Wielkopolski Galeria Askana
CCC 1461 Bochnia Rondo
CCC 1022 Sieradz Galeria Sieradzka
CCC 1949 Myślenice Galeria Myślenicka
CCC 1464 Jasło Galeria Jasło
CCC 1363 Szczecin Galeria Kaskada
CCC 2331 Kęty Park Handlowy
CCC 2083 Wyszków Galeo
CCC 1413 Szczecin Turzyn
CCC 1023 Słubice Galeria Prima
CCC 66 Łódź Guliwer
CCC 98 Szczecin Ster
CCC 2487 Pruszków Nowa Stacja
CCC 1866 Żary Stop Shop
CCC 1341 Opole Turawa Park
CCC 1809 Busko-Zdrój
CCC 1679 Warszawa Homepark Targówek
CCC 129 Kalisz Galeria Kalisz
CCC 1639 Katowice Galeria Katowicka
CCC 455 Legnica Auchan
CCC 1352 Bielsko-Biała Auchan
CCC 86 Olkusz Atrium
CCC 2129 Łódź Ptak (Outlet)
CCC 1811 Namysłów Retail Park
CCC 1243 Chrzanów CH Max
CCC 1214 Brzeg Galeria Piast
CCC 1395 Gdynia Galeria Szperk
CCC 2090 Szamotuły Inbag
CCC 2401 Środa Wielkopolska A-Centrum
CCC 1042 Wrocław Marino
CCC 2355 Zawiercie DL Center Point
CCC 213 Świebodzin Tesco
CCC 2334 Biłgoraj Galeria Natura
CCC 1312 Przemyśl Galeria Sanowa
CCC 484 Żywiec Lider
CCC 3100 Miechów A-Centrum
CCC 3102 Bytów Park Handlowy Bytów
CCC 2485 Limanowa
CCC 2151 Wolsztyn
CCC 2170 Śrem
CCC 1118 Gdańsk Przymorze
CCC 57 Łódź Tulipan
CCC 2525 Polkowice Park Handlowy
CCC 1296 Suwałki Plaza
CCC 3770 Siedlce Stop Shop
CCC 1288 Warszawa Piaseczno Auchan
CCC 1390 Kraków Tesco
CCC 1256 Poznań Plaza
CCC 55 Warszawa Blue City
CCC 1767 Staszów
CCC 1470 Zakopane
CCC 1388 Kalisz Galeria Tęcza
CCC 2350 Dzierżoniów A-Centrum
CCC 1063 Białystok Auchan (Hetmańska)
CCC 2490 Rawicz
CCC 2070 Gorzów Wielkopolski Feeria
CCC 2223 Oświęcim Park Shop
CCC 2276 Sokołów Podlaski Topaz
CCC 2359 Płońsk Arena
CCC 1405 Gryfino
CCC 2153 Tarnobrzeg
CCC 1469 Nowy Sącz Galeria Sandecja
CCC 2091 Lubartów Topaz
CCC 2524 Aleksandrów Łódzki
CCC 1556 Lublin Leclerc
CCC 2351 Biała Podlaska Park Handlowy
CCC 2069 Ostrowiec Świętokrzyski
CCC 2085 Warszawa Ferio Wawer
CCC 1072 Piła Kasztanowa
CCC 2249 Koszalin Emka
CCC 2228 Puck
CCC 2111 Malbork Dekada
CCC 1498 Radom Galeria Gama
CCC 1888 Kostrzyn nad Odrą
CCC 2482 Działdowo
CCC 459 Szczawno Zdrój Tesco
CCC 387 Białystok Galeria Biała
CCC 1868 Piekary Śląskie
CCC 104 Bytom Plejada
CCC 91 Elbląg Zielone Tarasy
CCC 1611 Łomża Galeria Veneda
CCC 1446 Kielce Pasaż Świętokrzyski
CCC 2251 Giżycko
CCC 154 Radom Leclerc
CCC 1800 Garwolin
CCC 3785 Chojnice Park Handlowy Chojnice
CCC 1848 Ostrzeszów
CCC 1661 Warszawa Annopol (Outlet)
CCC 101 Gniezno Galeria Gniezno
CCC 2216 Grodzisk Mazowiecki
