Wybierz kategorię

Regulamin usługi „CCC Express”


I. Przedmiot Regulaminu


Niniejszy regulamin określa warunki realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu Internetowego z wykorzystaniem metody transportu „CCC Express”.


II. Definicje


Użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć zgodnie z podaną niżej definicją:


1. Serwis Internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez CCC, prowadzona przez CCC, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym www.ccc.eu/pl.

2. Sklep stacjonarny – wybrane stacjonarne punkty sprzedaży CCC znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

4. Klient - osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Regulamin Serwisu Internetowego – dokument opisujący zasady zawierania Umów Sprzedaży raz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez CCC za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów, dostępny pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego. 

6. CCC Express – usługa udostępniona przez CCC gwarantująca dostawę Zamówienia ze Sklepu stacjonarnego, złożonego za pośrednictwem Serwisu Internetowego tego samego dnia, pod warunkiem złożenia Zamówienia w godzinach 09:00  - 18:00, od poniedziałku do soboty), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz niedziel niehandlowych.

7. Produkt - dostępna w Sklepie stacjonarnym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a CCC, za zapłatą Ceny oferowane w Serwisie Internetowym wraz z usługą CCC Express.


III. Sposób złożenia Zamówienia


1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z punktem IV Regulaminu Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem (https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego).

2. Złożenie Zamówienia z wybraną metodą transportu „CCC Express” możliwe będzie dla Klientów, którzy na etapie podawania danych w sekcji „Wybierz metodę dostawy lub zarezerwuj” otrzymają potwierdzenie, że wskazany kod pocztowy jest objęty wybraną metodą dostawy.

3. Kody pocztowe objęte metodą transportu „CCC Express” dotyczą wybranych Sklepów stacjonarnych  i lokalizacji opisanych w Serwisie Internetowym w zakładce /metody dostawy  https://ccc.eu/pl/metody-dostawy 

4. Otrzymanie przesyłki tego samego dnia jest możliwe dla Zamówień złożonych w godzinach 09:00  - 18:00, od poniedziałku do soboty), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane do 3 godzin od momentu potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y).

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a CCC niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwróci Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.


IV. Koszt dostawy Zamówienia


Klienci, którzy złożyli Zamówienie z wybraną metodą transportu „CCC Express” są objęci darmową dostawą.


V. Sposób płatności za Zamówienie


1. Zamówienie z wybraną metodą transportu „CCC Express” musi zostać opłacone na etapie jego składania.

2. Możliwe jest wyłącznie wybranie jednej z następujących szybkich metod płatności – PayU (szybki przelew, płatność kartą płatniczą, BLIK).


VI. Zwrot Zamówienia


1. Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Zwrot wybranych Produktów w wyniku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość możliwy jest w dowolnym Sklepie stacjonarnym CCC, lub za pośrednictwem wskazanego Kuriera. W przypadku skorzystania z Kuriera wskazanego przez CCC, Klient nie ponosi kosztów zwrotu Produktów.

3. W przypadku wyboru przez klienta zwrotu Produktów za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez CCC, Klient zobowiązany jest do wypełnienia dedykowanego dla metody „CCC Express” elektronicznego formularza zwrotu na stronie ccc.eu (ccc.eu/pl).

4. W celu dokonania zwrotu przez kuriera wskazanego przez CCC, Klient wybiera formularz zwrotu dedykowany metodzie „CCC Express” dostępny na stronie https://ccc.eu/pl/zwroty. W formularzu wypełnia nr zwracanego zamówienia, dane teleadresowe do odbioru zwrotu i zaznacza produkty, których zwrot dotyczy.

5. Po prawidłowym wprowadzeniu zlecenia na zwrot Produktów,  kurier  wskazany przez CCC niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wprowadzeniu zlecenia, uda się pod adres wskazany w zamówieniu, w celu odbioru zwracanych Produktów.  

6. Kurier dokona jednej próby odbioru zwracanych produktów. W przypadku nie skutecznej próby odbioru zwracanych Produktów przez kuriera wskazanego przez CCC, Klient może dokonać zwrotu  Produktów m.in. w  dowolnym Sklepie stacjonarnym CCC w godzinach jego pracy.


VII. Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu jest udostępniona stronie ccc.eu (ccc.eu/pl) oraz w Sklepach stacjonarnych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim bądź jego wydrukowanie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu Internetowego (https://ccc.eu/pl/regulamin-serwisu-internetowego) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2020.