Wybierz kategorię
Menu

Menu

Regulamin Promocji pod nazwą „10 zł taniej na stacjach bp”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji pod nazwą ”10 gr taniej na stacjach BP”  („Promocja”]) jest BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

2. Promocja trwa od dnia 08.03.2021 r. do dnia 10.05.2021 r. [„Okres trwania Promocji”]. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp w Polsce („Stacje bp”).

3. Uczestnikiem Promocji, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

a) otrzymała w aplikacji Klub CCC kupon z kodem kreskowym jednokrotnego użytku, który uprawnia do otrzymania rabatu na paliwo w wysokości 10 zł na Stacjach bp;

b) zatankowała na Stacji bp dowolne paliwo za min 100 zł i okazała Sprzedawcy kartę PAYBACK w celu jej zeskanowania.   

c) okazała Sprzedawcy kupon, o którym mowa w pkt a) powyżej w celu zeskanowania.

4. W ramach Promocji Uczestnik, otrzymuje rabat 10 zł, który zostaje naliczony w stosunku do do transakcji spełniającej zakupu paliwa, o której mowa w pkt 3 b) i c) powyżej.

5. Jeśli Klient nie posiada karty PAYBACK może ją otrzymać na stacji bp przed transakcją.

6. Rabat nie jest udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty kartą flotową lub dokonują płatności przez konto lokalne.

7. Uczestnik nie może domagać się zamiany rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

8. Każdy otrzymany kod upoważnia do skorzystania z promocji jeden raz.2. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU


1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronach internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania Promocji

4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji można składać telefonicznie: +48 721 02 03 04, mailem: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora. Organizator odpowie w sprawie reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 


1. W związku z udziałem w promocji BP nie gromadzi dodatkowych danych osobowych Uczestników, poza informacjami, które BP przetwarza w związku z posiadaniem przez Uczestnika karty PAYBACK, o ile Uczestnik jest zarejestrowanym uczestnikiem Programu PAYBACK. Informacja o przetwarzaniu danych w związku z uczestnictwem w programie PAYBACK dostępna jest na stronie www.payback.pl.

2. BP może gromadzić dane osobowe Uczestnika, jeżeli Uczestnik złoży reklamację w związku z udziałem w Promocji. Dane będą gromadzone w zakresie niezbędnym do załatwienia reklamacji. Informacja o przetwarzaniu danych w związku z zgłoszeniem reklamacji dostępna jest na stronie: bp.pl/daneosobowe