CCC 1773 Kętrzyn Stop Shop
CCC 1254 Poznań Tesco
CCC 1416 Goleniów Galeria Mini Park
CCC 1737 Wrocław Factoria Park
CCC 1460 Dębica Galeria Raj
CCC 1228 Kraków Galeria Kazimierz
CCC 1627 Zambrów Galeria BEM
CCC 2088 Bielsk Podlaski Vendo Park
CCC 1626 Podkowa Leśna Galeria Podkowa
CCC 2353 Przasnysz Stokrotka
CCC 1398 Oświęcim Galeria Niwa
CCC 1255 Poznań Panorama
CCC 1187 Kołobrzeg Albatros
CCC 1419 Świdnik Galeria Venus
CCC 2138 Tomaszów Lubelski Galeria Rynek
CCC 1635 Opoczno
CCC 1289 Jastrzębie Zdrój Galeria Jastrzębie
CCC 3585 Złotów Aura Park
CCC 442 Łódź M1
CCC 1476 Żuromin Żuromskie CH
CCC 2480 Chodzież Vendo Park
CCC 54 Wrocław Auchan
CCC 131 Białystok Auchan (Produkcyjna)
CCC 3258 Strzelce Krajeńskie
CCC 1071 Wałbrzych Auchan
CCC 393 Poznań Stary Browar
CCC 2173 Szczytno Stop Shop
CCC 1110 Częstochowa Auchan
CCC 2405 Gdynia Klif
CCC 137 Warszawa Sadyba
CCC 164 Gliwice Arena
CCC 3240 Słupca A-Centrum
CCC 2071 Kamienna Góra
CCC 1257 Poznań Auchan
CCC 2379 Gostyń
CCC 1702 Kraków Galeria Bronowice
CCC 1748 Słupsk Pod Semaforem
CCC 123 Katowice Trzy Stawy
CCC 179 Sosnowiec Plaza
CCC 2225 Lubań Inbag
CCC 125 Lublin Olimp 4
CCC 2219 Skarżysko-Kamienna
CCC 1867 Głowno
CCC 2231 Kłobuck Tęcza
CCC 2250 Kozienice
CCC 3735 Końskie A-Centrum
CCC 1573 Konin Galeria Nad Jeziorem
CCC 1179 Jastrzębie Zdrój Galeria Zdrój
CCC 385 Szczecin Galeria Gryf
CCC 1865 Białogard Galeria Hosso
CCC 1625 Mrągowo Fabryka
CCC 3249 Pułtusk Vendo Park
CCC 1458 Rzeszów Krasne Auchan
CCC 3101 Drawsko Pomorskie HOSSO
CCC 2290 Hrubieszów MAX
CCC 2220 Międzyrzecz
CCC 2486 Gubin
CCC 2329 Ząbkowice Śląskie Park Handlowy
CCC 3659 Brzeg Dolny Park Handlowy
CCC 2356 Świdwin Galeria Hosso
CCC 2380 Police Galeria Hosso
CCC 2389 Radzyń Podlaski
CCC 2395 Aleksandrów Kujawski
CCC 1057 Słupsk Galeria Słupsk
CCC 174 Katowice Dąbrówka
CCC 1613 Pisz Piskie CH
CCC 1826 Ostrów Wielkopolski Multibox
CCC 2523 Łomża Aleja Park Łomża
CCC 2150 Włoszczowa
CCC 3236 Wysokie Mazowieckie Park Handlowy
CCC 1662 Kraków Galeria Zakopianka
CCC 220 Głogów Galeria Głogów
CCC 1852 Biała Podlaska Rywal
CCC 2275 Nowe Miasto Lubawskie
CCC 1594 Jędrzejów
CCC 1951 Nowogard Galeria Hosso
CCC 1788 Środa Śląska
CCC 2358 Cieszyn Galeria Stela
CCC 53 Gdańsk Manhattan
CCC 3643 Suwałki Multi Shop
CCC 158 Katowice Supersam
CCC 2484 Nowe Babice
CCC 1950 Czarnków
CCC 1824 Racibórz Park Handlowy
CCC 1449 Sandomierz Galeria
CCC 1663 Czechowice-Dziedzice Stara Kablownia
