Wybierz kategorię

Regulamin promocji "Promocja w sklepach CCC dla klientów PKO Banku Polskiego"


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Promocja w sklepach CCC dla klientów PKO Banku Polskiego” (dalej jako „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji, tj. przyrzekającym nagrodę, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., 1145 z późn. zm), (dalej jako „Kodeks cywilny”), jest CCC S.A. (dalej jako „Organizator”).

3. Promocja trwa od dnia 04.11 do dnia 15.11.2019 roku.

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych sklepach stacjonarnych  na terenie całej Polski oraz internetowym CCC dostępnym na stornie www.ccc.eu.

5. Celem Promocji jest zachęcanie konsumentów do dokonywania zakupów u Organizatora Promocji.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI


1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnicy”), którzy otrzymali od Banku kod promocyjny.

2. W celu wzięcia udziału w  Promocji Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji dokonać zakupów w jednym z wybranych sklepów stacjonarnych lub w sklepie internetowym i dokonać za nie zapłaty kartą płatniczą wydaną dla konsumenta przez PKO Bank Polski S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (dalej jako „Bank”), Blikiem, aplikacją IKO lub przelewem z rachunku prowadzonego w Banku.

3. W okresie trwania Promocji Uczestnik może dokonywać zakupów uprawniających do otrzymania rabatu zgodnie z zapisami §3.


§3. NAGRODY PROMOCJI


1. Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w § 2 Regulaminu Organizator Promocji przyznaje: rabat 30%. Rabat jest naliczany  poprzez pomniejszenie ceny nabywanych towarów. Rabat nie może zostać wykorzystany w odniesieniu do innej transakcji ani nie podlega zamianie na inne nagrody. Rabat nie przysługuje w przypadku, gdy zapłata instrumentami płatniczymi Banku, w tym przelewami z rachunku prowadzonego w Banku nie zostanie zrealizowana (np. w przypadku braku autoryzacji transakcji płatniczej, odmowy wykonania transakcji płatniczej przez Bank lub przerwania transakcji płatniczej, podanie błędnego kodu Blik).

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1, nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami, jeśli takie występują.

3. Rabat, o którym mowa w ust. 1 jest jednorazowy.

4. Udział w  Promocji jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z otrzymania należnego mu rabatu.

5. Wysokość rabatu jest zaokrąglana w górę do pełnych groszy zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Z promocji wyłączone są karty podarunkowe oraz produkty Unicef.

7. Towar objęty Promocją podlega wymianom i zwrotom zgodnie z regulaminem wymian i zwrotów. Regulamin wymian i zwrotów dostępny jest na stronie internetowej www.ccc.eu.


§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez podmioty posługujące się marką CCC, które są administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).

2. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.

3. Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

5. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – adres email: [email protected].

6. Bank nie przekazuje żadnych danych osobowych w rozumieniu RODO w ramach Promocji.


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych i powinny zostać złożone bezpośrednio w punkcie, w którym dokonano zakupu lub przesłane elektronicznie na adres [email protected].

3. Reklamacja powinna w miarę możliwości zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub dokładny adres Uczestnika, opis i uzasadnienie reklamacji, zdjęcie paragonu oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Promocji oraz treść żądania. Podanie możliwie szerokich informacji może w istotny sposób przyspieszyć termin rozpatrywania Reklamacji.

4. Uczestnik ma prawo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Wszelkie spory wynikające z udziału w Promocji, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

6. Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Organizatora promocji.