Wybierz kategorię

REGULAMIN PROMOCJI „Oferta specjalna dla Członków Klubu CCC”

(e-prenumerata Vogue Polska za 45 zł, rabat 40 zł)

 


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji (e-prenumerata Vogue Polska za 45 zł, rabat 40 zł) (dalej również: „Promocja”), zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”)

2. Organizatorem Promocji (e-prenumerata Vogue Polska za 45 zł, rabat 40 zł) (dalej również: „Promocja”) jest Visteria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, (00-071 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000529544, posiadająca NIP: 7010446698, nr REGON: 360096691 i kapitał zakładowy w wysokości: 1.450.000,00 zł adres e-mail: [email protected] („Usługodawca”).

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: (https://www.vogue.pl/prenumerata/e-roczna-promocja).

4. W Promocji mogą uczestniczyć wybrani Klubowicze, którzy otrzymali po zalogowaniu w aplikacji CCC lub na stronie ccc.eu w zakładce Promocje kod rabatowy z informacją o promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej (e-prenumerata Vogue Polska za 45 zł, rabat 40 zł) (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy dostępny pod adresem URL: (https://www.vogue.pl/prenumerata/e-roczna-promocja).

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym Vogue.pl/prenumerata.

4. Promocja obowiązuje od (9.04.2021 do 9.05.2021) (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

5. Kod rabatowy ważny jest w Czasie trwania Promocji.

6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).

7. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, pod adresem URL: (https://www.vogue.pl/prenumerata/e-roczna-promocja).

b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt II. 7.a. należy wpisać jednorazowy kod rabatowy (otrzymany po zalogowaniu w aplikacji lub na stronie ccc.eu w zakładce Promocje), w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym.

8. W ramach Promocji Członek Klubu CCC, który otrzymał po zalogowaniu w aplikacji CCC lub na stronie ccc.eu w zakładce Promocje kod rabatowy z informacją o promocji, ma możliwość zakupu produktu w Serwisie Internetowym o adresie URL: (https://www.vogue.pl/prenumerata/e-roczna-promocja)  w obniżonej cenie  45 zł (rabat 40 zł).

9. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednokrotnie.

10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Serwisie Internetowym pod adresem URL: (https://www.vogue.pl/prenumerata/e-roczna-promocja) ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.III. Reklamacje


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Właściciel ma obowiązek dostarczenia sprzedanego Produktu bez wad.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a. pisemnie na adres: Visteria Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

3. Opis reklamacji powinien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy proces reklamacyjny.

4. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu oznacza, że Właściciel uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do zajęcia stanowiska przez Właściciela lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu, Klient powinien dostarczyć Produkt na koszt Właściciela na adres: Visteria Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 13,
00-071 Warszawa.

6. Konieczność dostarczenia Produktu, o której mowa w ust. 2.6 powyżej nie wpływa na bieg terminu na przedstawienie stanowiska Właściciela do reklamacji Klienta, o którym mowa w ust. 2.5 powyżej.IV. Postanowienia końcowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Visteria Sp. z.o.o. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Vogue Polska, dostępnej pod adresem URL: (https://www.vogue.pl/polityka-prywatnosci).  

2. Kwestie związane ze sprzedażą prenumeraty „Vogue Polska” reguluje Regulamin prenumeraty, dostępny pod adresem URL: (https://www.vogue.pl/regulamin-prenumeraty).