CCC 36 Płock Auchan
CCC 168 Grudziądz Galeria Grudziądzka
CCC 63 Gdynia Batory
CCC 157 Wrocław Borek
CCC 2488 Lipno
CCC 457 Legnica Carrefour
CCC 3729 Mogilno A-Centrum
CCC 8 Zielona Góra
CCC 2176 Lubsko
CCC 1492 Warszawa Tesco
CCC 1847 Oborniki
CCC 1587 Nowa Ruda
CCC 3786 Siemiatycze Park Handlowy Siemiatycze
CCC 3227 Chełmno Pasaż Chełmiński
CCC 467 Żagań
CCC 87 Toruń Kometa
CCC 181 Wrocław Arkady Wrocławskie
CCC 68 Gdańsk Osowa
CCC 2340 Błonie Park Handlowy
CCC 1439 Wałcz Orion
CCC 2774 Sokółka Park Handlowy Sokółka
CCC 90 Gdańsk Madison
CCC 1054 Szczecin Auchan
CCC 2327 Nisko Park Handlowy
CCC 1846 Rypin
CCC 1455 Tarnów Galeria Tarnovia
CCC 1885 Sanok
CCC 2328 Trzcianka Park Handlowy
CCC 96 Warszawa Reduta
CCC 1053 Krasnystaw Galeria Krasnystaw
CCC 2410 Przeworsk
CCC 1565 Poznań Galeria Malta
CCC 341 Białystok Galeria Zielone Wzgórze
CCC 2761 Stalowa Wola
CCC 2141 Józefów
CCC 2087 Łask Multibox
CCC 1825 Bartoszyce INBAG
CCC 2248 Radzionków Cydr
CCC 379 Białystok Outlet Białystok
CCC 2196 Łódź Galeria Andrespol
CCC 2292 Lesko Park Handlowy
CCC 443 Warszawa Galeria Renova
CCC 1870 Siemianowice Śląskie
CCC 2402 Kolbuszowa Galeria nad Nilem
CCC 1295 Warszawa Tesco
CCC 165 Mińsk Mazowiecki Olimp
CCC 3587 Gostynin
CCC 2232 Strzegom Quick Park
CCC 2336 Trzebinia Park Handlowy
CCC 2354 Grajewo Park Handlowy
CCC 458 Świdnica Tesco
CCC 3654 Bielawa Park Handlowy Bielawa
CCC 1440 Biskupiec Karuzela Park
CCC 2404 Radzymin Nowa Mleczarnia
CCC 151 Mikołów Pik
CCC 1459 Dębica Galeria Dębicka
CCC 1864 Hajnówka
CCC 3586 Braniewo
CCC 2105 Tarnów
CCC 1409 Międzyrzec Podlaski Galeria Międzyrzec
CCC 81 Gdańsk Alfa
CCC 3575 Głubczyce
CCC 1258 Poznań Tesco (Opieńskiego)
CCC 2116 Dęblin Multibox
CCC 2291 Dynów Park Handlowy
CCC 2478 Olecko
CCC 2314 Bogatynia Milo Park
CCC 1637 Dąbrowa Tarnowska Dąbrowiak
CCC 2387 Białystok PKS
CCC 169 Rybnik Galeria Śląska
CCC 3574 Parczew S1
CCC 1286 Skarżysko-Kamienna Hermes
CCC 1068 Szczecin Stara Cegielnia
CCC 1771 Pleszew Galeria Zamkowa
CCC 2403 Kolno
CCC 3768 Głogów Multibox
CCC 1494 Bytom M1
CCC 1401 Myszków
CCC 2357 Wisła Metro Park
CCC 2349 Włodawa Park Handlowy
CCC 3867 Żory Galeria Wiślanka
CCC 3856 Augustów
CCC 1574 Zielona Góra Auchan
CCC 82 Warszawa Bemowo
CCC 1067 Częstochowa
CCC 2221 Kartuzy
CCC 2305 Skawina Park Handlowy
CCC 3839 Nysa Dekada
CCC 3578 Strzelce Opolskie
CCC 3798 Ełk Karuzela
CCC 3846 Barlinek Hosso
CCC 3860 Mława Stacja Mława
CCC 3839 Nysa Dekada