Wybierz kategorię

Regulamin zwrotu produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w tym w Aplikacji CCC

I. Na zasadach określonych poniżej, CCC umożliwia swoim Klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, w tym w Aplikacji CCC, obejmującego cały asortyment za wyjątkiem Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu jak użyta biżuteria czy otwarte kosmetyki (dalej: „Produkt”).

1. Klient, który nie jest członkiem Klubu może odstąpić od umowy sprzedaży na warunkach opisanych w pkt. IX Regulaminu dostępnego pod adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia dokonania odbioru bądź dostarczenia Produktu (odstąpienie ustawowe) i dokonać zwrotu zakupionego Produktu.  

2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia CCC przed jego upływem. Klient odstępujący od umowy sprzedaży produktu może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) elektronicznie na adres [email protected];

b) pisemnie na adres:  CCC S.A., /c/o eobuwie.pl S.A, ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra;  

c) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Klient odstępujący od umowy sprzedaży Produktu, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży Produktu, zwrócić Produkt CCC poprzez jego odesłanie na adres CCC S.A. ? c/o eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, lub w Sklepie Stacjonarnym, CCC może też zaproponować, że samo odbierze Produkt.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Pracownicy w Sklepach Stacjonarnych nie są upoważnieni do odbioru Produktów noszących ślady użycia. Do zachowania terminu zwrócenia Produktu, w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży Produktu (w tym noszącego ślady użycia) wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu na adres: CCC S.A. /c/o eobuwie.pl S.A, ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.

6. Klient w miarę możliwości składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ma możliwość skorzystania z wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego lub w formie elektronicznej. Klient w miarę możliwości zobowiązany jest dołączyć do zwracanego produktu lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dowód zakupu Produktu.

7. Klient będący członkiem Klubu, który zarejestrował swój zakup Produktu na Koncie Klubowicza, może dokonać zwrotu Produktu (umowne odstąpienie od umowy) także w przypadku niezłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, o którym mowa w pkt. 1, w terminie:

a) trzydziestu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od  dnia odbioru bądź dostarczenia Produktu – Klubowicze posiadający Status Członkostwa Standard, na dzień rejestracji zakupu Produktu na Koncie Klubowicza;

b) sześćdziesięciu dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od  dnia odbioru bądź dostarczenia Produktu – Klubowicze posiadający Status Członkostwa Srebrny, na dzień rejestracji zakupu Produktu na Koncie Klubowicza;

c) stu dwudziestu dni kalendarzowych od następnego dnia od dnia odbioru bądź dostarczenia Produktu – Klubowicze posiadający Status Członkostwa Złoty, na dzień rejestracji zakupu Produktu na Koncie Klubowicza;

8. W przypadku zwrotów, o których mowa w pkt. 2 dokonywanych przez Klubowicza, który nie złożył w terminie 14 od dnia odbioru lub dostarczenia Produktu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.

9. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu Produktu, o których mowa w pkt. 1 i 5 umowę sprzedaży w zakresie zwracanego Produktu uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem, że skuteczność oświadczeń o chęci skorzystania z prawa do zwrotu jest warunkowania spełnieniem obowiązków, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej (umowne prawo odstąpienia).

10. Wyłącza się możliwość zwrotu Produktu uzyskanego przez Klientów w wyniku wymiany na nowy wskutek stwierdzenia niezgodności Produktu z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 5, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrócony Produkt był objęty rabatem z uwagi na skorzystanie z karty rabatowej lub jednorazowego kodu (rabat nie jest ponownie naliczany).

12. Niezależnie od powyższego pkt. 11, w przypadku dokonania kolejnego zakupu bezpośrednio przy zwrocie Produktu w kategorii obuwia, obejmującego taki sam Produkt co zwracany zgodnie z pkt. 1 i 5 (tożsamość w szczególności w zakresie modelu i koloru) różniący się wyłącznie rozmiarem, rabat, którym był objęty zwrócony Produkt jest ponownie naliczany, chyba że co innego wynika z warunków danej akcji promocyjnej, korzystania z kart rabatowych lub kodu rabatowego.

13. CCC dokonuje zwrotu zapłaconej ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient odstępujący do Umowy lub dokonujący zwrotu, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem pkt. 14.

14. W przypadku gdy cena za Produkt uiszczana była za pobraniem, Klient w miarę możliwości zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona cena. W przypadku zwrotu Produktu w Sklepie Stacjonarnym Klient otrzymuje zwrot ceny w formie gotówkowej.    

15. Jeżeli CCC nie zaproponowało, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, CCC dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

16. Klient, o którym mowa w pkt. 1 i 5, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. CCC może w ramach akcji promocyjnej lub w Regulaminie Sklepu Internetowego może zagwarantować nieodpłatny odbiór zwracanych Produktów, przez CCC od Klienta.

17. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: https://ccc.eu/pl/regulamin-zwrotu-produktow-zakupionych-w-sklepie-internetowym-w-tym-w-aplikacji-ccc

18. CCC zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu obowiązywania niniejszych warunków w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Klientów nabytych przed dokonaniem zmiany oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

19. CCC w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w warunkach Regulaminu.

20. W przypadku dokonania zmiany w warunkach, CCC udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany warunków obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.ccc.eu/pl/

II. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Produktu, pracownicy sklepu stacjonarnego CCC uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym dokumencie. Zwrot równowartości ceny nastąpi dopiero po dostarczeniu przez Klienta Produktu i potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym dokumencie.