Wybierz kategorię

Warunki promocji „Likwidacja kolekcji wiosennej”

I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Likwidacja kolekcji wiosennej” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „Likwidacja kolekcji wiosennej” (dalej również: „Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 5.486.800,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) (dalej również: „CCC”).

3. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy klienci (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

4. Promocja ogłaszana jest w  sklepach stacjonarnych CCC w Polsce.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepach stacjonarnych CCC, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.


II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej do 50% rabatu na oznaczone obuwie przecenione – obuwie oznaczone czerwoną etykietą zawierającą cenę przed i po rabacie oraz 25% rabatu na zakup dowolnego produktu nieprzecenionego z kategorii półbut oraz obuwie sportowe (dalej również: „Przedmiot Promocji”), określone w ust. 2.

2. Promocja obejmuje produkty przecenione – oznaczone czerwoną etykietą zawierającą cenę przed i po rabacie oraz nieprzecenione obuwie z kategorii półbut oraz kategorii obuwie sportowe (Produkt). Nie obejmuje kart podarunkowych, toreb papierowych oraz produktów UNICEF.

3. Promocja obowiązuje od 12.04.2021 do 17.04.2021 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w wybranym sklepie stacjonarnym CCC. Lista salonów otwartych do handlu stanowi  załącznik nr 1.

6. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu dowolnego Produktu nieprzecenionego z kategorii półbut lub kategorii obuwie sportowe otrzyma 25% rabatu od ceny regularnej Produktu. Promocją objęte są także produkty przecenione oznaczone czerwoną etykietą zawierającą cenę przed i po rabacie.

7. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

8. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

9. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia CCC do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Promocji na korzyść Uczestnika Promocji.III.Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

5. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu:

a) 7 dni kalendarzowych dla klientów nie będących Klubowiczami,

b) 30 dni kalendarzowych dla Klubowiczów posiadających Status Klubowicza Standard,

c) 60 dni kalendarzowych dla Klubowiczów posiadających Status Klubowicza Silver,

d) 120 dni kalendarzowych dla Klubowiczów posiadających Status Klubowicza Gold,

liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi za wady oraz praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta (uprawnienia ustawowe). Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu. Reklamacja dotyczące Przedmiotu Promocji  CCC rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL https://ccc.eu/pl/warunki-promocji-likwidacja-kolekcji-wiosennej-12-04-2021

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego (dalej: “Regulamin”) oraz w zakresie dotyczącym Klubowiczów w regulaminie Klubu dostępnym pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-01-03-2021 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

4. Na zasadach prawem przewidzianych CCC przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-polityki-prywatnosci.

6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Promocji;

2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.


Załącznik 1.: Lista sklepów CCC otwartych do handlu